តើ មាន ប្រយោជន៍ និង គ្មាន ប្រយោជន៍ នៃ ប្រព័ន្ធ គំរូ ច្រើន ជា អ្វី?

ការ ណែនាំ របស់ ប្រព័ន្ធ ហត្ថលេខា ច្រើន

តើ មាន ប្រយោជន៍ និង គ្មាន ប្រយោជន៍ នៃ ប្រព័ន្ធ គំរូ ច្រើន ជា អ្វី? 1

ការ ដោះស្រាយ គឺ ជា ផ្នែក សំខាន់ បំផុត នៃ ជីវិត ។ ហេតុ អ្វី? មាន លទ្ធផល ។ ពួក វា គួរ មាន ទំហំ គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី សង្ឃឹម កម្រិត របស់ ពួក វា នៅ ក្នុង កន្លែង ដែល ងាយស្រួល ។ អ្នក អាច ប្រើ កុំព្យូទ័រ ដើម្បី ធ្វើ ការងារ របស់ អ្នក ។

មាន ប្រភេទ ផ្សេងៗ ច្រើន ។ មាន ប្រភេទ ផ្សេងៗ ច្រើន ។ [ កំណត់ សម្គាល ប្រព័ន្ធ មួយ ចំនួន ជា ទូទៅ ជាង ផ្សេងទៀត ។ ប្រព័ន្ធ សំខាន់ បំផុត គឺ ជា មនុស្ស ដែល មាន ជុំវិញ រយៈពេល រយៈពេល ។ ប្រព័ន្ធ ទាំងនេះ ត្រូវ បាន ស្គាល់ ជា ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ បុរាណ ។ ពួក វា ត្រូវ បាន ហៅ ជា ប្រព័ន្ធ គំរូ ហ្គា ប្រព័ន្ធ សំហើរ អ្នក គ្រាន់ តែ កណ្ដាល កាត របស់ អ្នក នៅ ក្នុង ចន្លោះ ហើយ ទុក វា នៅ ទីនេះ ។ ។ មាន ប្រព័ន្ធ មួយ ចំនួន ដែល មាន លក្ខណៈ ពិសេស ដែល មាន ភាព ល្អ បំផុត ។

នេះ គឺ ជា បញ្ហា វែង និង ស៊ីស្រាអែល ដែល អាច ត្រូវ បាន ដោះស្រាយ ដោយ ប្រើ កុំព្យូទ័រ កម្រិត ខ្ពស់ ។ វិធី មួយ ដើម្បី រក របៀប ដោះស្រាយ បញ្ហា នេះ គឺ ត្រូវ ស្វែងរក វិធី ប្រើ ប្រព័ន្ធ ច្រើន មាន វិធី ច្រើន ដើម្បី ធ្វើ វា ។ វិធី មួយ ចំនួន មាន មូលដ្ឋាន លើ កម្មវិធី មួយ ចំនួន មាន មូលដ្ឋាន លើ វិធីសាស្ត្រ គណិតវិធី និង មួយ ចំនួន មាន មូលដ្ឋាន លើ វិធីសាស្ត្រ លេខ ។ ក្នុង អត្ថបទ នេះ យើង នឹង បង្ហាញ អ្នក នូវ របៀប ប្រើ វិធីសាស្ត្រ លេខ ដើម្បី រក ឃើញ វិធី ប្រើ ប្រព័ន្ធ ច្រើន

មាន បញ្ហា មេ ពីរ ដែល មនុស្ស ជា ច្រើន កំពុង រត់ នៅពេល ដែល ពួក គេ ចាប់ផ្ដើម ប្រើ កុំព្យូទ័រ នៅ ក្នុង ប្រទេស ។ មួយ គឺ វា មិន ស្គាល់ របៀប រៀបចំ កុំព្យូទ័រ ត្រឹមត្រូវ ។ អ្នក ផ្សេងទៀត គឺ ថា ពួក គេ មិន ស្គាល់ របៀប ចូល ដំណើរការ អ៊ីនធឺណិត ។ នៅពេល ដែល អ្នក ត្រូវការ ប្រើ កុំព្យូទ័រ នៅ ក្នុង ប្រទេស អ្នក ត្រូវ តែ ទៅកាន់ ដៃ និង កម្មវិធី ជំនួយ ក្នុង កុំព្យូទ័រ ។ [ កំណត់ សម្គាល មនុស្ស ជា ធម្មតា គ្រាន់ តែ កម្មវិធី កុំព្យូទ័រ ហើយ រង់ចាំ កុំព្យូទ័រ ។

