TGW គឺ ជា ការ រចនា និង ដំណោះស្រាយ សម្រាប់ ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង សារ 

ZKTeco POS POS Terminals | POS Software and POS Accessories

Leading brand covering wide range of POS products offering perfect service system and guarantees to meet all customer needs. Securing data with POS systems in every transactions is our spell. As different business having different profiles, POS serves better with your needs.

ZKTeco POS  POS Terminals | POS Software and POS Accessories 1

POS keep track of your inventory, analyse sales reports, managing bills and orders, gathering contact details of your best clients, your products details on monthly or daily basis, compatible to use with offline mode. We are globally recognized by our brand and we are delighted to serve our customers well. Choose the best POS system terminal of ours which consists fast, easy and cheap to install for your business.

We enumerate a better enhancement for your sales process, to escalate your transactions into a quite bid level. Thereby it helps to track down and superintend inventory in a real time basis and can watch number of items remain in stock easily and can order swiftly how many items are needed. Point of sale system helps to keep accurate record of daily transactions and reports about the volume of stock.

We have the advanced POS Terminals, Softwares and Accessories which facilitates the POS solutions and softwares for Restaurant, Supermarket, Wholesale, Retail, Hotel, Pizzeria. ZKTeco is known for the best Android POS and devices which enumerate for best solution provider.ZKTeco POS Solutions and ServicesProviding better quality and igniting innovations with customer satisfaction.

Array of solutions for your bunch of confusions in business operations, highlighting customer management and excels in system integration services. ZKPOS tailored its functions beyond POS systems which include Time Attendance systems, Access control systems, Biometric systems, Video Surveillance, Smart Lock facilities, Entrance control, and Security Inspection. ZKPOS solutions designed to power your business, enhance productivity translate to profitability.

ZKTeco POS  POS Terminals | POS Software and POS Accessories 2

It makes a better elucidate customer relationship management with the happy customers. Helps in to find out a record of a single customer or multiplies. It itself creates an updated system in which no need to hire individuals to maintain thousands of transactions.

ZKPOS system helps to look up for the past transactions and can automate the ordering criteria towards the tropical selling products. It includes the ZKPOS Supermarket, Wholesale, Retail, Restaurant, Hotel, Caf, Pizzeria and Clothing which finds a systematic solution to all related functions of areas. Here it eliminates the chances of user errors because the software does it for correction and entered information into an accurate and corrective manner.

RELATED QUESTION How do I find cheap and reliable e-cigarette suppliers in China? Importing Electronic Cigarettes from ChinaElectronic cigarettes are one of the few products that could be considered a home grown product in China. Since the first units rolled off the assembly lines in Shenzhen about 10 years ago, the electronic cigarettes have presented itself as a serious alternative to smokers that still want to take a puff now and then.

However, e-cigarettes are still a topic of high level controversy, and regulations are still on the drawing board in both the US and EU. The product is also lethal if not manufactured according to the relevant safety standards. Keep reading and we explain why.

Electronic Cigarette Manufacturers in China Theres only one place in the world to go if youre looking for electronics, the Guangdong province. Roughly 87% of the Electronic cigarettemanufacturers based here. Of these, the majority isbased in Shenzhen, a city bordering Hong Kong.

But there are also quite a few suppliers located in Dongguan, Huizhou and Zhongshan all of which are also based in Guangdong province. The industry jump started in 2010 and 2011 when hundreds of new suppliers starting manufacturing and trading (thats two different things) electronic cigarettes. This was before most western government had yet reacted to the influx of this, still controversial, product.

Ill get to that in a bit.A lot of suppliers caught on this trend and started trading electronic cigarettes, rather than manufacturing the product themselves. If you browse a site youll quickly notice that most suppliers are mere traders, with very little registered capital (ranging from RMB 30,000 to 100,000).

Stay away from these suppliers. They cant offer a better price. They can rarely offer smaller volumes and certainly not smaller volumes of electronic cigarettes that are compliant with EU andUS product certification standards.

What they can offer is an extra, non-transparent, layer between you and the actual manufacturer. A manufacturer you know nothing about. Components and Product Specifications Theres no universal definition of good quality.

Instead, you need to know what defines good quality. As with every product, there are certain features and parameters thatdefines the quality standardof an electronic cigarette. To begin with, there are 4 main categories of electroniccigarettes:1.

Rechargeable Electronic Cigarettes 2. Disposable Electronic Cigarettes (Non-Rechargeable) 3. E-Go Electronic Cigarettes 4.

Personal Vaporizers Product specifications vary between the different types of electronic cigarettes. For example, you dont need to bother with E-liquid cartridges if youre purchasing Disposable Electronic Cigarettes. But there are still a number of common quality factors that buyers should take into consideration when selecting a product: Cartridge Puffs: 200 500 Cartridge Capacity: 1.

X ml Child-proof spring switch: Yes / No Body material: Mouthpiece material: LED: Yes / No Charger type: USB Battery Capacity: XXX mAh Weight: XXg Working voltage: 3.X 3.X VBatteryMost suppliers can offer batteries of different capacities.

Its a critical component, since the number of puffs is limited not only by the E-liquid, but also the battery capacity. The relation between the battery capacity and the number of puffs is something like this: 650mah: 600-650 puffs 900mah: 800-850 puffs 1100mah:1000-1050 puffs Theres also a limit to the battery life. However, the battery shall be rechargeable at least 300 times.

Charger Most suppliers offer both USB chargers and Power socket chargers. Id go for the USB charger. The voltage in a power socket is much higher than the voltage in a USB socket (around 5 V).

An overloaded power socket charger can cause personal injury and outbreak of fire. Ive seen it happen. On the other hand, an overcharged USB is likely to result in little more than a voltage drop or cut.

That wont kill anyone or burn down a house.E-liquidsThe E-liquid, or E-juice, is the active substance in the electronic cigarettes and usually contains the following: Propylene glycol Vegetable glycerin Nicotine Flavorings However, theres no set standard of what substances E-liquid shall contain, not to mention the content of each substance. This is also a current topic of debate among regulators around the world, particularly in the European Union and United States.

In the European Union, the legal situation is more fragmented. So far, theres no EU wide product safety standard that applies specifically to electronic cigarettes. However, EU states have implemented their own regulations.

As of today, its legal to import and sell electronic cigarettes and liquids with nicotine in the following EU countries: United Kingdom Germany Italy Poland Ireland Latvia Lithuania Still, electronic cigarettes are still a topic of debate and further regulations are to be expected. This post could be outdated two weeks from now, so make sure youread up on the current regulationsbefore you import electronic cigarettes or e-liquids from China.In Australia, electronic cigarettes are regulated on a state level.

Recently, Western Australia banned imports and sales of electronic cigarettes of all kinds. While imports are still legal for personal use, Australian importers better stay away from electronic cigarettes altogether. Product Certification Requirements Even though regulations specifically for electronic cigarettes are still on the drawing board, in both Europe and America, that is not saying that product certification standards dont apply to the hardware.

Electronic cigarettes are subject to certification standards regulating electronic products. These include the following:European Union RoHS (Assembled product & individual components) CE (Assembled product & individual components) REACH (Mouthpiece & plastic case) Need a helping hand? When you order a Starting Package we source Electronic cigarette suppliers able to show previous compliance, and guide you step-by-step through the whole ordering process.

There are several reported casesof e-cigarettes exploding and catching fire. Keep in mind the importer is always held responsible, in case a product causes personal injury or property damage. Ensuring product certification compliance is always critical when importing from China.

