TGW เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและแก้ปัญหาระบบจัดการที่จอดรถ

Lights, Camera, Home Goods: Find Out How This Theatre Production Manager Ended Up in Product Managem

In our new content series, How to Build Products & Influence People: 4 of Bostons Top Product Managers and Their Stories we spoke with some of the leading PMs in Boston to learn how theyre driving real change within their respective industries, but more importantly, within their own organization.We spoke with Emily Levada, the Director of Product Management at Wayfair. A powerhouse in the world of home goods, Wayfair has grown immensely in recent years.

Lights, Camera, Home Goods: Find Out How This Theatre Production Manager Ended Up in Product Managem 1

With over 16 million active customers worldwide and an ever-expanding team of employees, the e-commerce company shows no signs of slowing down.Emily began her professional career as a Production Manager for a contemporary theatre in Washington DC. Overseeing 60 productions, Emily learned to collaborate with creative and technical teams in order to deliver the best customer experience possible.

These skills would prove to be valuable as she transitioned into Product Management, where she continues to work closely with other departments in an effort to improve the customer experience.This is part 2 of 4 in our How to Build Products & Influence People: 4 of Bostons Top Product Managers and Their Stories series created in partnership with growth marketing agency Ideometry. Tune in tomorrow for another installment.

To start, could you tell us a little about Wayfair in your own words?Emily: Wayfair is an online home goods retailer. We operate in the US, Canada, the UK, and Germany, across five retail brands.

Wayfair is our mass-market brand and our most well-known brand. Our other labels include Joss & Main, AllModern, Birch Lane, and Perigold. We generated almost seven billion dollars in revenue last year and are a rapidly growing company, benefiting from the shift from brick and mortar to online in the home goods space.

Lights, Camera, Home Goods: Find Out How This Theatre Production Manager Ended Up in Product Managem 2

How did you get your start in Product Management, and what did you know about the field before you got into it?Emily: At first, I didnt really know anything about Product Management. I got pointed in the direction of Product Management while I was getting my MBA at Yale.

I quickly learned that there were a lot of things about the field that interested me. At the time, I was really into customer behavior and behavioral economics, and also liked building things. I was, and still am, a technophile.

I have a history of working in cross-functional organizations where creatives and technicians are constantly working together. As I was trying to figure out what I wanted to do coming out of the MBA, I was naturally pointed towards product management as a function.Did you notice that there was a growing interest in PM from your classmates?

Emily: Absolutely. It was just becoming mainstream when I was in the MBA from 20102012. I definitely saw that the large tech companies were already establishing MBA summer internship programs for PMs, and the field was starting to gain traction.

There just wasnt a lot of awareness or knowledge about Product Management at the time. I was actually on campus at Yale last week for orientation for new MBAs, and was speaking on a panel about careers in technology. Ive done that a few times over the years and the interest in Product Management is meaningfully growing, which is great to see.

How did your background in theatre production help prepare you for a career in Product Management?Emily: I think there are so many parallels between theatre production and software development. At the most fundamental level, both fields involve working with a cross-functional team.

I like to say that the conversations between a set designer, carpenter, and scenic painter, are the same conversations that happen between a UX designer, back-end engineer, and front-end engineer. In the theatre, I was a production manager, which is similar to a product manager, and entails figuring out how we are going to get things done with limited resources. Theres a storytelling skill that becomes really important as a leader.

We would have a set schedule and needed to get from point A to point B, which involved a lot of creative problem solving along the way. Whether we had to reduce scope, change direction, or hire people to do certain functions, the role was all about translating between the people on the team and working to bring it all together. There are a lot of other parallels as well.

In both fields, youre starting from written requirements, and doing a lot of interpreting. Theres a storytelling skill that you acquire when you study theatre that becomes really important as a leader. It teaches you how you motivate people and how to tell stories.

As I said earlier, I have a strong interest in behavior. Both of my degrees in Psychology and Theatre are studies of how individuals behave. One is artistic, one is scientific, and both serve me well when thinking about customers.

Where do PMs sit within Wayfair organizationally?Emily: Wayfair has a few different research and development organizations that are various combinations of product, engineering, design, and analytics. I sit in a group thats called Storefront, which works with the customer-facing websites and apps.

Theres also a marketing technology team, a supply chain technology team, a product information catalog team, and others. Every group is structured a little bit differently in terms of their functions and reporting structures, but every group has product managers of some variety who tackle critical customer problems and business opportunities.What separates a good PM from a great PM?