តើ មាន ប្រយោជន៍ និង គ្មាន ប្រយោជន៍ នៃ ប្រព័ន្ធ គំរូ ច្រើន ជា អ្វី? 2

ព័ត៌មាន ជំនួយ សម្រាប់ ជ្រើស ប្រព័ន្ធ ញែក ច្រើន

ភាគ ច្រើន គឺ ងាយស្រួល ក្នុង ការ ស្វែងរក ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ច្រើន ស្ថានភាព ល្អ ។ ឧទាហរណ៍ គឺ ងាយស្រួល ក្នុង ការ ស្វែងរក ប្រព័ន្ធ គំរូ ច្រើន ស្ថានភាព ល្អ ដែល នឹង ធ្វើ តាម ការ ត្រូវការ របស់ អ្នក ។ អ្នក អាច ប្រើ អ៊ីនធឺណិត ដើម្បី រក ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ស្ថានភាព ល្អ ហើយ ទៅ កាន់ នេះ វា នឹង ជួយ អ្នក ឲ្យ យក ប្រព័ន្ធ បញ្ហា ល្អ នៅ លើ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ស្ថានភាព ល្អ ។ ទទួល ប្រយោជន៍ ផ្សេង ទៀត នៃ ការ ប្រើ អ៊ីនធឺណិត គឺ ជា អ្នក អាច ប្រៀបធៀប ផ្សេង គ្នា និង ជ្រើស មួយ ដែល នឹង មាន ល្អ បំផុត សម្រាប់ អ្នក ។

ជា ទូទៅ អ្នក ត្រូវ តែ ជ្រើស ទំហំ ទំហំ ត្រឹមត្រូវ នៃ ទំហំ កញ្ចប់ សម្រាប់ ដំណើរការ របស់ អ្នក ។ ទំហំ ត្រឹមត្រូវ នៃ ទំហំ សំខាន់ គឺ សំខាន់ ពីព្រោះ វា កំណត់ ភាព បែបផែន របស់ ដំណើរការ របស់ អ្នក ។ វា សំខាន់ ដើម្បី ដឹង ថា មាន ប្រភេទ ចម្បង ពីរ នៃ ចន្លោះ កញ្ចប់ ៖ បើក កញ្ចប់ និង គំរូ ។ មាន ទំហំ ទំហំ ផ្សេង គ្នា ច្រើន ដូច្នេះ អ្នក ត្រូវ ប្រាកដ ថា អ្នក មាន ទំហំ ទំហំ កញ្ចប់ ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ ដំណើរការ របស់ អ្នក ។ អ្នក អាច ប្រើ ឧបករណ៍ លើ បណ្ដាញ ទំនេរ ដើម្បី ជួយ អ្នក ឲ្យ រក ទំហំ ទំហំ ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ បណ្ដាញ របស់ អ្នក ។ អ្នក អាច ប្រើ ឧបករណ៍ លើបណ្ដាញ ទំនេរ ដើម្បី រក ទំហំ ទំហំ ត្រឹមត្រូវ នៃ ទំហំ សម្រាប់ បណ្ដាញ របស់ អ្នក ។

ប្រសិនបើ អ្នក ត្រូវ តែ ជ្រើស ប្រព័ន្ធ សំខាន់ គឺ សំខាន់ ដើម្បី ដឹង ថា មាន ប្រព័ន្ធ ច្រើន ដែល មាន នៅ ក្នុង ប្រទេស ។ មាន ប្រព័ន្ធ ច្រើន ដែល អ្នក អាច ជ្រើស ពី ហើយ ពួក វា ទាំងអស់ មាន សិទ្ធិ និង សិទ្ធិ របស់ វា ។ វត្ថុ ល្អ អំពី ប្រព័ន្ធ ទាំងនេះ គឺ ជា ពួកវា រត់ និង មាន ប្រយោជន៍ ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦]

យើង កំពុង រស់ នៅ ក្នុង ពេល ដែល ផ្លាស់ប្ដូរ ទូរស័ព្ទ រហ័ស ។ ស. យ. [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ៣១] ហើយ ប្រសិនបើ ពួក គេ មិន ចុងក្រោយ ពួក គេ នឹង ធ្វើ អ្វី ដែល មិន ល្អ សម្រាប់ ពួក គេ ។ ហេតុ អ្វី? នេះ គឺ ជា មូលហេតុ សំខាន់ ដើម្បី មាន ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ត្រឹមត្រូវ ។

របៀប ប្រើ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ច្រើន ?

[ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] អ្នក ចាំបាច់ ដឹង ចំនួន ទំហំ ដែល អ្នក មាន ។ ថ.] ទំហំ ទំហំ នឹង ប៉ះពាល់ ចំនួន ហត្ថលេខា ដែល អ្នក នឹង ត្រូវការ ឲ្យ កម្រិត លើ គម្រោង ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦]

ជា ទូទៅ អ្នក ត្រូវ តែ ដឹង ថា ដើម្បី សង់ កណ្ដាល របស់ អ្នក នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ គំរូ ច្រើន អ្នក ត្រូវ មាន អាសយដ្ឋាន និង ឈ្មោះ ។ នៅពេល ដែល អ្នក ញែក កាត របស់ អ្នក នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ សហក ច្រើន អ្នក ត្រូវ តែ បញ្ហា សម្រាប់ ទំហំ ដែល អ្នក មាន ។ នៅពេល ដែល អ្នក ញែក កាត របស់ អ្នក នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ សហក ច្រើន អ្នក ត្រូវ តែ បញ្ហា សម្រាប់ ទំហំ ដែល អ្នក មាន ។ អ្នក អាច ញែក តែ karo របស់ អ្នក នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ច្រើន បើ អ្នក មាន អាសយដ្ឋាន និង ឈ្មោះ ។ ដើម្បី ញែក karo របស់ អ្នក នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ច្រើន អ្នក ត្រូវ តែ មាន អាសយដ្ឋាន និង ឈ្មោះ ។

អ្នក កំពុង អាន ព័ត៌មាន ច្រើន អំពី ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ប៉ុន្តែ របៀប ប្រើ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ? អ្នក អាច អាន បន្ថែម អំពី ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ នៅ ក្នុង បន្ទាត់ បន្ទាប់ ។ ដើម្បី ជួយ អ្នក ឲ្យ យល់ ប្រព័ន្ធ សំខាន់ បំផុត ខ្ញុំ កំពុង ចែករំលែក ព័ត៌មាន ដែល មាន ប្រយោជន៍ ច្រើន ដែល អ្នក អាច ប្រើ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ជីវិត របស់ អ្នក ងាយស្រួល ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ព័ត៌មាន បន្ថែម អំពី ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ សូម មើល តំបន់ បណ្ដាញ ដូច ខាងក្រោម ៖ www.margareedge.com/Parking-Systems/Parking-Systems-2 ។

វា ពិបាក យល់ នូវ របៀប ដែល ចំណង ជើង ដូចគ្នា អាច ត្រូវ បាន អនុវត្ត ទៅ ប្រភេទ រហ័ស ផ្សេង ទៀត ។ នេះ គឺ ជា មូលហេតុ ដែល វា ពិបាក បង្កើត ចំណុច ទាក់ទង សម្រាប់ ប្រភេទ រឹង ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន បើ អ្នក មាន កាត ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ តែ សម្រាប់ គោល បំណង រាល់ ថ្ងៃ នោះ នោះ មិន ចាំបាច់ ដឹង ថា របៀប ប្រើ ប្រព័ន្ធ គំរូ ច្រើន ។ ( ក) តើ អ្នក អាច ទទួល ប្រយោជន៍ អ្វី ខ្លះ?

ការ បញ្ជាក់ នៃ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ច្រើន

ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវ ស្គាល់ បន្ថែម អំពី ការ បញ្ជាក់ នៃ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ច្រើន អ្នក អាច អាន អត្ថបទ ដោយ ចុច ទីនេះ ។ ការ បញ្ជាក់ នៃ ប្រព័ន្ធ សហក ច្រើន គឺ ជា ផ្នែក សំខាន់ នៃ ទីក្រុង បុរាណ ណាមួយ ។ វា ត្រូវ ចាំបាច់ សម្រាប់ ទីក្រុង បុរាណ ណាមួយ ដែល មាន ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ដែល អាច ទុកចិត្ត ។ មាន ប្រភេទ ផ្សេងៗ ច្រើន នៃ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ដែល មាន នៅ ក្នុង ប្រទេស ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ៦] ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវ ស្គាល់ បន្ថែម អំពី ការ បញ្ជាក់ នៃ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ច្រើន អ្នក អាច អាន អត្ថបទ ដោយ ចុច ទីនេះ ។ អ្នក អាច ប្រើ របារ ស្វែងរក ដើម្បី រក ព័ត៌មាន ខាងក្រៅ ដែល អ្នក ត្រូវការ ។

នៅ ទីក្រុង ច្រើន គឺ ជា បញ្ហា ខ្លួន ជា ច្រើន ។ តម្លៃ មធ្យម នៃ សាកល្បង គឺ រវាង ៨ និង ១២ រ៉ូម ។ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ វា មាន ខ្លាំង ជាង ក្រុមហ៊ុន មួយ ចំនួន បាន ចាប់ផ្ដើម បង្កើត ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ថ្មី ដែល អាច រក្សាទុក មនុស្ស ថ្នាក់ ។ នេះ នឹង មាន សំខាន់ បំផុត សម្រាប់ អ្នក ដែល កំពុង ស្វែងរក វិធី ខ្លាំង ដើម្បី សង្ឃឹម កម្រិត របស់ វា ។ មាន ដំណោះស្រាយ ផ្សេងៗ ច្រើន ច្រើន ដែល អ្នក អាច ប្រើ ដើម្បី បន្ថយ តម្លៃ នៃ សហក ។ ដំណោះស្រាយ មួយ ចំនួន ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ តម្លៃ នៃ សហក គឺ ៖ ប្រព័ន្ធ សហក បញ្ចប់ ប្រព័ន្ធ វិចិត្រសាល និង ប្រព័ន្ធ សំខាន់ ។

យើង បាន ដឹង ថា មនុស្ស ភាគ ច្រើន មិន យល់ គំនិត របស់ ប្រព័ន្ធ សហក ច្រើន ទេ ។ មនុស្ស ជា ទូទៅ ប្រើ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ច្រើន ដូច្នេះ វា គឺ ជា វិធី មួយ ដើម្បី និយាយ ថា មាន ទំហំ កណ្ដាល ច្រើន ក្នុង ស្ថានភាព មួយ ។ មាន ទំហំ បញ្ហា ច្រើន ក្នុង ស្ថានភាព មួយ ហើយ ពួក វា ទាំងអស់ ត្រូវ បាន ដាក់ ឈ្មោះ តាម ឈ្មោះ របស់ ស្ថានភាព ។ ដូច្នេះ, វា គឺ ងាយស្រួល ដើម្បី យល់ ថា មាន ចន្លោះ កណ្ដាល ច្រើន ក្នុង ស្ថាបនា មួយ ហើយ ពួក វា ត្រូវ បាន ដាក់ ឈ្មោះ តាម ឈ្មោះ របស់ ស្ថានភាព . បញ្ហា គឺ ជា មនុស្ស មិន យល់ ចំណង ជើង នៃ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ច្រើន ។

កម្មវិធី នៃ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ច្រើន

មាន ដំណោះស្រាយ ច្រើន ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី យក ចេញ ពី សាកល្បង ប៉ុន្តែ មាន តែ ដំណោះស្រាយ មួយ ចំនួន ដែល ត្រូវ ប្រើ ដើម្បី យក ចេញ ពី សាកល្បង ។ ដំណោះស្រាយ គឺ ៖ ដំណោះស្រាយ មួយ គឺ ត្រូវ ការ កណ្ដាល កម្រិត កណ្ដាល របស់ អ្នក នៅ ក្នុង កណ្ដាល ផ្សេងទៀត គឺ ជា ការ កោត ខ្លាំង របស់ អ្នក នៅ កណ្ដាល ។ ហើយ មួយ ផ្សេង ទៀត គឺ ត្រូវ ការ កណ្ដាល របស់ អ្នក នៅ កណ្ដាល ។ ដំណោះស្រាយ ផ្សេង ទៀត គឺ ការ កោត ខ្លាច កម្លាំង របស់ អ្នក ។

