TGW เป็น professinal ในการออกแบบและการแก้ปัญหาสำหรับระบบการจัดการที่จอดรถ

The Time of Flight Camera Is Shaping the Future!

The race to create and transform technology every day, is never ending. From smartphones to adhesive tape, we see this trend appearing and reappearing regularly. You might have heard about the time-of-flight (ToF) cameras that smartphone companies use these days.

The Time of Flight Camera Is Shaping the Future! 1

Surprisingly, ToF technology has been in the market for quite a few years now. What is this tech that is already incorporated in our phones, and where else can we use it?ToF technology is revolutionising the machine-vision technology by providing 3D imaging, using a low-cost CMOS pixel array and the camera also has an active, modulated light source.

The compact construction, ease of use, and high accuracy provided by ToF camera make this technology so popular. Time-of-flight cameras hit the headlines in 2019, claiming they will revolutionise the smartphone industry. But, what exactly is it?

Time-of-Flight CameraToF cameras are being popularly used in mobile phones, drones, and industrial robots. Also known as depth cameras, they create a map of the surroundings to generate a basic 3D representation of the object in front of them. A time-of-flight camera consists of sensors that use a tiny laser to shoot out infrared light, which is invisible to the naked eye.

The light, then, bounces off any object that is in front of it, and then, goes back to the sensor. The amount of time the light takes to bounce back to the sensor is measured and translated to provide information about distance, which in turn, is used to create a depth map. This entire process is completed within the blink of an eye.

The Time of Flight Camera Is Shaping the Future! 2

For instance, if a subject is standing 5 km away, the time taken for the light to hit the object and bounce back to the sensor is just 33 nanoseconds! The camera examines every individual pixel in the image, and creates a 3D representation of the scene.ToF camera sensor is used to measure distance and volume, as well as for scanning objects, indoor navigation, obstacle avoidance, gesture recognition, and much more.

The data gained from these cameras can be used for 3D imaging and improving augmented reality (AR). In smartphones, this tech is used for 3D photography, AR, and also for clicking pictures in portrait mode. Since ToF uses infrared light to measure the distance, it is used to assist the user in low-light situations and can help focus even in low light.

Is This New Technology?ToF isnt exactly a new technology in the market, and various companies around the world have been experimenting with it. Microsoft has used this to create their second-generation Kinect devices.

Light Detecting and Ranging (Lidar) companies also feature a ToF camera in their cars. Many drone companies have also started to adopt this tech. ToF isnt an entirely new thing and is now becoming more efficient, affordable, and accessible.

ToF cameras found their way into phones as the tech became more readily available to smartphone manufacturers. LG has used this camera in their G8 ThinQ models. They have intelligently used it for 3D facial mapping for the face unlock feature, which is up to the mark with Apples FaceID technology.

The main difference between the two is LG uses only one camera lens while Apple uses multiple cameras and dot emitters to get the job done. LG uses ToF for advanced depth perception in its front-facing cameras. This gives the ability to create 3D light sources and other depth tricks based on the actual distance between the phone and your face.

Just like LG, Samsung has also implemented it in the Galaxy Note 10. After working to incorporate and improve depth perception in their phones for a long time, they have put these sensors on the rear camera.Inspired by this, Honor, a smartphone brand owned by Huawei, is using this tech for their Honor View 2.

0 model. The ToF camera is paired up with a 48 MP sensor as a part of the main rear-facing camera. This provides depth information which enhances the portrait mode where the subject appears to be much sharper, because the background is blurred.

What does the Future of ToF look like?ToF has the ability to help manufacturers and app developers make better AR applications. For AR-based applications, it is important to measure the surroundings accurately in 3D.

It also helps with detecting and recognising an object. There is an immense number of use cases and potential in ToF technology for AR-based gadgets.In the medical field, ToF can play a very crucial role in patient monitoring and positioning.