Emily: When I think about product managers that have been successful and ones that have struggled, I find it important for PMs to not think of themselves as a gatekeeper to the technology. You also dont want to be a gatekeeper to the engineers or customers. Setting yourself up as a gatekeeper is a sure way to consolidate power.

And sure, there are benefits of people coming to you, giving you information, and then making decisions about whats going to happen, but it also makes you an obstacle. You become a roadblock, and, smart people in the organization will find ways to go around you.I find it important for PMs to not think of themselves as a gatekeeper to the technology.

The more product managers think of themselves as enablers and make life easy for their partners, whether thats in business strategy, operations, or any other functions, the easier it is for other people to make business decisions, influence the product, and influence the customer experience. Can you offer up a piece of practical advice that someone whos reading this article could implement today?Emily: The best piece of advice I can give for anybody trying to be better is to get really good at giving and receiving feedback.

The ability to have conversations with other people is where all personal growth starts and its where all of your relationships and partnerships stem from. In terms of someone trying to be a better PM, that means having a really good understanding of where your gaps are, what your blind spots are, what you can do better, and what your strengths are. I think if somebody whos reading this doesnt have a good sense of that today, then the first thing they should do is go ask the people around them for feedback that will help them understand how they are perceived.

Its incredibly beneficial to know the impact you have on other people, in addition to understanding the ways in which you can grow and be better.Any thoughts on how the PM position could develop and change in the coming years?Emily: Its hard to say, but personally, I would like to see more clarity regarding the different types of product management that exist.

Its hard to define what a product manager is because it changes between companies or even within one company. You have product managers working on different types of problems, different types of technology, and focusing on different levels of the business than other PMs.Getting more clarity around what the different functions of product management are will help us understand how PM roles evolve over time.

It definitely gets a little bit confusing and cluttered in terms of the types of PMs and their roles, responsibilities, and how they intersect.Emily: Absolutely. If you think about how the influence is growing, youve naturally got more people coming out of school wanting to be product managers.

Matching those peoples skills with roles where theyre going to add value and be challenged in the right ways can be difficult when were all using the same language to communicate very different things. Product management will evolve in many different ways, and Id love for us to clear up the different ways we see product management having value and influence.Can you share insight into what your PM tech stack is?

I think this is going to be a boring answer which is that I dont use a lot of specific technology. My tech stack really is Google Calendar, spreadsheets, and a notebook that I keep my to-do list in. We use Slack a lot at Wayfair for group communication, we use G Suite for productivity, and then we have a lot of house-built tools.

We have an in-house sprint management tool, so its hard for me to say that theres a particular set of things that make up my toolkit that others could easily replicate. I find that Im just using versatile tools, like documents and spreadsheets, to figure out a solution for whatever I need at the time. Is there someone in the Boston PM community that youd like to give a shoutout to?

Emily: The product thinkers that I follow are not Boston-based like the Mind the Product folks, Martin Eriksson, Jaana Bastow, and others.Im also very fond of First Round Review. Its more entrepreneur-focused, but you can find a lot of product-focused content.

They also have a search tool called first-round search that allows you to search for specific topics within articles and blog posts. An all-day event tailor-made for product managers. Register now for Unbox 2019, September 20 at Marriott Copley Boston.

Unbox is a day for product managers to learn from each other and hone their skills to build great products. There is little formal education for product management, and at Boston Product, weve learned that the best way to help people improve is to get them in a room with other high-caliber PMs.Ideometry is a Boston-based full-service marketing agency serving a global client base.

With a full suite of creative, development, and strategic services, Ideometry helps startups and Fortune 500 companies alike get the business results theyre looking for. If youre doing something interesting, wed love to hear from you. Get in touch with us at or email

