TGW เป็น professinal ในการออกแบบและการแก้ปัญหาสำหรับระบบการจัดการที่จอดรถ

Canon Hack Development Kit

canon hack development kit is a unique software application that enables extra features for ported Canon Point&Shoot cameras.Why CHDK?After loading CHDK, your camera will have the following extra functionalityShutter-priority (Tv) exposure via shutter value override featureAperture-priority (Av) exposure via aperture value override featureShooting in RAW, with RAW Average, RAW Sum, and RAW Develop featuresBracketing -Tv, Av, ISO, and Focus bracketing, using scripts, or in continuous or custom timer modesZebra mode (a live view of over and under-exposed areas of your picture) for many camerasDepth-of-field (DOF)-calculator, Hyperfocal-calculator with instant Hyperfocal and Infinity focus-set, and moreit has more than but I used these things onlyHow is this possible?

Canon Hack Development Kit 1

in the same way that your computer hardware runs an operating system, such as Windows, Mac OS, or Linux, your Canon camera also has an operating system in it. And in the same way that the OS runs Photoshop or Zoombrowser on your computer, the OS in your camera is also able to run programs such as CHDK. Does CHDK permanently alter the camera?

No. CHDK is simply software. Just like a computer, when the camera is turned off all the software disappears from memory.

How does CHDK get on the camera?CHDK is installed by copying the CHDK software onto one of the cameras drives the SD flash memory card. How does CHDK software gets copied to the flashcard?

CHDK can be copied to your SD flash card using a file manager such as Windows Explorer. A card reader is used to connect the SD flash card to your computer. Once connected, the SD flash card appears like any other hard drive on the computer.

Canon Hack Development Kit 2

Your printer may contain a usable card reader. Card readers are fairly inexpensive and can simplify the transferring of files, and thus files can be transferred via USB. See also: Raw Parameters, and DNG visible via USB.

If this is your first time using CHDK, it is strongly recommended that you use the STICK Utility to download CHDK and set up your SD card.lets get started !CHDK loads from a cameras SD card into the cameras RAM.

It extends the functionality of the camera without changing (flashing) the cameras firmware. Two methods are available to load CHDK into camera memory: the Firmware Update Method and the Bootable SD Card Method.we will discussing the firmware update method.

Before starting to use CHDK, you will need to:Determine what year your camera was released using the Camera Platform ID Table wiki page;Determine the firmware version of your camera using firmware version information. Download the complete release of the correct version of CHDK for your cameras firmware from CHDK Download Page;Decide what CHDK loading method you want to use;Configure your SD memory card using the most appropriate method listed below;Load the CHDK distribution to your SD card.Firmware Update MethodThe Firmware Update Method allows you to load CHDK from any SD card formatted to work in your camera.

It uses the cameras built-in Firmware Update menu item to load CHDK from a file called either PS. FIR or PS. FI2 (depending on the camera model).

It is the easiest way to load CHDK but must be done each time the camera is powered on because CHDK does not make any permanent changes to the camera when it runs.Note that this method does not update the cameras firmware. It tricks the camera into thinking it is doing a firmware update but causes CHDK to be loaded into RAM.

No firmware flashing takes place. Start with an SD card formatted by your camera. This should happen automatically when you put a new card in the camera.

If the camera does not want to format your card, it is probably already formatted. Remove the card from your camera. Use your PC and SD card reader to unzip the appropriate CHDK distribution file for your camera model and firmware version into the main root directory of your SD card.

Make sure that the CHDK folders are also copied to the SD card. Note that for this method to work, there must now be a file called either ps. fi2 or ps.

fir in the root directory of the card. Put the SD card back into in your camera. Start your camera directly into Play Mode by pressing the Play button or Play switch.

Do not start the camera with the On/Off button the firmware update method will not work if you do.Press the Canon Menu key and scroll around until you find a menu item that says Firm Update. There are usually three or four tabs in the Menu.

Select Firm Update and press FUNC.SET button.It should say Update firmware version?

Press OK. If everything went correctly, the CHDK splash screen will appear briefly on the Cameras screen. Go back to the camera mode and you should see some new OSD (on-screen display) elements.

( to go to the camera mode half-press the shutter button)Activate the CHDK menus with the key or key sequence defined for your camera.Can CHDK damage your camera?The short answer: It is unlikely, but theoretically possible.

CHDK is created by reverse engineering an undocumented system that directly controls the hardware. Because of this, it is impossible to be certain that it is completely safe.The long answer: It is very unlikely that CHDK will permanently harm your camera.