In shops or restaurants, this can be used to augment the real user experience by adding more information for the customer who might be going through the clothes rack or a menu.In logistics, ToF can be used for packaging and assistance, filling boxes, stacking, volume scanning, or labelling. It can also be used for diagnosing errors and making repairs.

In automobile manufacturing, ToF cameras are used to find, pick, or mount objects and prove to be very useful in this industry as they easily detect damage and failure. For autonomous vehicles, this tech is a very valuable tool. It can help in navigation and alert the users with safety warnings.

There are endless possibilities as to where ToF can be used. This is only the beginning of exploring time-of-flight capabilities. It will blow your mind knowing what will happen when it is coupled with 5G connectivity and cloud computing!

Believe us, you will really start to see science fiction turning into science facts. RELATED QUESTION How do get a clear face I mean no acne, no pimples, no marks naturally? I think your skin is pimple prone First of all stop eating all the junkies!

I know it's not that easy to give up on junk and oily food. But in order to get clear and healthy skin you need to have a good diet which includes lots of fruits, salads, dairy products and sprouts.Drink plenty of water to flush away all the toxins from your body.

Drink more of fruit juices and cut on soft drinks.Have a balanced diet.You can opt for Safi(blood purifier) or try natural stuffs to purify blood like amla(Indian gooseberry), neem, bitter gourds etc.

Use a mild facewash to clean your skin and make sure to remove all the makeup before you go to sleep.Try some natural face masks:-AloveraMake a daily habit of applying fresh aloevera gel on your face after bath-Honey and lemonMix equal quantities of honey and lemon and apply it whenever you get time. Keep it for 15 min and then wash it off.

-Multani mittiKnown as Fullers earth, is popular for its healing property against acne and blemishes. It reduces acne and absorbs excess oil from the skin.There will be a remarkable change in your skin within a month.