HOT PRODUCTS
ไม่มีข้อมูล
GET IN TOUCH WITH US
บทความที่แนะนำ
เคส
ISmartSafe  Best DIY Home Security System at Your DoorStep
ISmartSafe Best DIY Home Security System at Your DoorStep
iSmartSafe Home Security SystemiSmartSafe home security systems provide the best self controlled and self monitored home security solutions. Their DIY Home Security Systems are the first wireless home security systems that combines wireless and cellular connection together. Compared to the traditional home burglar alarm, iSmartSafe is much more secure and reliable. Also, the installation is much easier. iSmartSafe provide the instant alert notification to the home owner or renter when someone breaks into the house. The home owners can easily monitor their house without paying any monthly fee or contract fee.Wireless Cellular ConnectionThe wireless home security systems of iSmartSafe replaces the stress of having to connect and install the wire. With the wireless connection technology, the Wireless Home Security Systems create a wireless connection between home burglar panel and sensors around. The iSmartSafe home security systems have the best and safest technology in modern day home security business, combining WiFi and cellular connection together. This creates a perfect wireless home security system. Security Camera with Video DoorbelliSmartSafe DIY home security systems provide wireless indoor and outdoor cameras. Their DIY home security systems have Home Burglar Alarms that allow these cameras to interact and send alarm information to the owner of the home. The home burglar alarms, home security cameras, and the video cameras all work together. This means the home owner can view the happenings around the home at anytime, and anywhere.Other outstanding features of the iSmartSafe home security systems include; A self-monitored alarm system which is a free app that lets you monitor your home security system. Wireless sensor. This allows for about 100 sensors that can cover a wide range depending on the home size. It uses independent cellular connection powered by strong batteries. This doesnt require any monthly fee. It offers a free app that gives you access to your home burglar alarm system from anywhere in the world. You can also do this through any means. This free app also notifies you of any activity. The iSmartSafe DIY home security system is very portable and you can go anywhere with it. You can also install and re-install anywhere. It also allows you communicate with others through its two way communication system. With the iSmartSafe DIY home security system, you do not need to worry about the power shortage. It still functions even when the house loses the Wi-Fi and power.When it comes to the selection of DIY home security systems, the best option is iSmartSafe home security systems. It provides the best DIY home security systems that comes with a free app that lets you personalize and monitor your home security system yourself. As a wireless home security system, combining wireless and cellular connection for the home security system is one innovation accorded to iSmartSafe home security system alone. Its home burglar alarm is also comparable with home security cameras and Video Doorbells, which can send the alert notification to the home owner at any time, and can be accessed by home owner from anywhere.
5 Tips to Protect You Home While Going on a Vacation
5 Tips to Protect You Home While Going on a Vacation
5 Tips To Protect Your Home While Going On A VacationVacations are like a fresh breeze of air in our mundane lives. Everyone is always excited and eager to go on to some exotic place for vacations. Some may enjoy the golf with swinging their best golf irons to take a perfect shot at the best golf balls, some enjoy hobbies like fishing taking their boats, fitted with best trolling motors and catching the fish, some ride on to the mountains with their best mountain bikes, exploring the nature. For couples it is a time to rediscover the love in their house, and for the family it is the time to spend some quality time with each other and to create some great memories. But while we are enjoying our vacation, is our house safe? With incidents of burglary and theft increasing all over, our homes are always at the vulnerability of being robbed. There is also every possibility of fire and carbon monoxide poisoning. So what needs to be done so that we can enjoy our vacations peacefully, without worrying about our homes? So in this blog we would be discussing 4 points, by which you can protect you house and have that perfect beach vacation, which you had been planning since long:1. Install Home Security Systems:Homes security systems are crucial to every home. The cost involved is also not very high, looking on the protections and safety it provides not only to house but also to the family members residing inside it. If you are going on a vacation the following home security devices are a must:Home security camera: When you install home security camera, you avoid 90% of the criminals, as the criminal always avoids a house with a security camera installed. Plus todays home security cameras can be assessed from anywhere, so you can monitor your house from where you are vacationing and if you find something suspicious you can alert the authorities.Carbon monoxide detector: One great danger that lurks the American houses is the carbon monoxide poisoning. As most of our houses are equipped with fuel using appliances there is always a possibility of carbon monoxide poisoning. While we are away on our vacation, there could be CO gas accumulation in our house and as the gas is colorless, odorless and tasteless we could be victim of that. So a carbon monoxide detector protects us from this and saves the lives of our near and dear ones. Smoke or fire alarm: Every year millions of dollars worth of property damages takes place due to houses destroyed in fire and fire related accidents. Most of these fire accidents happen while the owner is not in the house or was vacationing. This gruesome loss can be avoided if we install smoke