There have been no confirmed reports of CHDK damaging a camera, and both the original firmware and the CHDK developers use safeguards to prevent situations where this could happen. There is a wiki page where suspected issues with CHDK can be documented: Camera failures suspected to be caused by CHDKAcknowledgmentsCHDK might be one of the most innovative improvements to any camera that has ever come along since the beginning of photography. Started out by some people who only wanted RAW out of their raw-crippled cameras, it has now grown into an adaptable, flexible, and full-featured operating system.

We are all extremely grateful for the work that everyone has put into this arena of discovery, implementation, coding, sharing, camera testing, (especially with the unknown, and possibly high risk), and those that provide all the information on the Wiki pages (and elsewhere in the world). Those who have contributed to this great stride in the world of photography deserve a huge vote of thanks.GPL license informationThis file is part of CHDK.

Copyright 20072017 The CHDK TeamThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA, 021101301 USA RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort?

No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with.

Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification.

Soon enough, you will find a friend with hardware to t

HOT PRODUCTS
ไม่มีข้อมูล
GET IN TOUCH WITH US
บทความที่แนะนำ
เคส
GoodWatch Is a Radio Junkies Dream, and a Wonder of Reverse-Engineering
GoodWatch Is a Radio Junkies Dream, and a Wonder of Reverse-Engineering
Were at the point in history where its easy to take for granted how much our smartphones can do. Theyre essentially fully functional computers with a whole array of built-in sensors at their disposal. But, there was a time not long ago when portability was usually inversely proportional to capability. A time when a calculator wristwatch was a technological marvel.Some early calculator watches, like the Pulsar (1975) and Uranus (1976) were gorgeous designs that have become collectors items, and working models in good condition are worth thousands of dollars. But, the Casio CA-53W is probably one of the most popular models of all time. As cool as the original was, however, Travis KK4VCZ has dramatically improved it with the GoodWatch.The GoodWatch replaces the original Casios entire circuit board with a new one that was reverse-engineered to fit perfectly in the case and utilize the buttons and LCD. The new board uses a TI MSP430 microcontroller, which has a 16-bit CPU, costs virtually nothing, and uses very little power. In addition to replicating the Casios standard features, the GoodWatch adds a number of capabilities for hackers and radio enthusiasts.These include a hex editor, a disassembler for the MSP430, and a serial debugger. But, the radio features are where it really stands out. It can transmit and receive radio signals by using the wristband itself as an antenna, and a number of programs are available to work with those signals. Travis KK4VCZ will be making the custom PCBs available soon, but for now you can build your own with the files hes provided RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort? No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with. Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification. Soon enough, you will find a friend with hardware to t
Backup Camera Systems Keep Roads Safe
Backup Camera Systems Keep Roads Safe
On average over 180,000 deaths annually are caused by harm. In connection with vehicles, pedestrians ages of 65 and older account for 18 percent of injury deaths and 10 percent of accidents. One in every five kids between the ages of 5 and 9 die as victims in traffic crashes. Many parents especially dont allow their younger kids walk to school due to traffic security reasons. Thats just second to space. When you take a look at the numbers, its extremely clear that driving security has to be taken more seriously. A number of the accidents that wind up being deadly are near home, where folks are distracted and comfy. As an instance, a lot of accidents happen as the consequence of backing up your vehicle.Do not become a statistic. Do not allow your neighbors become figures. You are able to increase the protection of your automobile when you put in a backup camera program. This blind spot, so famously called the cause of those deadly mishaps, will be wholly covered by the camera that you attach to the rear of the automobile. It may frequently reach a space of at least 30 feet. Some could go 50 feet or longer. If you would like more precision youll be able to find some systems using a infrared night vision setting. A lot of individuals back from the driveway hurriedly. Sure, assessing in the mirrors is regular however many get from this car and go round the back and take a look at the block to be certain its clear. It is simply not a viable alternative each time you intend to drive someplace. However, with the display before you in your dash you can ensure the coast is clear before you place the vehicle in reverse.Commercial vehicles certainly will learn from this too. Theyre anticipated to be quite alert in regards to pedestrian safety. Transit trucks and buses should always be on the defensive since they traveling to highly populated regions. Possessing a truck backup camera is an advantage to the driving since it is going to increase security and reduce the time it requires you to be certain of it.Get best yada wireless backup camera at yada wireless backup camera. RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort? No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with. Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification. Soon enough, you will find a friend with hardware to t