HOT PRODUCTS
ไม่มีข้อมูล
GET IN TOUCH WITH US
บทความที่แนะนำ
เคส
What Are the Advantages of Unattended Parking System_ Taigewang Technology
What Are the Advantages of Unattended Parking System_ Taigewang Technology
In the smart parking industry, taigewang technology has realized the development and application of the unattended system in the parking lot. The unattended intercom call system is installed at the entrance and exit of the parking lot, so that the car owner can enter the parking lot unimpeded without the help of the parking staff. The car owner can complete the parking payment process through the electronic payment system and self-service payment machine. Compared with before, Parking efficiency has improved a lot. So what are the advantages of unattended parking system? 1: Prevent arbitrary charging and wrong charging. Due to the whole process electronic timing and online payment of the parking system, the owner can clearly and intuitively see the specific settlement steps of the parking fee, avoiding various disadvantages of traditional manual charging. The funds go directly to the property owner's account, which is safe and efficient. 2: Save the cost of the parking lot. The unattended parking lot saves the cost of the parking lot management personnel and the entrance and exit. By installing the intercom system and calling the management center in real time in case of emergency, it greatly saves the management and operation cost of the parking lot and increases the income of the parking lot. 3: The access rate is high. The video license plate recognition technology can realize non-stop access, no need for car owners to pick up cards, no need for manual charging and change, which greatly saves car owners' time and improves the access rate. 4: The parking space utilization rate is high, the vehicle access rate is high, and the vehicle owner can quickly find the parking space and reverse the car search, which increases the parking space utilization rate and reduces the vacancy rate of the parking space in a series of times when the vehicle owner in the traditional parking lot looks for a car and waits in and out of the parking lot. 5: Improve the user experience. The whole process of the unattended parking lot system is completed by the owner himself. The owner can independently control a series of operation processes of parking, which is clear, intuitive, convenient and efficient. It helps the owner save time and improve the owner's parking experience.
Several Important Reference Indexes for Installing Intelligent Parking System in Community_ Taigewan
Several Important Reference Indexes for Installing Intelligent Parking System in Community_ Taigewan
At present, the intelligent parking lot system has become the standard configuration of new residential areas. However, since the intelligent parking lot system has only been developed in recent years, there is no unified national standard, which brings difficulties to the performance evaluation, especially for some people who have not contacted the intelligent parking lot, they don't know which aspects to choose a parking lot system. Therefore, we list several performance indicators for your reference. 1. Number of vehicles managed by the community how many vehicles are there in the community? What is the order of magnitude of parking lot management? These are the first things you should consider. The number of management vehicles affects the configuration of the parking lot system, such as gate lifting speed, card reading mode selection, system performance selection, etc. 2. Import and export management mode, which method is used to manage vehicle import and export? Whether to use short-distance card swiping or long-distance card reading is the problem to be considered in this part. If the community is only open to the owner's vehicles, the remote identification system should be the first choice. If you need to charge for temporary vehicles, you can use IC card swiping system or a combination of distance and distance to speed up the traffic speed of vehicles. 3. System cost intelligent parking lot system cost includes system software, hardware and construction cost. The software and hardware include intelligent gate, controller, surveillance camera, management computer, parking lot management system, wire rod, etc. The parking lot system is divided into different levels. There are thousands of low-grade ones and 5 to 8 high-grade ones. The general price is about 20000 to 40000. 4. During the construction period of the project, the construction of intelligent parking lot system includes the installation of road gates, controllers, surveillance cameras, safety islands, toll booths and other equipment, which generally takes about 10 to 30 working days. 5. The comprehensive performance of the system shall consider the response time, stability, mean time between failures, data record storage time, etc. Taking the mean time between failures as an example, the general warranty period of the parking lot system is one year, and the mean time between failures should be more than 4 months. The above indicators are for your reference when installing the intelligent parking lot system. Of course, the parking lot system is a comprehensive project and needs to be considered in many aspects. If you have such needs, please contact us taigewang, and we will provide you with detailed information and solutions free of charge.
License Plate Recognition System Has Obvious Advantages in Parking Lot_ Taigewang Technology
License Plate Recognition System Has Obvious Advantages in Parking Lot_ Taigewang Technology
