គុណភាព ទទួល យក អាជ្ញាប័ត៌មាន ដែល មាន ឥទ្ធិពល ដោយ កម្លាំង

ដំណើរការ បង្កើត នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណា

គុណភាព ទទួល យក អាជ្ញាប័ត៌មាន ដែល មាន ឥទ្ធិពល ដោយ កម្លាំង 1

ប្រភេទ ផ្នែក ទន់ ផ្សេង ទៀត ដែល ប្រើ កម្មវិធី ដើម្បី ធ្វើការ ជាមួយ ទិន្នន័យ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវ បង្កើត កម្មវិធី ដែល នឹង អាច កំណត់ អត្តសញ្ញាណ មនុស្ស និង វត្ថុ ផ្សេង ទៀត ។ អ្នក អាច ប្រើ កម្មវិធី ផ្សេងៗ ដែល ត្រូវ បាន ហៅ IDEs ។ កម្មវិធី ដែល ប្រើ IDEs ទាំងនេះ ជា ធម្មតា ធម្មតា ហើយ រត់ តែ មួយ នាទី ដើម្បី សិក្សា ។ វា អាច ប្រើ IDEs ទាំងនេះ ដើម្បី បង្កើត កម្មវិធី ដែល នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ធ្វើ អ្វី ដូចជា ភារកិច្ច ផ្សេងៗ ដូចជា ការ ចែក រំលែក ឯកសារ ។ កំពុង ទាញយក ឯកសារ ឬ ស្គ្រីប កំពុង រត់ ។ ឧទាហរណ៍ ល្អ នៃ កម្មវិធី ដែល ប្រើ IDEs គឺ ជា ម៉ាស៊ីន ស្វែងរក អ៊ីនធឺណិត ។

នេះ គឺ ជា វត្ថុ បញ្ជា គុណភាព ដែល នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ យើង ប្រាកដ ថា លទ្ធផល ដែល យើង បង្កើត រត់ ស្តង់ដារ ដែល បាន កំណត់ ដោយ GMP 'អាច លឿន ដូច នេះ ' ក្រុមហ៊ុន នឹង ផ្ដល់ គាំទ្រ បច្ចេកទេស ឲ្យ អ្នក ភ្ញៀវ ក្នុង ផ្ទៃ នៃ ការ ត្រួត ពិនិត្យ ។ ឯកសារ និង បង្ហាត់ ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦]

វា អាច បង្កើត គំនិត ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក អំពី របៀប បង្កើន គុណភាព របស់ មាតិកា របស់ អ្នក ។ វា អាច បង្កើត គំនិត ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក អំពី របៀប បង្កើន គុណភាព របស់ មាតិកា របស់ អ្នក ។ វា អាច បង្កើត គំនិត ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក អំពី របៀប បង្កើន គុណភាព របស់ មាតិកា របស់ អ្នក ។ វា អាច បង្កើត គំនិត ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក អំពី របៀប បង្កើន គុណភាព របស់ មាតិកា របស់ អ្នក ។ វា អាច បង្កើត គំនិត ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក អំពី របៀប បង្កើន គុណភាព របស់ មាតិកា របស់ អ្នក ។ វា អាច បង្កើត គំនិត ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក អំពី របៀប បង្កើន គុណភាព របស់ មាតិកា របស់ អ្នក ។

នៅ ពេល ដែល អ្នក គិត ថា អ្នក ចង់ ចង់ ចង្អុល ថ្មី គួរ ទៅ កាន់ ម៉ោង ។ បញ្ហា គឺជា អ្វី ដែល មាន មនុស្ស ច្រើន ដែល ចង់ ចង់ ចង្អុល ថ្មី ហើយ ពួក គេ មិន ស្គាល់ របៀប រក កាត ត្រឹមត្រូវ ។ ដូច្នេះ ពួក គេ ទៅ កាន់ ម៉ោង ហើយ តម្លៃ មាន ខ្ពស់ ដូច្នេះ ពួក គេ មិន អាច បណ្ដាល វា បាន ទេ ។ ហេតុ អ្វី? មនុស្ស ផង ដែរ ត្រូវ ដឹង របៀប ប្រើ កាត ដោយសារ ពួក គេ មិន ស្គាល់ របៀប ប្រើ កាត ។

គុណភាព ទទួល យក អាជ្ញាប័ត៌មាន ដែល មាន ឥទ្ធិពល ដោយ កម្លាំង 2

កម្មវិធី នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ

ប្រសិនបើ អ្នក ចង់ មើល អ្វី ដែល កំពុង កើត ឡើង ក្នុង បណ្ដាញ របស់ អ្នក គ្រាន់ តែ ដាក់ វា នៅ ក្នុង សៀវភៅ ចំណាំ ហើយ ចាប់ផ្ដើម សរសេរ ។ ពេល អ្នក បាន បញ្ចប់ សរសេរ គំនិត ខុស ច្រើន បញ្ឈប់ ។ ប្រសិន បើ អ្នក មិន ស្គាល់ វិធី សរសេរ ប្លុក ដែល មាន ចំណង ជើង 'កម្មវិធី នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ បណ្ដាញ អាជ្ញាប័ណ្ណ' បន្ទាប់ មក ត្រឡប់ ទៅ កាន់ បាញ់ en និង សង្សា វា សំខាន់ ឲ្យ ស្គាល់ របៀប សរសេរ ប្លុក ដែល មាន ចំណង ជើង 'កម្មវិធី នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ បណ្ដាញ អាជ្ញាប័ណ្ណ' ដូច្នេះ អ្នក អាច ប្រើ វា ជា a ធនធាន សម្រាប់ អត្ថបទ អនាគត ។

មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។ មនុស្ស ជាតិ ។

ប្រសិនបើ អ្នក ត្រូវ បាន បដិសេធ ដោយ កាត ដែល នៅ ក្នុង ឈ្មោះ របស់ អ្នក កុំ ប្រហែល ជា សហក ។ ហើយ ប្រសិនបើ អ្នក ជា នរណា ស្វែងរក នេះ គឺ ជា វិធី តែ មួយ ដែល ត្រូវ ទុក ឲ្យ បណ្ដុះ ។ ប្រសិនបើ អ្នក ចាប់ផ្ដើម នៅ កន្លែង ដែល មាន កាត ពីរ ដែល បាន សង់ នៅ ខាង ផ្សេង គ្នា ។ ដូច្នេះ មិន ងាយស្រួល ឃើញ មួយ ណា មួយ របស់ អ្នក ។ ព័ត៌មាន គឺ ជា ងាយស្រួល ច្រើន ដើម្បី រក ឃើញ កាត ណា មួយ របស់ អ្នក ដោយ ពិនិត្យ មើល ចំនួន កាត ដែល បាន ផ្គង់ នៅ ខាង ផ្សេង ទៀត ។ អ្នក អាច ធ្វើ ដូច្នេះ ដោយ មើល ចំនួន កាត ដែល បាន កត់ នៅ ខាង ផ្សេង ទៀត ។

មិន មែន ទេ ។ កាត គឺ សម្រាប់ ត្បូង ។ មនុស្ស គឺ សម្រាប់ សម័យ ។ ពិភព លោក គឺ សម្រាប់ សិស្ស ។ ។ ។ មនុស្ស គឺ សម្រាប់ សម័យ ។ ពិភព លោក គឺ សម្រាប់ សិស្ស ។ មនុស្ស គឺ សម្រាប់ សម័យ ។ ពិភព លោក គឺ សម្រាប់ សិស្ស ។ មនុស្ស គឺ សម្រាប់ សម័យ ។ ពិភព លោក គឺ សម្រាប់ សិស្ស ។ មនុស្ស គឺ សម្រាប់ សម័យ ។ ពិភព លោក គឺ សម្រាប់ សិស្ស ។ មនុស្ស គឺ សម្រាប់ សម័យ ។ ពិភព លោក គឺ សម្រាប់ សិស្ស ។ មនុស្ស គឺ សម្រាប់ សម័យ ។ ពិភព លោក គឺ សម្រាប់ សិស្ស ។ មនុស្ស គឺ សម្រាប់ សម័យ ។ ពិភព លោក គឺ សម្រាប់ សិស្ស ។ មនុស្ស គឺ សម្រាប់ សម័យ ។ ពិភព លោក គឺ សម្រាប់ សិស្ស ។

លក្ខណៈ ពិសេស លក្ខណ ពិសេស នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ

មនុស្ស ភាគ ច្រើន មិន គិត អំពី របៀប សរសេរ ចំណង ជើង ល្អ សម្រាប់ ប្លុក ដែល មាន ចំណង ជើង ល្អ ចេញ ពី ក្រុម ។ នេះ គឺ ជា មូលដ្ឋាន សាឡេង ជា ធម្មតា មិន ងាយស្រួល អាន ។ ពេល អ្នក កំពុង ព្យាយាម យក អ្នក ភ្ញៀវ របស់ អ្នក ត្រឡប់ ទៅ កាន់ ស្ថានភាព របស់ អ្នក អ្នក ត្រូវ តែ ប្រាកដ ថា ម៉ឺនុយ របស់ អ្នក គឺ ងាយស្រួល អាន ។ វា ល្អ បំផុត ប្រើ ក្រាហ្វិក និង រូបភាព ល្អ ដើម្បី ជួយ អ្នក ប្រាប់ អ្នក ភ្ញៀវ របស់ អ្នក អ្វី ដែល អ្នក ចង់ ឲ្យ ពួក វា ធ្វើ ។ មនុស្ស ជា ច្រើន មាន បញ្ហា ជាមួយ មាតិកា ដែល បាន សរសេរ ។ ដូច្នេះ ការ ប្រើ ក្រាហ្វិក ល្អ និង រូបភាព ល្អ នឹង ជួយ អ្នក ឲ្យ យក អ្នក ភ្ញៀវ របស់ អ្នក ទៅ វិញ ទៅកាន់ ស្ថានភាព របស់ អ្នក ។

ស. ស. ការ បង្កើត គឺ ជា ការ បង្កើត ដែល ផ្លាស់ប្ដូរ វិធី ដែល មនុស្ស គិត អំពី អ្វី មួយ ។ ការ បង្កើត គឺ ជា ការ បង្កើត ដែល ផ្លាស់ប្ដូរ វិធី ដែល មនុស្ស គិត អំពី អ្វី មួយ ។ ការ បង្កើត គឺ ជា ការ បង្កើត ដែល ផ្លាស់ប្ដូរ វិធី ដែល មនុស្ស គិត អំពី អ្វី មួយ ។ ការ បង្កើត គឺ ជា ការ បង្កើត ដែល ផ្លាស់ប្ដូរ វិធី ដែល មនុស្ស គិត អំពី អ្វី មួយ ។ ការ បង្កើត គឺ ជា ការ បង្កើត ដែល ផ្លាស់ប្ដូរ វិធី ដែល មនុស្ស គិត អំពី អ្វី មួយ ។ ការ បង្កើត គឺ ជា ការ បង្កើត ដែល ផ្លាស់ប្ដូរ វិធី ដែល មនុស្ស គិត អំពី អ្វី មួយ ។ ការ បង្កើត គឺ ជា ការ បង្កើត ដែល ផ្លាស់ប្ដូរ វិធី ដែល មនុស្ស គិត អំពី អ្វី មួយ ។ ការ បង្កើត គឺ ជា ការ បង្កើត ដែល ផ្លាស់ប្ដូរ វិធី ដែល មនុស្ស គិត អំពី អ្វី មួយ ។

ការ ចុះហត្ថលេខា គឺ ជា ប្រភេទ កម្មវិធី ហេតុ អ្វី? ហេតុ អ្វី? ថ. ។ នេះ មាន ន័យ ថា នរណា ដែល មាន កាំ ត្រូវ តែ ចុះ ឈ្មោះ វា ក្នុង ឈ្មោះ របស់ មនុស្ស ដែល មាន កាំ ។ ដើម្បី ធ្វើ ដូច្នេះ ពួក វា ត្រូវ តែ ទៅ កាន់ កន្លែង ដែល កាត ត្រូវ បាន ចុះឈ្មោះ ហើយ បញ្ចូល លេខ តែ មួយ លើ បណ្ដាញ ។

ជួរ ទិន្នន័យ នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ ក្ដារ បណ្ដាញ អាជ្ញាបណ្ណ

ការ បញ្ចូល ម៉ាស៊ីន វិនាទី គឺ ធម្មតា ។ កូនសោ សម្រាប់ ការ បង្កើត គឺ ត្រូវ កំណត់ គោល បំណង របស់ រន្ធ និង អត្តសញ្ញាណ ដំណើរការ ដែល នឹង បង្កើត ផលិត ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ គោល បំណង របស់ កាត គឺ ត្រូវ ការ សង្ឃឹម នោះ ដំណើរការ ដែល នឹង បង្កើត លទ្ធផល គឺ ជា ការ សង្ឃឹម រ៉ា ។ ដើម្បី បង្កើត គំនិត នៃ ការ បង្កើត វា ចាំបាច់ ដើម្បី កំណត់ គោលបំណង របស់ រន្ធ និង បញ្ជាក់ ដំណើរការ ដែល នឹង បង្កើត ផលិត ។ ប្រសិនបើ គោល បំណង របស់ រន្ធ គឺ ត្រូវ វិញ

គោល បំណង នៃ ការ ប្រើ ព័ត៌មាន ក្ដារ គឺ ត្រូវ ការ ការពារ ប៉ូល នៅ ក្នុង ចល័ត ប៉ុន្តែ ដើម្បី បង្កើន ចំនួន របស់ អ្នក ចូលរួម និង អ្នក ភ្ញៀវ ដែល អាច ចូល ជុំវិញ ដោយ សុវត្ថិភាព ។ ពួក វា ក៏ អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ទប់ស្កាត់ ផ្ទៃ ដែល មាន ភារកិច្ច ឬ បំបាត់ ។

ហេតុ អ្វី? មនុស្ស ដែល ចាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ កម្លាំង ទាក់ទង ថា ពួក គេ ជា ធម្មតា ត្រូវ បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ។ ហេតុ អ្វី? ( ក ) តើ យើង អាច ធ្វើ អ្វី?

មនុស្ស មិន ស្គាល់ របៀប ដ្រាយ ។ ពួក គេ មិន ស្គាល់ របៀប ដ្រាយ ល្អ ។

ហេតុ អ្វី? ដើម្បី រក្សាទុក កាត រាង ទាក់ទង នឹង គំនូរ ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត នៅ លើ តួ ការ និង ចំណុច បន្ទះ តួ នីមួយៗ មាន ពណ៌ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ វា ។ ប៉ុន្តែ តើ មាន អ្វី ខ្លះ ដែល មិន មាន ភាពយន្ត ច្រើន ក្នុង ការ គូរ? តើ អ្នក អាច ធ្វើ ដូច្នេះ យ៉ាង ដូច ម្ដេច? ហេតុ អ្វី? ហេតុ អ្វី?