The Faults and Solutions for Reverse Image Showing Unsuccessfully
The Faults and Solutions for Reverse Image Showing Unsuccessfully
Preface: The reverse image is especially practical invention, cooperating with parking distance control ,It doesnt worry the reversing cars issues.But what makes us confused is that the reverse images doesnt show clearly, which makes us feel very annoyed. Today, Editor will discuss the reasons and solutions for the above problems. Diagnosis and solutionThe reasons for blurred reverse image are as follows.There are water mist or mud on webcam, if so, please just wipe clean.There are some scratches on camera. If so, Editor suggest that customer should purchase a new webcam, It is best to put a protective film on the outside of the camera. The bad quality for video showing, if so, It is the accessories problems. We suggest that customer purchase a high quality one.How could we solve the showing unsuccessfully issues?For the problems, there are 3 reasons. First , it is monitor setting problem, second, it is webcam faults, third , it is wire problem.For the monitor setting problem, it is a common problem for most of drivers.We suggest that customer turn on the internal switch into status ON, Generally, in the display settings inside there is a camera switch control. For the webcam faults, we suggest that customer should purchase a new one.For the wire issues, it is a high frequency problems for us, If so, we need to check the direction of the wire arranged before, because the wire is be set from dashboard to car trunk. So it might exist some bad connection with plug or a short circuitHonestly, For the reverse image showing unsuccessfully issues, the main problems actually are the product itself problems and the producing problems. In order to avoid such a problem, editor suggest that customer should find a professional manufactures and store to buy it. And Find a professional shop to amend it.So we recommend the camera recorder from Sacer. It is a produced and researched by our technicians. The product has improved its defects and added some new functions to avoid the above quality problems. So it is a qualified and good one for customer. It also has finished the full function QQC Test and confirmation for each unit.it has a 2 years full warranty. The product also has passed function at HALT test, include temperature test, aging test, drop test, vibration test, salt spray test, destructive test. So it is really a good choice for you.SA604-HD 4" 1080P CAR DRIVING RECORDER DASH THREE LENS CAMERA RECORDER WITH G-SENSOR, which applies in all cars, such as Mercedes-Benz, Skoda and so on. The basic data of the Vehicle Video RecorderWhat do you need to know for Vehicle Video Recorder ?The following advantages are what a good chauffeur need and find, which are also the reasons why we recommend it to chauffeur. Not so expensive but practical, a good driver should own it.1. Special design of three cameras, a comprehensive record of traffic conditions. 2. Automatic recording and manual recording, switch to take photos at any time.3. G-sensor, open special recording mode when car collision.4. Lock by one button, lock content can not be covered. 5. Mute by one button to protect your privacy.6. Double record the reversing image before and after.7. Intelligent operation for image playback. 8. Parking anti-theft monitoring, the camera automatically open the video if the car vibration on parking condition.We supply an conventional aftermarket replacement board. More information, contact Sacer sale team. Welcome to visit sacer-shop. com or contact with us by shop@sacer. com. cn for more information. More Info About Sacer, Please RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort? No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with. Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification. Soon enough, you will find a friend with hardware to t
Benefits of Reverse Analysis From in-store Cameras in Retail
Benefits of Reverse Analysis From in-store Cameras in Retail
Retail has never been a stagnant industry. Retailers just can not afford to stand still if they want to succeed. They must adapt and innovate or risk being left behind. In e-commerce, Google or Facebook have spent millions of $ to force us to click adverts. Who helps the brick-and-mortar stores?Can data from in-store cameras be actionable?As in Google Analytics for monitoring your webpage, also in video-analytic system for your brick-and-mortar store, there are vanity metrics and actionable metrics.Today, retailers are leveraging in-store video analytics from cameras to gain valuable insight about their customers and store operations. Video analytics do not only help to position promotions, but also help in improvising marketing strategies, measure performance of each aisle and also product placements. An effective promotion determines the success of a product and at the same time brings more sales for the store.It becomes very important to place promotions in the right place and at the right time since they only have a limited time for success. Its what actions retailers take once they acquire the data that make the difference in business. And the more they know about the people who are coming into their store, the better they can make decisions that will allow them to take advantage of their customers behavior to improve the customer experience and potentially convert browsers into buyers.You will probably agree, that if a merchant