alarms or fire alarms in you houses. When we install a fire alarm to our house whenever there is an incident of fire happening in our house it would inform us at whatever place we are and we can inform the fire services and avoid major losses.2. Avoid Social Media Postings:Social media is an inseparable part of our lives. People post everything now on social media and it gives social gratification to people when they get likes and comments on their pictures. But this also has a dark face to it. Now robbers are selecting the houses to rob by looking at the social media accounts. They identify the house whose occupants have gone for holidays, by looking at their vacationing pictures posted on social media. So always avoid posting your vacation photos on social media. You can always post it after coming back.3. Involve Neighbors:Neighbors are like our neighborhood police. Whenever you go out for holidays, always tell a neighbor to take a watch over your house. An alert neighbor would always ask any stranger lurking around.4. Keep Your Valuables In Bank Lockers:Whenever you go out, out all your precious jewelry or hard cash in bank or private lockers. Even if with all the security measures taken a burglar enters you home he would be unable to steal anything, if you keep all your valuables inside a bank or private locker. So we see by taking these 4 simple steps we can keep or house safe while on a vacation and enjoy the water from the ocean touching our feet, or feel the mountain breeze while riding our full suspension mountain bike. Happy holidays.Originally published at on April 18, 2019
The Best DIY Home Security Systems
The Best DIY Home Security Systems
Whether you are a new homeowner or just looking to add a security system to your existing family home, it can be hard to know which system would work best for you. There are a lot of options out there and they all over a large variety of different features. Here is a guide to help you know what to look for in a security system and decide which system will work best for you!What size system do you need?Working as a representative for a security company, I can tell you this is the question we hear most often. Customers often ask us Which size system will work best for me? What I recommend is that you purchase a sensor for all the doors and windows in your house, but if this seems like a lot and you are worried about the expense, the bare minimum we recommend covering the ground level of your house. It is going to be fairly noticeable to your neighbors if an intruder props a ladder outside your house. However, we dont recommend leaving the upstairs unprotected. You can use motion detectors to cover the rooms upstairs and hallways so that a wide area is covered to save some money. Most homes need a system that uses about 8 contact sensors and 23 motion detectors, this usually is enough to cover the average home.Self Monitored vs Central MonitoringThis is a big factor in choosing a system because it can also help point you to which company is going to work best for you as well. Ideally getting a versatile system that allows for both self-monitored or central monitoring because then if you change your mind you dont have to change systems. You might be asking yourself at this point What is she talking about? What is central monitoring vs self-monitoring? Excellent question! Let me explain! Probably the type you are most familiar with is central monitoring, this is the traditional security system where when the alarm is triggered it calls to a central monitoring station who then calls you to ask if everything is ok. The agent on the phone will ask for the passcode and if they dont provide that or if you dont answer they will send out the local law enforcement. The company will charge a monthly fee for this service.Self-monitoring cuts out the middleman, the system is an auto-dialing system where you program the number you want it to call and then it calls you directly to notify you when the alarm is triggered. You can even program multiple numbers so that if you are not available it can call a neighbor, spouse, friend, or even the police. And best of all? There is no charge for this service. Self-monitoring essentially offers the same service as a centrally monitored system but instead, it calls you directly, saving you money!Communication CapabilitiesIn a similar vein of monitoring, another big factor in deciding which system is best for you is how you want the system to contact you when the alarm is triggered. Whether you use self-monitoring or central monitoring, your system will need to be able to send out the message that the alarm is triggered. This can be done 1 of 3 days- WiFI, Phone Line, or SIM card. When connected to WiFI, the system can communicate with an app on your phone to send pop-up notifications directly to your phone, including a siren to attract your attention. This is a free service, it connects to a free app and utilizes your existing WiFI connection. With WiFi, you can not get phone calls so if you want a phone call you will need a phone line or a SIM card.When connected to a phone line, the system will work just like a traditional landline. You can program the numbers that you want the system to call and then when the panel receives an alarm signal it will start dialing out immediately. The advantage of this is you can utilize an existing phone line without extra cost. However there is an increasing number of downsides to using a phone line, the most pressing is that the majority of consumers are doing away with standard landlines in favor of cell phones. Adding a new line to your house for the security system can be pretty expensive, plus there are vulnerabilities with potentially cut lines or loss of power. This leads us to the best option, the SIM card.With a SIM card, the system is basically acting like a cell phone. When the alarm is triggered the panel will place a call through the cellular network. This also allows for the additional feature of text messages as well. When used in conjunction with Wifi as a backup you can get communication in all 3 methods: Pop up notifications, text messages, and a phone call. Talk about triple protection! Also if the power goes out the panels backup battery will kick in and with the cellular network will still work so the panel will continue operations as if nothing happened. What have we learned?The best advice I can give any customer is to do lots of research! A good agent will be happy to answer any and every question you have to make sure you get the best system for you. It is important that you have a good understanding of how the system works, the good and the bad. Also, make sure you are familiar enough with your home set up that you know the vulnerabilities. Think like an intruder and try and spot the places in your house that need the most coverage. Then find a system that best meets those needs! Nobody regrets making a smart, well-informed purchase!