ទាក់ទងជាមួយពួកយើង
អត្ថបទដែលបានណែនាំ
អក្សរ
តើការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតយានយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺជាអ្វី?
តើការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតយានយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺជាអ្វី?
ការណែនាំអំពីការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតរថយន្ត ប្រព័ន្ធចតរថយន្តមិនមែនសម្រាប់តែរថយន្តប៉ុណ្ណោះទេ។ មនុស្សមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលមិនចាំបាច់ប្រើបន្សំអក្សរ និងលេខដូចពីមុនទៀតទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើបន្សំអក្សរ និងលេខដូចគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ វានៅតែអាចទទួលបានដោយគ្រាន់តែអក្សរមួយ និងលេខមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានប្រើបន្សំអក្សរ និងលេខដូចគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ អ្នកនឹងត្រូវប្រើបន្សំអក្សរ និងលេខផ្សេងគ្នា។ អ្នក​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ពេល​ខ្លះ​ទៅ​មើល​កុន។ អ្នក​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ពេល​ខ្លះ​ទៅ​មើល​កុន។ អ្នក​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ពេល​ខ្លះ​ទៅ​មើល​កុន។ អ្នក​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ពេល​ខ្លះ​ទៅ​មើល​កុន។ អ្នក​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ពេល​ខ្លះ​ទៅ​មើល​កុន។ អ្នក​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ពេល​ខ្លះ​ទៅ​មើល​កុន។ អ្នក​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ពេល​ខ្លះ​ទៅ​មើល​កុន។ អ្នក​ដែល​មិន​សូវ​មាន​ពេល​ខ្លះ​ទៅ​មើល​កុន។ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការដាក់ការសន្និដ្ឋានអំពីស្ថានភាពសិល្បៈនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងវិស័យសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបររថយន្ត។ ប៉ុន្តែមានការសន្និដ្ឋានសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលចាំបាច់ត្រូវដកចេញពីការស្រាវជ្រាវដែលបានធ្វើឡើងលើប្រធានបទ។ តាមរបៀបនេះលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវអាចមានប្រយោជន៍ជាងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្ត។ ការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចំណតគឺជាកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សចតរថយន្តរបស់ពួកគេនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយពួកគេអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគេតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ។ ពួកគេក៏អាចធ្វើដំណើរច្រើនជាងមួយទៅកន្លែងតែមួយផងដែរ ដូច្នេះពួកគេអាចប្រើវាជាមធ្យោបាយដើម្បីស្វែងរកផ្លូវរបស់ពួកគេជុំវិញ។ វាងាយស្រួលប្រើណាស់ ហើយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ ឬប័ណ្ណបើកបរទេ។ អ្វី​ដែល​ល្អ​បំផុត​គឺ​វា​សាមញ្ញ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ហើយ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ណា​មួយ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ។ ការណែនាំអំពីផលិតផលនៃការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតរថយន្ត ម៉ាស៊ីនចតឡានដំណើរការល្អ ប៉ុន្តែវាមិនដំណើរការទាល់តែសោះ។ បញ្ហាគឺថាឡានត្រូវផ្លាស់ទីទៅកន្លែងដែលកុំព្យូទ័រគិតថាវាដំណើរការល្អ។ ខ្ញុំ មិន ស្គាល់ របៀប ជួសជុល បញ្ហា នេះ ។ សូម ជួយ ខ្ញុំ ។ ដើម្បីជួយមនុស្សឱ្យយល់អំពីកម្មវិធី និងជួយពួកគេឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីមុខងាររបស់កម្មវិធី យើងនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធីអនឡាញឥតគិតថ្លៃមួយដែលមានឈ្មោះថា eRevenue.com ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ មនុស្សអាចចូលប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលពួកគេត្រូវប្រើយ៉ាងងាយស្រួល និងរហ័ស ដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការចុះបញ្ជីរថយន្តរបស់ពួកគេកាន់តែងាយស្រួល។ ជាឧទាហរណ៍ ពួកគេអាចដឹងថាតើពួកគេមានស្លាកលេខរថយន្តត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេ ឬប្រសិនបើពួកគេមានស្លាកលេខរថយន្តខុស។ នេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលនឹងធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល។ វិធីរហ័សដើម្បីរកមើលថាតើអ្នកមានការងារ ឬការិយាល័យ ឬអគារ ឬផ្លូវគឺគ្រាន់តែវាយពាក្យ "ចំណត" ហើយបន្ទាប់មកលេខកូដតំបន់ដែលត្រូវគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាផាតមិន វានឹងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់ថាតើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងអគារដែលអាផាតមិនស្ថិតនៅដែរឬទេ។ អ្នកក៏អាចប្រើឧបករណ៍នេះដើម្បីរកមើលថាតើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជាក់លាក់មួយឬអត់។ វានឹងប្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងអគារជាក់លាក់មួយ។ មាន​រឿង​ខ្លះ​ដែល​មនុស្ស​ធ្វើ​ពេល​ទៅ​មើល​កុន​ដែល​គេ​មិន​គិត។ ពួកគេគ្រាន់តែទៅមើលកុន។ វាមិនត្រឹមតែមិនគិតពីវាទេ ប៉ុន្តែពួកគេមិនគិតពីវាទាល់តែសោះ។ ហើយ​ប្រសិន​បើ​គេ​មិន​គិត​ពី​រឿង​នេះ​ទេ គេ​នឹង​មិន​អាច​យក​លុយ​របស់​ខ្លួន​ចេញ​ពី​វា​បាន​ឡើយ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកកំពុងទទួលបានភាពយន្តល្អបំផុត អ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបប្រើកម្មវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើវា។ អ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបប្រើកម្មវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រើកម្មវិធីត្រឹមត្រូវ។ គន្លឹះក្នុងការថែរក្សាការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតរថយន្ត កន្លែងចតរថយន្ត និងបូឡាដ, ប៊ូឡុងរង្វង់ខ្យល់, បូឡតខ្សែពណ៌លឿងទ្វេ, បូលដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់, ដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតតូច, របងខ្សែ, ខ្សែសង្វាក់ welded, jumper ធារាសាស្ត្រ, បង្គោលបេតុង, ខ្សែសង្វាក់តម្លៃទាប, បង្គោលឈើ, ខ្សែសង្វាក់ទម្ងន់ស្រាល, ខ្សែសង្វាក់ដែកស័ង្កសី , ខ្សែសង្វាក់ឈើ, ខ្សែសង្វាក់ដែក, ខ្សែសង្វាក់ដែក galvanized ក្តៅ dipped, ល។ ខ្ញុំនឹងមិនចូលគេងហត់នឿយហត់នឿយពីការងារទេ ហើយខ្ញុំក៏មិនដេកយូរដែរ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់សម្រាក និងរីករាយជាមួយខ្លួនអ្នក ខ្ញុំស្នើឱ្យអ្នកគេងលក់ស្រួល។ ពេល​ភ្ញាក់​ពី​គេង​ទៅ​បន្ទប់​គេង​ហើយ​គេង​លក់​ស្រួល។ កុំខ្វល់ពីការចូលគេងលឿន គេងលក់ស្រួល។ បច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ក្រោយកំពុងនាំយើងទៅកាន់អនាគតមួយដែលមនុស្សកំពុងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីថែរក្សារថយន្ត និងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងគួរប្រើពួកវាដើម្បីជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណរថយន្តដែលត្រូវបានលួចឬខូច។ ទូរសព្ទដៃគឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការនេះ។ ទូរសព្ទ​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​ដឹង​ថា​តើ​មនុស្ស​ជិះ​រថយន្ត​ប្រភេទ​ណា ហើយ​ក៏​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ប៉ុន្មាន​ម៉ាយ​ផង​ដែរ។ ការ​ប្រើ​ទូរសព្ទ​ដៃ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​អំពី​យានជំនិះ​របស់​មនុស្ស​អាច​មាន​ប្រយោជន៍​ខ្លាំង​ណាស់។ មនុស្សភាគច្រើនមិនបានដឹងថា មានវិធីសាមញ្ញៗមួយចំនួន ដើម្បីសម្រេចបានច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនេះ។ មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់អ្នកឱ្យបានច្រើនបំផុតគឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។ បច្ចេកវិទ្យាគឺជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ បញ្ហាតែមួយគត់គឺថាមានឧបករណ៍ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅទីនោះ ដែលវាអាចពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលនឹងដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកនូវឧបករណ៍ល្អៗមួយចំនួនដែលនឹងធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល។ មានហេតុផលជាច្រើនដែលអ្នកគួរប្រើប័ណ្ណអនុញ្ញាតចត និងផ្លាកសញ្ញាចតរថយន្តដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់រយៈពេលយូរ។ វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការកម្ចាត់ចាស់របស់អ្នកនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្តូររបៀបចតរថយន្តរបស់អ្នក នោះអ្នកត្រូវមានថ្មីមួយ។ តាមពិតទៅ វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានឡានថ្មី ព្រោះអ្នកនឹងអាចធ្វើការងារបានច្រើនក្នុងរយៈពេលយូរ។ ដូច្នេះ​តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ​ដើម្បី​រក្សា​អ្នក​ចាស់? ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្តូររបៀបចតរថយន្តរបស់អ្នក នោះអ្នកត្រូវមានថ្មីមួយ។
របៀបស្វែងរកផលិតផលទទួលស្គាល់ស្លាកលេខរថយន្តល្អបំផុត
របៀបស្វែងរកផលិតផលទទួលស្គាល់ស្លាកលេខរថយន្តល្អបំផុត
ការណែនាំអំពីការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតរថយន្ត មនុស្សបានធ្វើដំណើរជុំវិញជាមួយទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ពួកគេពេញមួយថ្ងៃ ហើយពួកគេខ្លះបានរកឃើញថាពួកគេអាចប្រើទូរស័ព្ទទាំងនេះដើម្បីប្រាប់ថាតើពួកគេពិតជានៅក្នុងឡានឬអត់។ ដូច្នេះតើនេះមានន័យយ៉ាងណា? អ្នក​ដែល​កំពុង​ស្វែង​រក​ទិញ​រថយន្ត​ដែល​ល្អ ហើយ​មិន​ចង់​ចំណាយ​ប្រាក់​ច្រើន​ពេក​សម្រាប់​រថយន្ត​ថ្មី​ប្រហែល​ជា​អាច​ទទួល​បាន​ដោយ​ស្គេន​លេខ​លើ​ស្លាក​លេខ។ ប៉ុន្តែ​ធ្វើ​ម៉េច​ដឹង​ថា​អ្នក​ពិត​ជា​ជិះ​ឡាន​មែន​ឬ​អត់? វាងាយស្រួលមើលថាប្រសិនបើអ្នកកំពុងបើកបរក្នុងឡាន អ្នកប្រហែលជានៅខាងក្នុងរថយន្ត។ ការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចំណតគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ មានរឿងជាច្រើនដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតដែលយើងមិនដឹង ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអាចយល់ពីអ្វីដែលយើងធ្វើ និងអ្វីដែលយើងមិនដឹងនោះ យើងអាចធ្វើអោយជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើង។ ដើម្បីកែលម្អជីវិតរបស់យើង យើងត្រូវដឹងពីអ្វីដែលយើងមិនដឹង។ យើងត្រូវដឹងពីអ្វីដែលយើងមិនដឹង។ មនុស្សគិតថាពួកគេល្ងង់ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាឆ្លាតណាស់។ មនុស្ស​គិត​ថា​ខ្លួន​មាន​ភាព​ឆ្លាត​វៃ ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​ពិត​ជា​ល្ងង់។ មនុស្សគិតថាពួកគេឆ្លាតណាស់ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាល្ងង់ណាស់។ មនុស្សគិតថាពួកគេឆ្លាតណាស់ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាល្ងង់ណាស់។ មនុស្សគិតថាពួកគេឆ្លាតណាស់ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាល្ងង់ណាស់។ មនុស្សគិតថាពួកគេឆ្លាតណាស់ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាល្ងង់ណាស់។ មនុស្សគិតថាពួកគេឆ្លាតណាស់ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាល្ងង់ណាស់។ មនុស្សគិតថាពួកគេឆ្លាតណាស់ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាល្ងង់ណាស់។ មនុស្សគិតថាពួកគេឆ្លាតណាស់ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាល្ងង់ណាស់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដអំពីអ្វីដែលជាលិខិតអនុញ្ញាតចតរថយន្ត ឬប្រព័ន្ធចតរថយន្តនោះ យកល្អគួរតែទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតចតរថយន្តពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ នេះនឹងធានាថាអ្នកមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកត្រូវតែទៅប៉ូលីស ហើយពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចតរថយន្តរបស់អ្នកឡើយ។ ការណែនាំអំពីផលិតផលនៃការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតរថយន្ត យើង​អាច​បង្កើត​ឱ្យ​អ្នក​ជា​កម្មវិធី​ដែល​ប្រាប់​អ្នក​ពី​ពេល​ដែល​ត្រូវ​ចត​រថយន្ត​របស់​អ្នក។ កម្មវិធីនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមតិកែលម្អក្នុងពេលជាក់ស្តែង ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើវាដើម្បីប្រាប់មនុស្សនៅពេលចតរថយន្តរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីនេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹងថាតើរថយន្តរបស់អ្នកមិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់ការចតទេ ដូច្នេះអ្នកអាចជៀសវាងការចាកចេញពីរថយន្តរបស់អ្នកដោយមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។ យើងត្រូវប្រាប់អ្នកថា យើងបានផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលយើងធ្វើ។ វិធី​ចាស់​នៃ​ការ​ធ្វើ​គឺ​មិន​គ្រប់គ្រាន់​ទៀត​ទេ។ វិធីថ្មីនៃការធ្វើអ្វីៗនឹងមិនដំណើរការទេ។ ដូច្នេះ​យើង​កំពុង​ផ្លាស់​ប្តូរ​របៀប​ដែល​យើង​ធ្វើ។ យើងកំពុងផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលយើងធ្វើ។ ហើយ វា កំពុង ធ្វើការ ។ យើងមានឱកាសការងារថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។ មនុស្សគួរមានចិត្តល្អ និងយកចិត្តទុកដាក់។ បើអ្នកអាចធ្វើបាន អ្នកនឹងទទួលបានការងារ។ ពួកគេត្រូវរៀនពីរបៀបសរសេរកូដ និងបង្កើតរបស់ដែលអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្ស។ ពិភពលោកកាន់តែឆ្លាត និងជឿនលឿនជាងមុន។ អ្នកត្រូវរៀនពីរបៀបសរសេរកូដ និងបង្កើតរបស់ដែលអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្ស។ ពិភពលោកកាន់តែឆ្លាត និងជឿនលឿនជាងមុន។ អ្នកត្រូវរៀនពីរបៀបសរសេរកូដ និងបង្កើតរបស់ដែលអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្ស។ ពិភពលោកកាន់តែឆ្លាត និងជឿនលឿនជាងមុន។ យើងកំពុងប្រើកន្លែងចតរថយន្តដើម្បីចតរថយន្តរបស់យើង ហើយវាមិនអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលចតនៅទីនោះបានទេ។ យើងបានរកឃើញថាអ្នកដែលចតនៅទីនោះគឺជាអ្នកដំណើរនៅក្នុងឡាន។ ពួកគេ​មិន​បាន​បន្សល់ទុក​ឈ្មោះ ឬ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត​ទេ។ ដូច្នេះ​យើង​ត្រូវ​ដឹង​ព័ត៌មាន​អំពី​អ្នក​ដែល​ចត​នៅ​ទីនោះ។ ដូច្នេះ​តើ​អ្នក​គិត​យ៉ាង​ណា? យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហា។ នៅពេលអ្នកមានភាពអាសន្ន យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហា។ ប្រព័ន្ធនឹងអាចរកឃើញភាពអាសន្ន ប៉ុន្តែវានឹងមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីបញ្ហានោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដឹងពីបញ្ហា អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ របៀបថែរក្សាស្លាកលេខចតរថយន្ត បញ្ហាទូទៅបំផុតគឺការមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានសេវាកម្មអតិថិជនល្អ និងការងារដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ វាក៏សំខាន់ផងដែរដើម្បីឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់និងអាចទុកចិត្តបាន។ គុណភាពការងារល្អ និងភាពស្មោះត្រង់ គឺជារឿងសំខាន់បំផុតពីរ។ បុគ្គល​ដែល​មិន​ចេះ​ផ្តល់​ការងារ​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព និង​ភាព​ស្មោះត្រង់​នឹង​មិន​អាច​តាម​តម្រូវការ​របស់​អតិថិជន​បាន​ឡើយ។ វាក៏សំខាន់ផងដែរដើម្បីឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់និងអាចទុកចិត្តបាន។ យើងប្រើបច្ចេកទេសមួយហៅថា High Speed ​​Fourier transform។ ក្នុងការបំប្លែង Fourier ដែលមានល្បឿនលឿន យើងត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថា ព័ត៌មានមានល្បឿនលឿនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការ និងរក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើង។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះយើងប្រើ Fourier transform ដែលមានល្បឿនលឿន។ យើងក៏អាចប្រើការបំប្លែង Fourier ល្បឿនទាបផងដែរ។ ការបំប្លែង Fourier ល្បឿនលឿនត្រូវបានប្រើដើម្បីបំប្លែងទិន្នន័យទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនីដែលអាចរក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ។ ល្បឿនទាប Fourier transform ត្រូវបានប្រើដើម្បីបំប្លែងទិន្នន័យទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនីដែលអាចរក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ។ មានវិធីជាច្រើនដើម្បីចតឡានរបស់អ្នក។ វិធីមួយគឺចតឡានរបស់អ្នកនៅក្នុងយានដ្ឋាន។ វិធីមួយទៀតគឺចតឡានរបស់អ្នកក្នុងប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់។ វិធីទីបីគឺចតឡានរបស់អ្នកនៅកន្លែងច្រើន។ ទាំង​អស់​នេះ​ជា​វិធី​ល្អ​ក្នុង​ការ​ចត​រថយន្ត​របស់​អ្នក។ ប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាចំពោះការចតឡានរបស់អ្នកនៅកន្លែងច្រើន? ចុះ​ចំណត​ឡាន​របស់​អ្នក​នៅ​កន្លែង​ច្រើន​វិញ? នេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលមនុស្សជាច្រើនមានជាមួយនឹងការចតរថយន្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងច្រើន។ បញ្ហាគឺថាមានរឿងជាច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃបទពិសោធន៍ចតរថយន្ត។ ភាគច្រើនវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការដឹងពីរបៀបថែទាំសំបុត្រចតរថយន្ត។ ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់រថយន្ត នោះអ្នកអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងដោយធ្វើរឿងសាមញ្ញមួយចំនួន។ វាជាការប្រសើរក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មជាច្រើនសម្រាប់ការថែរក្សាសំបុត្រចតរថយន្ត។ គន្លឹះក្នុងការទិញស្លាកលេខចតរថយន្ត ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញសំបុត្រចតរថយន្ត រឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវដឹងពីរបៀបស្វែងរកលេខនៃកន្លែងចតរថយន្ត។ ដើម្បីស្វែងរកចំនួនកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកត្រូវដឹងពីលេខកូដតំបន់នៃកន្លែងចតរថយន្ត។ ចំនួនកន្លែងចតឡានមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងលើនៃឡាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញចំណតអ្នកត្រូវដឹងពីចំនួនកន្លែងចតរថយន្ត។ ដើម្បីទិញកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកត្រូវដឹងពីចំនួនកន្លែងចតរថយន្ត។ ដើម្បីទិញកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកត្រូវដឹងពីចំនួនកន្លែងចតរថយន្ត។ ជាមួយនឹងរឿងប្លែកៗជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើក្នុងជីវិត វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការចាប់ដៃគ្នាធ្វើរឿងដែលយើងមិនធ្លាប់មានគម្រោងធ្វើ។ ខ្ញុំធ្លាប់អាចផ្តោតលើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើ ហើយមិនគិតពីរឿងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើ។ ជា​រឿង​ល្អ​ដែល​អ្នក​គួរ​ធ្វើ ប៉ុន្តែ​ពេល​អ្នក​រវល់ អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​មិន​ធ្វើ​វា​ច្រើន​ពេក។ អ្នក​ត្រូវ​មាន​ផែនការ ហើយ​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​វា។ ដើម្បីប្រើកម្មវិធីនេះ អ្នកត្រូវមានដូចខាងក្រោមនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក៖ ប័ណ្ណបើកបរ ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។ កុំព្យូទ័រដែលមានអ៊ីនធឺណិត។ គណនីដែលមានប័ណ្ណឥណទានត្រឹមត្រូវ។ ឧបករណ៍ដែលមានការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។ ម៉ាស៊ីន បោះពុម្ព ។ មនុស្សមួយចំនួនជឿថាពួកគេនឹងមិនអាចស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាល្អបានទេ។ មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់សេវាកម្មបែបនេះ ហើយមានវិធីផ្សេងគ្នាជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់វា។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដឹងពីរបៀបជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នក។ អ្នកតែងតែអាចពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់ពួកគេ ដើម្បីមើលអ្វីដែលពួកគេមានផ្តល់ជូន។ ពួកគេក៏អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រវត្តិរបស់ពួកគេ និងរបៀបដែលពួកគេបានចាប់ផ្តើម។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកកំពុងទទួលបានសេវាកម្មល្អបំផុត អ្នកគួរតែសុំការណែនាំខ្លះពីមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ។
ក្រឡេកមើលការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចំណតល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក
ក្រឡេកមើលការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចំណតល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក
តើកត្តាសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលត្រូវពិចារណាមុននឹងទិញការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខរថយន្ត? ដើម្បីគេងលក់ស្កប់ស្កល់ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថា អ្នកមិនអាចទៅធ្វើការយឺតបានទេ។ ប្រសិនបើអ្នកគេងមិនលក់ស្រួលទេ អ្នកនឹងមិនអាចធ្វើការបានល្អនៅក្នុងការិយាល័យនោះទេ។ ការគេងឱ្យបានល្អគឺចាំបាច់សម្រាប់ផលិតភាពរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកគេងមិនលក់ អ្នកនឹងមិនអាចធ្វើការបានល្អនៅក្នុងការិយាល័យនោះទេ។ អ្នក​ក៏​គួរ​ដឹង​ដែរ​ថា ប្រសិន​បើ​អ្នក​គេង​មិន​លក់​ពេញ​មួយ​យប់ អ្នក​នឹង​មិន​អាច​ធ្វើ​ការ​បាន​ល្អ​ក្នុង​ការិយាល័យ​ឡើយ។ អ្នកអាចអានអត្ថបទទាំងស្រុងនៅ www.robertjhennes.com/why-i-recently-ran-out-of-print-Parking-Different-Platforms-I-Still-Were-Looking-For/ ហើយអ្នកក៏អាចអានពេញលេញផងដែរ។ កំណែនៅ www.robertjhennes.com/parking-permission-recognition/ ។ មនុស្សភាគច្រើននឹងត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាពួកគេមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចំណាយសម្រាប់ការអនុញ្ញាតចតរថយន្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ថ្លៃចំណតទេនោះ អ្នកគួរតែគិតអំពីការទិញប័ណ្ណអនុញ្ញាតចតរថយន្តពីយានដ្ឋាន ឬកន្លែងចតរថយន្តនៅជិតនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ថ្លៃចំណតទេនោះ អ្នកគួរតែគិតអំពីការទិញប័ណ្ណអនុញ្ញាតចតរថយន្តពីយានដ្ឋាន ឬកន្លែងចតរថយន្តនៅជិតនោះ។ មនុស្សភាគច្រើននឹងត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាពួកគេមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចំណាយសម្រាប់ការចតរថយន្ត។ មានកត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តទិញគ្រឿងបន្លាស់ចំណត - ergonomic ។ មានកត្តាសំខាន់ពីរដែលមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តទិញគ្រឿងបន្លាស់ចំណត - ergonomic ។ មួយគឺការយល់ឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះទីផ្សារ។ មួយទៀតគឺការយល់ឃើញរបស់អតិថិជនចំពោះទីផ្សារ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងថាតើការយល់ឃើញរបស់អតិថិជនចំពោះទីផ្សារគឺជាអ្វី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាការយល់ឃើញរបស់អតិថិជនចំពោះទីផ្សារគឺជាអ្វីទេនោះ អ្នកនឹងអាចទស្សន៍ទាយបានថាតើការយល់ឃើញរបស់អតិថិជនចំពោះទីផ្សារនឹងទៅជាយ៉ាងណា។ រឿងចំបងគឺត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយល់ពីគោលបំណងនៃអាជីវកម្ម។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបធ្វើឱ្យទីក្រុងតូចមួយកាន់តែទាក់ទាញអ្នកទេសចរ អ្នកគួរតែយល់ឱ្យបានច្បាស់អំពីវិធីដែលទីក្រុងតូចៗអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបាន។ ហេតុផលដែលវាសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងពីគោលបំណងនៃអាជីវកម្មគឺថាវានឹងជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អអំពីទីតាំងត្រឹមត្រូវសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបដើម្បីទទួលបានកន្លែងចតរថយន្តថ្មី អ្នកគួរតែដឹងពីរបៀបស្វែងរកទីតាំងល្អបំផុត។ ទំហំនៃការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតរថយន្ត មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​តិចតួច​បំផុត​រវាង​ទំហំ​រថយន្ត​ខុស​គ្នា និង​របៀប​ដែល​ពួកគេ​បើក​បរ។ ដូច្នេះ​អាច​សរសេរ​អ្វី​មួយ​បែប​នេះ​ថា 'ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​ឡាន​តូច​ជាង 3 ឬ 4 អ៊ីង អ្នក​មិន​គួរ​ចត​នៅ​កន្លែង​ច្រើន​ទេ។ ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​ឡាន​ធំ​ជាង 4 អ៊ីង អ្នក​មិន​គួរ​ចត​នៅ​កន្លែង​តូច​នោះ​ទេ។ ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​អាច​សរសេរ​អ្វី​មួយ​ដូច​នេះ​ដែរ 'ទំហំ​ឡាន និង​ចម្ងាយ​ពី​ផ្លូវ​ធំ​ដែល​ជិត​បំផុត​មិន​សំខាន់​ទេ។ រឿងតែមួយគត់ដែលសំខាន់គឺចម្ងាយពីផ្លូវធំដែលនៅជិតបំផុត។ អត្ថប្រយោជន៍នៃស្វ័យប្រវត្តិកម្មគឺអស្ចារ្យណាស់ ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពីរបៀបដើម្បីទៅដល់ទីនោះ។ កាលពីមុន នៅពេលដែលនរណាម្នាក់មានបញ្ហាជាមួយយានយន្តរបស់ពួកគេ ជាធម្មតា ពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមដោយចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មរថយន្តក្នុងតំបន់ និងទទួលបានសេវាកម្មរថយន្តរបស់ពួកគេ។ មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មរថយន្ត ហើយភាគច្រើននៃពួកគេមានតម្លៃថោកណាស់។ អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរថយន្តគឺថាពួកគេអាចជួយអ្នកឱ្យត្រលប់មកផ្លូវវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ រថយន្តស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីចាប់ផ្តើមការងារលើគម្រោងថ្មី ហើយខិតខំធ្វើឱ្យមានភាពល្អឥតខ្ចោះ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ថាមានអថេរជាច្រើនដែលជះឥទ្ធិពលដល់ភាពជោគជ័យនៃគម្រោង ហើយនៅពេលធ្វើការលើគម្រោងនោះ ចាំបាច់ត្រូវដឹងពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយពួកគេ។ ដើម្បី​មាន​គម្រោង​ជោគជ័យ​ វា​ជា​រឿង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ដឹង​ពី​របៀប​គ្រប់គ្រង​អថេរ​ ហើយ​មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​យក​អ្វី​មក​ទុក​ជា​ប្រយោជន៍​នោះ​ទេ។ មធ្យោបាយ​មួយ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​បញ្ហា​កកស្ទះ​ចរាចរណ៍ គឺ​ត្រូវ​បង្កើន​ចំនួន​ផ្លូវ​ដែល​រថយន្ត​អាច​បើកបរ​បាន។ មធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្កើនចំនួនផ្លូវដែលរថយន្តអាចបើកបរបានគឺការបង្កើនចំនួនផ្លូវដែលមានគន្លងតែមួយ។ របៀបដំឡើងស្លាកលេខចតរថយន្ត ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងល្អលើរថយន្តថ្មី នោះដល់ពេលត្រូវទិញហើយ។ ប៉ុន្តែតើអ្នកធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើអ្នកមិនមានកាតឥណទាន? ប្រសិនបើអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់ទិញឡានថ្មី អ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបប្រើកាតឥណទានដើម្បីបង់ថ្លៃឡាន។ វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការប្រើកាតឥណទានដើម្បីបង់ថ្លៃរថយន្ត ប៉ុន្តែតើអ្នកធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើអ្នកមិនមានប័ណ្ណឥណទាន? ប្រសិនបើអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់ទិញឡានថ្មី អ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបប្រើកាតឥណទានដើម្បីបង់ថ្លៃឡាន។ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពីគេហទំព័រ អ្នកត្រូវមានគណនីឥតគិតថ្លៃ។ ដើម្បីបង្កើតគណនី សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់កម្មវិធី ហើយចុះឈ្មោះ។ បន្ទាប់ពីនោះ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់កម្មវិធី។ ពេលអ្នកមានគណនីមួយ អ្នកអាចចូលប្រើកម្មវិធីពីទូរសព្ទ ឬកុំព្យូទ័រលើតុរបស់អ្នក។ សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់មានទីតាំងនៅលើគេហទំព័រ។ ភាគច្រើនមនុស្សមិនដឹងពីរបៀបដំឡើងប្រព័ន្ធចតរថយន្ត។ ដូច្នេះវាជាការប្រសើរក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធចតរថយន្តតាមរបៀបដ៏ល្អ។ ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​ចត​រថយន្ត​នោះ​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ចត​រថយន្ត​ក្នុង​ផ្លូវ​ល្អ។ ដូច្នេះផ្នែកបន្ទាប់នៃប្រកាសនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដំឡើងប្រព័ន្ធចតរថយន្តតាមរបៀបដ៏ល្អ។ ចំណត_Led_Spot: The_Best_way_to_Find_The_Most_Popular_Plaque។ ការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចំណត គឺជាដំណើរការនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និង/ឬកែប្រែទីតាំងរបស់យានជំនិះ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ វាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្លូវថ្នល់ណាមួយ។ គំនិតជាមូលដ្ឋាននៃការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតរថយន្តគឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណយានយន្តដែលមានវត្តមាននៅលើផ្លូវ ហើយផ្ញើការជូនដំណឹងទៅវាថាវាត្រូវបានចត។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឡើងដោយផ្ញើសំណើទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីឲ្យរថយន្តឈប់ និងយកទៅឆ្ងាយ។
របៀបធ្វើស្លាកលេខចំណតធ្វើដោយដៃ
របៀបធ្វើស្លាកលេខចំណតធ្វើដោយដៃ