GET IN TOUCH WITH US
អត្ថបទដែលបានណែនាំ
អក្សរ
How to Setup POS Machine for a Business in India
How to Setup POS Machine for a Business in India
In a business, about countless transactions take place. The volume of cash and credit is huge making the tracking of every penny a gruesome process. Maintaining reports of cash flow and sales in a retail store is an important task, as it aids in forecasting and detailing what is left in stock. However, doing it all these actions manually is not easy.Due to the barriers and errors in manual computing, the Point of Sale (POS) system is an essential and efficient system that processes transactions as well as tender cash daily. A POS system comprises of the space where your customer makes the payment for the products as well as services purchased from the store. Networked together with the available computer hardware, it works together to track the sales as well as an inventory of the store.POS system serves many benefits to the retail store: Better control over the business operations Notice and analyze movements present in the sales processes. Increase the efficiency of the business. Less paperwork and time-saving action plan Accounting and taxation calculation did easily. Mobility Reduction of Shrinkage Timely and Accurate data for report generationThe benefits posed by the POS terminal make it a necessary item in the store. The POS terminal price varies from manufacturer to manufacturer. It is important to see the other offerings, not just the POS terminal price. You can also buy the diverse equipment of the POS system, for instance, if you want to check thermal printer price online as most online dealers offer a discount on it.Setting a POS system is an easy process, one needs to know the tools needed to complete the setup. Every business requires a different POS system to ease up its business operations. A standard business should have the below minimum setup: A display panel for showing the billing . A keyboard/touchscreen tool for choosing items and entering data barcode scanner for scanning billed objects . A printer for printing the receipt cash register for storing cash during sales . A software interface for completing the process.Installing the POS systemThe software must be installed on the system, which will the main unit used for monitoring each terminal. Link the main system to the server interlinking all the other stations to each via the internet service present in the store. Connect the scanners and other contributing tools to the system and perform a test run to ensure that the tools are working properly Insert the descriptions of the prices, inventory, and quantities on the system based on the instructions given on the software.As businesses strive to get bigger and complex by each passing day, an effective system like POS compliments a seamless workflow. Depending upon diverse needs, POS manufacturers are coming up with innovative ideas and systems that will enhance the continuity of business in multiple ways. Matching the demand, there will be a gradual surge in the sales of process- specific POS terminal price systems in India RELATED QUESTION Would you prefer eye testing at home rather than sitting in eye hospitals for hours? At present home based eye testing is not a very feasible option. Even for refractive error check up a lot of factors like accommodation, acceptance, biocular balancing etc are needed which cannot be done by home based devices. Assuming a picture of your eye is taken along with a picture of your retina, still a lot of clinical acumen, stereoscopic view and clarity is ecessary. Many tests are as of now not mechanised. As of present technologies a eye test in person is the best and cannot be replaced by home based testing.
Boost the Availability of POS Terminal Machines in the Retail Industry
Boost the Availability of POS Terminal Machines in the Retail Industry
To thrive today in the business environment, many KIRANAS or retailers and stores are now replacing traditional methods with POS terminal machine in Pune to cut down the manual work of the business owner. This gives the owner to manage inventory and better shopping experience to their customer. With POS Systems, it becomes easy to keep up to the day-to-day retail functions ensuring uninterrupted business operations to the full extent. This system also saves time, effort in keeping the updates on accounting and inventory.Here are a few proven and measurable benefits to be noted when using POS machines:1. Reliable POS System Performance: After installation, it is recommended to permanently secure the admin-preferred configuration settings. This will eliminate the changes like malicious software, cookies, software updates, and modification in files or modified files done by the users. So, your IT professionals can maintain the configuration uniformity of your POS system.2. Seamless Retail Operation: With POS System, it becomes easy for the retailers to ensure all the endpoints are always met and running. Thus, business owners will improve service availability and increase the lead conversion.3. Helping digitalize small retailers: With the help of POS terminal Machines, the small merchants, retails can be digitalized and accept payments, through cards or UPI, QR codes and manage their accounts and inventories.4. Digital Presence: With a POS system, you can include the online store in your plan. So you can sell your products around the corner and create a presence around the world.5. Simplified Operations: This machine helps to simplify your operations task and gives you more time to spend on other important activities. Not only it simplifies, but you can also handle the refund process, Home delivery and sell the products in person. Wireless and smart POS machine are increasing all over our countrys retail picture. With the above benefits, we have also seen the importance of POS System importance. Lets have a look:- This is a comprehensive solution to overcome multiple issues that small merchants, retailers face on day to day basis- Apart from simplifying the faster and safe transaction, it also automatically calculates and tracks the products in inventory, changes in the product price and update the inventory accordingly- POS helps to capture customer behaviour data, buying trends. This helps the owner to offer discounts, great deals to valued customersWith this terminal machines, the retailers can keep themselves available and reliable source store for the customers walking inBy enhanced availability of POS system, the retail store can offer customers more sales and enriched shopping experience consistently. Peddletech, the posiflex POS system provider, offers a wide range of Posiflex POS System, Retail POS, and Barcode Scanner of Zebra, Receipt Printer of Rugtek, Zebra and accessories for every business owner. If this article convinces you, then to know more on the POS machine price, get in touch with us on response@peddletech. com or give us a call on 918806951951. Our experts will show you how you upgrade your business with the POS System RELATED QUESTION Would you prefer eye testing at home rather than sitting in eye hospitals for hours? At present home based eye testing is not a very feasible option. Even for refractive error check up a lot of factors like accommodation, acceptance, biocular balancing etc are needed which cannot be done by home based devices. Assuming a picture of your eye is taken along with a picture of your retina, still a lot of clinical acumen, stereoscopic view and clarity is ecessary. Many tests are as of now not mechanised. As of present technologies a eye test in person is the best and cannot be replaced by home based testing.