What Are the Benefits of Using Wireless Camera Systems for Home Security?
What Are the Benefits of Using Wireless Camera Systems for Home Security?
6 Benefits of Adding Wireless Camera Systems For Home SecurityHomeowners now have a wider variety of alarm products available to them than they ever did in the past. Not only that, but wireless camera systems for home security are better than they ever were in the past.It wasnt that long ago when home surveillance cameras were too expensive for most homeowners. Furthermore, the technology wasnt that great in the past. You had cameras that captured grainy, low-quality video, and the need for videotape recorders to store all of the footage.Now have all changed. Thanks to advances in communications and advanced wireless technology, you can now install wireless cameras that record in video HD 1080p, and instead of recording video on tape, the footage can be saved digitally on a DVR or uploaded over the internet to a cloud storage service. With surveillance cameras being better and more affordable than ever, it is a great time to improve your surveillance cameras with a CCTV system. In this post, we are going to cover some of the benefits that come with adding cameras to your smart alarm system.What Are The Benefits of Using Wireless Camera Systems For Home Security?1. One of the Most Effective Burglary DeterrentsA successful burglar will avoid seen at all costs. It is one of the reasons they wait for a home to be empty and why they often scout the property and that of the neighbors they want to find the best time to commit their crimes without being seen.That is why home alarm for wireless camera systems are considered to be one of the best burglar deterrents available. When criminals see them, they know there is no way to commit the crime without leaving a video record of the events. It is especially true for cameras on the exterior. Since they can see from outside the house, they are very effective at preventing crime. 2. Home Monitoring Systems While You are AwayHave you ever worried about what was going on while you were away from home? With a home CCTV system connected to your smart alarm panel, you wont have to worry because you will be able to monitor the cameras from anywhere.Modern DIY Smart home systems connect to the internet to allow for remote monitoring from a smartphone, tablet, or PC. If you ever want to know what is going on at your house, you can open an app and start watching the live feed from your cameras. 3. Provide Evidence in the Event of a CrimeIt is an unfortunate fact, but most burglaries go unsolved. According to the FBI, the national wide clearance rate for burglaries is only about 13.1%. That isnt the fault of the police. They would like nothing more than to clear every theft reported. However, most burglars do not leave behind a lot of evidence that can help to identify them.That is why wireless camera systems for home security are so useful. If a crime does occur, the cameras can catch the criminals in the act and provide valuable evidence for investigators. Camera evidence can have a significant impact when it comes to the difference between a burglary going unsolved and the perpetrators ending up behind bars.4. Prevent Package TheftIts no wonder that online shopping is getting more popular each year. It is a convenient way to shop, and you have an almost endless selection of products to choose from. While online shopping might be preferable in many ways, there is one thing that can put a damper on the excitation of waiting for your latest purchases to arrive package theft.External wifi cameras cannot guarantee that your packages will never get stolen, but they can act as an effective deterrent. When a thief sees your package sitting on the doorstep, they might be tempted to pick it up, but when they know that you have cameras on the property, there is a good chance that they will change their mind. 5. Reduce the Cost of Homeowners InsuranceHomeowners insurance can be expensive, but it is a valuable form of protection. It can help you cover the costs associated with things like fire, vandalism, and burglary. Along with improving your alarm systems, a set of a surveillance alarm system can also reduce the value of your insurance premiums. Beyond reducing the cost of your homeowners insurance, this is another way cameras can help you in the event of a crime. If you have to file a claim after a burglary, you will have plenty of proof to document your losses.6. Smart Wireless Camera Systems for Home Security IntegrationWith modern home alarm systems, the cameras can be balanced into the network of smart devices in your home to a variety of features that can be good for your convenience and safety. With bright lights, smart locks, and smart cameras, you have a more extensive range of alarm service options that will make your life simple and your home more secure.As an example, you could install a device like the SkyBell wifi doorbell camera. This device watches your door with HD video, and it has two-way audio. When a person coming to the door, the motion detector turns the camera on to start recording. You can also get message alerts sent to your phone when someone comes to the door. When someone is there, you can see who it is and talk to them over the two-way audio. If it is someone you trust, you can even use your smart locks to unlock the door to let them in.ConclusionWhen it comes to alarm systems, the two most effective measures are to have an alarm system and surveillance cameras. With a smart home system that supports both, you get the ultimate in-home protection. As one of the top alarm systems companies in Lexington Kentucky, Cornerstone Protection has expertise in smart alarm systems and wireless camera systems for home security. Our alarm professionals can explain your camera options to you and assist you in designing a camera system that will help you protect that which you hold most dear.Our team of alarm services experts is standing by to provide you with a free consultation. Call us now to get started on making your home more secure