ក្នុង ឧទាហរណ៍ ដំបូង អ្នក ប្រើ ត្រូវ តែ ស្គាល់ របៀប ផ្លាស់ប្ដូរ ទីតាំង នៃ ប៊ូតុង ផ្សេងៗ ។ បន្ទាប់ មក ក្នុង ឧទាហរណ៍ ទីពីរ អ្នក ប្រើ ត្រូវ តែ ស្គាល់ របៀប ផ្លាស់ប្ដូរ ទីតាំង នៃ ប៊ូតុង ផ្សេងៗ ។ ក្នុង ឧទាហរណ៍ ទីបី អ្នក ប្រើ ត្រូវ តែ ស្គាល់ របៀប ផ្លាស់ប្ដូរ ទីតាំង នៃ ប៊ូតុង ផ្សេងៗ ។ ក្នុង ឧទាហរណ៍ ទីបួន អ្នក ប្រើ ត្រូវ តែ ស្គាល់ របៀប ផ្លាស់ប្ដូរ ទីតាំង នៃ ប៊ូតុង ផ្សេងៗ ។ ក្នុង ឧទាហរណ៍ ប្រាំ អ្នក ប្រើ ត្រូវ តែ ស្គាល់ របៀប ផ្លាស់ប្ដូរ ទីតាំង នៃ ប៊ូតុង ផ្សេងៗ ។ នៅ ក្នុង ឧទាហរណ៍ ៦ អ្នក ប្រើ ត្រូវ តែ ស្គាល់ របៀប ផ្លាស់ប្ដូរ ទីតាំង នៃ ប៊ូតុង ផ្សេងៗ ។

នៅ ឆ្នាំ ថ្មីៗ បាន មាន ប្រយោជន៍ ច្រើន ជាង ក្នុង ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ សិទ្ធិ ។ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ភាព ប្រសើរ របស់ ការ គ្រប់គ្រង ការ រៀបចំ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ សិទ្ធិ ត្រូវ បាន ប្រើ ទូទៅ ។ ការ ប្រើ ប្រព័ន្ធ សញ្ញា សម្ងាត់ ត្រូវ បាន អនុវត្ត ដើម្បី ដោះស្រាយ បញ្ហា ផ្សេងៗ ក្នុង ការ គ្រប់គ្រង បណ្ដាញ ។ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ភាព ប្រសើរ របស់ ការ គ្រប់គ្រង ការ រៀបចំ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ សិទ្ធិ ត្រូវ បាន ប្រើ ទូទៅ ។ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ភាព ប្រសើរ របស់ ការ គ្រប់គ្រង ការ រៀបចំ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ សិទ្ធិ ត្រូវ បាន ប្រើ ទូទៅ ។ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ភាព ប្រសើរ របស់ ការ គ្រប់គ្រង ការ រៀបចំ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ សិទ្ធិ ត្រូវ បាន ប្រើ ទូទៅ ។ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ភាព ប្រសើរ របស់ ការ គ្រប់គ្រង ការ រៀបចំ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ សិទ្ធិ ត្រូវ បាន ប្រើ ទូទៅ ។