Now many parking lots have successively adopted the license plate recognition system, abandoning the traditional single card swiping mode, and the users who apply the license plate recognition system respond well. Market demand is driving people's parking mode towards a new era. This new management mode has been adopted in many fields such as business center, residential area, government organs and public transportation. With the breakthrough of parking lot management system technology, license plate recognition system will gradually go deep into people's life. Compared with the traditional parking lot system, the license plate recognition system has many advantages: firstly, the license plate recognition system can allow vehicles to pass quickly and automatically without parking and swiping cards. When the traffic flow is large and the vehicles are frequent and dense, all vehicles can enter the site quickly to avoid the phenomenon of vehicle queuing, and all vehicles can enter the site without stopping. Secondly, there are diversified charging modes. According to the management of the park, not only can the central fees, the discount of magnetic cards, the payment of the users of the storage be paid, and so on, but also the mobile phone end payment can be used, such as the popular WeChat payment and Alipay payment. License plate recognition system has many functions, such as license plate recognition, information release, voice broadcast, mobile payment, traffic flow statistics, vehicle capture, vehicle type recognition, advertising and so on. When the vehicle enters the site, the license plate recognition system automatically captures the vehicle photos, identifies its license plate number, records the date and time of vehicle entry, vehicle number plate and vehicle photos, and then makes judgment and analysis according to these information, prompts the owner's parking space and the use of the current parking space, and lifts the pole for release. When leaving the site, take another picture of the vehicle, identify its license plate number, automatically find the entry record, vehicle type and access comparison of the vehicle, and then judge whether it is a resident or temporary parking customer of the parking lot according to the data. If so, it is released according to the setting requirements of the property management personnel, otherwise it is released according to the vehicle type (taxi, delivery vehicle, official vehicle, etc.) Determine the receivable temporary parking fee and then release it. It greatly improves the work efficiency of property management personnel and effectively solves the safety problem of parking lot.
Development and Application of Face Recognition Payment Technology_ Taigewang Technology
Development and Application of Face Recognition Payment Technology_ Taigewang Technology
Face recognition payment system is a payment platform based on face recognition system. It was first launched by the Finnish startup uniqul in July 2013. The system does not need a wallet, credit card or mobile phone. When paying, it only needs to face the camera on the POS screen. The system will automatically associate the consumer's facial information with the personal account. The whole transaction process is very convenient. In the same year, the intelligent multimedia technology research center of Chongqing Research Institute of Chinese Academy of Sciences launched the research on this payment method. Zhou Xi, director of the center, introduced that as of August 2014, the center had completed the research on Key Technologies of face recognition payment system. The center's first face data acquisition array in the world can synchronously collect faces from 91 angles, and can achieve the best recognition effect for the most influential states such as changeable illumination, multi angle and occlusion. The face recognition system of intelligent multimedia technology research center has been applied to automatic customs clearance system of border inspection station, dynamic face recognition attendance machine, multi-attribute dynamic face recognition system, etc. On this basis, the center has developed a face recognition mobile payment system, which can pay only by swiping a face card. Face recognition is a biometric technology for identity authentication based on people's facial feature information. The biggest feature of the technology is that it can avoid personal information leakage and recognize in a non-contact way. Face recognition, fingerprint recognition, palmprint recognition, retinal recognition, bone recognition and heartbeat recognition all belong to human biometric recognition technology. They all came into being with the rapid development of photoelectric technology, microcomputer technology, image processing technology and pattern recognition. Identification can be carried out quickly, accurately and healthily; It is non reproducible. Even after cosmetic surgery, the technology can find the original you from hundreds of facial features. Face recognition system has been widely used in the world. In China, it has been widely used in many important industries and fields such as public security, security, customs, finance, military, airports, border ports and security, as well as civil markets such as intelligent access control, door locks, attendance, mobile phones, digital cameras and intelligent toys.
The Use of Parking Lot Management System Effectively Improves the Weekly Efficiency of Parking Space
The Use of Parking Lot Management System Effectively Improves the Weekly Efficiency of Parking Space