Popular Home Security Cameras  Product Reviews
Popular Home Security Cameras Product Reviews
With regards to home security, there are a couple of things you should know. First police authorities concur that well more than 85 percent of every single home thievery can be averted. They likewise concur that security cameras or camcorders give an extraordinary impediment to those thefts. They even are an extraordinary impediment for home attacks.I would prescribe that you think about the two unique sorts of cameras. They are the most well known of all home security cameras-indoor and Outdoor cameras. The most well known indoor home security camera is the morning timer Hidden camera with DVR. It utilizes an 8 GB SD card to record the pictures. Movement actuation, date-time stepping and territory veiling are three of the most well-known highlights of this most loved camera. Next is the Outdoor high goals day-night shading camera. For outside cameras, I generally suggest one at the front entryway and one at the secondary passage.At that point the wired or remote IP camera that interfaces legitimately to your PC or DVR taking out the requirement for a different chronicle gadget. It records straightforwardly to your hard drive. It utilizes the IP address to gain admittance to the video from anyplace on the planet. Need to watch your home from work or your country estate from the workplace. This is the best approach. These are three mainstream home security cameras. There are others obviously. Video security is a demonstrated factor in wiping out wrongdoing. Find a way to ensure your home today
Amazon Released Its Latest Gadget Wireless Home Security Camera
Amazon Released Its Latest Gadget Wireless Home Security Camera
Best Gadgets Home Security Camera Is Now Available In Amazon IndiaIts not a tiny low investment to shop for into Arlo Pro two security camera kit this product is the Best Gadgets In Amazon. The beginner kit, which has 2 Arlo pro two indoor/outdoor cameras and therefore the base that connects to them with the internet, can usually run you $480 once it isnt on sale. each extra camera at the moment can price $150. that is akin to the per-camera price for a Nest Cam or another well-regarded wifi security camera, therefore a minimum of Arlos economics are sound. Free cloud of storage for 7 days value of video clips that also helps, too. Most alternative cameras can charge you additionally for that. Whats higher is that the sheer resilience you get with the Arlo Pro two which is the Latest Gadget Product, it has weatherproof style makes the cameras fitted to indoor or outside use. you will able to power them with a cable, or with the enclosed, high rechargeable Battery For up to 6 Months. an easy-to-install magnetic base additionally offers you nearly infinite flexibility in terms of however you would like to position every camera. they will additionally stand by themselves without a base on any surface. In short, you will be able to place these cameras anyplace or move them between locations with unbelievable ease.Alexa & Google Assistant unity seal the deal. you will be able to read their kill any compatible video device, from your smartphone to your smart displays, to a fireplace TV or Google Chromecast-equipped tv.The Alexa-supporting amount of $30 it is the current favorite. No alternative camera comes near to Wyze in terms of options for the dollar. except for an indoor/outdoor, whole-home installation, the Latest Gadget Product Arlo pro two gets the nod.Originally published at
The Need of Installing Home Security Cameras
The Need of Installing Home Security Cameras
It is easy to own your own security camera nowadays as these are being manufactured as well as offered for even personal uses. The reason behind the same has been looked upon to be the hike in the crime rate. Though from a long period of time, corporate houses and organizations have taken up to installation of CCTV cameras, the concept of home security camera installation services is something new. It wont be wrong saying that installation of alarm systems and CCTV cameras help to a large extent in preventing unexpected and untold mishaps.3 top benefits of home security camera installationFrom PC video surveillance to hidden cameras to those security software, everyone now has something to meet their safety measures. Say you are out of your home for some days, there is an obvious stress factors that will work within your constantly regarding the security of your locked home. This is when you should go ahead with home security camera installation services. Here are some other cases whereby you need to install surveillance and home security cameras:>For tracking the moves of servants in your home:There are many mishaps in home being reported to be caused by servants. In your absence, even your servant can end up looting you. For keeping a check on their moves, you can go ahead with the installation of home security camera.>Check the action of your children:Kids can end up with mischievous things in your absence, thus adding on to your stress factors. To help you balance your professional and personal life effectively, home security camera installation services is what you need to go ahead with. Through the camera, you will be able to monitor the moves of your kids at home while meeting your professional needs at office reliably.>Offers footage as proof:If any mishap ends up in your home in your absence, the CCTV footage will work as evidence to trace the actual cause or person guilty for the mishap. You can offer the same to the police and ease their task of investigation effectively. ConclusionWhile these are some of the benefits that you will enjoy with home security camera installation services in Miami beach, FL upon going ahead with the same you will further get to explore some other benefits too. So, to boost your as well as your homes security, make haste to install CCTV cameras