5 Ways to Take Business to next Level with POS Machines
5 Ways to Take Business to next Level with POS Machines
In a normal retail store, a large number of customers visit for purchasing the services and goods offered. It is important to ensure smooth customer experience at all times to make sure that they regularly visit the store. Several points have the elements to ruin the entire effort of the service team. Among the several points, the payment exchange point against the purchased goods and services in the store plays a pivotal role in ensuring a smooth flow. A long wait and delay in the payment exchange point can result in bad customer experience as well as bad word of mouth. With the introduction of Point of Sale system into the store, you can increase the efficiency of the people. If the core of your business is to sell products then you should invest in a POS system today. So, in this blog we will get along with POS terminal price online and how you can take your business to next level with POS machine.How A POS Makes it Possible to Enhance Business? Going the Smart way: POS services for smartphones can process payments and manage certain inventory and customer information. Giving a greater range as well as mobility to the salesperson, the system is accessible almost at any given moment as well as place. Many online stores offer discounts on the POS terminal price online to get at a great price. Ease to Business: Due to the cloud-based POS system, the system can be signed in with any computer from anywhere. The cost of the cloud-based POS system is minimal allowing a business that is low-volume to get better management. Cloud computing is new software, which means it is much simpler to use than an on-site system that is not updated in a decade. This has made things easier for the businessmen as it ensures a seamless delivery of the process. Boon for Retail Industry: Terminal point-of-sale systems are the kind that you see at the counter in companies. It is the traditional way to develop and implement an end-user POS system. This type of POS program is built on a computer that is physically housed in your company with this form of setup. Saving the data for your priority customers helps you a lot in the long-term. You can easily check the POS terminal price online and thermal printer price online. Reliability: POS systems and thermal printers are the most reliable programs for your business to develop. Such devices are, most of all, very versatile and can perform a variety of tasks. Becoming more affordable, intelligent as well as evolving, the POS system helps the retailers to update with the new trends and features. The point of sale system allows the retailer to create a better customer shopping experience. And Thermal printer Minimal Paper Work: As POS records the cash flow of the store automatically, its the best way to boost your customer service. Within moments, you are able to get a complete overview of the business as it allows monitoring the inventory and handling it in real-time. Most thermal printers use fewer moving parts than the impact style of printers. This makes them much more reliable. Because of this, there are fewer things that may go wrong, which leads to reduced downtime for the printers. Also, the thermal printer price costs are much lowersince the complex repairs are not necessary and service is needed much less frequently. The system maintains an accurate record of day-to-day sales alongside pulling up any previous transaction. RELATED QUESTION What is a good/better hunting scope? If youre a die-hard hunter, you need a high-quality scope. There are a number of features to take into consideration when choosing a hunting scope. For example, if you are hunting deer, you are likely to make most shots from a range of 50 to 150 yards. A 4x or 6x scope is ideal for this, and you can likely use a fixed-power scope. You might be in low-light conditions, so a larger objective diameter is better for better light transmission. Look for a scope with higher objective diameter, such as a 30mm on a 6x scope. Coated lenses also help in low-light conditions, as they reduce the amount of light reflected off the lens. Quick and easy adjustments and good eye relief are also a plus. Many Nikon, Vortex, Leupold, and Redfield scopes have these features. These scopes deliver high performance and will make for a good outing on every hunting trip. You can find these scopes and more at Natchez Shooters Supplies, theyre a great supplier of scopes and hunting gear. Plus, if you have any trouble picking or installing it, you can go ahead and call them up to get help. Take a look at some Redfield scopes here
6 Reasons Why Indian Merchants Are Switching to RealCash MPOS
6 Reasons Why Indian Merchants Are Switching to RealCash MPOS
A traditional point of sale (POS) terminal is nothing new for the merchants who already accept card payments. The traditional POS is the whole system: the monitor with touch screen, CPU, cash counter that is auto-locked, card swipe machine, and the telephone line.RealCash mPOS is a smarter alternative to the traditional POS which connects to smartphones or tablets via Bluetooth connectivity. It uses the internet connection to process transactions. All the merchant needs to do is to download the RealCash mobile application, connect the mobile phone to the mPOS device and the merchant can start accepting payments on the go.AffordabilityThe most important and the greatest benefit of mobile point of sale terminal and the biggest difference between the mPOS device and the traditional POS system- is the PRICE. The RealCash mPOS device is considerably cheaper than the traditional ones. Just for that mere fact alone, theres no question that this is a more advantageous system anyone can get to grow their business.MobilityMobility is one of the key benefits of mobile POS solutions which provide merchants