is planning to change his marketing strategy or store floor plan, he should act upon actionable data which responsibly reflect situation that is demonstrably repeated in the store, not the current status or anomaly. Retail marketing manager wont appraise to see only the current real-time status of the situation in the store from the camera. He might be not able to act properly and immediately. What he seeks is information that is relevant in long-term. What marketers seek is the information that can affect their business the insights buried somewhere deep inside the gathered data in long-term. They want to dig in data history, mine it and find out the backgrounds for decision making to attract more future shoppers and convert them into customers.Importance of long-term video insightsEvent-based video analytics provided in real-time is outdated. One is not able to act properly upon the single real-time alarm of person lingering at the product display at the moment. When event happens and nobody in the store acts upon, the moment is gone. Frankly, this doesnt even work for security surveillance these days and one by one they decide to go forensic analysis. It is the long-term macro view, that matter the most. Cumulative trajectory maps and heat-maps, typical shopper journey patterns, dwell time at displays, various ratios to total attendance, correlations this makes the difference.In order to position your promotions, products or optimize marketing strategies you need to know the thriving spots in your shop, not where the one particular shopper currently is. A camera placed above the promotional display or aisle gathers super-valuable but not-easy-to read data which must be extracted into a readable form to be of use. If a customers often spend more than the specified time in front of a promotion, then you must be able to determine it from the data. This will help the merchant to understand if the promotional offer is triggering the curiosity of their customers or not. Where do people go once theyre inside?Modern solutions like GoodVision Video Insights can analyze foot traffic patterns to give retailers data on how many people were in their store, the path they travel once inside, and where they linger. This helps merchants identify patterns, peak periods, product placement maps, and popular locations, which enables them to make changes to floor layouts, displays, advertising, or staffing to better serve their customers and increase revenue.Where do the first steps of customer go when he enters the store? Do you know it? And what portion of visitors takes similar path?Without question, in-store camera data is changing the game in retail. Today more than ever, merchants are focusing on consumer behaviors and optimizing the in-store experience. Through artificial intelligence in video analytics, retailers are able to capture and analyze more video-based shopper data than ever before.Why is GoodVision a game-changer?GoodVision Video Insights incorporates deep learning and cloud-computing for rapid extraction of video events from big amounts of camera recordings. It provides reusable source of relevant analytic data for store decision making and a visual analytic tool to get the actionable information out of it. Video extraction is complete, anonymous and creates a permanent database of valuable in-store events for further business intelligence.Even if number of cameras will grow exponentially in the future, extracted data by GoodVision is up to 1000-times smaller than the original video footage. You can get rid of the video right away. Only then, user performs the business intelligence, event querying, visualization and lot more. GoodVision Video Insights for Retail provides brick-and-mortar retailers the same level of shopper insights as those used by the most sophisticated e-commerce sites.Can you imagine analyzed data reports from yesterdays events from your whole retail network await you at your desk like a morning newspaper? Thats what GoodVision is for. Learn more at goodvisionlive. com. RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort? No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with. Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification. Soon enough, you will find a friend with hardware to t
Reverse Engineering a Cat Genie to Bypass the Razor-and-Blades Business Model
Reverse Engineering a Cat Genie to Bypass the Razor-and-Blades Business Model
A common business practice for companies with questionable ethics is to sell you a product at a reasonable price, and then charge you inflated prices for the required consumables. Its usually referred to as the razor-and-blades business model, because razor replacements are notoriously overpriced. But, inkjet printer-style business models are even more nefarious, because they use technology to make the product unusable until you buy replacement cartridges. Thats the case with the Cat Genie automated litter box, but David Hamp-Gonsalves has reverse-engineered a solution.The Cat Genie has a soap cartridge, and like an inkjet cartridge its smart and knows when its low or at least counts cycles. Its disguised as a feature that helpfully notifies you when its time to replace the soap cartridge, but the Cat Genie will stop working until you do. Its like if your razor fell apart after a pre-defined number of uses. Those smart cartridges are glorified bottles of soap, but cost a ridiculous $20 per replacement. The smart part of the cartridge is an RFID system that prevents you from simply refilling the bottle, and stops potential competitors from selling replacements at a more reasonable price. Hamp-Gonsalves came up with a clever workaround that altogether replaces the RFID reader built into the Cat Genie. The original system looks at the RFID reader via I2C to determine if there is an OEM smart cartridge loaded, and if that cartridge is full. This solution replaces the RFID reader with an Arduino thats programmed to send the I2C signals that the Cat Genie expects to see when the smart cartridge is full allowing you to use a refilled cartridge or none at all. You can buy an Arduino clone for a fraction of the cost of a replacement Cat Genie smart cartridge, so this will save you money from the very first replacement RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort? No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with. Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification. Soon enough, you will find a friend with hardware to t