Arlo Pro 2  Wireless Home Security Camera System Review
Arlo Pro 2 Wireless Home Security Camera System Review
Arlo Pro 2 Wireless Home Security Camera System reviewArlo Pro 2 Wireless Home Security Camera System best priceour low wire free cameras are the first and only smart home security system with crystal-clear HD video and 100% wire whichcan be used indoors or outdoors our low is easy to use and installs in under 10 minutes to begin the installation firstconnect the base station to your router using the provided either net cable then connect the power adapter and turn thebase station on if you plan to use a mobile device download the arlo app by searching Arlo in the App Store for iOS andGoogle Play for Android launch the mobile app or navigate to our low Netgear comm from a computer to set up your camerasfirst insert the batteries make sure to pay close attention to the battery polarity now create your Arlo account for secureaccess to your cameras click new system setup select our low base station and wait for the app to discover your basestation simply follow the on-screen instructions to complete your account setup be sure to sync one camera at a timebefore connecting your Arlo cameras to the base station be sure to bring your cameras within three feet or one meter of thebase station press the sync button on the side of the base station then wait for the sync status led to blink green nowpress the sync button on top of the camera until the blue LED blinks if sync is successful the blue LED on the camera willblink rapidly if the LED on the camera blinks orange youll need to resync your camera we recommend completing the camerasetup before mounting it on the wall or any other surface since our low cameras are 100% wire free and indoor-outdoor theycan easily be placed almost anywhere inside or outside the home our low cameras have a flat base and can be placed on aflat surface like a bookshelf or mounted to the wall using a magnetic camera mount the supplied magnetic wall mount can besecured by using the provided hardware optionally you can purchase adhesive with a minimum six pound rating from yourlocal hardware store for optimal motion detection performance its recommended to place your cameras at least 7 feet aboutthe floor its slightly down if youre mounting this into drywall be sure to use the provided drywall anchor make sure themount is snug on the wall then simply place your camera on the mount our low comes with seven days of free cloud recordingsand if youd like to further expand your system to support more cameras or storage there are various subscription upgradesavailable be sure to verify your email before your setup is complete your arlo system is now setOriginally published at on January 22, 2019
Buy Home Security Cameras Christchurch From the Experts
Buy Home Security Cameras Christchurch From the Experts
Taking large strides in the security equipment industry CCTV camera systems are inevitable in the areas of surveillance and security in the fields of commercial use, law and order, and the military. CCTV camera security systems Christchurch are welcome move in surveillance and the monitoring of incidental crime. They are worth the investment as they offer the most effective strategy in dealing with crime that is prevention. Consequently individuals or agencies having vested interest in the prevention of criminal acts through the use of a deterrent invest in CCTV system. Usually for investor or business owner, the rationale behind purchases of CCTV camera systems is prevention of crime. These CCTV camera systems are utilized in many small to medium-sized businesses. CCTV Christchurch or Closed Circuit Television is used to monitor a particular area where they are installed. Modern CCTV systems are composed of several components that are used simultaneously to achieve proper monitoring and detection. These components are the DVR, cameras, hard disk drive, cables, monitor and power supply. The DVR and its functions in home security cameras Christchurch are important. Since the DVR Digital Video Recorder plays a very important role in the whole CCTV camera system it is the heart of the CCTV system. This is where you record, play back and control your cameras and thus the DVR comes in different types but has almost the same functions. When you want to install security cameras for industrial purpose and practice tight security it is prudent to ask for Full D1. It means that the DVR has the highest resolution that any other CCTV system has to offer. Combine this with high specs CCTV cameras and youll have the best CCTV system of all. Full D1 DVRs are commonly used for industrial purposes that practices tight security and settings wherein facial identification is vital.In case you are owner of small business and want to cordon off your space, Half D1 Half CIF is ideal for not-so-strict environment. Half D1 is acceptable as it is the most commonly used DVRs today with extremely affordable prices yet offering high quality pictures. The reason why many people opt for this type is because it also produces high quality images but does not come with hefty price tag.One Vision is Christchurch based experts in Electrical, Solar, Security, Surveillance and Alarm Systems. The team is all qualified, experienced electricians with a broad range of electrical, alarm and security experience. With huge experience in a wide range of industries, there is no job too large and no job too small.For more details about Commercial security camera systems please visit our website here