to drive sales in different environments. In a retail setting, merchants can sell their products to a customer in different parts of the store other than the check out counters.Easy to useRealCash mPOS has made collection of payments for the merchants very easy as it doesnt require any high-end technical knowledge. RealCash mPOS might not require any complicated technical knowledge as the software in the RealCash mobile application is very user friendly. Now, having more than one billing counter using an mPOS in a store will help the merchants to reduce the waiting time of your customers.Increase in SalesEnabling of cashless payments in the store by the merchants provides a whole new level of shopping experience for the customers. In India, a very famous and commonly used payment method by the merchants is COD (cash-on-delivery). In order to offer alternative payment methods to their customers, merchants are now using mPOS terminal to offer card-on-delivery services to their customers. Nowadays, as credit cards and debit cards are the necessity for everyone, customers has also started to prefer more of card payments over cash.Saves timeWhen you are subscribing to mPOS, there will be no minimum or maximum sales volume your business needs to have unlike traditional POS. With mPOS, the merchants no longer require a fixed landline with the traditional POS, also reduces trips to banks to manage the cash, which save their cost and time.Improves customer experiencemPOS has also improved their customer experience. For example, now in a restaurant, the customers can pay the bills on their table itself without waiting in the long queues as a restaurant staff can bring the bill and charge for it using mPOS. So, automatically it can enable more table turns in fast turnover environments. You can serve more customers, and the average check size is increased RELATED QUESTION Most night lamps are blue. Why is your mobile filtering blue light while night mode is on? I dont know where you read the fact about the blue night lamps, but thetruthis actuallyopposite, RED color is the best for you during the night time and here is why.Arecent study at harvardon hamsters, suggests that blue light had worst effects on mood, followed closely by white light.The hamsters exposed to red light at night had significantly less evidence of depressive-like symptoms and changes in the brain linked to depression, compared to those that experienced blue or white light. However, total darkness at bedtime is still best for sleep. Specialized photosensitive cells called ipRGCs are located in the retina of our eyes. These cells are able to detect any light and send messages to a part of the brain that helps regulate the bodys circadian clock. This is the bodys master clock that helps determine when people feel sleepy and awake. These ipRGC cells are most sensitive to blue wavelengths of light and least sensitive to red wavelengths.In nearly every measure of this study, the hamsters exposed to blue light were the worst off, followed by those exposed to white light. While total darkness was best, red light was not nearly as bad as the other wavelengths studied. So if you need a night light in the bathroom or bedroom, it may be better to have one that gives off red light rather than white light! Why not give it a try at home and experiment on how the change in color makes you feel!MOREOVER,While blue may be a calming pigment choice for paint, "blue wavelengthswhich are beneficial during daylight hours because they boost attention, reaction times, and moodseem to be the most disruptive at night."Light of any kind decreases the secretion of melatonin, a hormone that helps you sleep, and light at night particularly messes with your circadian rhythm (your daily biological schedule which is driven by exposure to light and dark). LED lights and those curlicue compact fluorescents emit more blue light waves than old style incandescent bulbs. Fluorescent tubes are sold with coatings that can shift the color away from blue wavelengths.Hope it helps!
10 Reasons Your Business Needs a POS System
10 Reasons Your Business Needs a POS System
A point-of-sale system is the combination of a POS system machine and software in which the cashier inputs the products, tally the price and process the final transaction of purchased goods.If you are still using the traditional cash or Electronic Cash Register (ECR) and a credit card terminal, then you seriously need an upgrade. This will be a complete upgrade of Point-of-sales (POS) system machine to take your business to the next level and enjoy the benefits. It is clearly an edge over the traditional way of running your store in a much faster and better way. This modern system offers you a little extra information at your figure tips. Peddletech is renowned POS terminal provider in India offering Retail POS system, Barcode Scanner and Printers, desktop printers and much more at the best competitive prices. Lets have a look at 10 reasons why your business needs a POS system:1. Sales History: Now easily look for the past sales history, transaction and discover the product information with POS System. Understand which product is stuck on the shelf and which is out of stock. This will make your inventory management easier.2. Improved Inventory management: This can be a tedious task, as keeping updated information on product stocks, sizes, colours and volumes. With the help of this system, you can have information about stocks in and out of each product. Moreover, you can categorize the product by brand name, supplier code, colour and multiple categories.3. Sale in real-time: Whether you are in store or not, you can have complete access to the information of sales done in real-time. With remote access to back-office server, you can get the real-time report of sales, profit markup. You can customize the report accordingly to see exactly what you want to see.4. Saving Time and Money: Save your time and money with the POS system. These are faster than a manual cash register and are helpful in reading the product barcode to credit card transaction with internet access. This not only saves your time but also of your customers at the same time. To know more about Barcode Scanner from Zebra, get in touch with Peddletech expert today!5. Accounting and Sales tax made-easy: the POS system will do your almost entire work, it will help you to calculate due sales tax depending on the exact amount sold on the store counter or counters. It makes your accounting and sales tax easy.Peddletech is one-stop-shop for the latest Posiflex POS systems machines and equipment!6. Best employee management system: With a smart employee management feature, you can now manage employee information, track the working hours, sales generated by each employee and