Will Cameron Succeed in Keeping UK in the EU and Reverse the Economic Downturn?
Will Cameron Succeed in Keeping UK in the EU and Reverse the Economic Downturn?
Mr David CAMERON, UK Prime Minister. Date:18/3/2016. Location: Brussels / European Union / Source: TV Newsroom European CouncilMarkit released yesterday its Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) Services Purchasing Managers Index (PMI) which rose to 53.7 in March showing that the UK services growth has only slightly increased compared to Februarys 52.7. Also, the first quarter of this year was characterized by Markit analysts as the weakest in terms of output services growth since the first quarter of 2013. The economic prospects of the second-largest economy in the European Union (EU) are further decreasing with the downfall of the Steel Industry. The British government is attempting to save thousands of jobs which are at stake since Tata Steel Ltd. has stated that will sell all its British assets. Among the influential factors that urged the slowdown of the services expectations were the global economic uncertainty and the UK referendum which will be held on June 23 and will show whether Britain will be in or out of the EU.Manufacturing and Construction show similar trend to services sectorMarkit/CIPS UK Construction PMI didnt change compared to February remaining at 54.2; above the 50.0 neutral value which separates contraction from expansion. The data of the survey regarding construction companies show that the employment growth rate has been decreased highlighting the level of low confidence in the sectors prospects. As Tim Moore, Senior Economist at Markit and author of the Markit/CIPS Construction PMI, pointed out: Marchs survey confirms that the UK construction sector is experiencing its weakest growth phase since the summer of 2013.As far as Markit/CIPS UK Manufacturing PMI is concerned, the latest press release indicated that the first quarter of 2016 was among the weakest ones during the past three years. More specifically, the Index reached 51. 0 in March, just a 0. 2 increase from February. The sluggishness of manufacturing sector was also confirmed by Rob Dobson, Senior Economist at survey compilers Markit who mentioned that: The UK manufacturing sector remained in the doldrums during the opening quarter of the year. Although March saw modest improvements in the trends for production and new orders, industry is still hovering close to the stagnation mark and will struggle to make a meaningful contribution to the next set of GDP growth figures.Consequently, the two aforementioned sectors were not enough to support the UKs economic growth. What is more, neither the services sectors slight increase could reverse the downturn of the economy. More in detail, Chris Williamson, Chief Economist at Markit, stated on the issue: An upturn in the pace of service sector growth in March was insufficient to prevent the PMI surveys from collectively indicating a slowdown in economic growth in the first quarter. The surveys point to a 0.4% increase in GDP, down from 0.6% in the closing quarter of last year. Across the three main sectors of the economy, firms reported the smallest increase in demand for just over three years, which in turn fed through to a reluctance to take on new staff. March saw the weakest rate of job creation for over two-and-a-half years.UK Steel Industry in dangerTata Steel Ltd. has been experiencing serious losses with its UK operations. Specifically, the company has lost 68 million pounds in the three months to February 2016 from a profit the previous year. The lower steel prices due to global imports, especially from China, and the high energy costs were among the main reasons for these losses. These negative figures have forced the Europes second-largest steelmaker by production capacity to state that it will sell all its UK assets. In view of such an event, the UK government has been seeking for a potential buyer in order to secure all the thousands of jobs that are about to be lost at an imminent closure of Tatas UK plants. Sanjeev Gupta, a potential candidate to buy the firm, mentioned yesterday after his meeting with business secretary Sajid Javid: I am pleased to report that we had a positive meeting today. UK government appears highly supportive and is proactively engaged in finding a long-term solution. However, it is not quite certain yet if Guptas plan will ensure that the UK sites remain open and everyone gets to keep his job.Will Cameron persuade UK to remain in the EU?Whether UK will leave or stay within the EU is a matter that will be decided through a referendum on June 23 and will affect both Europe and Britain. The latest Telegraph poll is showing that the Remain campaign is ahead with only 1% when certainty to vote is taken into