With the increase of vehicles, most cities in China are facing a common problem: it is difficult to park. In order to solve this problem, some developed cities in China have begun to adopt intelligent parking lot management system parking guidance system. What benefits can the use of parking guidance system bring to people's parking? Can the difficulty of parking be alleviated? The rapid increase of vehicles has brought infinite vitality to the manufacturers of parking lot system, and also continuously improved this technology. A set of intelligent parking lot management system has many functions. Parking guidance system is a subsystem of parking lot management system, which has begun to operate in some cities. Relying on advanced technologies such as radio communication network, wireless sensor network and spatial geographic information, it establishes a unified platform for urban road parking guidance management, realizes computer intelligent management of parking charge calculation, berth statistics, reconciliation and settlement, personnel attendance, and makes real-time statistics according to the number of parking on the road, It is convenient for car owners to know the parking conditions in time, and realizes the integration of charging management and guidance service platform. The parking guidance system can support mobile client query. With the touch of your finger, you can grasp the parking situation of thousands of berths in the city. Car owners can easily find the nearest and most idle parking spot. Compared with manual management, the intelligent parking lot management system enables managers to understand the use of parking spaces in real time, facilitate the timely adjustment of parking spaces, and improve the turnover and utilization of parking spaces. For car owners, the parking time can be used reasonably, and the charging amount can be seen at a glance.
What Are the Characteristics of a High-quality Parking System_ Taigewang Technology
What Are the Characteristics of a High-quality Parking System_ Taigewang Technology
Speaking of the parking lot system, we are all familiar with its use in the parking lot, but in terms of selection, a high-quality parking lot system should not only pay attention to high quality, but also have some of its own characteristics in order to be called a high-quality parking lot system. In fact, how to judge whether the parking lot system is qualified? It must be discussed from several aspects. Reliability and stability: the stability of the equipment is very important to the equipment itself. The reliability and stability of the product are related to the length of its service life. The equipment should have self-protection ability and strong fault tolerance and system rehabilitation ability, so as to ensure the safe and stable operation of the system as long as possible, and can be corrected and recovered as soon as possible in case of system faults. Performance price ratio: the selection of parking lot system is very important. How to choose a more cost-effective equipment? The configuration of each equipment needs to be determined according to the requirements of its own parking lot environment. On the premise of meeting the requirements of the parking lot, ensure that the full set price of the system is low, and then make the system have high cost performance. Degree of compatibility and standardization: compatibility is the key to complete the interconnection between devices of many different manufacturers and different protocols. The system shall be able to effectively communicate and share data, and complete the compatibility and interoperability between equipment or systems as far as possible. The higher the degree of standardization and openness of the system, the longer the service life of the system. A high-quality parking system needs to be selected and judged from all aspects, but more importantly, it meets the use requirements of the parking lot, and may provide people with a good parking environment from all aspects such as parking, payment, looking for parking space and so on.
What Are the Factors Affecting the Development of License Plate Recognition System_ Taigewang Techno
What Are the Factors Affecting the Development of License Plate Recognition System_ Taigewang Techno
As one of the most widely used equipment in the parking lot in the past two years, the license plate recognition system can provide people with a convenient parking environment and can be used as a facade in the parking lot. However, the requirements for the license plate recognition system are different according to people's needs in the market, and there are many factors affecting the use of the license plate recognition system. First of all, the quality of products, no matter what products, our primary consideration is their quality, because product quality is the decisive factor affecting the service life of products. There are many brands of license plate recognition systems being sold in the market, and the quality is also very different. For some manufacturers with brand strength, they have R & D and production conditions, so the product quality is relatively reliable; However, some manufacturers do not have the conditions for R & D and production. In the early stage, they will take other people's parts for assembly and OEM sales, so such products have no quality assurance. Secondly, the price of the product is higher than that of the card swiping parking lot system. Therefore, considering the price alone, the possible advantages of the license plate recognition system are not obvious. From the long-term interests, the license plate recognition system saves manual management and saves manual management costs for the parking lot. Therefore, License plate recognition system is still the need of future development. Moreover, the impact of installation factors on the license plate recognition system. Compared with the card swiping parking lot system, although the wiring and installation of the license plate recognition system is simple, it needs the guidance of professionals to ensure its recognition rate and equipment stability. License plate recognition system is a popular and widely used set of equipment. Its use in the parking lot will give people a high-end and atmospheric feeling, and a comfortable parking environment will also create a good parking experience.
The Problem of Arbitrary Parking and Charging Is Serious, and the Charging System of Intelligent Par
The Problem of Arbitrary Parking and Charging Is Serious, and the Charging System of Intelligent Par