more on. This also prevents fraud by controlling the sensitive information of sales reports, financial report, taxes paid and so on7. Easy to handle the barcode scanner on the sales counter: For the salesperson, it becomes easy to handle the scanner and printers. With the light-weight handheld scanners, devices workers get easily familiar to the electronic devices and less time is required for training8. More information: everyone gets more information- the customer, the cashier and the management too. The customer will exactly know what he is buying at what cost and will get the invoice/receipt with accurate detail information about the purchased products. The cashier will get to know about the stock they are registering making it easier and faster to run all the items to be purchased. The most important is that the management gets to know what the sales executive are selling for how much cost and to which customer.9. Integrate new sales and payment channels with your POS system: with modern and updated POS system, will give you options like e-wallets and other payment options, to make the payment process faster, cheaper and better for your customers. As a business owner, dont miss this opportunity!10. Increase your customer loyalty: Integrated customer relationship management feature, would surely work wonders! With the help of CRM, you can push special offers alerts, notification of discounts through emails, SMS. You can also use the reward points option to your loyal customer or referral programs to keep your customers coming back.So, it doesnt matter whether your business is small or big, the need for a POS is most important. It cut downs your efforts. Any small or big store requires a cloud-based, all-in-one POS system machine becomes the backbone for your business. Modern Posiflex POS System, offer you affordable and easy-to-use technology and set-up. At Peddletech, we support all sorts of Retail POS systems and equipment to help you take your business to the next level. If this article convinces you, give us a call on 918806951951 or let us know your requirement at . Our experts will show you how you upgrade your business with the POS System RELATED QUESTION How do I choose a power adapter? 1.Find direct factories instead of tradersWith the rise of the Internet, many companies have put their information on the Internet, making it easier for everyone to find information. There are also some traders who pretend to be direct factories to publish products online, so when choosing apower adaptermanufacturer, choose a direct factory instead of a trader.2. Look at the strength of the manufacturerWhen we are looking for a manufacturer, we can first look at the companys registered capital, plant area, company size, etc. , and then understand the manufacturers R & D team, quality, production line, etc. The adapter manufacturer must have a very large R & D team and quality team.The plant area and number of people can see the companys delivery cycle, and the research and development team can guarantee the quality of the product!3. See the companys product certificationMany inferiorpower adapterproducts on the market, many of them have not been certified. The power adapters produced by regular manufacturers are certified by certification bodies, such as Chinas CCC certification, European CE certification, American UL, FCC certification, etc., and the products will undergo a series of tests before leaving the factory , Aging, and so on, to ensure that products flowing into the client are safe and available. The cost of certification is relatively high, and the quality of the product can be guaranteed!4, see the delivery date of the productGood factories generally have strict control over product delivery and quality. If the shipping cycle is relatively long, the factory cannot control the quality of incoming materials, processing and products.5, look at the aging timeThe aging time of small factories is generally short, and large factories are generally 100% aging. 6, see the manufacturers after-sales serviceGenerally, when selecting apower adaptermanufacturer, it is necessary to consider whether its after-sales service is comprehensive, because the quality of after-sales service will directly affect consumer satisfaction. When choosing a power adapter manufacturer, the warranty, after-sales service, and other related provisions of the power adapter can guarantee the rights and interests of consumers, and there will be no guarantee after buying
របៀប អំពី ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ការ ទទួល យក អាជ្ញាបណ្ណ - TigerWong
របៀប អំពី ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ការ ទទួល យក អាជ្ញាបណ្ណ - TigerWong
តើ ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណ នៅពេល ដែល អ្នក ត្រួត ពិន្ទុ រយៈពេល បញ្ចូល ផ្ទៃ ការ គ្រប់គ្រង សាកល្បង នៅ ពេល រន្ធ បញ្ជា ទៅ ម៉ាស៊ីន ដៃ កម្មវិធី អាន និង ប្រព័ន្ធ ម៉ាស៊ីន ថត ពី ចម្ងាយ នឹង ចាប់ផ្ដើម កំណត់ អត្តសញ្ញាណ និង បាញ់ កាត លើ ក្ដារ និង អាជ្ញាបណ្ណ ។ ប្រសិន បើ កាត លើ ក្ដារ របស់ អ្នក ប្រើ ត្រូវ បាន ថត នៅ ក្នុង មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ ម៉ាស៊ីន ដុំ នឹង បើក និង ចេញ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ កុំព្យូទ័រ មួយ មិន អាច ចូល ដំណើរការ បាន ទេ ហើយ ប្រព័ន្ធ គឺ ជា ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង បណ្ដុះ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ ថ្នាក់ បណ្ដោះ អាសន្ន បញ្ចូល តំបន់ បណ្ដោះ អាសន្ន ៖ នៅពេល ដែល បញ្ចូល តំបន់ បណ្ដាញ រូបភាព ដែល ផ្លាស់ទី ត្រូវ បាន ប្ដូរ ទៅ ចូល ។ កម្មវិធី បញ្ជា នៅពេល តែ មួយ ប្រព័ន្ធ ចាប់ យក រូបភាព បញ្ចូល រក្សាទុក ថត ចូល បើក ចូល ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ហើយ បង្កើត សំឡេង ។ បន្ទាប់ ពី កម្មវិធី បញ្ជា យក កាត នៅពេល ដែល អ្នក ដឹក នាំ ទៅ ក្នុង កន្លែង បញ្ចូល នឹង ធ្លាក់ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ អនុគមន៍ មូលដ្ឋាន និង លក្ខណៈ ពិសេស របស់ ប្រព័ន្ធ 1 ប្រតិបត្តិការ ស្ថិត និង ការ ប្រតិបត្តិការ ដែល អាច ទុកចិត្ត ។ វា អាច យល់ នូវ ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាព ត្រឹមត្រូវ របស់ កាត នៅ លើ ក្ដារ និង អាជ្ញាបណ្ណ ។ ហេតុ អ្វី? 