consideration. The strategy of David Cameron, UK Prime Minister, to promote the Remain vote shows signs of effectiveness since its percentages are rising.It seems that David Cameron is winning votes when presenting a very intimidating future to the British voters in case UK leaves the EU. Particularly, UK Prime Minister stressed on the Daily Telegraph that: A Brexit would be an act of economic and political self-harm which would badly damage British airlines, car manufacturers and financial services companies. Leaving the single market would hit our service industries hard and would be needless and reckless.All in all, it is probable that the UK will experience the negative consequences that David Cameron is mentioning in case of the Leave scenario. Besides, one of the main reasons that all sectors are slowing down is just because a referendum about Britains in or out the EU will be held. There are still more than two months left till the UK referendum which is more than enough to cause more turbulences in the economic and political European framework.RelatedOriginally published at on April 6, 2016 RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort? No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with. Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification. Soon enough, you will find a friend with hardware to t
Best Car Reverse Camera of 2019 in India (Buyers Guide & FAQ)
Best Car Reverse Camera of 2019 in India (Buyers Guide & FAQ)
Reverse car parking is one of the hardest parts for drivers to park a car. Despite that, it becomes quite tough for a driver to see the small living thing while parking or reversing the car at high speed. In spite of that, many drivers unknowingly hit many living things such as squirrels, puppies, kitten, etc which are lying on the road. while reversing the car. Later on, the driver regrets on their deed. Apart from that, it also prevents the driver from a minor or major accident. Car parking is highly essential in crowded and busy places. This article will help you in finding the best car reverse camera sensor that you can buy from online in India. The article will help you in giving the details of the best car backup camera along with the buying option for the best car rearview camera in India. Choosing a night vision car reverse camera is highly effective to make car reversing during night or dark. Read the article to know about the use of reverse car camera RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort? No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with. Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification. Soon enough, you will find a friend with hardware to t
Car Stereo Multimedia System with Reverse Camera and GPS Accessories at Best Price in Christchurch,
Car Stereo Multimedia System with Reverse Camera and GPS Accessories at Best Price in Christchurch,
OEM Audio supply model ranges for new and used car dealerships throughout Australasia. OConnor says most people are now going towards Android Auto and Apple CarPlay. The units are offered in many makes and models. OConnor says OEM Audio offers a lot of licensed products for Toyota and they have a universal product that fits the frame of most Toyotas.We have also developed a way to put Apple CarPlay and Android Auto in the original factory stereo and add wireless car play and a USB-powered version of Android Auto. This can be done on Toyotas from 2014 onwards. Recently, the new Nissan Qashqai and XTrail vehicles have been installed with a new nine-inch unit that has successfully been put into a couple of fleets. They all have Apple CarPlay and Android Auto. A bonus is that its a very simple install for a dealer or franchise. The new Nissan BTN 650 as we call it, is standard fit in a few overseas markets and uses all factory plugs and harnesses, OConnor says RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort? No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with. Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification. Soon enough, you will find a friend with hardware to t
Reverse-Engineering Suspicious IoT Devices Installed Under Employee Desks
Reverse-Engineering Suspicious IoT Devices Installed Under Employee Desks
What would you do if you found a suspicious-looking IoT (Internet of Things) device under your desk at work? If youre an employer, how do you install innocuous IoT devices in your office building with raising concerns from your employees? If you want to produce your own IoT devices, how do you ensure that theyre ethical, legal, and secure? Erich Styger answers all of those questions in a log of his journey through reverse-engineering an IoT device found in a real office.For ethical and probably legal reasons, Styger doesnt say where exactly this device was found, nor who designed or manufactured it. He was been in contact with the manufacturer to let them know about the flaws he found, but his post is mostly intended for educational purposes. These particular devices were found mounted throughout a work space, including under employees desks. Each IoT device was mounted magnetically and easily removed, but their purpose wasnt clear. That, in itself, is the first red flag. Employers should never install monitoring equipment without their employees knowledge. Most of the rest of the red flags deal with the security of the hardware, which was full of vulnerabilities. Inside the easily-opened case was a PCB with a LoRa module and antenna, an STM32 Arm Cortex-M0 microcontroller, a humidity/temperature sensor, a PID motion sensor, and an accelerometer that was apparently left unconnected. As it turns out, the device was