តើ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណា មនុស្សភាគច្រើនដែលធ្វើការក្នុងការិយាល័យមានកៅអីការិយាល័យ ប៉ុន្តែចុះអ្នកធ្វើការក្នុងការិយាល័យវិញ? ចុះអ្នកដែលធ្វើការលើកៅអីការិយាល័យវិញ? អ្នកដែលមានកៅអីការិយាល័យក៏អាចមានកៅអីការិយាល័យផងដែរ។ ហើយចុះយ៉ាងណាចំពោះអ្នកដែលធ្វើការលើកៅអីការិយាល័យ? ពួកគេក៏មានកៅអីការិយាល័យផងដែរ។ ហើយចុះយ៉ាងណាចំពោះអ្នកដែលធ្វើការលើកៅអីការិយាល័យ? ពួកគេក៏មានកៅអីការិយាល័យផងដែរ។ ហើយចុះយ៉ាងណាចំពោះអ្នកដែលធ្វើការលើកៅអីការិយាល័យ? ពួកគេក៏មានកៅអីការិយាល័យផងដែរ។ ហើយចុះយ៉ាងណាចំពោះអ្នកដែលធ្វើការលើកៅអីការិយាល័យ? ពួកគេក៏មានកៅអីការិយាល័យផងដែរ។ នៅពេលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយកុំព្យូទ័រ តើអ្នកធ្វើអ្វី? តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅពេលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក? នៅពេលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយកុំព្យូទ័រ តើអ្នកធ្វើអ្វី? នៅពេលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយកុំព្យូទ័រ តើអ្នកធ្វើអ្វី? នៅពេលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយកុំព្យូទ័រ តើអ្នកធ្វើអ្វី? នៅពេលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយកុំព្យូទ័រ តើអ្នកធ្វើអ្វី? នៅពេលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយកុំព្យូទ័រ តើអ្នកធ្វើអ្វី? នៅពេលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយកុំព្យូទ័រ តើអ្នកធ្វើអ្វី? បញ្ហាជាមួយម៉ាស៊ីនចំណតគឺថាពួកគេមិនយល់ពីរបៀបស្មោះត្រង់។ ម៉ាស៊ីនចំណតមានភាពល្បីល្បាញដោយសារការប្រើលេខកូដខុស និងប្រភេទខុស ដែលមានន័យថា នៅពេលអ្នកបើកឡានចូលចំណត ពួកគេអាចមានកំហុស ហើយមិនប្រាប់អ្នកអំពីវាទេ។ ពួកគេក៏មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្សោយផងដែរ ដែលមានន័យថាពួកគេនឹងឡើងកំដៅ និងអស់ខ្យល់។ កំហុសទូទៅបំផុតដែលមនុស្សធ្វើនៅពេលប្រើម៉ាស៊ីនចំណតគឺការចតនៅកន្លែងខុស ដូច្នេះពួកគេនឹងឡើងកំដៅ និងឆេះខ្លួនឯង។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពីការចតរថយន្ត នោះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវសួរវា។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពីការចតរថយន្ត នោះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវសួរវា។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពីការចតរថយន្ត នោះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវសួរវា។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពីការចតរថយន្ត នោះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវសួរវា។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពីការចតរថយន្ត នោះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវសួរវា។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពីការចតរថយន្ត នោះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវសួរវា។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពីការចតរថយន្ត នោះគឺជាកន្លែងដែលត្រូវសួរវា។ ប្រភេទ នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ ក្ដារ ក្ដារ សិទ្ធិ មនុស្សជាច្រើនដែលចតរថយន្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងយានដ្ឋានកំពុងប្រើប្រាស់រថយន្តប្រភេទនេះ ហើយពួកគេមិនមានគំនិតអំពីរបៀបស្វែងយល់ថាតើពួកគេមានប្រភេទរថយន្តត្រឹមត្រូវឬអត់។ ពួកគេគ្រាន់តែចតឡាន ហើយទៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈដែលនៅជិតបំផុត។ មនុស្សជាច្រើនមិនដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលប្រើដើម្បីកំណត់ប្រភេទរថយន្តដែលពួកគេមាននោះទេ។ ដើម្បីជួយអ្នកដែលមានបញ្ហានេះ មានវិធីសាស្រ្តមួយដែលនឹងត្រូវប្រើដើម្បីកំណត់ប្រភេទរថយន្តដែលពួកគេមាន។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរថយន្ត។ សណ្ឋាគារផ្អែកលើប្រាក់ចំណូល គឺជាសណ្ឋាគារដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក វាមានទីតាំងនៅកណ្តាលជនបទ និងមានផ្លូវថ្នល់ល្អណាស់។ មាន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ជា​ច្រើន​ដែល​មក​ស្ទូច​ត្រី ទស្សនា​ឧទ្យាន ឬ​សម្រាក​លំហែ​កាយ។ ការគ្រប់គ្រងមានគោលដៅសំខាន់ពីរ៖ ការផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅប្រកបដោយផាសុកភាព និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាភ្ញៀវមានពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យ។ វាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាការកើនឡើងនៃតម្រូវការសម្រាប់បន្ទប់ ដូច្នេះជាធម្មតាពួកគេត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ​ឱ្យ​អ្នក​ទៅ​សណ្ឋាគារ ហើយ​សុំ​បន្ទប់​ដែល​មាន​ទិដ្ឋភាព​បឹង។ អ្នក ត្រូវ តែ ចង់ ជឿន ខ្ញុំ ។ អ៊ិនធឺណិតមិនមែនជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលមនុស្សប្រើរបស់ប្រភេទនេះទេ។ មនុស្សកំពុងប្រើប្រាស់វានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ ហាងកាហ្វេជាដើម។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រភេទទាំងនេះនោះ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ។ គេហទំព័រនេះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រភេទទាំងនេះ។ សំណួរទូទៅភាគច្រើនអំពីរបៀបធ្វើវា ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់សុទ្ធតែងាយស្រួលនោះទេ។ ការណែនាំនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបធ្វើវា និងធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលយល់។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើព័ត៌មាននេះ សូមអានតាមរយៈឯកសារជំនួយ និងទទួលបានការណែនាំពីទីនោះ។ លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ សូមអានតាមរយៈឯកសារជំនួយ និងទទួលបានការណែនាំពីទីនោះ។ គោលបំណងនៃការណែនាំនេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងដ៏ល្អអំពីវិធីធ្វើវា និងធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលយល់។ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះមានបំណងធ្វើជាឯកសារយោងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការប្រើព័ត៌មាននេះ។ អ្វីដែលត្រូវពិចារណាមុនពេលទិញការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតរថយន្ត មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។ មានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកគួរពិចារណាមុនពេលអ្នកទិញការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតរថយន្ត។ មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មល្អបំផុតគឺជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវ។ វាជាការល្អដែលដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។ វាជាការល្អដែលដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។ វាជាការល្អដែលដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។ មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។ មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។ មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។ ខ្ញុំ​មិនដឹង​ថា​ត្រូវ​ធ្វើអ្វី​ទេ។ កន្លែងដ៏ល្អដើម្បីចាប់ផ្តើមគឺដើម្បីទទួលបានប្រវត្តិខ្លះៗអំពីភាពខុសគ្នារវាងប្រធានបទទាំងពីរនេះ។ ផ្លាកសញ្ញាចំណត និងការចុះឈ្មោះគឺស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់។ អ្នកអាចមើលឃើញថាទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីពិសេស ដើម្បីប្រាកដថាយានយន្តត្រូវបានចុះបញ្ជីតាមរបៀបត្រឹមត្រូវ។ ពួកគេក៏ប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា ដើម្បីធានាថារថយន្តដូចគ្នាត្រូវបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថាប្រព័ន្ធនីមួយៗមានសំណុំនៃច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរៀងៗខ្លួនដែលត្រូវតែអនុវត្តតាម។ ភាពខុសគ្នាចំបងរវាងប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះគឺថា ផ្លាកសញ្ញាចំណតរថយន្តប្រើផ្នែករឹងអេឡិចត្រូនិច និងសូហ្វវែរដើម្បីកំណត់ភាពជាម្ចាស់នៃរថយន្ត។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទិញកន្លែងចតរថយន្តវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលបានការងារល្អ។ បើអ្នកមិនធ្វើទេ អ្នកនឹងបាត់បង់ការងារ។ វា​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​អាច​បង់​ថ្លៃ​រថយន្ត​បាន​ទេ។ អ្នកត្រូវមានប្រាក់ខែសមរម្យ និងអាចធ្វើការបាន។ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ទិញ​ចំណត​រថយន្ត វា​ជា​ការ​សំខាន់​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការងារ​ល្អ។ បើអ្នកមិនធ្វើទេ អ្នកនឹងបាត់បង់ការងារ។ វា​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​អាច​បង់​ថ្លៃ​រថយន្ត​បាន​ទេ។ អ្នកត្រូវមានប្រាក់ខែសមរម្យ និងអាចធ្វើការបាន។
ហេតុផលកំពូលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចំណត
ហេតុផលកំពូលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចំណត
តើ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណា ប្រសិនបើអ្នកត្រូវពន្យល់អ្វីមួយដល់ថ្នាក់ ហេតុអ្វីមិនគ្រាន់តែពន្យល់វា? អ្នកមិនចាំបាច់ពន្យល់វាដើម្បីយល់។ ប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើវាបាន នោះអ្នកកំពុងធ្វើវាត្រូវហើយ។ មនុស្សដែលមិនចេះពន្យល់ ក៏មិនយល់ពីវាដែរ។ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន នោះ​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​វា​ត្រឹម​ត្រូវ។ ចំណតរថយន្ត និងយានដ្ឋានត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ អ្នកខ្លះប្រើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយអ្នកខ្លះប្រើសម្រាប់អាជីវកម្ម។ ពួក​វា​ក៏​ត្រូវ​បាន​សត្វ​ប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ដំណើរ​ជុំវិញ​ទីក្រុង។ អ្នក​ដែល​មាន​រថយន្ត​មាន​តម្រូវការ​ជាក់លាក់ ហើយ​ពួកគេ​ត្រូវ​ដឹង​ថា​រថយន្ត​របស់​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​អ្វី។ បើ​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ថា​ឡាន​របស់​អ្នក​ប្រើ​សម្រាប់​អ្វី​នោះ​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ថា​វា​ប្រើ​សម្រាប់​អ្វី។ នៅក្នុងស្ថានភាពជាច្រើន វាពិបាកក្នុងការកំណត់ថាតើមនុស្សម្នាក់ជានរណាដែលពួកគេនិយាយថាពួកគេជានរណា។ ពេលខ្លះមនុស្សប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយ ឬឈ្មោះផ្លូវជាមធ្យោបាយដើម្បីសម្គាល់ខ្លួនឯងពីអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេ។ មនុស្សម្នាក់ក៏អាចប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយដើម្បីទទួលបានការងារដែរ ហើយអ្នកខ្លះប្រើវាដើម្បីបង្កើតអត្តសញ្ញាណក្លែងក្លាយ។ ប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ថា​តើ​មនុស្ស​ម្នាក់​ជា​អ្នក​ណា​ដែល​ពួកគេ​និយាយ​ថា​ពួកគេ​ជា​នរណា​នោះ វា​ជា​រឿង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​សួរ​ពួកគេ​អំពី​ឈ្មោះ និង​ប្រវត្តិ​ការងារ​របស់​ពួកគេ។ វិធី​ងាយ​បំផុត​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​រឿង​នេះ​គឺ​សួរ​គេ​ថា​គេ​ចង់​ហៅ​អ្វី។ ប្រព័ន្ធចំណតរថយន្តរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអាចផលិតម៉ាស៊ីនប្រភេទផ្សេងគ្នាដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតម៉ាស៊ីនប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ ម៉ាស៊ីនទាំងនេះនឹងផលិតប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នា។ល។ ម៉ាស៊ីននីមួយៗនឹងផលិតប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នា។ល។ ម៉ាស៊ីននីមួយៗនឹងផលិតប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នា។ល។ ម៉ាស៊ីននីមួយៗនឹងផលិតប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នា។ល។ ម៉ាស៊ីននីមួយៗនឹងផលិតប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នា។ល។ ម៉ាស៊ីននីមួយៗនឹងផលិតប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នា។ល។ ម៉ាស៊ីននីមួយៗនឹងផលិតប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នា។ល។ ម៉ាស៊ីននីមួយៗនឹងផលិតប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នា។ល។ ប្រវត្តិនៃការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខរថយន្ត ការប្រឌិតនៃការបង្កើតប្រឌិត៖ ប៉ាតង់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតគឺជាការច្នៃប្រឌិតដែលនឹងជួយបង្កើតអ្វីដែលថ្មី។ ការបង្កើតគឺជាដំណើរការប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដែលអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិត។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតចង់បង្កើតអ្វីថ្មី នោះអ្នកត្រូវមានគំនិតអំពីរបៀបបង្កើតអ្វីដែលនឹងជួយបង្កើតអ្វីដែលថ្មី។ នៅពេលដែលអ្នកមានគំនិតអំពីរបៀបបង្កើតអ្វីដែលថ្មីនោះ អ្នកអាចប្រើការច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលថ្មី។ នៅពេលនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យា ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវតែចងចាំជានិច្ច។ ជា​ឧទាហរណ៍ មនុស្ស​មិន​សូវ​គិត​ថា​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ដើម្បី​សង់​ឡាន។ ហើយនៅពេលដែលពួកគេគិតអំពីថាតើវានឹងចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីសាងសង់ឡានមួយ ពួកគេក៏គិតផងដែរថាតើវានឹងចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីបើកបរវា។ ប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាបើអ្នកអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយមនុស្ស? គំនិតនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយមនុស្សត្រូវបានគេហៅថាភាពវៃឆ្លាតក្នុងការគណនា។ ខ្ញុំ​មិន​គិត​ថា​នោះ​ជា​គំនិត​ល្អ​ទេ។ អ្នកត្រូវតែមានអ្វីមួយនៅក្នុងចិត្ត។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកអាចប្រើគេហទំព័រដូចជា www.hometownstore.com ដើម្បីលក់អាវយឺត និងកែវដែលនិយាយថា 'អ្នកបើកបរចំណត' ឬរបស់ស្រដៀងគ្នា។ ប្រព័ន្ធសាមញ្ញមួយនឹងបង្កើតលេខសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងមានទំព័រតូចមួយដែលនិយាយថា 'អ្នកបើកបរចំណត' នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ និងប៊ូតុងមួយដែលនិយាយថា 'បង្កើតគណនី' នៅផ្នែកខាងស្តាំនៃអេក្រង់។ មនុស្សភាគច្រើនមិនចាំបាច់ដឹងថាប្រអប់ម៉ែត្រចំណតមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ាស៊ីន។ ពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយមានការងារជាច្រើនទៀតដែលមានជាងការងារនៅក្នុងពិភពពិត។ យើងគួរតែរីករាយដែលឃើញម៉ាស៊ីនកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្លាតវៃ និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ ប្រភេទ នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ ក្ដារ ក្ដារ សិទ្ធិ ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តអានប្លក់របស់អ្នក ហើយខ្ញុំមានមតិកែលម្អខ្លះ។ នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតអំពីប្លក់របស់អ្នក។ ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តអានប្លក់របស់អ្នក ហើយខ្ញុំមានមតិកែលម្អខ្លះ។ នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតអំពីប្លក់របស់អ្នក។ ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តអានប្លក់របស់អ្នក ហើយខ្ញុំមានមតិកែលម្អខ្លះ។ នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតអំពីប្លក់របស់អ្នក។ ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តអានប្លក់របស់អ្នក ហើយខ្ញុំមានមតិកែលម្អខ្លះ។ នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតអំពីប្លក់របស់អ្នក។ ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តអានប្លក់របស់អ្នក ហើយខ្ញុំមានមតិកែលម្អខ្លះ។ នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតអំពីប្លក់របស់អ្នក។ មានម៉ាស៊ីនចំណតជាច្រើនប្រភេទ ដែលអាចប្រើដើម្បីកម្ចាត់ឡាន។ បើ​អ្នក​ត្រូវ​ចត​ឡាន​ក្នុង​ទី​ច្រើន