2. ចម្ងាយ ការ ទទួល ស្គាល់ គឺ វែង និង កម្មវិធី អាន កាត ចម្ងាយ និង ការ ទទួល ស្គាល់ កាត អាជ្ញាប័ណ្ណ អាច ទទួល យក រហ័ស នៅ 5-8 m ។ 3. អ្នក អាច ជ្រើស បណ្ដាញ អាជ្ញាបណ្ណា នៅពេល ដែល បាន ជ្រើស ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ ដែល បាន ដាក់ ជាង ។ ម៉ាស៊ីន បម្រើ វីដេអូ ការ ទទួល យក អាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រសិន បើ រក ឃើញ រូបភាព ក្រឡា ក្ដារ អាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រសិន បើ គ្មាន ប្លុក ជជ្ញា ដែល បាន រក ឃើញ រូបភាព ប្លុក ដែល បាន រក ឃើញ ចុងក្រោយ នឹង នៅ លើ អេក្រង់ ផ្ទៃ ខាងក្រោយ សម្រាប់ ពេលវេលា ដែល បាន កំណត់ ដោយ អ្នក ប្រើ ។ ហើយ បន្ទាប់ មក បាត់ ។ នៅ ពេល ជ្រើស តំបន់ បណ្ដោះ អាសន្ន ម៉ាស៊ីន បម្រើ វីដេអូ ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ 4. អាសយដ្ឋាន IP ឈ្មោះ អ្នក ប្រើ ពាក្យ សម្ងាត់ និង ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ផ្សេង ទៀត នៃ ម៉ាស៊ីន បម្រើ វីដេអូ ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណ អាច ត្រូវ បាន ផ្លាស់ប្ដូរ តាម កម្មវិធី កំណត់ រចនា សម្ព័ន្ធ ។ និង ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ អាច ត្រូវ បាន ដុត ទៅ ក្នុង ម៉ាស៊ីន បម្រើ វីដេអូ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបៃ ប្លង់ ដែល ជា ងាយស្រួល និង លឿន ។ 5. ម៉ូឌុល ផ្នែក រឹង ដែល បាន បង្កប់ ដែល មាន ទូរស័ព្ទ កម្រិត ខ្ពស់ មុខងារ ដែល មាន អនុញ្ញាត ស្ថិតិ និង ភាព ទុកចិត្ត ។ 6. ពេលវេលា ការ ទទួល យក គឺ តិច ជាង ២០ វិនាទី; ៧ អាកាសធាតុ ទាំងអស់ & Amp; times; ២៤- ម៉ោង កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ពេលវេលា ពិត នៃ លេខ ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ បញ្ជា ដែល ត្រូវ បាន សមរម្យ សម្រាប់ ជួរ ល្បឿន ធំ ៨ អត្រា ការ ទទួល ស្គាល់ នៃ វេទិកា អាជ្ញាប័ណ្ណ ទាំងមូល គឺ ធំ ជាង ៨០% និង អត្រា ការ ទទួល ស្គាល់ នៃ បួន តួ ចុងក្រោយ គឺ ធំ ជាង 90% ។ 9. ប្រព័ន្ធ មាន ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាព ត្រឹមត្រូវ ។ វា អាច ដោះស្រាយ ជាមួយ បំបែក ក្រឡា ប្លុក អាជ្ញាបណ្ណ ដុំ និង ព្រិល នៃ ប្លង់ ប្លង់ ។ រចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធ ដ្យាក្រាម ប្លុក ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង សាកល្បង គ្នា ម៉ាស៊ីន បម្រើ និង ការ គ្រប់គ្រង ត្រូវ បាន តភ្ជាប់ នៅ ក្នុង ទម្រង់ បណ្ដាញ មូលដ្ឋាន (LAN) និង កុំព្យូទ័រ ត្រូវ បាន តភ្ជាប់ ទៅ កម្មវិធី ត្រួត ពិនិត្យ វិនាទី នៃ RS232 / RS485; ធម្មតា ៖ លឿន ត្រូវ ដាក់ ប្រើ និង ស្ថិតិ ប្រព័ន្ធ ល្អ ។ ត្រឡប់ ខ្ពស់ បំផុត នៅ លើ កម្រិត ខ្ពស់ ។ ដ្យាក្រាម ប្លុក រចនាសម្ព័ន្ធ គឺ ដូច ខាងក្រោម ៖ ឧបករណ៍ មេ នៃ ប្រព័ន្ធ ការ ស្គាល់ រូបភាព ។ មុខងារ និង លក្ខណៈ សម្បត្តិ របស់ ម៉ាស៊ីន បម្រើ វិភាគ វីដេអូ ។ 1. ប្រតិបត្តិការ ស្ថិត និង ការ ប្រតិបត្តិការ ដែល អាច ទុកចិត្ត ។ វា អាច ស្គាល់ ឆានែល ១- ២ នៃ ការ បង្ហាប់ វីដេអូ និង ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លង់ អាជ្ញាបរ និង ផ្ញើ លទ្ធផល (ការ ត្រួតពិនិត្យ វីដេអូ និង លទ្ធផល ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ) ដើម្បី ទទួល ចុង បញ្ចប់ នៅ ក្នុង ទម្រង់ កញ្ចប់ TCP / IP សម្រាប់ ការ បង្ហាញ និង ផ្ទុក ។ 2. វា មាន រចនាសម្ព័ន្ធ តូច និង ការ ដំឡើង និង ប្រើ ងាយស្រួល ។ វា អាច ត្រូវ បាន តភ្ជាប់ ដោយ ផ្ទាល់ ក្នុង សៀវភៅ ទៅ ផ្លូវ សញ្ញា វីដេអូ នៃ ប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យ វីដេអូ ឌីជីថល បច្ចុប្បន្ន ។ និង អាច ត្រូវ បាន បញ្ចូល ដោយ គ្មាន សំឡេង ជាមួយ នឹង ប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យ វីដេអូ ឌីជីថល ដែល មាន ស្រាប់ ។ 3. វា អាច ទទួល បាន នូវ ការពារ វីដេអូ 2-ឆានែល និង ទំហំ រូបភាព និង ទីតាំង ដែល បាន ដាក់ ជាប់ អាច ត្រូវ បាន កំណត់ ដោយ លឿន ដោយ អ្នក ប្រើ នៅ លើ កម្មវិធី ការ កំណត់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។ 4. អ្នក អាច ជ្រើស បណ្ដាញ អាជ្ញាបណ្ណា នៅពេល ដែល បាន ជ្រើស ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ ដែល បាន ដាក់ ជាង ។ ម៉ាស៊ីន បម្រើ វីដេអូ ការ ទទួល យក អាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រសិន បើ រក ឃើញ រូបភាព ក្រឡា ក្ដារ អាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រសិន បើ គ្មាន ប្លុក ជជ្ញា ដែល បាន រក ឃើញ រូបភាព ប្លុក ដែល បាន រក ឃើញ ចុងក្រោយ នឹង នៅ លើ អេក្រង់ ផ្ទៃ ខាងក្រោយ សម្រាប់ ពេលវេលា ដែល បាន កំណត់ ដោយ អ្នក ប្រើ ។ ហើយ បន្ទាប់ មក បាត់ ។ នៅ ពេល ជ្រើស តំបន់ បណ្ដោះ អាសន្ន ម៉ាស៊ីន បម្រើ វីដេអូ ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ 5. អាសយដ្ឋាន IP ឈ្មោះ អ្នក ប្រើ ពាក្យ សម្ងាត់ និង ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ផ្សេង ទៀត នៃ ម៉ាស៊ីន បម្រើ វីដេអូ ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណ អាច ត្រូវ បាន ផ្លាស់ប្ដូរ តាម កម្មវិធី កំណត់ រចនា សម្ព័ន្ធ ។ និង ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ អាច ត្រូវ បាន ដុត ទៅ ក្នុង ម៉ាស៊ីន បម្រើ វីដេអូ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបៃ ប្លង់ ដែល ជា ងាយស្រួល និង លឿន ។ 6. ម៉ូឌុល ផ្នែក រឹង ដែល បាន បង្កប់ ដែល មាន ទូរស័ព្ទ កម្រិត ខ្ពស់ មុខងារ ដែល មាន អនុញ្ញាត ស្ថិតិ និង ភាព ទុកចិត្ត ។ ចាប់ យក រូបរាង ពណ៌ លេខ ទំព័រ អាជ្ញាប័ណ្ណ នៃ រន្ធ ពេល បញ្ចូល តំបន់ ដើម្បី អាន កាត និង ប័ណ្ណសារ ពួកវា ជា ទិន្នន័យ កាត ចាប់យក រូបរាង ពណ៌ និង លេខ ទំព័រ ក្រដាស របស់ រន្ធ ពេល អាន កាត នៅ ពេល ចេញ ប្រៀបធៀប ពួក វា ជាមួយ ទិន្នន័យ ចូល រូបភាព និង ប័ណ្ណសារ ពួកវា ។ ប្រព័ន្ធ អាច ត្រូវ បាន បិទ ដោយ ទំនាក់ទំនង ដើម្បី បញ្ចូល ស្ថានភាព ពេញ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ នៃ ការ ចូល ដំណើរការ រឹង ។
ការ ប្រើ ប្រព័ន្ធ ការ ទទួល យក ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ ត្រឹមត្រូវ អាច ដោះស្រាយ ភាព លំបាក របស់ Park
ការ ប្រើ ប្រព័ន្ធ ការ ទទួល យក ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ ត្រឹមត្រូវ អាច ដោះស្រាយ ភាព លំបាក របស់ Park
ជាមួយ ការ ប្រសើរ ប្រសើរ នៃ ស្តង់ដារ ជីវិត របស់ មនុស្ស មនុស្ស មាន កម្រិត ច្រើន ច្រើន ជាង បន្ថយ កម្រិត កម្រិត កម្រិត កម្រិត ។ ដែល នាំ ឲ្យ មាន ភាព គ្មាន ចន្លោះ កញ្ចប់ ។ ការ សិទ្ធិ សម្រាប់ រក ទំហំ សហក ធ្ងន់ធ្ងរ កំពុង បង្កើត ច្រើន ជាង ។ ការ ដោះស្រាយ នៅ ក្នុង សាស្តា តើ ទំហំ ចង្អុល មាន ថែទាំ ប៉ុន្តែ កាត កំពុង បង្កើន ។ តើ ប្រព័ន្ធ ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លុក ត្រួត ពិនិត្យ ដោះស្រាយ បញ្ហា ក្នុង សាស្តា យ៉ាង ដូច ម្ដេច? ថ. ពួក គេ មិន ត្រឹមត្រូវ ទៅ វិញ ប៉ុន្តែ ទំហំ កញ្ចក់ នៅ ក្នុង សាស្តា គឺ ខ្លាំង ពេក ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ៦] នេះ គឺ ជា មូលហេតុ ដែល អ្នក ទាក់ទង ទាក់ទង នឹង ការងារ រាល់ ថ្ងៃ ។ នៅ ពេលវេលា ធម្មតា យើង ទូទៅ ឃើញ ថា រ៉ូន្យ ត្រូវ បាន រៀបចំ នៅ ក្នុង ឆានែល នៃ សហគមន៍ ។ និង ឆានែល អ្នក ចូល ដំណើរការ និង ឆានែល ភ្លើង ត្រូវ បាន ដោះស្រាយ ។ ដែល មាន គ្រោះថ្នាក់ ដ៏ ល្អ បំផុត សម្រាប់ ការពារ សុវត្ថិភាព ដែល អាច មាន ឥទ្ធិពល នៃ សាសន៍ ទាំងមូល ហើយ គឺ មិន មែន ជា សុវត្ថិភាព ។ ហេតុ អ្វី? បន្ទះ ត្រូវ បាន ដោះស្រាយ ដោយ ផ្នែក ខ្លួន ។ បញ្ហា នៃ បញ្ហា ក្នុង សហគមន៍ នឹង មាន តែ ពិបាក ច្រើន ទៀត ។ ដូច្នេះ របៀប គ្រប់គ្រង បទ ពិសោធន៍ ក្នុង សាស្ត្រ ដូច្នេះ មនុស្ស អាច ញែក ដោយ សុវត្ថិភាព និង ដោយ សុវត្ថិភាព ។ ប្រព័ន្ធ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ត្រ កម្រិត ថេរ នៅ ក្នុង សិស្ស ។ ប្រសិនបើ មិន មែន ជា ខ្ញុំ អភ័យ ទោស ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លង់ ប្លុក នឹង បដិសេធ បញ្ចូល ហើយ មិនមាន ភក្ដីភាព និយាយ ។ ពីព្រោះ វា ជា ការ ដំណើរការ ការ ទទួល ស្គាល់ ស្វ័យ ប្រវត្តិ នៃ ឧបករណ៍ ។ សម្រាប់ ចំនួន ចន្លោះ កញ្ចប់ ថេរ យើង បញ្ចូល ព័ត៌មាន របស់ រន្ធ នីមួយៗ តាមរយៈ ប្រព័ន្ធ ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លុក អាជ្ញាបៃ ហើយ វា មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ បញ្ចូល រន្ធ បី ឬ ច្រើន ។ តាម វិធី នេះ ចំនួន រន្ធ បញ្ជា និង ចេញ អាច ត្រូវ បាន ត្រួត ពិនិត្យ ដោយ យោង តាម ចន្លោះ កណ្ដាល ។ ហេតុ អ្វី? ការ គ្រប់គ្រង ភារកិច្ច អាច ត្រូវ បាន បោះបង់ នៅ នាំចូល និង នាំចេញ ហើយ មិន ចាំបាច់ ជួរ ដើម្បី បញ្ចូល និង ចេញ ។ ការ ទទួល យក អាជ្ញាប័ណ្ណ នឹង ស្គាល់ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ និង លឿន ឡើង និង បង្កើន របារ ។ ដូច្នេះ អ្នក ទាក់ទង នឹង រង់ចាំ សូរ ប្រហែលជា មាន ទំនាក់ទំនង មួយ ចំនួន នឹង គិត ថា មាន ទំហំ សំហើរ ច្រើន ដែល នឹង មាន ទំហំ ខ្លាំង ។ សំណួរ ។ តើ យើង គួរ ធ្វើ អ្វី? បញ្ហា នេះ ក៏ អាច ដោះស្រាយ ។ វា អាច ត្រូវ បាន គ្រប់គ្រង តាម ប្រព័ន្ធ ការ ទទួល ស្គាល់ បណ្ដាញ ។ ទំហំ កញ្ចប់ អាច ត្រូវ បាន បើក នៅ ពេលវេលា ខុស ។ វា អាច ត្រូវ បាន កំណត់ ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ ផ្នែក ខាង ក្រៅ ក្នុង រយៈពេល នោះ និង ស្តង់ដារ ការ ហៅ សម្រាប់ រយៈពេល ដែល ទាក់ទង ។ តាម វិធី នេះ វា មិន អាច ប្រើ ធនធាន នៃ ទំហំ ចង្អុល បង្កើន ការ ចូលរួម ប៉ុន្តែ ក៏ មិន ជៀស វាយ នៅ ក្នុង សហគមន៍ ទេ ។ និង ព្យាយាម ពេញលេញលេញ ទៅ កាន់ ភាព ពិបាក នៃ ការ ញែក នៅ ក្នុង សាសន៍ ។ ប្រសិនបើ អ្នក ចង់ ដឹង ព័ត៌មាន ឥទ្ធិពល និង គ្រោងការណ៍ ផ្នែក ខ្លួន ឡើង វិញ