intended to simply monitor the environmental conditions through the office, and was triggered by motion via the PID sensor in order to save battery life. However, Styger found multiple ways to intercept that data, and even methods to inject false data. The easiest way to gather the data, and more importantly the secret app key, was to simply pick it up when it was transmitted between the microcontroller and LoRa module, because it was sent as clear text. With that information, the device could be spoofed through the LoRaWAN network. The debug pins and functions were even left accessible, so the devices firmware could be copied, reverse-engineered, and modified. Basically, if youre looking for a thorough explanation of what not to do when designing an IoT device that should be secure, Stygers blog post is perfect RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort? No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with. Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification. Soon enough, you will find a friend with hardware to t
I Miei Primi Sei Mesi Alla Camera Dei Deputati: Tra Lelefante Burocrazia, E La Reverse Engineering
I Miei Primi Sei Mesi Alla Camera Dei Deputati: Tra Lelefante Burocrazia, E La Reverse Engineering
Lavoro da sei mesi nei palazzi di Governo, come data scientist nella Commissione dInchiesta sulla Digitalizzazione e lInnovazione della Pubblica Amministrazione.Il salto, personalmente, stato notevole: da cittadino da sempre interessato alle tematiche digitali, spesso confuso dai tanti cambi di rotta governativi, a volte polemico e critico, eccomi dun tratto vicino alle varie sale di regia.Wow! Che spettacolo!In pochi mesi ho incontrato gran parte di coloro che si sono occupati dellItalia Digitale: lAutorit per linformatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), evoluto poi in DigitPA, lAgenzia per lItalia Digitale (AgID), lAutorit Nazionale Anticorruzione (ANAC), Banca dItalia, alcuni ministeri, per poi passare alla societ del software SOGEI e alla societ degli acquisti CONSIP, con lobbiettivo di ricostruire la storia di coloro che si sono occupati di informatica e di digitale nel nostro Paese. Ho conosciuto Diego Piacentini, Commissario Straordinario per lattuazione dellAgenda Digitale, di cui ho apprezzato lapproccio concretamente lungimirante, che quasi stonava tra tutta quellapata di palazzo. Alle polemiche contro la sua figura mi viene da rispondere che, onestamente, prima di lui e come lui, a memoria ne ricordo pochi. Lasciamolo lavorare e giudichiamolo sui risultati, non sulle premesse, magari aiutandolo tutti assieme affinch riesca nei suoi intenti. Dun tratto dicevo, mi sono trovato catapultato in un mondo complesso: negli iter, nel modo di esprimersi, nel modo di scrivere, nel modo di concepire le cose (anche le pi banali), perfino nel modo di dare risposte.Che esattamente ci che la (buona) digitalizzazione non !Quindi ti ritrovi a proporre efficienza laddove c sperpero (non solo di denaro, ma anche di tempo, di risorse e di persone). Ti ritrovi a proporre risultati precisi laddove ci si accontenta di stime sommarie. Ti ritrovi a proporre rapidit laddove c una lentezza estenuante. Ti ritrovi a proporre agilit, laddove c una goffaggine imbarazzante. Ma ti ritrovi anche a dover imparare un sacco di cose, scoprendo che il modello semplificato che avevi in mente a volte risulterebbe troppo semplificato a fronte di una realt complessa e piena di sfaccettature. E capisci solo allora e per davvero, che voler cambiare le cose tutto sommato facile, ma che provare a cambiarle non lo affatto, e che il mondo si divide tra gli intenti di chi parla e propone, ma non agisce, e i tentativi di chi ci prova, giorno dopo giorno.Oggi siamo a messi a sistema con un momento storico che non ci permette pi di rimandare alcune scelte. Credo che dare priorit al digitale nel nostro Paese significa implicitamente dare priorit allefficienza, alla competitivit, al miglioramento dei servizi pubblici, alla lotta alla corruzione, allammodernamento di una macchina che cos com non potr pi competere nelle sfide future. La posta in gioco insomma, pare troppo alta e i benefici di un Paese pi digitale si rivelano quanto mai necessari.Sei giovane, fai bene a crederci con cos tanto entusiasmo.Vedo gi dispiegarsi la ola della curva nord dei saggi, che ammiccanti ti poggerebbero la loro mano destra sulla spalla sussurrando gaudenti bravo ragazzo, bravo, continua cos, mentre dal profondo del loro pensiero si illumina, sul display del loro io interiore: ecco, un altro illuso!. Vedete, cari saggi, il punto che lentusiasmo s fondamentale, ma non basta, perch il digitale una cosa seria, un lubrificante con cui oliare gli ingranaggi della macchina pubblica, per farla correre veloce e sicura verso le sfide dei prossimi decenni. Per questo, allentusiasmo vanno affiancate le competenze (tecniche e manageriali), i controlli (sui risultati e sulle persone), e la condivisione di un metodo di lavoro nuovo.Il tema del digitale ha certamente poco appeal vittima dellidea che alla fin fine non ci riguarda pi di tanto, e che quindi possiamo aspettare, rinunciare, rimandare; cos, nella mia personale esperienza sono stati molti gli incontri interessanti: da quelli che spavaldi ti dicono ma sa, si sempre fatto cos, agli eroi che vantano di essere lente pi tecnologico del Paese, pur non avendo un sito accessibile da mobile, da quelli che avrebbero voluto fare, ma non hanno potuto, a quelli che il progetto ancora non pronto, ma guardate, ci lavoriamo almeno dal 93, da quelli che a capo dei sistemi informativi hanno nominato delle persone che per i 15 anni precedenti si sono occupati di