How Home Security Cameras Are More Valuable Than Ever During This Pandemic
How Home Security Cameras Are More Valuable Than Ever During This Pandemic
The whole world is dealing with an unprecedented crisis. With the continual rise in the number of COVID-19 cases everywhere, the authorities have taken drastic measures to get the situation under control. We are practicing social distancing on an individual level for our safety. As we have concealed ourselves in our homes the technology can help us keep a close eye on whats happening outdoors. Be it mobile phones, Internet connection, television and even security cameras.CCTV cameras for home have become more important than ever during the pandemic. The doorbell cameras are a smart security gadget to invest in that can show you who is at the door without having to open it. When someone is outside, it allows you to even speak to them using the cameras app. It is best to practice social distancing and also keep an eye on your yards. Read on to find out how you can use these security gadgets for your good during the pandemic:Seeing when packages arriveKeep an eye on the door with outdoor CCTV cameras and use your smartphones to connect with the mail carrier. You can know easily when your packages arrive at your doorstep and you can easily communicate with the delivery boy regarding where to leave the package. Due to pandemic, most restaurants are offering contact less deliveries to limit the contact and keep a safe distance. And the same goes for groceries and other essentials.Doorbell cameras let you speak to a visitor without face to face contactPeople are dealing with the social distancing in their own ways, one of which could be getting your food items and groceries delivered at your doorstep, so you dont have to step out of the house and avoid crowds. However, it is still difficult to maintain the six feet distance while answering the door, besides, it is required to know whos on the door for security purposes. The CCTV cameras for home provide the doorbell cameras that enable the users to see the visitors and even speak to them at the door without having any face-to-face contact with them. With the doorbell security gadgets, you can even tell a delivery person where to leave the package being inside your home.There have been some delivery companies that now offer contact less delivery and lets you instruct drivers in advance to leave packages or meals on the porch or any area you request. Doorbell cameras have motion alerts which are useful to thwart porch pirates. This also helps you stay aware of burglars taking advantage of the crisis. The mere presence of doorbell cameras deters the burglars since they do not want to be identified. Home security cameras help you keep a check on elderly relatives while maintaining social distancePracticing social distancing is the topmost priority to cope with the crisis. This may turn a little critical for the elderly population, who especially suffer the higher risk of severe illness from COVID-19. It is a good choice to refrain from visiting them in order to keep them safe, but it often causes them to feel isolated. Since they are elderly, it also raises concern about how they are managing on their own.Seniors tend to hide the whole picture of what goes on into surviving alone during phone calls as they do not want to become a burden. However, placing indoor cameras at their homes can help you keep checking on them. Help keep an eye on the neighborhoodEven after declaring the preventive guidelines during the pandemic, some people are not following them, unfortunately. This raises the concern about people who are roaming outside. Outdoor CCTV cameras help you keep an eye on areas surrounding your house. Even some security cameras are equipped with two-way audio that can scare off intruders if you spot any around your area and save the footage to share with the authorities when needed.Help the needyNot everyone is as fortunate to have a shelter or food. Some workers survived on daily wages, and they may be out of money and food during the pandemic. Many families are taking the initiative of leaving extra food and essentials on their front porch for workers to grab. Put hand sanitizer, toilet paper, packaged snacks and other essential items on your front porch with a note welcoming them to it. The doorbell cameras motion detector alerts you when someone comes on your porch and you will be able to witness the joy you brought into their lives. In SummarySecurity is the top priority during the crisis, we assure you that our deliveries and customer services are currently as normal. Visit our website to get in touch with us for installation today.time2 Connect With UsConnect with us wherever you are!Send us a tweet, were @Time2HQWell like you if you like us on FacebookWe love receiving emails enquiries@time2technology. comGive us a call 01254 272688. Our offices are open 9. 00am 5. 00pm, Monday to Friday. Well try our best to get back to you within 24 hours (within normal working business hours). However during busy periods we may take slightly longer so thanks for your patience.We still like to receive snail mail-time2 Capricorn House, Capricorn Park, Blakewater Road, Blackburn BB1 5QR.
ไม่มีข้อมูล
เซินเจิ้น TGW Technology Co. , Ltd เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการควบคุมการเข้าออกชั้นนำสำหรับระบบจอดรถอัจฉริยะของยานพาหนะ ระบบจดจำป้ายทะเบียนและประตูหมุนควบคุมการเข้าออกสำหรับคนเดินเท้าและเทอร์มินัลจดจำใบหน้า
ไม่มีข้อมูล
ติดต่อเรา

เซินเจิ้น TigerWong Technology Co.,Ltd

โทร: +86 0755-23773884 

E-mail: info@sztigerwong.com

เพิ่ม: ห้อง 601-605 อาคาร 6, 1980 สวนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

           

ลิขสิทธิ์ © 2021 Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd  | แผนผังเว็บไซต์
chat online
Please message us and we’ll be sure to respond ASAP, what product you intrested in?