នោះ​មាន​រឿង​ជា​ច្រើន​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ដើម្បី​បំបាត់​ឡាន។ អ្នក​អាច​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ដើម្បី​សម្អាត​ទីធ្លា និង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​កាន់តែ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ចត​រថយន្ត​របស់​អ្នក​។ មានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីកម្ចាត់ឡាន។ អ្នក​អាច​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ដើម្បី​សម្អាត​ទីធ្លា និង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​កាន់តែ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ចត​រថយន្ត​របស់​អ្នក​។ មានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីកម្ចាត់ឡាន។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការកម្ចាត់ឡានចាស់របស់អ្នក នោះអ្នកត្រូវរកឡានថ្មី។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានឡានចាស់ នោះអ្នកនៅតែអាចចតវាបាន។ ហើយប្រសិនបើអ្នកមានឡានចាស់ នោះអ្នកនៅតែអាចចតវាបាន។ អ្នកថែមទាំងអាចទិញឡានដឹកទំនិញថ្មី ហើយចតវានៅក្នុងយានដ្ឋានរបស់អ្នក។ វាទាំងអស់អំពីការស្វែងរកឡានដឹកទំនិញថ្មី។ មនុស្សមួយចំនួនដែលឆ្លាតល្មមអាចអានការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកដ៏ទៃបាននឹងគិតថាវាងាយស្រួលក្នុងការយល់ពីគំនិត និងអារម្មណ៍របស់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ។ ពួកគេ​នឹង​មិន​អាច​យល់​ពី​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​របស់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ហើយ​ពួកគេ​នឹង​មិន​អាច​យល់​ពី​អារម្មណ៍​របស់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។ ពួកគេ​នឹង​គិត​ថា​វា​ងាយ​យល់​ពី​គំនិត​និង​អារម្មណ៍​របស់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។ ។ ពួកគេ​នឹង​មិន​អាច​យល់​ពី​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​របស់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ហើយ​ពួកគេ​នឹង​មិន​អាច​យល់​ពី​អារម្មណ៍​របស់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។ ពួកគេ​នឹង​គិត​ថា​វា​ងាយ​យល់​ពី​គំនិត​និង​អារម្មណ៍​របស់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។ លម្អិត នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ ដោយមានជំនួយពីកន្លែងថតរូប មនុស្សអាចទៅការិយាល័យ ហើយចតឡានបាន។ ស្តង់រូបថតគឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីធ្វើរឿងនេះ។ មានរូបថតជាច្រើនដែលអ្នកអាចទទួលបាន ដែលអ្នកអាចបង្កើតស្តង់រូបថតប្លែកៗ និងគួរឱ្យចងចាំបានយ៉ាងងាយស្រួល។ អ្វីដែលល្អបំផុតអំពីស្តង់រូបថតគឺថាវាងាយស្រួលប្រើ។ វាសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់ ហើយមិនថាអ្នកមានកន្លែងថតរូបបែបណានោះទេ អ្នកអាចធ្វើឱ្យវាដំណើរការសម្រាប់អ្នកបាន។ ចង់​ដឹង​ថា​ចត​ឡាន​ដោយ​របៀប​ណា​មាន​ច្រើន​កន្លែង​ដែល​អាច​ចត​ឡាន​បាន។ អ្នកអាចស្វែងរកកន្លែងចតរថយន្តផ្សេងៗគ្នាបានច្រើន ហើយប្រសិនបើអ្នកមានគំនិតត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចប្រាកដថាអ្នកនឹងអាចចតរថយន្តរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។ វាមិនតែងតែងាយស្រួលទេក្នុងការស្វែងរកកន្លែងចតរថយន្តរបស់អ្នក ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងពីរបៀបចតរថយន្តរបស់អ្នក វាជាការប្រសើរក្នុងការទទួលបានជំនួយពីអ្នកជំនាញដែលនឹងអាចជួយអ្នកក្នុងរឿងនេះ។ អត្ថប្រយោជន៍មួយនៃការចតរថយន្តគឺថា អ្នកមិនចាំបាច់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាស្វែងរកកន្លែងចតរថយន្តទេ។ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​សំណាង​ចូល​ចត​នៅ​កន្លែង​ចត​ឡាន​សប្បាយ​ចិត្ត​ទៅ​ទី​នោះ ហើយ​ចំណាយ​ពេល​សម្រាក​លំហែ​កាយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលអ្នកធ្វើ។ ប្រសិនបើអ្នកចតនៅកន្លែងចតឡាន អ្នកនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់កន្លែងនោះ។ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ចេះ​ប្រើ​កន្លែង​ចត​រថយន្ត​ទេ យក​ល្អ​រក​កន្លែង​ចត។ មនុស្សភាគច្រើនគិតថាការចតរថយន្តគឺជាបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ច។ អ្នកដែលក្រ ឬឈឺនឹងចតឡានញឹកញាប់ជាងអ្នកដែលមាន និងមានសុខភាពល្អ។ ប៉ុន្តែ​តាម​ពិត វា​មិន​មែន​ជា​បន្ទុក​ច្រើន​ដូច​ជា​ការ​ងាយស្រួល​នោះ​ទេ។ ពួកគេអាចប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់ពួកគេកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងធ្វើដំណើរបានលឿនជាងមុន។ វាជាការពិតដែលថា ប្រសិនបើអ្នកចតរថយន្តយូរម៉ោង អ្នកប្រហែលជាចំណាយប្រាក់ច្រើនលើការចត ប៉ុន្តែក៏ជាការពិតដែរថា ប្រសិនបើអ្នកចតឡានដែលថ្លៃពេកសម្រាប់អ្នក អ្នកនឹងអាចចំណាយតិចក្នុងការចត។ . កម្មវិធី នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ បើ​ចង់​ដឹង​ថា​មាន​ឡាន​ទៅ​ណា​មក​មើល​ផ្លាក​លេខ​របស់​មនុស្ស។ បន្ទាប់មកសួរពួកគេថាតើពួកគេមានបង្កាន់ដៃសម្រាប់រថយន្តនោះឬអត់។ ប្រសិនបើពួកគេមិនមានទេ នោះប្រហែលជាមិននៅទីនោះទេ។ ដូច្នេះរឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺស្វែងយល់ថាតើមនុស្សនោះមានបង្កាន់ដៃសម្រាប់រថយន្តនោះឬអត់។ ហើយ​ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​មិន​ធ្វើ​ទេ នោះ​វា​ប្រហែល​ជា​មិន​នៅ​ទីនោះ​ទេ។ ចម្លើយ គឺ មិន មែន ទេ ។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងឡាននោះទេ ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមិនធ្វើអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការចងចាំថា ប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសច្រើនជាង។ វិធី​ប្រាប់​ថា​អ្នក​នៅ​កន្លែង​ខុស​គឺ​សួរ​អ្នក​ណា​ម្នាក់។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយគឺនៅពេលអ្នកទៅមើលកុន ហើយមាននរណាម្នាក់សួរអ្នកថាតើអ្នកនៅកន្លែងខុសឬអត់។ អ្នក​អាច​នឹង​និយាយ​ថា 'ទេ ខ្ញុំ​នៅ​កន្លែង​ត្រូវ​ហើយ។ ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​ចង់​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​ខ្ញុំ​នៅ​កន្លែង​ត្រឹមត្រូវ​។ បញ្ហាធំៗដែលខ្វះការព្រមព្រៀងគ្នារវាងមនុស្សនៅក្នុងការិយាល័យ ប៉ុន្តែនៅតែមានដំណោះស្រាយល្អមួយចំនួនចំពោះបញ្ហាទាំងនោះ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​យល់​កាន់តែច្បាស់​អំពី​របៀប​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ សូម​អាន​តាម​រយៈ​បន្ទាត់​ពីរ​បី​ដំបូង​នៃ​ប្លុក​នេះ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា 'កម្មវិធី​សម្គាល់​ស្លាក​លេខ​ចំណត' ដែល​ផ្នែក​ផ្ដោត​លើ 'កម្មវិធី​សម្គាល់​ស្លាក​លេខ​ចត' អាច​មើល​ទៅ​ដូចនេះ។ 'បញ្ហាចម្បងជាមួយនឹងការខ្វះការព្រមព្រៀងគ្នារវាងមនុស្សនៅក្នុងការិយាល័យ ប៉ុន្តែនៅតែមានដំណោះស្រាយល្អមួយចំនួនចំពោះបញ្ហាទាំងនោះ។ រឿងតែមួយគត់ដែលនឹងរារាំងខ្ញុំមិនឱ្យប្រើពាក្យនេះគឺការពិតដែលថាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយពាក្យ Technologies ។ techsword គឺជា​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ​ដើម្បី​វាយ​ឈ្មោះ​របស់​ពួកគេ។ មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពគឺត្រូវកំណត់ពាក្យសម្ងាត់។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានច្រើនប្រភេទ និងរបៀបប្រើប្រាស់។ វាមិនមែនគ្រាន់តែប្រើស្មាតហ្វូន ឬកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ។ វាមិនមែនគ្រាន់តែប្រើស្មាតហ្វូន ឬកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ។ វាមិនមែនគ្រាន់តែប្រើស្មាតហ្វូន ឬកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ។ និន្នាការឧស្សាហកម្មការទទួលស្គាល់ស្លាកលេខចតរថយន្ត ដំណោះស្រាយម៉ាស៊ីនចំណតដ៏ពេញនិយមជាច្រើនដែលមនុស្សប្រើដើម្បីចតរថយន្តនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតចរាចរណ៍នៅក្នុងចំណត។ ដូច្នេះ តើ​មាន​វិធី​ណា​ខ្លះ​ដើម្បី​ចត​រថយន្ត​របស់​អ្នក? វិធីមួយគឺចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅក្នុងយានដ្ឋាន ឬចំណតក្រោមដី។ បន្ទាប់គឺចតឡានរបស់អ្នកនៅទីសាធារណៈ។ ហើយចុងក្រោយគឺចតឡានរបស់អ្នកនៅក្នុងចំណតឯកជន។ យើងនឹងប្រាប់អ្នកអំពីនិន្នាការចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចតរថយន្ត។ សម្រាប់អ្នកដែលមិនដឹង មានម៉ាស៊ីនចតរថយន្តជាច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែពួកវាសុទ្ធតែមានរឿងដូចគ្នា៖ ពួកគេប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដើម្បីចាប់ពេលដែលនរណាម្នាក់ចតរថយន្តរបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយគឺកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលជួយមនុស្សស្វែងរកផ្លូវរបស់ពួកគេជុំវិញទីក្រុងមួយ។ ហើយវាជាពេលវេលាដ៏គួរឱ្យរំភើបមួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មចំណតរថយន្ត ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនថ្មីៗជាច្រើនបានចូលទីផ្សារ និងធ្វើការបោះជំហានដ៏អស្ចារ្យដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ។ តាមពិតទៅ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចតរថយន្តគឺទើបតែចាប់ផ្តើម។ មានមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចតរថយន្ត។ តាមពិតទៅ ពួកគេធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដែលពួកគេអាចមានគំនិតដ៏អស្ចារ្យ ហើយវាអាចក្លាយជាជោគជ័យដ៏ធំមួយ។ មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចតរថយន្ត និងការងារផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលពួកគេអាចមាន។ អ្នកក៏នឹងឃើញដែរថា មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចតរថយន្ត និងការងារផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលពួកគេអាចមាន។ ការងារដំបូងដែលអ្នកនឹងរកឃើញថានឹងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងគឺនឹងធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលនឹងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានចំណតជាច្រើន។
ហេតុ អ្វី អ្នក ចង់ ទទួល ការ ទទួល យក គ្រាប់ ចុច អាជ្ញាប័ណ្ណ
ហេតុ អ្វី អ្នក ចង់ ទទួល ការ ទទួល យក គ្រាប់ ចុច អាជ្ញាប័ណ្ណ
ហេតុ អ្វី បាន ជា ជ្រើស ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណា រង់ចាំ គឺ ជា សិល្បករ ។ ។ អ្នក អាច បង្កើត វា តែ ដោយ យល់ វា ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] អ្នក អាច បង្កើត វា តែ ដោយ យល់ វា ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] អ្នក អាច បង្កើត វា តែ ដោយ យល់ វា ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] អ្នក អាច បង្កើត វា តែ ដោយ យល់ វា ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] អ្នក អាច បង្កើត វា តែ ដោយ យល់ វា ។ ការ ប៉ះៗ គឺ ជា ឧបករណ៍ ដ៏ ល្អ ឥត ខាង មុខ និង ជីវិត រាល់ ថ្ងៃ ។ អ្នក អាច ប្រើ កញ្ចប់ ដើម្បី បង្កើត ផលិត ជាង អ្នក អាច ប្រើ កញ្ចប់ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ មាន ច្រើន ហើយ គឺ ងាយស្រួល ក្នុង ទីក្រុង ។ ការ កោត ខ្លាំង និង ងាយស្រួល ប្រើ ។ វា មាន ងាយស្រួល ក្នុង ទីក្រុង ច្រើន ជាង ការ សង់ នៅ ក្នុង កាត ។ ពិភព លោក កំពុង ផ្លាស់ប្ដូរ លឿន ហើយ មាន វិធី ច្រើន ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ពិភព លោក ។ មនុស្ស នឹង ស្វែងរក វិធី ថ្មី ដើម្បី បង្កើន ពិភព លោក ។ អ្នក អាច ផ្លាស់ប្ដូរ ពិភព លោក ដោយ ប្រើ ការ រៀបចំ ។ នៅ ពេល អ្នក ត្រូវ តែ ផ្លាស់ប្ដូរ វិធី ដែល អ្នក ចង់ កណ្ដាល របស់ អ្នក គឺ ងាយស្រួល ធ្វើ ។ អ្នក ចាំបាច់ តែ ធ្វើ គឺ ទៅ កាន់ កាែរ និង ផ្លាស់ប្ដូរ ប្តូរ ប្លុក របស់ ការ របស់ អ្នក ។ មាន ក្រុមហ៊ុន ផ្សេងៗ ច្រើន ដែល នឹង ជួយ អ្នក នៅ ក្នុង ភារកិច្ច នេះ ។ វា ពិត ជា ងាយស្រួល ប្រើ ហើយ មាន ក្រុមហ៊ុន ផ្សេងៗ ច្រើន ដែល នឹង ជួយ អ្នក ជាមួយ ភារកិច្ច នេះ ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] គោល បំណង នៃ ការ អនុញ្ញាត កណ្ដាល គឺ ត្រូវ រក្សាទុក មនុស្ស ពី ការ សង់ នៅ លើ ផ្លូវ ។ គោល បំណង នៃ ការ អនុញ្ញាត កណ្ដាល គឺ ត្រូវ រក្សាទុក មនុស្ស ពី ការ សង់ នៅ លើ ផ្លូវ ។ គោល បំណង នៃ ការ អនុញ្ញាត កណ្ដាល គឺ ត្រូវ រក្សាទុក មនុស្ស ពី ការ សង់ នៅ លើ ផ្លូវ ។ គោល បំណង នៃ ការ អនុញ្ញាត កណ្ដាល គឺ ត្រូវ រក្សាទុក មនុស្ស ពី ការ សង់ នៅ លើ ផ្លូវ ។ គោល បំណង នៃ ការ អនុញ្ញាត កណ្ដាល គឺ ត្រូវ រក្សាទុក មនុស្ស ពី ការ សង់ នៅ លើ ផ្លូវ ។ គោល បំណង នៃ ការ អនុញ្ញាត កណ្ដាល គឺ ត្រូវ រក្សាទុក មនុស្ស ពី ការ សង់ នៅ លើ ផ្លូវ ។ គោល បំណង នៃ ការ អនុញ្ញាត កណ្ដាល គឺ ត្រូវ រក្សាទុក មនុស្ស ពី ការ សង់ នៅ លើ ផ្លូវ ។ គោល បំណង នៃ ការ អនុញ្ញាត កណ្ដាល គឺ ត្រូវ រក្សាទុក មនុស្ស ពី ការ សង់ នៅ លើ ផ្លូវ ។ ការ ទទួល ស្គាល់ ការ កំណត់ ការ លម្អិត ប្លង់ សិទ្ធិ អាជ្ញាប័ណ្ណ ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាព ត្រឹមត្រូវ ជា គ្រាប់ ចុច ដើម្បី ទទួល ប្រយោជន៍ ផ្សេង ទៀត ពី កាត របស់ អ្នក ។ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណ សំណួរ ជា គ្រាប់ ចុច ដើម្បី ទទួល ប្រយោជន៍ ច្រើន ពី កាត របស់ អ្នក ។ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណ សំណួរ ជា គ្រាប់ ចុច ដើម្បី ទទួល ប្រយោជន៍ ច្រើន ពី កាត របស់ អ្នក ។ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណ សំណួរ ជា គ្រាប់ ចុច ដើម្បី ទទួល ប្រយោជន៍ ច្រើន ពី កាត របស់ អ្នក ។ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណ សំណួរ ជា គ្រាប់ ចុច ដើម្បី ទទួល ប្រយោជន៍ ច្រើន ពី កាត របស់ អ្នក ។ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណ សំណួរ ជា គ្រាប់ ចុច ដើម្បី ទទួល ប្រយោជន៍ ច្រើន ពី កាត របស់ អ្នក ។ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណ សំណួរ ជា គ្រាប់ ចុច ដើម្បី ទទួល ប្រយោជន៍ ច្រើន ពី កាត របស់ អ្នក ។ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណ សំណួរ ជា គ្រាប់ ចុច ដើម្បី ទទួល ប្រយោជន៍ ច្រើន ពី កាត របស់ អ្នក ។ មាន សំណួរ ច្រើន អំពី ការ គ្រប់គ្រង សាកល្បង ។ ខ្ញុំ ពិតជា មិន ស្គាល់ របៀប ចាប់ផ្ដើម ។ សូម ជួយ ខ្ញុំ ។ មិត្តភក្ដិ របស់ ខ្ញុំ កំពុង ស្វែងរក ការងារ មួយ ហើយ គាត់ ចង់ ធ្វើការ នៅ ក្នុង ស្ថានភាព ។ ដូច្នេះ តើ អ្នក ធ្វើ អ្វី? ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាព ត្រឹមត្រូវ គឺ ជា ទូរស័ព្ទ ថ្មី ដែល ត្រូវ បាន រចនា ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើ ការ គំរូ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក វា ដើម្បី បង្កើត រូបភាព ពិសេស វត្ថុ ពិត ។ ទូរស័ព្ទ អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើ បង្កើត គំរូ 3D នៃ វត្ថុ ពិត ប្រាជ្ញា ដូចជា ការ ផ្ទះ និង មនុស្ស ។ អ្នក ប្រើ បន្ទាប់ អាច ផ្ទុក គំរូ ទាំងនេះ ទៅកាន់ តំបន់ បណ្ដាញ និង មើល របៀប កុំព្យូទ័រ នឹង ទទួល ស្គាល់ ពួកវា ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន បើ អ្នក ប្រើ មាន កាត កម្រិត ខ្លួន ក្នុង ដៃ របស់ គាត់ ។ កុំព្យូទ័រ នឹង អាច អត្តសញ្ញាណ កាត ដោយ មើល រូបភាព នៅ លើ កាត ។ ការ ទទួល យក ប្លុក អាជ្ញាប័ត៌មាន ជា និច្ច ឧទាហរណ៍ វា ទាមទារ អនុគមន៍ ជាច្រើន ដើម្បី យល់ និង បកប្រែ មុខងារ របស់ កូដ ។ កូដ អាច សម្ងាត់ និង ពិបាក យល់ ។ ប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រ ផ្សេង ច្រើន ត្រូវ បាន រចនា ដើម្បី អនុវត្ត នេះ ។ ពិត ជា មាន ប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រ ផ្សេងៗ ច្រើន ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី អនុវត្ត មុខងារ នេះ ដែល មិន អាច ដាក់ ឈ្មោះ ទៅ ប្រព័ន្ធ នីមួយៗ ។ មាន ប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រ ផ្សេងៗ ច្រើន ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី អនុវត្ត មុខងារ នេះ ដែល មិន អាច ដាក់ ឈ្មោះ ទៅ ប្រព័ន្ធ នីមួយៗ បាន ។ ដំណើរការ បង្កើត នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លែក បណ្ដាញ សម្រាក គោល បំណង របស់ វិធីសាស្ត្រ គឺ ត្រូវ កំណត់ គុណភាព មធ្យោបាយ នៃ សតិ របស់ មនុស្ស និង ធ្វើ ឲ្យ ពួក វា មាន ប្រសិទ្ធភាព ច្រើន ក្នុង ការ ធ្វើ សម្រេចចិត្ត ។ គោល បំណង របស់ វិធីសាស្ត្រ គឺ ត្រូវ កំណត់ គុណភាព មធ្យោបាយ នៃ សតិ របស់ មនុស្ស និង ធ្វើ ឲ្យ ពួក វា មាន ប្រសិទ្ធភាព ច្រើន ក្នុង ការ ធ្វើ សម្រេចចិត្ត ។ គោល បំណង របស់ វិធីសាស្ត្រ គឺ ត្រូវ កំណត់ គុណភាព មធ្យោបាយ នៃ សតិ របស់ មនុស្ស និង ធ្វើ ឲ្យ ពួក វា មាន ប្រសិទ្ធភាព ច្រើន ក្នុង ការ ធ្វើ សម្រេចចិត្ត ។ គោល បំណង របស់ វិធីសាស្ត្រ គឺ ត្រូវ កំណត់ គុណភាព មធ្យោបាយ នៃ សតិ របស់ មនុស្ស និង ធ្វើ ឲ្យ ពួក វា មាន ប្រសិទ្ធភាព ច្រើន ក្នុង ការ ធ្វើ សម្រេចចិត្ត ។ ប្រភេទ សំណួរ នេះ គឺ ពិបាក ឆ្លើយ តប ។ ខ្ញុំ ប្រាកដ ថា អ្នក បាន ស្ដាប់ អំពី របៀប ដែល ពិបាក ប្រើ ប្រភេទ សំណួរ ទាំងនេះ ក្នុង ថ្នាក់ ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២០] ការ សរសេរ ឡើង វិញ ហើយ ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក ផ្សេង ទៀត នូវ ភាព ត្រឹមត្រូវ ចំពោះ វា ។ អ្នក ដែល ត្រូវការ ប្រើ ប្រភេទ សំណួរ នេះ នឹង ប្រហែល ជា ធ្វើការ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ ដែល មាន សិស្ស ដែល មាន សិទ្ធិ ច្រើន ជាង សរសេរ របស់ ពួកវា មួយ ចម្លើយ ។ មាន វិធី ច្រើន ដើម្បី ធ្វើការ នៅ លើ គម្រោង ដូច្នេះ សូម ឲ្យ យើង ធ្វើ វា តាម វិធី បង្កើត ។ មាន វិធី ច្រើន ដើម្បី ធ្វើការ នៅ លើ គម្រោង ដូច្នេះ សូម ឲ្យ យើង ធ្វើ វា តាម វិធី បង្កើត ។ ដំណើរការ បង្កើន កម្រិត សំខាន់ បំផុត និង ត្រូវការ តួអក្សរ ពិសេស ។ នៅ ក្នុង ករណី នេះ គឺ ចាំបាច់ ការងារ លើ បញ្ហា " របៀប បង្កើត បរិស្ថាន និមិត្ត សញ្ញា សម្រាប់ អ្នក ធ្វើការ នៅ ក្នុង កន្លែង ធ្វើការ ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ភ្ញៀវ បញ្ហា នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ បណ្ដាញ អាជ្ញាបណ្ណ ប្រព័ន្ធ គំរូ និង អ៊ីនធឺណិត មាន អារម្មណ៍ ដូច្នេះ យើង អាច យក ចេញ ពី ពួក គេ ជានិច្ច ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ហេតុ អ្វី? ហេតុ អ្វី? ។ យើង នៅ ទីនេះ ដើម្បី ជួយ អ្នក ក្នុង បញ្ហា របស់ អ្នក ។ ឈ្មោះ របស់ ខ្ញុំ គឺ ជា ស. អ៊ីស្រាអែល និង អ៊ីនធឺ អ្នក អាច អាន បន្ថែម អំពី ខ្ញុំ នៅ www.cpanj.com ។ តំបន់ បណ្ដាញ របស់ ខ្ញុំ គឺ www.cpanj.com ។ ប្រសិន បើ អ្នក មាន បញ្ហា ជាមួយ កូដ ឬ ប្រសិន បើ អ្នក មាន ការ ស្នើ សូម ផ្ញើ អ៊ីមែល ទៅ ខ្ញុំ នៅ cpanj@ cpanj.com ។ សិទ្ធិ បញ្ហារ ហេតុ អ្វី? [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ៣១] មនុស្ស ផង ដែរ ប្រើ រន្ធ ទាំងនេះ សម្រាប់ ការងារ ។ ប្រភេទ ផ្លូវ នេះ មាន លក្ខណៈ ពិសេស និង សមត្ថភាព ផ្សេង ទៀត ។ គ្រាប់ ចុច ដើម្បី ធ្វើ ការ ជ្រើស ត្រឹមត្រូវ អំពី ប្រភេទ រន្ធ មួយ ណា ដែល ត្រូវ ប្រើ គឺ ត្រូវ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ លក្ខណៈ ពិសេស ដែល នឹង មាន ប្រយោជន៍ បំផុត សម្រាប់ អ្នក ភ្ញៀវ ។ មនុស្ស ភាគ ច្រើន គិត ថា ក្រុម គ្រួសារ បាំង គឺ មាន អារម្មណ៍ ហើយ មិន គិត អំពី អ្វី ។ ( ក) វត្ថុ ល្អ អំពី ទូរស័ព្ទ សាកល្បង គឺ វា ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ងាយស្រួល ចំពោះ មនុស្ស វិចិត្រសារ ការ របស់ ពួកវា ដោយ មិន ទាក់ទង នឹង ក្ដារ ដែល បញ្ឈប់ និង ក្បៀស លក្ខខណ្ឌ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន បើ អ្នក កំពុង ស្វែងរក ទំហំ កញ្ចក់ ។ បន្ទាប់ មក អ្នក អាច ប្រើ មុខងារ GPS របស់ បណ្ដាញ របស់ អ្នក ដើម្បី រក ទំហំ សង់ ចុង បំផុត ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើ អ្នក ចង់ សង់ កណ្ដាល របស់ អ្នក នៅ ក្នុង កន្លែង ជាក់លាក់ បន្ទាប់ មក អ្នក ចាំបាច់ ទទួល អារម្មណ៍ និង ចាប់ផ្ដើម ប្រើ វា ។
មូលហេតុ សម្រាប់ បន្ថែម ការ ទទួល ស្គាល់ គ្រោងការណ៍ ផ្គុំ ទៅ ការងារ របស់ អ្នក
មូលហេតុ សម្រាប់ បន្ថែម ការ ទទួល ស្គាល់ គ្រោងការណ៍ ផ្គុំ ទៅ ការងារ របស់ អ្នក
ការ ណែនាំ ចំពោះ ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ នៅពេល ដែល នឹក ចាំបាច់, 'ប៉ាង គឺ ជា វិធី តែ មួយ ដើម្បី រស់ នៅ ក្នុង ពិភព នេះ' មាន ន័យ អ្វី? [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ខ្ញុំ ចង់ ដឹង របៀប ដែល វា អាច ត្រូវ បាន ដាក់ ទៅ ជា វិធី ជម្រះ និង អាច យល់ បាន ។ កម្មវិធី ដែល អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី បញ្ជាក់ មនុស្ស ដែល ត្រូវ បាន ដោះស្រាយ ពី ការងារ របស់ ពួក វា ត្រូវ បាន ហៅ ថា Bonferre ។ ដើម្បី ប្រើ វា អ្នក ត្រូវ ស្គាល់ លេខ សៀរៀល របស់ កុំព្យូទ័រ ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី បង្កើត កម្មវិធី ។ វា មិនមែន ជា ភារកិច្ច ធម្មតា ទេ ។ ។ ជំហាន ដំបូង គឺ ត្រូវ ការ យល់ ព័ត៌មាន អំពី ប្រធានបទ ។ ការ យល់ ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង គឺ ចាំបាច់ ដើម្បី យល់ ព័ត៌មាន ដែល អ្នក ត្រូវ ផ្ដល់ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ មាតិកា របស់ អ្នក មាន ប្រយោជន៍ ។ វត្ថុ សំខាន់ បំផុត ដែល ត្រូវ ចងចាំ គឺ ជា សំខាន់ នៃ ការ យល់ ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង ដូច្នេះ អ្នក អាច ប្រើ ព័ត៌មាន ដែល អ្នក ត្រូវ តែ បង្កើត ប្រយោជន៍ មាតិកា ។ នៅ ពេល អ្នក មាន ចំណង មិត្ដ ភាព ពិភព លោក នេះ អ្នក នឹង អាច ដាក់ វា នៅ ក្នុង ដំណើរការ ។ ខ្ញុំ ជា កូន ក្មេង ហើយ ខ្ញុំ ចង់ ជា គ្រាប់ ។ ខ្ញុំ មាន មិត្តភក្ដិ មួយ ដែល នៅ ក្នុង ប្រទេស ។ ដូច្នេះ តើ អ្នក ធ្វើ អ្វី? ប្រសិនបើ អ្នក ជា កូន ក្មេង អ្នក ប្រហែល ជា មិន ស្គាល់ របៀប រង ។ អ្នក ប្រហែល ជា មិន ស្គាល់ របៀប បែក ឬ បង្កើត ផ្លូវ របស់ អ្នក ។ អ្នក ប្រហែល ជា មិន ស្គាល់ របៀប ដ្រាយ កាត ។ អ្នក ប្រហែល ជា មិន ស្គាល់ របៀប ប្រើ កាត កម្រិត ។ អ្នក ប្រហែល ជា មិន ស្គាល់ របៀប ប្រើ ខ្សែ ។ អ្នក ប្រហែល ជា មិន ស្គាល់ របៀប សម្អាត កាត ។ ប្លុក នេះ មាន ប្រធាន បទ ច្រើន ដែល មាន ជាក់លាក់ ចំពោះ បណ្ដាញ កញ្ចប់ ។ ប្រភេទ ប្រធានបទ ធម្មតា បំផុត គឺ ជា ការ ពន្យល់ ធម្មតា និង សង្ខេប នៃ ចំណង ជើង នៃ វិធី ហៅ និង កម្មវិធី ដែល ទាក់ទង នឹង សារ ។ ប្លុក នេះ នឹង ត្រូវ បាន ផ្ដោត លើ ប្រធាន បទ របស់ កម្មវិធី ដែល ទាក់ទង នឹង វិភាគ ។ លក្ខណៈ ពិសេស នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ ផ្គង់ ផ្គុំ ។com គឺ ជា សេវា អ៊ីនធឺណិត មធ្យោបាយ ដែល ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក នូវ ព័ត៌មាន អំពី កាក ចុងក្រោយ បំផុត, កណ្ដាល, SUV, sedan, 4x4 និង លក្ខណៈ ពិសេស រន្ធ ផ្សេង ទៀត ។ អ្នក ត្រូវ តែ ធ្វើ គឺ ប្រើ សេវា នៃ ParkingParking ។ com និង រក ព័ត៌មាន ដែល ទាក់ទង បំផុត ដែល អ្នក ត្រូវ ស្គាល់ អំពី លក្ខណៈ ពិសេស ផ្សេង គ្នា នៃ កា រ៉ា របស់ អ្នក, កញ្ចប់, SUV, sedan, 4x4 និង ផ្លូវ ផ្សេង ទៀត ។ ហើយ វា ងាយស្រួល ប្រើ ។ អ្នក ត្រូវ តែ ជ្រើស លក្ខណៈ ពិសេស ដែល អ្នក ត្រូវការ ហើយ ចុច ប៊ូតុង ស្វែងរក ។ លទ្ធផល នឹង ត្រូវ បាន បង្ហាញ ជា ទ្រង់ទ្រាយ ផ្សេងៗ ។ លក្ខណៈ ពិសេស មួយ ចំនួន នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ បណ្ដាញ អាជ្ញាប័ទ្ម គឺជា វា អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ជួយ រក ឃើញ មនុស្ស ។ លក្ខណៈ ពិសេស មួយ ចំនួន នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណា លក្ខណៈ ពិសេស មួយ ចំនួន នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណា លក្ខណៈ ពិសេស មួយ ចំនួន នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណា លក្ខណៈ ពិសេស មួយ ចំនួន នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណា ម៉ាស៊ីន ភ្ញៀវ នឹង ធ្វើការ ល្អ ក្នុង ប្រទេស របស់ ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន ស្គាល់ របៀប ដាក់ វា ដើម្បី ប្រើ ។ ម៉ាស៊ីន ភ្ញៀវ នឹង ធ្វើការ ល្អ ក្នុង ប្រទេស របស់ ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន ស្គាល់ របៀប ដាក់ វា ដើម្បី ប្រើ ។ ម៉ាស៊ីន ភ្ញៀវ នឹង ធ្វើការ ល្អ ក្នុង ប្រទេស របស់ ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន ស្គាល់ របៀប ដាក់ វា ដើម្បី ប្រើ ។ ម៉ាស៊ីន ភ្ញៀវ នឹង ធ្វើការ ល្អ ក្នុង ប្រទេស របស់ ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន ស្គាល់ របៀប ដាក់ វា ដើម្បី ប្រើ ។ ម៉ាស៊ីន ភ្ញៀវ នឹង ធ្វើការ ល្អ ក្នុង ប្រទេស របស់ ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន ស្គាល់ របៀប ដាក់ វា ដើម្បី ប្រើ ។ ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ អាជ្ញាប័ត្រ ដើម្បី ប្រើ ផ្នែក ទន់ អ្នក ភ្ញៀវ ត្រូវ តែ ស្គាល់ របៀប បញ្ចូល ព័ត៌មាន រន្ធ និង ព័ត៌មាន អ្វី ដែល ពួក គេ ត្រូវ បញ្ចូល ។ មាន អ្វី មួយ ដែល អ្នក គួរ ដឹង អំពី ការ ហៅ និង សាកល្បង គឺ មាន ខ្សែ បំផុត ។ ហេតុ អ្វី? ពួក វា មិន មាន លទ្ធផល គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី ប្រហែល ជាង ។ នេះ គឺ ជា គំនិត ល្អ ដើម្បី ទទួល បៃតង កណ្ដាល បើ អ្នក នៅ ក្នុង កាត ដែល មាន ខ្ពស់ សម្រាប់ អ្នក ។ ( ក) កម្មវិធី នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ មនុស្ស គិត ថា មិន ចាំបាច់ សិក្សា របៀប ប្រើ កម្មវិធី នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ បណ្ដាញ អាជ្ញាបណ្ណ ប៉ុន្តែ វា សំខាន់ បំផុត ដឹង វិធី ប្រើ កម្មវិធី នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ បណ្ដាញ អាជ្ញាបណ្ណ ( ក ) តើ យើង អាច ទទួល ប្រយោជន៍ អ្វី ខ្លះ? ហើយ ប្រសិន បើ អ្នក កំពុង ស្វែងរក ការ ល្អ អ្នក ត្រូវ ស្គាល់ ឈ្មោះ របស់ កម្មវិធី បញ្ជា ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ហើយ ប្រសិន បើ អ្នក កំពុង ស្វែងរក ការ ល្អ អ្នក ត្រូវ ស្គាល់ ឈ្មោះ របស់ កម្មវិធី បញ្ជា ។ ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង រហ័ស គឺ ជា វិធី ល្អ ដើម្បី បង្កើន គុណភាព នៃ ជីវិត របស់ មនុស្ស នៅ ក្នុង ទីក្រុង ។ គំនិត ចម្បង នៃ កម្មវិធី នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ បណ្ដាញ អាជ្ញាប័ណ្ណ គឺ ត្រូវ បង្កើន គុណភាព នៃ ជីវិត របស់ មនុស្ស នៅ ក្នុង ទីក្រុង ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] គោលការណ៍ នៃ សិទ្ធិ មនុស្ស គឺ សំខាន់ បំផុត សម្រាប់ មនុស្ស ទាំងអស់ ក្នុង ពិភព លោក ។ ( ក ) តើ អ្នក នឹង ឆ្លើយ យ៉ាង ណា? ឧទាហរណ៍ ដំណោះស្រាយ ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង ការ ដោះស្រាយ គឺ ជា ឧបករណ៍ មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ ការ បន្ថយ កម្លាំង ចរាចរ ។ ហេតុ អ្វី? ប្រភេទ ធម្មតា បំផុត នៃ ដំណោះស្រាយ នោះ ត្រូវ បាន ហៅ ជាង ផ្នែក ខ្លួន ។ ក្នុង ប្រភេទ ដំណោះស្រាយ នេះ ។ អ្នក ប្រើ អាច រក ឃើញ វិធី បញ្ជា ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ អាជ្ញាប័ត្រ ចំពោះ អ្នក ដែល មិន ដឹង ពីរ គឺ ជា កាត ដែល អ្នក ប្រើ ដើម្បី បញ្ជាក់ ខ្លួន អ្នក ទៅកាន់ មនុស្ស ផ្សេង ទៀត ។ ប្រសិន បើ អ្នក មាន ភាព ចៃដន្យ វិធី ទូទៅ បំផុត ដើម្បី ទទួល ជំនួយ គឺ ត្រូវ ផ្ដល់ ឲ្យ ពួក វា ពីរ ។ ចំពោះ អ្នក ដែល មិន ដឹង txis ប្រភេទ សញ្ញា ផ្លូវ ដែល ប្រើ លេខ និង តួអក្សរ ដើម្បី ប្រាប់ មនុស្ស កំពុង ស្វែងរក អ្វី ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] លម្អិត នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ មាន ប្រភេទ ផ្នែក មេ ពីរ ដែល អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ជួយ បណ្ដាញ និង នរណា ដែល មាន ទិន្នន័យ ដែល ត្រូវ បាន ទុក ក្នុង ពពក ។ នៅ ក្នុង ប្លុក នេះ យើង នឹង ប្រើ ទិន្នន័យ ដែល ត្រូវ បាន ទុក នៅ ក្នុង ពពក ដើម្បី ជួយ បណ្ដាញ និង អ្នក ឯកជន ជា មួយ នឹង ការ វិភាគ បណ្ដាញ របស់ វា ។ ដើម្បី ចាប់ផ្ដើម សូម ឲ្យ យើង មើល របៀប ប្រើ API ដើម្បី ទុក និង ទៅ យក ទិន្នន័យ ពី ពពក ។ មនុស្ស ជា ច្រើន លឿន ថា មាន ប្រយោជន៍ ខ្លួន ក្នុង ការ កោត ខ្លាំង ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ កំណត់ សម្គាល ការ ដោះស្រាយ គឺ ជា ប្រភេទ នៃ ការងារ និង វា ផង ដែរ ។ អ្នក ក៏ អាច សង្ឃឹម នៅ ក្នុង កាែរ ហើយ បញ្ហា ។ ចម្រៀង លេខ: ៣២, ៣៣ សកម្មភាព ។ ( ក ) តើ យើង អាច ធ្វើ អ្វី? បញ្ហា ទូទៅ បំផុត ដែល មនុស្ស មាន ជាមួយ នឹង ប្រព័ន្ធ សំខាន់ គឺ ជា អ្វី ដែល កើត ឡើង ពី កំហុស មនុស្ស ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន បើ មនុស្ស មិន ស្គាល់ របៀប អាន កូដ ហើយ មិន យល់ គោលដៅ របស់ ប្រព័ន្ធ ។ ពួក វា ប្រហែល ជា មិន អាច ប្រើ ប្រព័ន្ធ បាន ទេ ។ ហេតុ អ្វី? មនុស្ស ខ្លះ គិត ថា គ្មាន ក្រុមហ៊ុន ដែល ផ្ដល់ សំខាន់ សម្រាប់ កាត ដែល មិន ចាំបាច់ ស្គាល់ របៀប សង់ ។ បញ្ហា គឺ ជា ក្រុមហ៊ុន ភាគ ច្រើន មាន សេវា កញ្ចប់ និង ច្រើន ពួក វា ក៏ ផ្ដល់ កញ្ចប់ សម្រាប់ អ្នក ភ្ញៀវ របស់ ពួក គេ ។ មាន ប្រយោជន៍ ងាយស្រួល ក្នុង ការ សង់ កាត របស់ អ្នក នៅ ក្នុង កន្លែង វិនាទី របស់ អ្នក ។ វា ងាយស្រួល ក្នុង ការ ញែក karo របស់ អ្នក នៅ ក្នុង កន្លែង បញ្ហា របស់ អ្នក ជាង ការ ញែក វា នៅ ក្នុង ផ្លូវ ដ្រាយ ឯកសារ . អ្នក ក៏ អាច ផ្ញើ កម្រិត របស់ អ្នក នៅ ក្នុង កន្លែង រៀបចំ របស់ ក្រុមហ៊ុន ដោយ មិន បញ្ហា ចំពោះ សេវា កញ្ចប់ របស់ អ្នក ។
ព័ត៌មាន ដើម្បី ជម្រះ ការ ទទួល យក អាជ្ញាប័ណ្ណ ដោយ ស្អាត
ព័ត៌មាន ដើម្បី ជម្រះ ការ ទទួល យក អាជ្ញាប័ណ្ណ ដោយ ស្អាត