Recently, many citizens reported that vehicles in many sections were parked on the roadside, and some blocked the entrance and exit of the subway, which brought a lot of inconvenience to citizens. In view of this situation, the reporter conducted an investigation and found that an open space at the exit A1 of a subway was full of cars, but this was not a special parking lot, There is a clearly marked parking lot at exit A3, but there are only 20 parking spaces, which is obviously not enough, and this parking lot is free, so it is crowded with vehicles every day. Then, the reporter went to another subway exit and found that there was a p R parking lot not far away. There were many parking spaces, but only a few cars were parked in it, which seemed very cold. According to the administrator of P R parking lot, there was no charge in the parking lot here before, and many vehicles were parked every day. Now the parking charge regulations have been formulated, There is no charge for the car within an hour. From 8 a.m. to 6 p.m., the car will be parked for 2 hours at 3 yuan per car, more than 2 yuan per hour. For the rest of the time, it will be parked for 1 yuan per hour for a continuous day, with a maximum charge of 12 yuan. Many car owners have expressed their opposition, so few vehicles stop here. The charging standard of P R parking lot should be the same as that of public welfare parking lots such as public institutions and libraries. Therefore, in view of this situation, the city will rectify the random parking on the roadside, cancel some areas that are not parking spaces, and implement some preferential policies for P R parking lot, such as using subway tickets to offset parking fees, so as to encourage citizens to use p R parking lot as much as possible, so as to solve the problem of replacing irrelevant vehicles with parking lots for a long time, It can also solve the burden of changing to citizens, and make full use of the parking space of P R parking lot. Finally, the P R parking lot will be reconstructed, and the intelligent parking lot charging system will be used for charging. The system can automatically implement the parking consumption discount function. For some fixed vehicles, the license plate recognition system will be used, which can save the time for car owners to enter and leave the parking lot. In order to enable car owners to easily find the specific location of spare parking spaces, The installation of parking space guidance in the parking lot will be very important, because sometimes when we enter the parking lot, we will find that we can't find the parking space until we turn around in the parking lot, and sometimes we can't even find it. Therefore, the parking space guidance parking lot system will help us find the parking space as soon as possible.
The Prospect of License Plate Recognition System, an Indispensable Parking System in Intelligent Tra
The Prospect of License Plate Recognition System, an Indispensable Parking System in Intelligent Tra
With the rapid development of urbanization in China, the traffic pressure is becoming more and more severe. Intelligent traffic management has become the general direction of traffic development. In the automotive field, the parking market segment has always been regarded as a trillion cake, especially in the first tier cities. Parking is basically just needed like housing. In view of the pain points of the parking industry, the state has put forward a proposal to speed up the construction of intelligent transportation to better guide citizens to travel; Various parking lot system manufacturers have put forward various solutions conducive to parking lot management; For example, license plate recognition system, parking space guidance system, reverse vehicle search system, cloud parking and other parking schemes and measures. As the basic equipment of the entrance and exit of the parking lot system, the license plate recognition system is the basis for the realization of other systems. At the same time, the license plate number is the only mark for vehicle identification. Only rapid and accurate recognition of the license plate is the premise for the realization of other parking lot management. License plate recognition technology has been applied in the security industry for a long time, and the technology is relatively mature. The application of artificial intelligence improves the accuracy of license plate recognition. In recent years, license plate recognition system is also widely used in expressway, so as to realize the non-stop traffic of vehicles. How to select a set of high-quality license plate recognition system has become the primary task to solve the problem of parking lot management. Considering the quality of a set of license plate recognition system, there are three indicators, namely recognition rate, recognition speed and background management system. Of course, the prerequisite to ensure these is that the system can operate stably and reliably. After years of development, license plate recognition system has become a more mature technology, and is used more and more in parking lots. More convenient parking methods create a good parking environment for people. At the same time, license plate recognition technology will gradually develop to high-definition, integration and intelligence, and continue to play an important role in various application systems.
ไม่มีข้อมูล
เซินเจิ้น TGW Technology Co.,Ltd เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการควบคุมการเข้าถึงชั้นนำสำหรับระบบที่จอดรถอัจฉริยะระบบการจดจำแผ่นป้ายทะเบียนและระบบควบคุมการเข้าถึงคนเดินเท้าและขั้วการจดจำใบหน้า
ไม่มีข้อมูล
ติดต่อเรา

เซินเจิ้น tigerwong เทคโนโลยีจำกัด

โทร: 86 0755-23773884  

E-mail: Info@sztigerwong.com

เพิ่ม: ห้อง601-605, อาคาร6, 1980วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนอุตสาหกรรม,   Longhua Street, เขต Longhua, เซินเจิ้น

           

ลิขสิทธิ์แท้©2021เซินเจิ้น tigerwong เทคโนโลยีจำกัด   | | แผนผังเว็บไซต์
chat online
Please message us and we’ll be sure to respond ASAP, what product you intrested in?