ambiti totalmente differenti, a coloro che invece, per non incappare nello stesso comprensibile imbarazzo, il responsabile dei sistemi informativi non lo hanno nominato proprio. Ma allora come possibile un vero miglioramento alla luce di questa situazione? Come si pu affermare un metodo di lavoro nuovo ed efficace in un mondo cos resto a cambiare le proprie abitudini? Come potrebbero migliorare davvero le cose?Le partite politiche come questa assomigliano un po alle partite di basket, rispetto alle quali il mio coach diceva:sul parquet non esiste il salvatore della patria, la vittoria va costruita assieme, unazione alla volta.Nella vita, nel basket e nella politica, i problemi si risolvono un pezzo alla volta e la nostra Commissione sta provando a farlo, analizzando una per una le cose che non funzionano.A mio avviso lapproccio innovativo: non sempre e solo una rapida enumerazione degli output che palesemente non stanno dando i risultati sperati, ma unopera di reverse engineering, dove ci si chiede quali sono stati gli input che hanno generato questi risultati cos scarsi, se non (a volte) indecenti. Un processo danalisi allindietro con lobbiettivo di porci domande come le seguenti: chi ha verificato la bont degli input? Quali persone avevano poteri decisionali nel momento in cui gli input sono stati dati in pasto agli algoritmi della macchina pubblica? Chi ha scelto di continuare a fornire in input gli stessi dati se gli output che venivano generati erano cos lontani dalle aspettative? Di chi sono le responsabilit? Chi doveva vigilare? Perch non lo ha fatto?La differenza sostanziale: loutput il risultato, e quindi un prodotto finito, generato dalla composizione delle parti un agglomerato inseparabile.Che potenzialit ha, da solo, di miglioramento?Detto in altri termini: che speranze abbiamo di migliorare il Paese, se continuiamo a elencare le cose che non vanno?Linput invece la materia prima, gli atomi che assieme generano le molecole. Stiamo lavorando sugli atomi, e stiamo cercando di intercettare quei legami che hanno generato delle molecole davvero inutili. Risalire alle cause capite bene che non affatto banale, ma ha di buono che sar poi idealmente facile ricostruire (ed eventualmente modificare) lintero processo.Digitalizzare il Paese non significa solamente raccontare le meraviglie che le nuove tecnologie possono generare una volta messe allopera: significa ridisegnare nel dettaglio i flussi, interloquire con i target di riferimento, investire pi tempo nelle analisi teoriche anzich nella foga di unimplementazione rapida, ma inefficace. Signfica prevedere una fase di valutazione dei risultati, nonch un controllo sul rapporto risultati effettivi/risultati attesi. Significa razionalizzare davvero le spese, conoscere la normativa (beh, dovrebbe essere scontato no? einvece), ammettere di non sapere e quindi mettersi a studiare.Che sia difficile non c dubbio, anche perch il periodo che stiamo vivendo un periodo di repentina trasformazione, in cui siamo chiamati a ristabilire un equilibrio che abbiamo pi volte perso. Come scrive Beniamino Pagliaro travolti da un 2016 di bruschi risvegli sulla realt, in cui spesso abbiamo sbagliato le risposte, proveremo almeno a fare le domande giuste al mondo che ci scorre davanti. Ecco, non sulla fretta di giungere a delle risposte che dobbiamo investire il nostro tempo, ma sulla voglia di porci le giuste domande.In questi primi sei mesi ho urtato violentemente contro lelefante Burocrazia, che pi volte mi ha destabilizzato con il suo peso e con la sua forza. Portare la cultura dellinnovazione e proporre lefficienza informatica come arma di lotta alla corruzione nonch di efficientamento dei servizi pubblici, , come ci ha detto pi di qualcuno, unimpresa titanica. Ma anche una sfida estremamente allettante, una battaglia che vale assolutamente la pena di combattere, unimpresa, certo titanica, ma sicuramente bellissima.Semmai mi dovessi illudere e rassegnare allidea di un Paese migliore, mi rester perlomeno la consolazione di averci provato, consapevole che il nostro agire sta portando scompiglio in un mare altrimenti piatto.Per come la vedo io per, per lurgenza e limportanza che ripongo in questi temi, credo che oggi navigare in questo mare piatto non abbia proprio pi alcun senso. RELATED QUESTION I didn't get Google Glass Explorer Edition. Is trying to learn Glass dev without the hardware a futile effort? No, you can still learn the fundamentals of Glass development without the hardware. There are three main approaches for accomplishing this: 1) Visit the Mirror API documentation, get into the playground, and start hashing up some code. Download the PHP, Java, and Python library, whichever you're most comfortable with. Familiarize yourself with the jargon and converntions (timeline, bundles, menus, etc). Read the support documentation (second link below) to see how the Glass hardware actually functions. Build some apps to this specification. Soon enough, you will find a friend with hardware to t
ไม่มีข้อมูล
เซินเจิ้น TGW Technology Co.,Ltd เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการควบคุมการเข้าถึงชั้นนำสำหรับระบบที่จอดรถอัจฉริยะระบบการจดจำแผ่นป้ายทะเบียนและระบบควบคุมการเข้าถึงคนเดินเท้าและขั้วการจดจำใบหน้า
ไม่มีข้อมูล
ติดต่อเรา

เซินเจิ้น tigerwong เทคโนโลยีจำกัด

โทร: 86 0755-23773884  

E-mail: Info@sztigerwong.com

เพิ่ม: ห้อง601-605, อาคาร6, 1980วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนอุตสาหกรรม,   Longhua Street, เขต Longhua, เซินเจิ้น

           

ลิขสิทธิ์แท้©2021เซินเจิ้น tigerwong เทคโนโลยีจำกัด   | | แผนผังเว็บไซต์
chat online
Please message us and we’ll be sure to respond ASAP, what product you intrested in?