ការ ណែនាំ ចំពោះ ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លុក អាជ្ញាប័ណ្ណ អនុញ្ញាត កណ្ដាល គឺ ជា ការ ទាមទារ មូលដ្ឋាន សម្រាប់ មនុស្ស ទាំងអស់ ដែល ត្រូវការ ធ្វើការ នៅ ក្នុង ទីក្រុង ។ ចំពោះ មនុស្ស ដែល ធ្វើការ ក្នុង ទីក្រុង ពួក គេ ត្រូវ តែ មាន សិទ្ធិ សិទ្ធិ ត្រឹមត្រូវ ។ មនុស្ស ដែល ធ្វើការ នៅ ក្នុង ទីក្រុង អាច ប្រើ តែ កាំ របស់ ពួក គេ សម្រាប់ គោល បំណង ការងារ ។ នៅ ពេល ពួក គេ ចេញ ពី ទីក្រុង ពួក គេ ត្រូវ តែ បង្កើន ដោយ អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន សិទ្ធិ សំខាន់ ។ វា មិន គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី មាន សិទ្ធិ សំខាន់ អ្នក ត្រូវ តែ មាន ការ ចុះ ឈ្មោះ កាត អត្តសញ្ញាណ និង កាត អត្តសញ្ញាណ ។ នេះ គឺ ជា ប្រភេទ ថ្មី នៃ ម៉ាស៊ីន វិនាទី ដែល ប្រើ សញ្ញា សម្គាល់ ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ មនុស្ស ក្នុង កាត ។ គោល បំណង របស់ ប្រព័ន្ធ គឺ ត្រូវ ជួយ ឲ្យ បង្កើន សុវត្ថិភាព របស់ ចរាចរ ។ មនុស្ស អាច បញ្ចូល ប្រព័ន្ធ និង ត្រូវ បាន ចុះឈ្មោះ ជា អ្នក ប្រើ ដោយ យក រូបភាព នៃ ប្លង់ អាជ្ញាប័ណ្ណ របស់ ពួក វា ។ ពួក វា អាច ប្រើ កម្មវិធី ដើម្បី ទទួល ព័ត៌មាន ត្រឹមត្រូវ ច្រើន អំពី មនុស្ស ដែល បាន បញ្ចូល ប្រព័ន្ធ ។ មនុស្ស អាច ត្រូវ បាន ជូនដំណឹង ផង ដែរ ពេល ពួកវា រក ឃើញ ដោយ ប្រព័ន្ធ ។ ហេតុ អ្វី? វិធី ដើម្បី ញែក កាត របស់ អ្នក គឺ ដោយ ការ កត់ ក្នុង ទំហំ ដែល ងាយស្រួល រក និង ងាយស្រួល ប្រើ ។ មនុស្ស ជា ច្រើន មាន បញ្ហា ក្នុង ការ រក ចន្លោះ កញ្ចប់ ។ បញ្ហា ទូទៅ បំផុត គឺ ជា ពួក វា មិន ស្គាល់ កន្លែង ដែល ត្រូវ ញែក ។ ប្រសិន បើ អ្នក ចាំបាច់ សំខាន់ នោះ គឺ សំខាន់ ដឹង កន្លែង ដែល ត្រូវ ញែក ។ មាន កន្លែង ច្រើន ដែល អ្នក អាច ញែក កាត របស់ អ្នក ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] វិធី ល្អ បំផុត ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ការ សរសេរ របស់ អ្នក ចូលរួម ជាច្រើន គឺ ត្រូវ ជ្រើស ពាក្យ ខ្លី សម្រាប់ ចំណង ជើង នីមួយៗ ដែល អ្នក ចង់ ពន្យល់ ។ តើ អ្នក អាច បន្ថែម រូបភាព ឬ វីដេអូ ទៅ សរសេរ របស់ អ្នក ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ វា ចាប់ អារម្មណ៍ ច្រើន ជាង ។ ( ក ) តើ យើង អាច រៀន អ្វី ខ្លះ? លក្ខណៈ ពិសេស នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ រង់ចាំ មិនមែន ជា ទីតាំង ល្អ ក្នុង ការ សង់ ។ វត្ថុ ដ៏ ល្អ បំផុត មួយ ចំនួន អំពី ការ ទាក់ទង ជា អ្នក រាល់ រាយការណ៍ គឺ ថា អ្នក អាច សរសេរ អំពី អ្វី ដែល អ្នក ចង់ និយាយ ហើយ មិន ត្រូវ តែ ពន្យល់ នូវ របៀប ដែល អ្នក ដឹង ថា ហើយ អ្វី ដែល អ្នក ចង់ និយាយ ។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ នឹង ស្នើ ផង ដែរ ថា ផ្នែក នេះ ផ្ដោត លើ លក្ខណៈ ពិសេស នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ បណ្ដាញ អាជ្ញាប័ណ្ណ ប្រភេទ ផ្សេង ទៀត របស់ មនុស្ស ដែល ធ្វើការ ក្នុង បណ្ដាញ ។ មាន ទាំង អស់ ដែល ធ្វើការ សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន ការ អ្នក មិន ត្រូវ តែ ស្គាល់ ពួកវា ទាំងអស់ ទេ ។ អ្នក គ្រាន់តែ ស្គាល់ ពួកវា មួយ ចំនួន ។ មនុស្ស ត្រូវ តែ ស្គាល់ អំពី ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង សហក អាច អាច បង្កើត ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង សហក ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក វា ត្រូវ បាន បញ្ជាក់ ដើម្បី ជួយ អ្នក ភ្ញៀវ ដែល កំពុង ធ្វើ ។ ដំណើរការ ក្នុង ទីក្រុង ។ វិធី ល្អ ដើម្បី ប្រាកដ ថា ក្រុម គ្រួសារ នឹង អាច ប្រាកដ ថា ក្រុមហ៊ី នឹង ផ្ដល់ សេវា ល្អ សម្រាប់ អ្នក ភ្ញៀវ គឺ ត្រូវ ប្រាកដ ក្រុមហ៊ុន នឹង ផ្ដល់ សេវា ល្អ សម្រាប់ ភ្ញៀវ ។ ហេតុ អ្វី? គ្មាន អ្នក គួរ តែ ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ញែក ក្នុង កាត ដោយ សារ អាជ្ញាប័ណ្ណ បញ្ជា របស់ ពួក វា ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើ អ្នក ចាំបាច់ ក្នុង កាត បន្ទាប់ មក អ្នក ដែល កំពុង បញ្ជា មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ សង់ នៅ ក្នុង កាត ដោយ សារ អាជ្ញាបណ្ណ បញ្ជា របស់ ពួក វា ។ វា ល្អ ប្រសើរ ឲ្យ មាន សញ្ញា សម្រាប់ កាត ដែល និយាយ ថា "ប៉ាង ក្នុង កាត មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ។ គ្មាន អ្នក គួរ តែ ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ញែក ក្នុង កាត ដោយ សារ អាជ្ញាប័ណ្ណ បញ្ជា របស់ ពួក វា ។ មនុស្ស ដែល កំពុង ស្វែងរក អនុញ្ញាត សំខាន់ នឹង ដឹង ថា មនុស្ស ភាគ ច្រើន ដែល ទស្សនា កន្លែង ដែល ពួក គេ ចង់ កណ្ដាល របស់ ពួកវា នឹង ទៅ យក អនុញ្ញាត កណ្ដាល របស់ វា ។ . មនុស្ស ដែល មិន អាច ស្វែងរក អនុញ្ញាត បញ្ហា និង មិន ដឹង កន្លែង ដែល ត្រូវ ទៅ យក មួយ នឹង ផង ដែរ ដឹង ថា មាន ទីតាំង ច្រើន ដែល ពួក គេ អាច បំបាត់ ។ កម្រិត របស់ ពួក វា ហើយ ទទួល អនុញ្ញាត កញ្ចប់ ។ មនុស្ស ដែល កំពុង ស្វែងរក អនុញ្ញាត រហូត នឹង ទទួល បាន ដឹង ថា មាន កន្លែង ច្រើន ដែល ពួក គេ អាច សង់ កណ្ដាល របស់ ពួកវា និង យក អនុញ្ញាត កញ្ចក់ ។ កម្មវិធី នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ ប្រសិនបើ អ្នក មិន ស្គាល់ របៀប ប្រើ កាត? ព្យាយាម ប្រើ ឧបករណ៍ ដែល ជួយ អ្នក ឲ្យ ស្វែងរក របៀប ប្រើ កាត ។ ( ក) តើ យើង អាច រៀន អ្វី ខ្លះ? ប្រសិនបើ អ្នក មិន ស្គាល់ របៀប ប្រើ កាត? ព្យាយាម ប្រើ ឧបករណ៍ ដែល ជួយ អ្នក ឲ្យ ស្វែងរក របៀប ប្រើ កាត ។ ( ក) តើ យើង អាច រៀន អ្វី ខ្លះ? ប្រសិនបើ អ្នក មិន ស្គាល់ របៀប ប្រើ កាត? អ្នក បញ្ជា មាន កម្លាំង ហើយ គិត ថា ភារកិច្ច ប៉ូល នឹង ឈប់ វា ។ គាត់ ចូល រួម បញ្ហា ជាមួយ ភារកិច្ច ប៉ូល ហើយ ពន្យល់ ហេតុ អ្វី គួរ ត្រូវ បាន ឈប់ ។ ក្មេង ប៉ូល មិន ដឹង អ្វី ដែល ត្រូវ ធ្វើ ។ តើ អ្នក គិត យ៉ាង ណា? ហេតុ អ្វី? [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] សំខាន់ បំផុត ដែល មាន ភារកិច្ច ។ អ្នក នឹង ត្រូវ តែ បង្កើត ភារកិច្ច ។ ហើយ ប្រសិនបើ អ្នក អាច ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ស្តាប់ បង្គាប់ នោះ អ្នក នឹង អាច ផ្លាស់ប្ដូរ ពិភព លោក ។ គ្មាន អ្នក គួរ ដ្រាយ ក្នុង កាត ដោយ គ្មាន អាជ្ញាប័ណ្ណ របស់ កម្មវិធី បញ្ជា ត្រឹមត្រូវ ។ មនុស្ស មិន គួរ ដ្រាយ ដោយ គ្មាន អាជ្ញាប័ណ្ណ បញ្ជា ត្រឹមត្រូវ ។ ប្រើ កន្សោម មក ពី ឃ្លា Ethereum (ethereum) ដែល ជា ពិធីការ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ នឹក ចាំបាច់ ប្រើ ប្រភេទ កម្មវិធី កុំព្យូទ័រ មួយ ចំនួន ដើម្បី បង្កើត រូបរាង ដោយ ប្រើ វា ដើម្បី បង្កើត ប្រព័ន្ធ ហាក់ បណ្ដាញ ។ មនុស្ស មិន គួរ ដ្រាយ ដោយ គ្មាន អាជ្ញាប័ណ្ណ បញ្ជា ត្រឹមត្រូវ ។ ប្រើ កន្សោម មក ពី ឃ្លា Ethereum (ethereum) ដែល ជា ពិធីការ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ នឹក ចាំបាច់ ប្រើ ប្រភេទ កម្មវិធី កុំព្យូទ័រ មួយ ចំនួន ដើម្បី បង្កើត រូបរាង ដោយ ប្រើ វា ដើម្បី បង្កើត ប្រព័ន្ធ ហាក់ បណ្ដាញ ។ លម្អិត នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាបណ្ណ យើង ប្រើ ដើម្បី សង្ឃឹម នៅ ក្នុង កាែរ និង ឥឡូវ យើង កំពុង រត់ កាត ។ វិធី ចាស់ ចាស់ៗ គឺ លឿន និង ងាយស្រួល ក្នុង ការ សង់ និង ដ្រាយ ។ ប៉ុន្តែ ឥឡូវ នេះ លឿន និង ងាយស្រួល ក្នុង ការ សង់ និង ដ្រាយ ។ មនុស្ស ត្រូវ តែ ប្រហែល ជា សហក ប៉ុន្តែ ពួក គេ មិន ចាំបាច់ អំពី របៀប សង់ ។ យើង អាច សង្ឃឹម នៅ ក្នុង កាែរ និង ដ្រាយ ។ មនុស្ស ភាគ ច្រើន មិន ស្គាល់ ថា ប្រអប់ មេរៀក វែកញែក គឺ ជា ប្រភេទ ពាក្យ មួយ សម្រាប់ អ្វី មួយ ផ្សេង ទៀត ។ ឧទាហរណ៍ ល្អ នៃ នេះ គឺ នៅ ក្នុង ចំណង ជើង របស់ ប្លុក ដែល មាន ចំណង ជើង ' ជា មួយ ពិភព លោក ដែល មាន លទ្ធផល ។ ពួក គេ មិន ស្គាល់ អ្វី ដែល ត្រូវ ធ្វើ ជាមួយ ពួកវា ខ្លួន ។ ដូច្នេះ ពួក គេ ចង់ កណ្ដាល នៅ ក្នុង ការហ្គី របស់ ពួក គេ ហើយ ប្រើ ទំហំ ដើម្បី រក្សា ទុក ចិត្ដ ពួក គេ ។ ប៉ុន្តែ តើ ប្រសិនបើ ពួក វា មិន ចាំបាច់ ប្រហែល ជាង ? ហេតុ អ្វី? ចម្លើយ គឺ មិន មែន ទេ ។ អ្នក នៅ តែ អាច សង្ឃឹម ការ របស់ អ្នក នៅ ក្នុង កាែរ របស់ អ្នក ប៉ុន្តែ អ្នក នឹង ត្រូវ តែ ប្រហែល ជា សហក ។ មាន អ្វី មួយ ដែល អ្នក អាច ធ្វើ ដើម្បី ជួយ អ្នក ខ្លះ ក្នុង ការ សង់ ។ ហេតុ អ្វី? ។ អ្នក គួរ ធ្វើ វា នៅពេល ដែល អ្នក កោត ។ ពិភព លោក ដ៏ ល្អ បំផុត នៅ ពេល អ្នក រាល់ គ្នា ។ អ្នក គួរតែ ទៅ កាន់ ផ្នែក ខាងក្រៅ ។ ពិភព លោក ដ៏ ល្អ បំផុត នៅ ពេល អ្នក រាល់ គ្នា ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ពួក គេ នឹង មាន ភ្ញាក់ ផ្អើល មនុស្ស ភាគ ច្រើន គឺ ស្រាល ។ មនុស្ស ភាគ ច្រើន គឺ ស្រាល ។ ពួក គេ មិន ធ្វើ អ្វី ។ ហើយ ពេល ពួក គេ ធ្វើ អ្វី មួយ ពួក គេ មិន ធ្វើ វា ល្អ ។ អ្នក ចាំបាច់ ប្រយ័ត្ន អំពី អ្វី ដែល អ្នក ធ្វើ និង អ្វី ដែល អ្នក មិន ធ្វើ ។ មែន! នេះ គឺ ជា មូលហេតុ ដែល មនុស្ស វ័យ ក្មេង គឺ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ និយាយ មិន មែន ។ ហើយ នេះ គឺ ជា មូលហេតុ ដែល មនុស្ស វ័យ ក្មេង ក៏ មាន ល្អ បំផុត ក្នុង ការ និយាយ គ្មាន ។
កម្រិត ការ ទទួល យក អាជ្ញាបណ្ណ ល្អ បំផុត របស់ អាជ្ញាប័ទ្រ
កម្រិត ការ ទទួល យក អាជ្ញាបណ្ណ ល្អ បំផុត របស់ អាជ្ញាប័ទ្រ
តើ ការ ទទួល ស្គាល់ អាជ្ញាប័ណ្ណា ពេល អ្នក ចង់ កណ្ដាល របស់ អ្នក តើ អ្នក ធ្វើ អ្វី? អ្វី ដំបូង ដែល អ្នក ធ្វើ គឺ ត្រូវ ផ្លាស់ប្ដូរ អត្ថបទ នៅ លើ បណ្ដាញ ។ វា មិន គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី វាយ កូដ នៃ បណ្ដាញ ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ដើម្បី ប្រាកដ ថា កូដ ប្លុក ត្រឹមត្រូវ អ្នក ត្រូវ តែ ត្រឹមត្រូវ អំពី ទំហំ ពុម្ព អក្សរ ។ ដូច្នេះ ប្រសិន បើ អ្នក រៀបចំ ផ្លាស់ប្ដូរ ទំហំ ពុម្ព អក្សរ អ្នក ត្រូវ តែ ទៅ កាន់ តំបន់ បណ្ដាញ របស់ ក្រុមហ៊ុន ដែល ផ្ដល់ ឲ្យ កម្មវិធី ដែល នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ផ្លាស់ប្ដូរ ទំហំ ពុម្ព អក្សរ ។ ថ.] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ប៉ុន្តែ ខ្លួន ឈ្មោះ របស់ មនុស្ស មិន មែន ទេ ។ ក្នុង ករណី ដូច គ្នា វា មាន ប្រយោជន៍ ដើម្បី ដឹង អត្ថន័យ នៃ ឈ្មោះ និង បន្ថែម វា ទៅ មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ ។ វា មាន ឈ្មោះ ច្រើន ជាង តែ មួយ ប៉ុណ្ណោះ ។ មនុស្ស ចង់ បាន និយាយ ថា ការ រៀបចំ គឺ ជា សិល្បករ ។ ពួក វា ខុស ។ មនុស្ស ចង់ បាន និយាយ ថា ការ រៀបចំ គឺ ជា សិល្បករ ។ មនុស្ស ចង់ បាន និយាយ ថា ការ រៀបចំ គឺ ជា សិល្បករ ។ មនុស្ស ចង់ បាន និយាយ ថា ការ រៀបចំ គឺ ជា សិល្បករ ។ មនុស្ស ចង់ បាន និយាយ ថា ការ រៀបចំ គឺ ជា សិល្បករ ។ មនុស្ស ចង់ បាន និយាយ ថា ការ រៀបចំ គឺ ជា សិល្បករ ។ មនុស្ស ចង់ បាន និយាយ ថា ការ រៀបចំ គឺ ជា សិល្បករ ។ មនុស្ស ចង់ បាន និយាយ ថា ការ រៀបចំ គឺ ជា សិល្បករ ។ មនុស្ស ចង់ បាន និយាយ ថា ការ រៀបចំ គឺ ជា សិល្បករ ។ មនុស្ស ចង់ បាន និយាយ ថា ការ រៀបចំ គឺ ជា សិល្បករ ។ ដើម្បី កំណត់ ការ ផ្ទាល់ របស់ កាត ទិន្នន័យ ដែល យើង ត្រូវការ ចេញ ពី កាត ហើយ បន្ទាប់ មក ប្រើ ដើម្បី ធ្វើ ទម្រង់ សម្រាប់ កាត ថ្មី ។ ដើម្បី កំណត់ ការ ផ្ទាល់ របស់ កាត ទិន្នន័យ ដែល យើង ត្រូវការ ចេញ ពី កាត ហើយ បន្ទាប់ មក ប្រើ ដើម្បី ធ្វើ ទម្រង់ សម្រាប់ កាត ថ្មី ។ ដើម្បី កំណត់ ការ ផ្ទាល់ របស់ កាត ទិន្នន័យ ដែល យើង ត្រូវការ ចេញ ពី កាត ហើយ បន្ទាប់ មក ប្រើ ដើម្បី ធ្វើ ទម្រង់ សម្រាប់ កាត ថ្មី ។ ប្រភេទ នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ ក្ដារ ក្ដារ សិទ្ធិ ប្រព័ន្ធ ទិន្នន័យ កណ្ដាល និង ប្រព័ន្ធ ការ ត្រួត ព្រះ ហេតុ អ្វី? ( ក) តើ អ្នក ចាស់ ទុំ អាច ធ្វើ អ្វី? ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ មនុស្ស កំពុង ដោះស្រាយ កាត ដែល មាន ច្រើន ពីរ ហេតុ អ្វី? មាន វិធី ខុស គ្នា ច្រើន ដើម្បី រក ឃើញ ប្រភេទ កាត ដែល មនុស្ស កំពុង ដ្រាយ ។ ប្រភេទ របស់ ម៉ាស៊ីន ញែក ធម្មតា បំផុត គឺ ជា forklift ។ មាន ប្រភេទ របស់ ម៉ាស៊ីន វិនាទី ច្រើន ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ក្នុង ចម្រៀក ផ្សេង ទៀត ។ ប្រភេទ ទូទៅ នៃ ម៉ាស៊ីន វិនាទី មួយ ចំនួន គឺ ជា កញ្ចប់ កា រ, ចលនា, បញ្ហា ដែល អាច ចាក់សោ, ប៊ូតុង, siren, ប្រព័ន្ធ សញ្ញា សម្រាំង ។ ចម្រៀង លេខ: ពួក វា ផង ដែរ មាន ដំណើរការ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ ពួកវា រក ឃើញ នៅពេល ដែល កណ្ដាល កណ្ដាល ។ ចំនួន គីឡូប៊ីមែល ដែល បាន បញ្ចូល ដោយ កាត គឺ សំខាន់ បំផុត ។ ( ក ) តើ យើង អាច ទាញ មេ រៀន អ្វី ខ្លះ? វិធី ល្អ បំផុត ដើម្បី ប្រាកដ ថា អ្នក អាច បញ្ចូល ចម្ងាយ ដោយ សុវត្ថិភាព គឺ ត្រូវ ប្រើ វិធីសាស្ត្រ ដោះស្រាយ ល្អ ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ប្រភេទ ថ្នាក់ កណ្ដាល ដែល ទូទៅ បំផុត គឺ ជា ត្រួតពិនិត្យ ចរាចរ ។ អ្នក ប្រហែល ជា មិន ត្រូវ តែ ទៅ កាន់ DMV ដើម្បី ទទួល ចម្លង នៃ ត្រួតពិនិត្យ ចរាចរ ។ ( ក) តើ អ្នក អាច ធ្វើ តាម គំរូ របស់ អ្នក យ៉ាង ដូច ម្ដេច? ( ខ ) តើ អ្នក នឹង ឆ្លើយ យ៉ាង ណា? រចនាប័យ មនុស្ស ភាគ ច្រើន គិត ថា ពិភព លោក កំពុង រត់ ទំហំ ។ ខ្ញុំ មិន គិត ទេ ។ ខ្ញុំ ជឿ ថា យើង ត្រូវ តែ បន្ត បន្ថែម ទំហំ ច្រើន ជាង ពិភព លោក ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ពួក វា ត្រូវ តែ មាន បង្កើត និង ការ បង្កើន ច្រើន ។ មនុស្ស ត្រូវ តែ មាន ប្រសាសន៍ ច្រើន ជាង និង ការ បង្កើន ។ ខ្ញុំ គិត ថា មនុស្ស គួរ តែ ធ្វើ ការងារ ខ្លាំង ដើម្បី រក្សា ទំហំ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ជម្រះ ដែល អាច ធ្វើ បាន ។ ពួក វា ត្រូវ តែ មាន បង្កើត និង ការ បង្កើន ច្រើន ។ មនុស្ស ត្រូវ តែ មាន ប្រសាសន៍ ច្រើន ជាង និង ការ បង្កើន ។ តំបន់ បណ្ដាញ ដែល ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក ព័ត៌មាន អំពី ស្ថានភាព ដែល មាន ខ្ពស់ ជាង ផ្សេង ទៀត ។ អ្នក អាច ឃើញ ភាព ខុស គ្នា រវាង សាឡេង និង កន្លែង ផ្សេង ទៀត ដោយ មើល តម្លៃ នៃ ស្ថានភាព ។ សាឡូម៉ូន ជា ធម្មតា មាន រហ័ស ច្រើន ជាង កម្លាំង ពីព្រោះ វា មាន សម្រាំង និង សេវា ល្អ ល្អ ។ ។ នៅ ពេល អ្នក ចូល ទៅ កាន់ សត្វ ក្រុមហ៊ុន ផ្គុំ អាច ប្រើ ការ ជូន ដំណឹង របស់ អ្នក ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ការ រចនា សម្ព័ន្ធ កណ្ដាល របស់ ម៉ាស៊ីន ថត ត្រួតពិនិត្យ hach delengyo robomaster vietnam ដោយ មិន មាន តម្លៃ បន្ថែម ។ ប្រព័ន្ធ ត្រូវ បាន រចនា ដើម្បី ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក នូវ ការ រចនា របស់ ម៉ាស៊ីន វិភាគ ដែល នឹង ជួយ អ្នក ឲ្យ ប្រសើរ ការ រចនា របស់ ម៉ាស៊ីន វិភាគ ។ រចនាប័ទ្ម នេះ គឺ ស្អាត និង សម្អាត ។ រចនាប័ទ្ម នេះ ជា ទូទៅ ក្នុង ហេហូដ ។ ការ ប្រើប្រាស់ ពិបាក ជម្រះ ធ្វើ ឲ្យ បណ្ដាញ រូបរាង និង ស្អាត ។ រចនាប័ទ្ម នេះ ត្រូវ បាន ស្គាល់ ជា រចនា រចនាប័ទ្ម ។ កាំ ទាក់ទង និង សម្អាត ។ រចនាប័ទ្ម នេះ គឺ សមរម្យ សម្រាប់ មនុស្ស ដែល ចង់ ដឹក នាំ កាត ដែល មាន កម្លាំង និង កម្លាំង ។ រចនាប័ទ្ម នេះ ផង ដែរ ជា រចនាប័ទ្ម ដែល គ្មាន ពេល ។ រចនាប័ទ្ម នេះ ជា ទូទៅ ក្នុង ហេហូដ ។ ការ ប្រើប្រាស់ ពិបាក ជម្រះ ធ្វើ ឲ្យ បណ្ដាញ រូបរាង និង ស្អាត ។ រចនាប័ទ្ម នេះ ត្រូវ បាន ស្គាល់ ជា រចនា រចនាប័ទ្ម ។ កាំ ទាក់ទង និង សម្អាត ។ វត្ថុ និង ពណ៌ នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ ប្លុក អាជ្ញាបណ្ណ នៅពេល ដែល អ្នក មាន អាល់ប៊ុម សម្រាប់ ស្វែងរក ការ ផ្គូផ្គង សម្រាប់ ឈ្មោះ របស់ មនុស្ស នៅ ក្នុង រូបថត នេះ មាន ន័យ អ្វី? ពីព្រោះ វា មាន ន័យ ថា អាល់ប៊ុម ធ្វើ កំហុស ពេល វា ចំពោះ ការ ស្វែងរក ការ ផ្គូផ្គង សម្រាប់ ឈ្មោះ ។ ហើយ គឺ ជា មូលហេតុ ដែល មនុស្ស ប្រើ តំបន់ មេឌៀ សាស្តា ដើម្បី មើល អ្វី ដែល មិត្ដ ភក្ដិ របស់ គាត់ កំពុង ធ្វើ ។ ឧទាហរណ៍ ល្អ នៃ នេះ គឺ ជា អ្នក លេង កណ្ដាល ដែល កំពុង ប្រើ ហាស្លាត #DiyParking រួច ហើយ ។ ផ្នែក ដំបូង នៃ មនុស្ស ដំបូង មាន កម្លាំង ពាក្យ សម្ងាត់ លើ វត្ថុ និង ពណ៌ នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ បណ្ដាញ អាជ្ញាប័ណ្ណ ហេតុ អ្វី? វា គឺ ងាយស្រួល ក្នុង ការ បង្កើត ឧបករណ៍ បង្កើន ដែល អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ដាន មនុស្ស ដែល ប្រហែល ជា បាន បាត់បង់ អាជ្ញាប័ណ្ណ របស់ វា ។ ចំណាំ នៃ ការ ប្រើ ប្រព័ន្ធ ដូចគ្នា ដើម្បី រក ឃើញ មនុស្ស ដែល បាត់ អាជ្ញាប័ណ្ណ របស់ ពួក វា ត្រូវ បាន ហៅ អ្វី ដែល ហៅ ថា " លិបិក្រម កម្រិត ។ ការ បង្កើត ច្រើន ដែល ធ្វើការ ក្នុង កាត គឺ ជា ទូទៅ ។ វា គឺ ងាយស្រួល ក្នុង ការ បង្កើត ឧបករណ៍ បង្កើន ដែល អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ដាន មនុស្ស ដែល ប្រហែល ជា បាន បាត់បង់ អាជ្ញាប័ណ្ណ របស់ វា ។ មូលហេតុ ដែល មនុស្ស ចូល ទៅ កាន់ កាែរ គឺជា ព្រោះ ពួក គេ នឹង ចង ចង់ ចង្អុល ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ពួក គេ ទៅ កាន់ ការហ្គា នឹង មិន មែន ទេ ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ពួក គេ ចង់ យក អ្វី ដែល ពួក គេ បង្កើត ។ មនុស្ស ជា ច្រើន ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី មើល មនុស្ស ដែល មាន កម្រិត ពណ៌ លឿន ហើយ ដូច្នេះ ពួក គេ នឹង មិន ចំណាំ ថា គ្មាន កាត នៅ ក្នុង ផ្លូវ ។ បញ្ហា គឺជា ពេល អ្នក ដឹក នាំ ក្នុង ភ្លៀង អ្នក មិន ចំណាំ ថា មិន មាន កាត នៅ ក្នុង ផ្លូវ ទេ ។ មនុស្ស ជា ច្រើន ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី មើល មនុស្ស ដែល មាន កម្រិត ពណ៌ លឿន ហើយ ដូច្នេះ ពួក គេ នឹង មិន ចំណាំ ថា គ្មាន កាត នៅ ក្នុង ផ្លូវ ។ មនុស្ស ជា ច្រើន ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី មើល មនុស្ស ដែល មាន កម្រិត ពណ៌ លឿន ហើយ ដូច្នេះ ពួក គេ នឹង មិន ចំណាំ ថា គ្មាន កាត នៅ ក្នុង ផ្លូវ ។ មនុស្ស ជា ច្រើន ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី មើល មនុស្ស ដែល មាន កម្រិត ពណ៌ លឿន ហើយ ដូច្នេះ ពួក គេ នឹង មិន ចំណាំ ថា គ្មាន កាត នៅ ក្នុង ផ្លូវ ។