Wechat ប្រហែល ជា ប្រហែល ជាង ផ្នែក ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង រហ័ស ច្រើន ជាង - Tigerw
Wechat ប្រហែល ជា ប្រហែល ជាង ផ្នែក ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង រហ័ស ច្រើន ជាង - Tigerw
ជាមួយ បង្កើន កម្រិត កាំ រហូត ដល់ កម្រិត ពិត ។ ហេតុ អ្វី? ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ រហ័ស ត្រូវ បាន កើត ឡើង ជា មួយ នឹង វត្ថុ ថ្មី នៃ ការ ដោះស្រាយ សាធារណៈ ។ ទោះបី ជា ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ ដំណើរការ រហូត នៃ វិធីសាស្ត្រ ដៃ ដៃ ដៃ ដៃ ដៃ ភាព កម្លាំង ទាប និង ការ បាត់បង់ រង្វាន់ គឺ ពិបាក ដោះស្រាយ ប៉ុន្តែ នៅ តែ មាន បញ្ហា មួយ ចំនួន ដែល ត្រូវ បាន រួមបញ្ចូល ជាមួយ នឹង ការ អភិវឌ្ឍន៍ នៃ ពេលវេលា ។ យើង ដឹង ថា មាន ប្រភេទ ទូទៅ នៃ ការ បញ្ចូល ចល័ត ជា ច្រើន ដូចជា ការ បញ្ហា Alipay, បញ្ហា របស់ WeChat, ការ បញ្ជូន បណ្ដាញ លើបណ្ដាញ និង ដូច្នេះ ។ ការ ប្រើប្រាស់ ការ កា រកំណត់ ចល័ត បាន ផ្លាស់ប្ដូរ វិធីសាស្ត្រ បញ្ហា នៅ ក្នុង សៀវភៅ កណ្ដាល ។ អ្នក ទាក់ទង នឹង កូដ QR នៅ ក្នុង សៀវភៅ ដើម្បី បញ្ចូល ដោយ ផ្ទាល់ ។ នៅ ក្នុង សៀវភៅ បុរាណ មុន ដែល បាន គ្រប់គ្រង ដោយ កាត មនុស្ស ត្រូវ តែ ដាក់ស្នើ កាត ដែល បាន យក នៅ ពេល ចូល ចូល ទៅ កាន់ អ្នក គ្រប់គ្រង ។ ភ្ញៀវ គ្រប់គ្រង សំណួរ ចំនួន ដែល អាច បញ្ហា បាន តាម ព័ត៌មាន កាត និង អ្នក ទាក់ទង កាត ។ ដំណើរការ បញ្ហា ដូច គ្នា នឹង បាត់បង់ ពេលវេលា ច្រើន សម្រាប់ អ្នក ឯកជន រ៉ា ដែល លទ្ធផល ការ បង្ខូច នៅ ប្រទេស ប្រទេស បញ្ហា របស់ សាកល្បង ។ អ្នក ប្រើ ទូរស័ព្ទ ទូរស័ព្ទ ចល័ត WeChat Car park គំរូ WeChat អាច ផ្តល់ តែ ព័ត៌មាន អំពី គណនី របស់ WeChat ដែល មាន ប្រសាសន៍ នៅ ក្នុង សៀវភៅ ហៅ និង អាច បញ្ចប់ ការ បញ្ជូន សេវា ផ្ទាល់ ខ្លួន នៅ បញ្ចប់ ទូរស័ព្ទ ចល័ត ។ មិន ចាំបាច់ រង់ចាំ ក្នុង បន្ទាត់ ។ បន្ថែម ម្ចាស់ អាច សំណួរ ស្ថានភាព បញ្ជូន ដំណឹង នៅ ក្នុង សៀវភៅ តាម ព័ត៌មាន របស់ WeChat សាធារណៈ នៅ ក្នុង វាល គ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធ សំខាន់ ។ នៅពេល តែ មួយ ។ ព័ត៌មាន ផ្លូវ មួយ ចំនួន ត្រូវ បាន ទទួល ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ងាយស្រួល ដើម្បី រក បណ្ដាញ និង ជៀស វាង ក្នុង ទីតាំង ធំ ហើយ មិន អាច រក ទីតាំង បាន ឡើយ នៃ កាត ចូលចិត្ត របស់ ពួក គេ ។ ប្រព័ន្ធ កាំ រហូត ការ គ្រប់គ្រង រហ័ស ដែល មាន ប្រយោជន៍ ។ ដោយ ផ្គូផ្គង ជាមួយ កម្មវិធី នៃ ការ បញ្ហា ចល័ត របស់ wechat, ការ ចូលរួម ជំនួស នឹង ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក ប្រើ វិធីសាស្ត្រ គំរូ ល្អ ៖ ដំបូង, ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង ការ បញ្ហា រហ័ស ដែល មាន ប្រយោជន៍ អាច ធ្វើ ឲ្យ បញ្ហា រហូត លឿន ។ ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ កណ្ដាល នឹង ថត រន្ធ នីមួយៗ ដែល បញ្ចូល ក្នុង កន្លែង បញ្ចូល កណ្ដាល និង ទុក ព័ត៌មាន រន្ធ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ វា អាច គាំទ្រ ការ ចាប់យក រន្ធ ផង ដែរ ។ មនុស្ស និង វិញ្ញាបនបត្រ ។ ។ នៅ ពេល ចេញ ពី សៀវភៅ ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ កណ្ដាល នឹង ប្រៀបធៀប ជាមួយ ព័ត៌មាន នៅ ពេល ធាតុ ។ ដូច្នេះ គណនា ពេលវេលា កញ្ចប់ និង ចំនួន កា រហូត ។ II. ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង សាកល្បង និង ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ មាន ការ គ្រប់គ្រង សុវត្ថិភាព និង ស្ថិត ។ ឥឡូវ នេះ ការ ដំឡើង របស់ ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ កណ្ដាល នៅ ក្នុង កន្លែង រៀបចំ ធ្វើ ឲ្យ ការ គ្រប់គ្រង កណ្ដាល សុវត្ថិភាព ដោយ សុវត្ថិភាព ។ ពីព្រោះ មុន វិធីសាស្ត្រ ដៃ បាន ត្រូវ បាន ទទួល វិធីសាស្ត្រ ដៃ វា បាន តាមរយៈ កាត ដៃ ចេញ និង ទទួល កាត លទ្ធផល កន្លែង ច្រើន បាត់ និង គ្មាន ថត ដើម្បី ពិនិត្យ ។ និង វិធីសាស្ត្រ នៃ ការ បាត់បង់ កាត ឬ ការ រាយការណ៍ កំហុស ឲ្យ បាត់បង់ កាត រ៉ូម បាន កើត ឡើង ពី ពេលវេលា ។ នេះ មិន មែន តែ បញ្ហា ខ្លួន ទៅ កាន់ ការ គ្រប់គ្រង សាកល្បង ប៉ុន្តែ ក៏ នឹង នាំ ឲ្យ បាត់បង់ មួយ ចំនួន ទៅ កាន់ សាកល្បង ។ III. ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង រហ័ស របស់ សាកល្បង អាច ជម្រះ ការ បាត់បង់ រហូត ។ កម្រិត សំខាន់ ដៃ ដៃ ដៃ ប្រមូល ប្រមូល ចំណុច ប្រកាស ក្នុង ចល័ត ។ នៅ ផ្នែក មួយ វា មាន អំណរ ការងារ ខ្ពស់ និង ភាព ត្រឹមត្រូវ ។ វា គឺ ងាយស្រួល នាំ ឲ្យ បាត់បង់ រហ័ស ក្នុង ហត្ថលេខា និង មាន កំហុស ច្រើន ក្នុង របៀប ការ ហៅ ដៃ ។ បន្ទាប់ ពី បាន ដំឡើង ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ កណ្ដាល នៅ ក្នុង សៀវភៅ ប្រព័ន្ធ ចាប់ផ្តើម កុំព្យូទ័រ ។ ចំណុច ប្រទាក់ គំរូ នីមួយៗ ដែល បាន ផ្លូវ ដោយ រ៉ូដ នៅ ក្នុង និង ចេញ នឹង ត្រូវ បាន អះអាង, ចំនួន និង ថត ដោយ ប្រព័ន្ធ ។ ដើម្បី ជៀសវាង កំហុស ប្រតិបត្តិការ ឬ ការ បំបាត់ ។ ឥឡូវ នេះ ការ បញ្ជូន wechat បាន ចូលរួម ក្នុង ក្រុម គ្រួសារ ធំ ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ កាំ រហូត នៃ ប្រព័ន្ធ រហូត ដល់ ប្រព័ន្ធ ធម្មតា ។ ដែល នឹង ត្រូវ ជា ការ អភិវឌ្ឍន៍ នៃ សាកល្បង ក្នុង អនាគត ។ ទោះបី ជា ប្រព័ន្ធ សហក កណ្ដាល កណ្ដាល ដែល មាន ប្រយោជន៍ ដែល បាន ចាប់ផ្ដើម ច្រើន ក្រោយ ពី ផ្នែក ខាង ល្អ ជាមួយ ចំណុច ប្រសើរ ខ្ពស់ ច្រើន ដែល ចូលរួម ក្នុង ក្រុម គ្រួសារ វា នឹង ធ្វើ ឲ្យ កញ្ចប់ ងាយស្រួល និង ងាយស្រួល ។ និង ការ គ្រប់គ្រង និង ការងារ ដែល មិន មែន នឹង ត្រូវ បាន យល់ ។ ក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់ ឧបករណ៍ ផ្ទុក Tigerwong បាន ផ្ដោត អារម្មណ៍ លើ ឧបករណ៍ កញ្ចប់ រង់ ច្រើន ឆ្នាំ ! ប្រសិនបើ អ្នក មាន សំណួរ ណាមួយ អំពី ប្រព័ន្ធ កញ្ចក់ សូម ស្វាគមន៍ មក ចំពោះ ការ ទំនាក់ទំនង និង ទំនាក់ទំនង ។
ការ វិភាគ វិភាគ កម្មវិធី នៃ ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ Lot - Tigerwong
ការ វិភាគ វិភាគ កម្មវិធី នៃ ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ Lot - Tigerwong
នៅ ឆ្នាំ ថ្មីៗ បំផុត ប្រព័ន្ធ ការ ដឹក នាំ ប្រព័ន្ធ កម្រិត ពិសេស បាន រៀន ពី បច្ចេកទេស និង ចំណាំ កម្រិត ខ្ពស់ ក្នុង ផ្ទះ និង ផ្លូវ ។ និង រួមបញ្ចូល ជាមួយ វិធីសាស្ត្រ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ វា ។ ចម្លង ជា ដំណើរការ ពី ការ ដោះស្រាយ ដៃ ទៅ កាន់ ការ ដោះស្រាយ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ បាន អភិវឌ្ឍន៍ និង វឌ្ឍនភាព ។ ហេតុផល ហេតុ អ្វី ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ កណ្ដាល អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ជា ទូទៅ គឺ ជា ទូទៅ ពីព្រោះ វា មាន លទ្ធផល ដូច ខាង ក្រោម ៖ ដំបូង ជៀសវាង ការ បាត់បង់ សំឡេង ។ ការ ល្បែង ដៃ ដៃ ដៃ ដៃ គឺ ជា លិបិក្រម និង របៀប រហូត របស់ វា មាន កំហុស ច្រើន ។ នៅ ផ្នែក មួយ វា មាន អំណរ ការងារ ខ្ពស់ និង ភាព ត្រឹមត្រូវ នៅ ដុំ ផ្សេងៗ វា គឺ ងាយស្រួល បង្កើន រាល់ គ្នា ឬ បាត់បង់ កម្លាំង ក្នុង ហត្ថលេខា ។ ប្រទេស ប្រព័ន្ធ កាំ រហូត ដល់ កុំព្យូទ័រ និង ការ បញ្ហា នីមួយៗ ដែល បាន បញ្ចូល ដោយ ម្ចាស់ ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ។ បាន រាប់ និង បាន ថត ដោយ ប្រព័ន្ធ ការ ល្បែង កុំព្យូទ័រ ដើម្បី ជៀស វាង ពី កំហុស របស់ ប្រតិបត្តិការ ឬ ការ ពិនិត្យ ។ 2 〠ភាព ត្រឹមត្រូវ នៃ ចំណុច ប្រទាក់ កញ្ចប់ ។ ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ កណ្ដាល នឹង រក្សាទុក ថត កញ្ចប់ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ សម្រាប់ រន្ធ នីមួយៗ ដែល បញ្ចូល ក្នុង សៀវភៅ កញ្ចក់ ។ និង អាច មាន មុខងារ ប្រៀបធៀប រូបភាព ចាប់យក រន្ធ របស់ ម្ចាស់ ។ ព័ត៌មាន អំពី បញ្ហា និង ចេញ ពី កន្លែង បញ្ចូល រឹង អាច ត្រូវ បាន ប្រៀបធៀប នៅ ក្នុង បញ្ចូល និង ចេញ ។ និង ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ រហូត អាច គណនា ពេលវេលា កញ្ចប់ និង ចំនួន កា រហូត ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ 3 〠ការ គ្រប់គ្រង សុវត្ថិភាព និង ស្ថិត ។ នៅ ក្នុង កាត ដៃ ដៃ ដែល ចេញ និង ទទួល កន្លែង ដោយ បដិសេធ ដោយ សារ ការ បដិសេធ និង មិន ត្រួត ពិនិត្យ នៅ ពេល ណា មួយ ។ វិធីសាស្ត្រ នៃ ការ បាត់បង់ កាត ឬ ការ រាយការណ៍ បាត់បង់ របស់ កាត កើត ឡើង ពី ពេលវេលា ។ ដែល មិនមែន តែ នាំ ឲ្យ មាន ភាព ធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះ ការ គ្រប់គ្រង សាកល្បង ប៉ុន្តែ ផង ដែរ ការ បាត់បង់ អន្តរ ខ្លួន ជាក់លាក់ ទៅកាន់ សាកល្បង ។ បន្ទាប់ ពី ចាប់ផ្តើម ប្រព័ន្ធ កាត រហូត នៅ ក្នុង កុំព្យូទ័រ ប្រភេទ ផ្សេងៗ នៃ កាត មាន ថត លម្អិត ក្នុង កុំព្យូទ័រ, ដូច្នេះ, ប្រសិន បើ កាត របស់ ម្ចាស់ ត្រូវ បាន បាត់បង់ វា ក៏ អាច ត្រូវ បាន បញ្ចេញ ឡើង វិញ នៅ ពេលវេលា ។ ឥឡូវ នេះ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ ដូចជា ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ អាន កាត និង ការ អាន ធីក ។ រហ័ស អាច បញ្ចូល និង ចេញ ពី រហ័ស ។ កម្រិត ដែល មាន អាន កាត / ការ អាន កាត កាត / បៃតង របស់ ពួក គេ ដោយ ខ្លួន ។ នៅពេល ដែល ពួក គេ ចេញ ពី សៀវភៅ កុំព្យូទ័រ នឹង អាន កាត / ប៊ីត នៅពេល ដែល ពួក គេ បញ្ចូល ក្នុង សាកល្បង និង គណនា ពេលវេលា កញ្ចប់ និង ចំនួន កា រហូត ដោយ ប្រើ ប្រព័ន្ធ ការ រៀបចំ ការ ស្គាល់ អាជ្ញាបៃ រន្ធ ខាង ក្នុង អាច បញ្ចូល និង ចេញ ដោយ គ្មាន ការ ញែក ។ ខណៈពេល ផ្នែក ខ្លួន ត្រូវ តែ បញ្ហា នៅ ពេល ចេញ ហើយ មិន ចាំបាច់ យក កាត / ថេប នៅ ក្នុង បញ្ចូល ។ ដែល អាច បន្ថយ ការ បង្ខូច នៅ ក្នុង បញ្ចូល និង ចេញ ពី សៀវភៅ កណ្ដាល ។ (Shenzhen tigerwong parking ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ)
ប្រកាស បង្កើន ការ ទាក់ទង និង ការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រព័ន្ធ ប្រព័ន្ធ កណ្ដាល គួរ ចាប់ផ្ដើម ពី The
ប្រកាស បង្កើន ការ ទាក់ទង និង ការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រព័ន្ធ ប្រព័ន្ធ កណ្ដាល គួរ ចាប់ផ្ដើម ពី The
[ រូបភាព នៅ ទំព័រ ៣១] គោលការណ៍ ជីវិត ដូចជា ទីក្រុង ត្រឹមត្រូវ និង ទីក្រុង ដែល មាន សុវត្ថិភាព ត្រូវ បាន បង្កើន ដោយ សាធារណៈ និង សាកល្បង ជម្រះ បាន បណ្ដាល ឲ្យ មាន វត្ថុ នៃ សំនួរ របស់ មនុស្ស ។ បន្ទាប់ មក ការ ទាក់ទង ប្រព័ន្ធ កណ្ដាល របស់ ប្រព័ន្ធ កណ្ដាល កំពុង កើន ។ ទិដ្ឋភាព ណាមួយ គួរ ចាប់ផ្ដើម ការ បញ្ចូល ប្រព័ន្ធ កណ្ដាល ពី ? I ។ ចម្ងាយ ដែល មិន បញ្ឈប់ បច្ចុប្បន្ន ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ រន្ធ ។ នៅ ពេល ផ្នែក ខាង ផ្នែក កាត់ តាម ការ ផ្លាស់ប្ដូរ ពួក គេ មិន ត្រូវ ការ បញ្ឈប់ គឺជាថា ពួក គេ អាច ដឹង ថា ការ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ និង សម្រាំង ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ នៅ ក្នុង ការ គ្រប់គ្រង សាកល្បង ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ប្រសើរ កម្លាំង របស់ រន្ធ នៅ ក្នុង ចូល និង ចេញ ។ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ទ្ម កំពុង ស្ថាបនា បទ រហ័ស ដែល មិន ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ រហ័ស ដែល មិន ចាំបាច់ ចាំបាច់ ចំណុច ប្រទាក់ កញ្ចប់ ( ដូចជា ថ្នាក់ ខែ) និង រន្ធ ទំនេរ ខាង ក្នុង ) និង ការ ចូល ដំណើរការ នៃ កាត ទំនេរ និង មិន មែន ជា ការ ផ្លាស់ប្ដូរ របៀប គ្រប់គ្រង ការ ចូល ដំណើរការ ទៅ កាន់ សៀវភៅ ។ II. ការ គ្រប់គ្រង វិធីសាស្ត្រ និង វិធីសាស្ត្រ រហូត គឺ មិន មែន ។ ផ្លូវ ការ វិធីសាស្ត្រ ជា ទូទៅ នឹង ទទួល វិធីសាស្ត្រ កាត ដែល ប្ដូរ កាត ឬ បញ្ហា រហូត នៅ ពេល ចេញ ដែល ជា យឺត និង មិន ត្រឹមត្រូវ ។ ដូច្នេះ រន្ធ ច្រើន អាច ឃើញ រង់ចាំ នៅ បន្ទាត់ នៅពេល ចេញ ពី កន្លែង រង់ចាំ ធំ មួយ ចំនួន ។ ដែល ងាយស្រួល ត្រូវ ទប់ស្កាត់ ចេញ ។ ការ គ្រប់គ្រង កាំ រវាង កណ្ដាល ដូចជា WeChat, Alipay, UnionPay និង បញ្ហា អ៊ីឡូនីក ផ្សេង ទៀត ស្ថានីយ បញ្ចូល សេវា ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ APP ទូរស័ព្ទ ចល័ត និង ដូច្នេះ អនុញ្ញាត ម្ចាស់ ឲ្យ បញ្ឈប់ ចំណុច ប្រទាក់ កញ្ចប់ ទៅកាន់ គណនី លក្ខណៈ សម្បត្តិ ដោយ ផ្ទាល់ ។ ហើយ ជម្រះ តំណ មធ្យម ត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះ ការ ដោះស្រាយ ។ ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ការ រៀបចំ និង ប្រតិបត្តិការ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ អ៊ីនធឺណិត របស់ វត្ថុ និង សេវា គណនា ព័ត៌មាន បំបែក កោះ ព័ត៌មាន នៃ កញ្ចប់ មួយ ប្រព័ន្ធ ច្រើន ៖ ទទួល ស្គាល់ ការ គ្រប់គ្រង កណ្ដាល និង រួម បញ្ចូល ការ រៀបចំ ច្រើន និង រួមបញ្ចូល បច្ចេកទេស ពិសេស ផ្សេងៗ ដូចជា ការ គ្រប់គ្រង ការ ចូល ដំណើរការ រហ័ស ការ គ្រប់គ្រង សំឡេង និង សំឡេង ដោះស្រាយ ដើម្បី ទទួល ប្រយោជន៍ ការ គ្រប់គ្រង មិន មែន ។ III. ឥឡូវ ការ ស្វែងរក វីដេអូ ឥឡូវ កណ្ដាល ផ្នែក ច្រើន ក្នុង ចិន មាន ធំ ធំ ។ វា ពិត ជា មិន ងាយស្រួល សម្រាប់ កាត រក ទីតាំង សហក ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ នៅ ក្នុង ចន្លោះ កណ្ដាល ឬ ខ្លាំង ។ ដើម្បី ដោះស្រាយ បញ្ហា ដែល វា ពិបាក សម្រាប់ អ្នក ចាស់ ទុំ កញ្ចប់ ធំ ដើម្បី ត្រឡប់ ទៅ កាន់ កណ្ដាល ដើម្បី រក ការ ប្រព័ន្ធ ស្វែងរក បណ្ដាញ បាន បង្កើត ប្រព័ន្ធ រង ផ្សេង ទៀត ដែល មិន ត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ ពី ប្រព័ន្ធ ការ ដោះស្រាយ ។ ប្រព័ន្ធ ស្វែងរក វីដេអូ គឺ ត្រូវ ដោះស្រាយ បញ្ហា នៃ រក កាត សម្រាប់ ម្ចាស់ ងាយស្រួល ។ ហេតុ អ្វី? តាមរយៈ ការ បាញ់ រូបភាព វីដេអូ និង បណ្ដាញ ដំណើរការ ប្រព័ន្ធ អាច កំណត់ ទីតាំង រន្ធ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ពេញលេញ និង ម្ចាស់ អាច បង្ហាញ ទីតាំង របស់ កាប់ របស់ គាត់ ដោយ បញ្ចូល លេខ ប្លុក អាជ្ញាបណ្ណ ប្រព័ន្ធ ក៏ ផ្ដល់ គ្រោងការណ៍ ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ ទំហំ កញ្ចប់ រហ័ស ដើម្បី ជួយ ម្ចាស់ ឲ្យ ស្វែងរក ទីតាំង នៃ រហ័ស និង រក្សាទុក ពេលវេលា ។ IV. ថ្នាក់ កណ្ដាល ឥតបានការ ផ្នែក ខ្លួន ជា ធម្មតា ត្រូវការ ថ្នាក់ ច្រើន ដំណើរការ ការ ដំឡើង គឺ សំខាន់ ជាង និង ពេលវេលា សំងាត់ វែង រហ័ស ដែល នឹង បង្កើន ដឺក្រេ ខុស គ្នា នៃ បែបផែន បំបាត់ លើ ស្ថានភាព និង ផែនដី ។ កណ្ដាល ផ្នែក ទំនេរ អាច ផ្ដល់ ការ លេង ពេញលេញ ដើម្បី ទទួល ប្រយោជន៍ នៃ កាត IC និង ប្រព័ន្ធ អាច បញ្ចូល គ្នា ។ ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង រវាង ទំនាក់ទំនង គឺ ជា ភាព ល្អ បំផុត ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍន៍ របស់ បណ្ដាញ កណ្ដាល ។ របៀប ការ គ្រប់គ្រង ការ ផ្គុំ ដំណាក់កាល មិន អាច ធ្វើ ឲ្យ ការ ចាំបាច់ របស់ មនុស្ស ទៀត ទៀត បាន ឡើយ ហើយ វា មិន ទាន់ បាន ដល់ មុខងារ នៃ ការ ដោះស្រាយ បញ្ចូល ។ ស្វែងរក រហ័ស និង ចូល ដំណើរការ រហ័ស នៅ ក្នុង ការ ហៅ ។ បន្ថែម មាន បញ្ហា ខ្លួន ក្នុង តំណ រហូត ដូចជា វិធីសាស្ត្រ បញ្ហា តែ មួយ ភាព ត្រឹមត្រូវ នៃ ការ គ្រប់គ្រង ដៃ រហ័ស រហូត និង ដូច្នេះ វា មិន អាច រួមបញ្ចូល ប្រព័ន្ធ ទូទៅ នៃ សៀវភៅ កញ្ចប់ និង ធ្វើ ឲ្យ ការ បម្រុង ទុក នៃ ធនធាន ។ យោង ទៅ តាម ការ បង្កើន ប្រសើរ ប្រទេស សមត្ថភាព បញ្ហា គួរ ចាប់ផ្តើម ពី ទិដ្ឋភាព ខាង លើ បួន ដើម្បី មិន ត្រូវ បាន បោះបង់ ដោយ ចុង ក្រោយ នៃ ប្រទេស ។ ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង ការ រៀបចំ Tigerwong បាន ផ្ដោត លើ ឧបករណ៍ វិភាគ ច្រើន ឆ្នាំ! ប្រសិនបើ អ្នក មាន សំណួរ ណាមួយ អំពី ប្រព័ន្ធ កញ្ចក់ សូម ស្វាគមន៍ មក ចំពោះ ការ ទំនាក់ទំនង និង ទំនាក់ទំនង ។
គ្មាន​ទិន្នន័យ
Shenzhen TGW Technology Co., Ltd គឺ ជា កម្មវិធី ផ្ដល់ ការ បញ្ជា បញ្ជា ចូល ដំណើរការ មែន សម្រាប់ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ កម្រិត ខ្សែស្រឡាយ ប្រព័ន្ធ ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ និង ការ ចូល ដំណើរការ បញ្ជា រហូត និង ស្ថានីយ ការ ទទួល ស្គាល់ រាល់ គ្នា ។
គ្មាន​ទិន្នន័យ
CONTACT US

Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd

ទូ ៖ 86 0755-23773884  

អ៊ីមែល ៖ Info@sztigerwong.comGenericName

បន្ថែម ៖ ជុំ 601-6000   ឡុងទហា កណ្ដាល ឡុង ហ៊ូ វ៉ាន

           

រក្សា សិទ្ធិ©2021 Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd   | បណ្ដាញ
chat online
Please message us and we’ll be sure to respond ASAP, what product you intrested in?
contact customer service
trademanager
wechat
skype
whatsapp
messenger
លប់ចោល