get in touch with us
អត្ថបទដែលបានណែនាំ
អក្សរ
តើ ជា ប្រព័ន្ធ កម្រិត ត្រីកតា
តើ ជា ប្រព័ន្ធ កម្រិត ត្រីកតា       ប្រព័ន្ធលក់សំបុត្រទេសភាពគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលដឹងពីស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងបណ្តាញសម្រាប់ដំណើរការលក់សំបុត្រ និងការត្រួតពិនិត្យសំបុត្រ។ ប្រព័ន្ធលក់សំបុត្រមានមុខងារដូចជា ការលក់សំបុត្រ ការសងប្រាក់វិញ សំបុត្រក្រុម ការបញ្ចុះតម្លៃ ការផ្លាស់ប្តូរស្ថិតិ និងមុខងារសាកសួរសំបុត្រ។       ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាចផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងសមាជិកភាព ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន ការត្រួតពិនិត្យលំហូរអ្នកដំណើរ និងមុខងារផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងសំបុត្រមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ កំណត់ និងសួរមុខងារវិភាគស្ថិតិ។       ខាងក្រោមនេះគឺជាករណីគម្រោងថ្មីនៃប្រព័ន្ធលក់សំបុត្រទេសភាពរបស់យើង និងផ្ទាំងថ្មើរជើង៖ វាត្រូវបានផ្សំឡើងដោយកម្មវិធីបិទផ្លូវថ្មើរជើងដ៏ឆ្លាតវៃ និងកម្មវិធីលក់សំបុត្រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមរបស់យើង ដែលដឹងពីការស្កែន QR កូដដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរឆ្លងកាត់ និង   និយោជិតប្រើប្រាស់ព័ត៌មានភ្ជាប់កាត IC ឬផ្ញើលេខកូដ QR ទៅកាន់ទូរស័ព្ទចល័តតាមអ៊ីមែល និងស្កែនកូដដើម្បីបញ្ចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ   វីដេអូ គម្រោង៖ Https://youtu.be/z2e-TSp3tGg    វិ.   ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នៃច្រកទ្វារថ្មើរជើង       វាមានច្រកទ្វារបត់ (រួមទាំងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android កម្មវិធី ត្រួតពិនិត្យ@ info: whatsthis   កម្មវិធី និងកម្មវិធីអានកូដ QR ដែលគាំទ្រទាំងកូដ QR និងកាត RFID) កុំព្យូទ័រដែលមានកម្មវិធីលក់សំបុត្រ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព (បោះពុម្ពសំបុត្រកូដ QR) ថតសាច់ប្រាក់ និងអ្នកចេញកាត IC (សម្រាប់ការចុះឈ្មោះកាតបុគ្គលិក) ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដ QR សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់សំបុត្រ និង ការផ្លាស់ប្តូរសំបុត្រ។ មុខងារសំខាន់នៃប្រព័ន្ធលក់សំបុត្រ 1.   ការ កំណត់ ត្រួត ពិនិត្យ ចេញ ø  ប្រភេទផ្សេងៗនៃសំបុត្រ តម្លៃសំបុត្រ វិធីសាស្ត្រលក់សំបុត្រ រយៈពេលសុពលភាព ពេលវេលា។ល។ អាច ប្ដូរ តាម បំណង ø  ប្រព័ន្ធលក់សំបុត្រអាចគ្រប់គ្រង និងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភេទជាច្រើននៃសំបុត្រដូចជា សំបុត្រធម្មតា សំបុត្រ VIP សំបុត្រក្រុម សំបុត្របញ្ចុះតម្លៃ ការផ្លាស់ប្តូរសំបុត្រ និងការត្រួតពិនិត្យសំបុត្រ។ ø  ជាមួយនឹងមុខងាររចនាសំបុត្រតែមួយគត់ អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់ និងកែប្រែទម្រង់បោះពុម្ពនៃសំបុត្រផ្សេងៗដោយខ្លួនឯង ដោយផ្តល់នូវការធានាបច្ចេកទេសសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលវែង ឬរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ។ 2.   S គ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ ø  គ្រប់គ្រងដំណើរការទាំងមូលនៃការផលិតសំបុត្រ ការផ្ទុក ការប្រមូល ការលក់សំបុត្រ ការសងប្រាក់វិញសំបុត្រ និងការផ្លាស់ប្តូរស្ថិតិ ដើម្បីធានាថា ទំនួលខុសត្រូវសំបុត្រ និងការទូទាត់មានភាពច្បាស់លាស់ និងទិន្នន័យមានភាពត្រឹមត្រូវ។ ø  ថ្នាក់សំបុត្រតឹងរ៉ឹង និងមុខងារគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរបញ្ចុះតម្លៃ ដែលអាចបញ្ជាក់ថ្នាក់សំបុត្រដែលមាន និងតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃរបស់អ្នកដឹកនាំណាមួយ។ ø  គាំទ្រវិធីសាស្រ្តទូទាត់ច្រើន និងមុខងារទូទាត់រួមបញ្ចូលគ្នា 3.   យុទ្ធសាស្ត្រកណ្តាលនៃការផ្ទុកទិន្នន័យ ø  ទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងសំបុត្រទាំងអស់នឹងត្រូវបានដំណើរការ និងបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបង្រួបបង្រួម ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្ររបាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃកន្លែងទេសភាព ហើយឃ្លាំងទិន្នន័យនឹងត្រូវបានសាងសង់នៅលើមូលដ្ឋាននេះ។ ø  ផ្តល់ព័ត៌មានជំនួយការសម្រេចចិត្តទាន់ពេលវេលា និងត្រឹមត្រូវ។ 4.   B អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសំបុត្រនៅក្នុងទេសភាព ø  ធ្វើស្តង់ដារដំណើរការលក់សំបុត្រ និងការត្រួតពិនិត្យសំបុត្រ កែលម្អប្រសិទ្ធភាពការងារ និងកែលម្អកម្រិត និងរូបភាពនៃការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់។ ø  លុបបំបាត់ការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដោយអាកប្បកិរិយាមិនល្អដូចជាសំបុត្រក្លែងក្លាយ និងការធ្វើកោសល្យវិច័យមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ និងការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ø  ផ្តល់ការលេងពេញលេញចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៃការគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រ ទាន់ពេលវេលា ពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវ ផ្តល់នូវសំណួរ និងទិន្នន័យស្ថិតិផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងការលក់សំបុត្រ ផ្តល់ទិន្នន័យត្រឹមត្រូវ និងលម្អិតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ និងគម្រោង។   ការ សម្រេចចិត្តName ø  ផ្នែកសំខាន់មួយនៃការសាងសង់កន្លែងទេសភាព និន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នៃការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសទំនើប។     
តើប្រព័ន្ធចំណតសម្គាល់ស្លាកលេខផ្នែករឹងគឺជាអ្វី?
តើ​ប្រព័ន្ធ​ណែនាំ​កន្លែង​ចត​រថយន្ត​ស្វ័យប្រវត្តិ​ពេញលេញ​គួរ​មើលទៅ​ដូច​ម្តេច?
ប្រព័ន្ធ ALPR សម្រាប់គម្រោងរោងចក្រនៅអ៊ូសបេគីស្ថាន
ប្រព័ន្ធចំណតសំបុត្រនៅ Burj Khalifa ក្នុងទីក្រុងឌូបៃ
កាត & LPR ប្រព័ន្ធ Kiosk ប្រហែល ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ នៅ ទី Tbilisi នៅ ក្នុង ហ្ស៊ីហ្ស៊ី
ប្រព័ន្ធ ALPR នៅសាកលវិទ្យាល័យ Xiamen ក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ប្រព័ន្ធ ALPR នៅមន្ទីរពេទ្យគំរូ SonginoKhairkhan ក្នុងទីក្រុង Ulaanbaatar ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី
ប្រព័ន្ធចំណតរថយន្ត ALPR នៅផ្សារមួយក្នុងទីក្រុង Riyadh ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ALPR + RFID + បញ្ជរទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ផ្សារទំនើប KER ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ការស្វែងរកពាក់ព័ន្ធ
គម្រោងប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃផ្អែកលើ IoT ដោយប្រើ NodeMCU ESP8266 - IoT Design Pro - គម្រោង IoT អត្ថបទ
ប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃ របាយការណ៍ទីផ្សារចែកចាយការវិភាគកំណើន
ប្រព័ន្ធចំណតរថយន្តឆ្លាតវៃ របាយការណ៍ទីផ្សារចែកចាយកំណើន
តើប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃជាអ្វី? មុខងារ និងអត្ថប្រយោជន៍
គម្រោង IoT អត្ថបទ និង ព័ត៌មាន - IoT មូលដ្ឋាន លើ ប្រព័ន្ធ សញ្ញា
ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវពិចារណាមុនពេលទិញប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃ
ប្រព័ន្ធចំណតរថយន្ត៖ ការពិនិត្យឡើងវិញនៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃ និងរបស់វា។
ប្រព័ន្ធចតរថយន្ត កម្មវិធីគ្រប់គ្រងចំណត
ប្រព័ន្ធចំណតរថយន្ត ដើម្បីប្រែក្លាយកន្លែងចតរថយន្តរបស់អ្នកទៅជាអាជីវកម្ម
Shenzhen TGW Technology Co.,Ltd is the leading access control solution provider for vehicle intelligent parking system, license plate recognition recognition system and pedestrian access control turnstile and face recognition terminals.
គ្មាន​ទិន្នន័យ
CONTACT US

Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd

Tel: +86 15024060745

E-Mail: info@sztigerwong.com

Add: Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park,  Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

                    

Copyright © 2021 Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd  | Sitemap
ជជែក​កំសាន្ត​តាម​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​ត
Please message us and we’ll be sure to respond ASAP, what product you intrested in?
contact customer service
skype
whatsapp
messenger
លប់ចោល