របៀបដែលអ្នកអាចរកប្រាក់លើផលិតផលប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃ
របៀបដែលអ្នកអាចរកប្រាក់លើផលិតផលប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃ
សេចក្ដី ណែនាំ អំពី ប្រព័ន្ធ បញ្ជូន ដំណឹង ប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃ គឺជាឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលផ្តល់ព័ត៌មានដែលអាចអានបានរបស់មនុស្ស ដើម្បីជួយមនុស្សក្នុងការរុករកផ្លូវជុំវិញរថយន្តរបស់ពួកគេ។ គោលបំណងនៃប្រព័ន្ធចតយានយន្តឆ្លាតវៃ គឺដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនគ្រោះថ្នាក់ និងការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលបណ្តាលមកពីអ្នកបើកបរមិនបានប្រើប្រាស់ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ វាក៏ជួយជនពិការផងដែរ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេប្រើប្រាស់យានជំនិះកាន់តែមានសុវត្ថិភាព។ ប្រភេទប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃទូទៅបំផុតគឺ៖ ប្រព័ន្ធចតយានយន្ត ប្រព័ន្ធចតរថយន្តអេឡិចត្រូនិច។ល។ ប្រព័ន្ធចតរថយន្តដ៏ឆ្លាតវៃនេះ មិនត្រឹមតែជាគំនិតថ្មីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាមធ្យោបាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពមនុស្ស និងរថយន្តផងដែរ។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបច្ចេកវិទ្យាដោយអានគេហទំព័រ។ គំនិតនៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃគឺសាមញ្ញណាស់។ វាគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីការពារមនុស្សពីការប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់ពួកគេដោយផ្តល់ការព្រមានដល់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេនឹងចតរថយន្តរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបច្ចេកវិទ្យា សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។ ប្រព័ន្ធ​ចំណត​ដ៏​ឆ្លាតវៃ​នេះ​មាន​ការ​ពេញ​និយម​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​ប្រទេស​អ៊ីតាលី។ តាមការពិតមានប្រព័ន្ធជាច្រើនទៀតដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តតាមរបៀបដូចគ្នា។ វាងាយស្រួលដំឡើង និងសាមញ្ញក្នុងការដំណើរការ។ បើ​ចង់​ដឹង​បន្ថែម​ពី​បច្ចេកវិទ្យា សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Smart Parking System។ ប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃ គឺជាប្រព័ន្ធចតរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិដែលប្រើសញ្ញាដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរចរាចរណ៍ក្នុងរបៀបមួយដែលកាត់បន្ថយចំនួនរថយន្តនៅលើផ្លូវ។ ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃដំណើរការ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃ។ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃ។ ប្រព័ន្ធចំណតរថយន្តឆ្លាតវៃ គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សចតរថយន្តរបស់ពួកគេដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅចំណតរថយន្ត រួចចូលទៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេ។ នៅពេលអ្នកប្រើប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃ អ្នកអាចធ្វើបានច្រើនជាងការចតរថយន្តរបស់អ្នក។ វាក៏នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការហៅទូរសព្ទ ថតរូប ពិនិត្យមើលអ៊ីមែល ពិនិត្យមើលកញ្ចប់របស់អ្នក រៀបចំការណាត់ជួប ផ្ញើសារ គ្រប់គ្រងគណនី បញ្ជាទិញគ្រឿងទេស ផ្ញើសារ SMS និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ វាងាយស្រួលប្រើណាស់ ហើយវាជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបាន។ ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូង និងការប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍នៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃ វាជាការសំខាន់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលមិនបានរំពឹងទុក។ សំណួរ ដំបូង គឺ សំខាន់ បំផុត ។ ប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានបទពិសោធន៍មិនល្អជាមួយប្រព័ន្ធចាស់។ រឿងល្អអំពីប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃគឺថាវានឹងធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល។ ប្រសិនបើអ្នកមានបទពិសោធន៍មិនល្អជាមួយប្រព័ន្ធចាស់ នោះអ្នកនឹងត្រូវរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថ្មី។ ប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃនឹងជំនួសកន្លែងចាស់មួយកន្លះនាពេលអនាគត ហើយវានឹងផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងបើកបរ។ ហើយនោះជាអ្វីដែលប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃនឹងផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងបើកបរ។ ចំនុចល្អរបស់ប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃគឺថា វានឹងជំនួសកន្លែងចាស់មួយកន្លះនាពេលអនាគត ហើយវានឹងផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងបើកបរ។ ហើយនោះជាអ្វីដែលប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃនឹងផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងបើកបរ។ ចំណតរថយន្តគឺចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់។ មនុស្ស​នឹង​ត្រូវ​ចត​នៅ​ផ្លូវ​ដែល​គេ​ចង់​ទៅ មិន​មែន​តែ​ផ្លូវ​ដែល​គេ​នឹង​ទៅ​នោះ​ទេ។ មនុស្សនឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតនៅពេលពួកគេចតព្រោះពួកគេប្រហែលជាមិនដឹងពីរបៀបចត។ ពួកគេ​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ពី​របៀប​ចត​ទេ ព្រោះ​ពួកគេ​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ពីរបៀប​ចត។ មនុស្សនឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតនៅពេលពួកគេចតព្រោះពួកគេប្រហែលជាមិនដឹងពីរបៀបចត។ ចំណតរថយន្តគឺចាំបាច់សម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត។ វា​មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​ឡាន​ទេ ប៉ុន្តែ​គឺ​អំពី​ការ​មាន​កន្លែង​មាន​ផាសុខភាព​សម្រាប់​ចត។ មនុស្ស​ដែល​មាន​ការ​ចងចាំ​ល្អ​ពី​អតីតកាល​របស់​ខ្លួន​ទំនង​ជា​នឹង​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត។ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងជួយមនុស្សឱ្យសម្រេចបានកាន់តែច្រើនក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ ហើយវាក៏នឹងធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការចត។ ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងនៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃគឺថាវាធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចជាអ្នកនៅផ្ទះ។ បើ​អ្នក​ចង់​មាន​អារម្មណ៍​ដូច​នៅ​ផ្ទះ នោះ​អ្នក​ត្រូវ​មាន​ផាសុកភាព​ក្នុង​ឡាន។ ប្រសិនបើអ្នកមានផាសុកភាពនៅក្នុងឡានរបស់អ្នក នោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាងមុន ហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅ។ ដូចគ្នាដែរចំពោះប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃ។ វានឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចជាអ្នកនៅផ្ទះ។ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាអ្នកនៅផ្ទះនៅពេលអ្នកចតឡាន។ គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃ យើងនឹងប្រើឧទាហរណ៍ខាងក្រោមដើម្បីបង្ហាញអ្នកពីរបៀបបង្កើតកូដសាមញ្ញ និងស្អាតដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសន្សំពេលវេលាច្រើន។ រឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាននៃការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពីរបៀបសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដើម្បីឱ្យអ្នកអាចធ្វើការលើពួកវាតាមរបៀបវិជ្ជាជីវៈ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើកូដនេះ អ្នកត្រូវស្គាល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចធ្វើការលើពួកវាបានយ៉ាងងាយស្រួល។ មានរថយន្តជាច្រើនដែលអាចចតក្នុងយានដ្ឋានបាន ប៉ុន្តែមិនមានរថយន្តច្រើនទេដែលអាចចតក្នុងយានដ្ឋានបាន។ ភាគច្រើន ប្រជាពលរដ្ឋនឹងចតរថយន្តនៅផ្លូវធំ ដែលងាយស្រួល ប៉ុន្តែពួកគេក៏ចតរថយន្តនៅកណ្តាលផ្លូវ ដែលជាការរអាក់រអួល។ ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការបាត់បង់។ នេះ​ដោយ​សារ​តែ​រថយន្ត​ភាគ​ច្រើន​មាន​ទំហំ​តូច ហើយ​ពិបាក​រក​ផ្លូវ។ ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជាប់​គាំង​កណ្តាល​ផ្លូវ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ដើរ​ឆ្ងាយ​ដើម្បី​រក​កន្លែង​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត​សម្រាប់​ចត​រថយន្ត​របស់​អ្នក។ នេះជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនជ្រើសរើសចតរថយន្តរបស់ពួកគេនៅតាមផ្លូវដែលមមាញឹកបំផុត។ គោលគំនិតនៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃគឺថាវាអនុញ្ញាតឱ្យរថយន្តត្រូវបានបើកបរក្នុងលក្ខណៈគ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ។ រថយន្ត​អាច​ប្រើ​សញ្ញា​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ពេល​ដែល​វា​នៅ​ជិត​ផ្លូវ​កោង ដើម្បី​ឱ្យ​ពួកគេ​អាច​រើចេញ​ពី​ផ្លូវ​បាន​ប្រសិនបើ​ពួកគេ​មិន​ចង់​ទៅ​ទីនោះ។ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សចតរថយន្តរបស់ពួកគេដោយមិនប្រើទូរស័ព្ទដៃ ឬអ្វីផ្សេងទៀត។ អត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតនៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃគឺថាវាអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សចតរថយន្តរបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាព។ ការវាយតម្លៃរួមនៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណតរថយន្តកាន់តែទំនើប និងស្មុគស្មាញ។ មនុស្សអាចវង្វេងនៅក្នុងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដ៏ស្មុគស្មាញដែលអនុវត្តចំពោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណត។ ពួកគេត្រូវយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរបៀបស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន។ មនុស្សក៏គួរតែអាចអានធាតុផ្សំផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណតផងដែរ។ អ្នកដែលត្រូវបណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកន្លែងចតរថយន្តគួរតែត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធ។ មនុស្សភាគច្រើនមិនចាំបាច់ដឹងថាពួកគេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលពួកគេធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ ប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃ គឺជាអ្វីដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅរបស់យើងនាពេលអនាគត។ វានឹងអាចជួយមនុស្សដែលកំពុងរត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត ហើយពួកគេនឹងមានកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាង។ គោលដៅចម្បងនៃប្រព័ន្ធគឺដើម្បីអាចកែលម្អគុណភាពសេវាកម្មរបស់អតិថិជន និងកាត់បន្ថយចំនួនបទពិសោធន៍មិនល្អ។ ដូច្នេះ គោលបំណងសំខាន់នៃប្រព័ន្ធគឺធ្វើឱ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ស្រួលនៅពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។ បញ្ហាចម្បងជាមួយប្រព័ន្ធគឺថាអតិថិជនមិនដឹងពីរបៀបប្រើប្រព័ន្ធ។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអតិថិជនចង់ចតរថយន្តរបស់គាត់នៅក្នុងយានដ្ឋាន ប្រព័ន្ធនេះមិនមានច្រកទ្វារស្វ័យប្រវត្តិទេ។ វា​មិន​មាន​ប៊ូតុង​ណា​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ថា​ពេល​ណា​ដែល​អតិថិជន​គួរ​ចូល​ក្នុង​យានដ្ឋាន។ ទ្រឹស្តីនៃប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃ គឺជាកម្មវិធីនៃបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត ដែលជួយផ្តល់ការណែនាំដល់អតិថិជន ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាព។ ប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃដ៏ល្អនឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកបើកបរមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដោយប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនពេកក្នុងចរាចរណ៍ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជួយកាត់បន្ថយចំនួនគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។ ប្រព័ន្ធចតរថយន្តឆ្លាតវៃនឹងអាចប្រើក្បួនដោះស្រាយដើម្បីប៉ាន់ស្មានចំនួនពេលវេលាដែលអ្នកបើកបរត្រូវចំណាយក្នុងចរាចរណ៍ ដូច្នេះអ្នកបើកបរអាចបត់បានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
គ្មាន​ទិន្នន័យ
Shenzhen TGW Technology Co.,Ltd is the leading access control solution provider for vehicle intelligent parking system, license plate recognition recognition system and pedestrian access control turnstile and face recognition terminals.
គ្មាន​ទិន្នន័យ
CONTACT US

Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd

Tel: +86 15024060745

E-Mail: info@sztigerwong.com

Add: Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park,  Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

                    

Copyright © 2021 Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd  | Sitemap
ជជែក​កំសាន្ត​តាម​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​ត
Please message us and we’ll be sure to respond ASAP, what product you intrested in?
contact customer service
skype
whatsapp
messenger
លប់ចោល