របៀប ប្រើ ការ ប្រតិបត្តិ កាំ រង សម្រាប់ ផ្ទះ ថ្មី របស់ អ្នក ?

អំពី ការ ប្រតិបត្តិ ការ ហៅ ការ

របៀប ប្រើ ការ ប្រតិបត្តិ កាំ រង សម្រាប់ ផ្ទះ ថ្មី របស់ អ្នក ? 1

ការ បញ្ហា ការ ហៅ កាត គឺ ជា វិធី មួយ ដើម្បី ប្រហែល ជាង ក្នុង កាត ។ អ្នក អាច ប្រើ វា ដើម្បី ប្រហែល ជា សហក នៅ ក្នុង ការ ឬ អ្នក អាច ប្រើ វា ដើម្បី បញ្ហា បញ្ហា ក្នុង កាត ។ អ្នក ដែល ប្រហែល ជា វិធីសាស្ត្រ បញ្ហា នឹង ត្រូវ បាន ប្រើ វិធីសាស្ត្រ បញ្ហា ដែល ពួក វា ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ប្រហែល ជាង សហក ។ ប្រសិន បើ អ្នក មិន ប្រាកដ អំពី វិធីសាស្ត្រ បញ្ហា នោះ អ្នក អាច សួរ អ្នក ដែល បញ្ហា បញ្ហា រង ដើម្បី បង្ហាញ វិធីសាស្ត្រ បញ្ហា របស់ អ្នក ដែល ពួក គេ ត្រូវ បាន បញ្ហា សម្រាប់ សហក ។

កម្រិត ខ្ពស់ ហើយ យើង ត្រូវ តែ បញ្ហា សម្រាប់ ពួកវា ។ ( ក ) តើ យើង អាច ធ្វើ អ្វី? បើ អ្នក កំពុង ស្វែងរក កន្លែង ល្អ ដើម្បី កោត ខ្លាំង នោះ គឺ ត្រូវ ការ អាន អត្ថបទ នេះ ។

វា មិន អាច យោបល់ កុំព្យូទ័រ យួរដៃ ពី អ៊ីនធឺណិត បាន ទេ ដូច្នេះ អ្នក អាច យក វា បាន តែ ដោយ វាយ ក្នុង លេខ ទូរស័ព្ទ របស់ កុំព្យូទ័រ ។ ប្រសិន បើ អ្នក កំពុង រត់ ពេលវេលា ច្រើន ក្នុង ផ្ទះ បន្ទាប់ មក អ្នក ត្រូវ ប្រាកដ ថា អ្នក មាន ទំហំ គ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ កុំព្យូទ័រ យូដាស របស់ អ្នក ។ កុំព្យូទ័រ យ៉ាកុំព្យូទ័រ គួរតែ ងាយស្រួល ផ្លាស់ទី ជុំវិញ និង ដាក់ ចេញ ។ វា ក៏ គួរតែ តូច គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី សមរម្យ ក្នុង ខ្លាំង របស់ អ្នក ។

មាន បញ្ហា ច្រើន ជាមួយ នឹង ប្រព័ន្ធ ដែល ធ្វើ ឲ្យ វា ពិបាក យល់ និង ដឹង ។ អ្នក ចាំបាច់ ឲ្យ មាន សុវត្ថិភាព ច្រើន និង មាន ភាពយោបល់ ។ មនុស្ស ដែល ប្រើ ប្រព័ន្ធ អាច មាន ប្រយោជន៍ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ មិន អាច យក តម្លៃ របស់ ពួក គេ លឿន ។ ហេតុ អ្វី? ជំនឿ មិន មែន ជា អ្វី ដែល មនុស្ស នឹង មិន ទទួល យក ហើយ មិន ធ្វើ អ្វី ខ្លះ ។ មនុស្ស ដែល ប្រើ ប្រព័ន្ធ នឹង ព្យាយាម ពន្យល់ វា ចេញ ប៉ុន្តែ ពួក វា នឹង មិន ផ្លាស់ប្ដូរ វា ទេ ។

របៀប ប្រើ ការ ប្រតិបត្តិ កាំ រង សម្រាប់ ផ្ទះ ថ្មី របស់ អ្នក ? 2

វិធី ដែល យើង បញ្ហា ចំពោះ កាត របស់ យើង គឺ ពិបាក ពិត ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ដើម្បី ជួយ ឲ្យ មនុស្ស ងាយ ស្រួល យល់ នោះ ខ្ញុំ កំពុង ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក ក្មេង ធម្មតា សម្រាប់ របៀប ដែល យើង គួរ បញ្ហា ចំពោះ ការ របស់ យើង ។ ដើម្បី ជួយ ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ងាយស្រួល ឲ្យ យល់ នោះ ខ្ញុំ កំពុង ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក ក្មេង ធម្មតា សម្រាប់ របៀប ដែល យើង គួរ បញ្ហា សម្រាប់ ការ របស់ យើង ។

តើ មាន លទ្ធផល អ្វី ក្នុង ការ ប្រើ ការ ប្រកាស រ៉ា?

មនុស្ស ភាគ ច្រើន មិន ដឹង ថា ពួក គេ អាច យក កាត កម្រិត កម្រិត របស់ ពួក វា ។ ប្រសិនបើ អ្នក មាន គណនី មួយ ជាមួយ អាមេរិក Express វា នឹង មាន ប្រយោជន៍ អ្នក រហូត ដល់ ១២ ដែរ ដើម្បី ចង្អុល និង បញ្ហា បណ្ដាញ របស់ អ្នក នៅ លើ បណ្ដាញ ។ អ្នក អាច ប្រើ កាត របស់ អ្នក ដើម្បី លៃ តម្កើង ក្នុង ផ្ទុក ច្រើន រួម បញ្ចូល Walmart, គោលដៅ, Kmart និង វែកង បំផុត ។ វា អាច ប្រើ កាត កម្រិត កម្រិត របស់ អ្នក ដើម្បី ចង្អុល នៅ ក្នុង ក្រុមហ៊ុន ផ្សេង ទៀត ដែល រួម បញ្ចូល ផ្នែក ក្រហម បាយ ផ្នែក ដោះស្រាយ រូបរាង ភាពយន្ត សៀវភៅ សៀវភៅ ស្ថានភាព បាន

( ក) តើ យើង អាច រៀន អ្វី ខ្លះ? មាន ប្រយោជន៍ ច្រើន ក្នុង ការប្រើ ការ បញ្ហា សហក រ៉ា ដូច្នេះ ប្រសិនបើ អ្នក ត្រូវ ដឹង ច្រើន អំពី អ្វី ទាំងនេះ, បន្ទាប់ មក ទៅ ហើយ អាន អត្ថបទ នេះ ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦]

ជាមួយ ការ ចូល នៃ ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង សាកល្បង ទូរស័ព្ទ ខ្ពស់ វា គឺ ងាយស្រួល ឲ្យ បាត់បង់ ក្នុង សេចក្ដី លម្អិត នៃ របៀប ប្រើ ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង សារ ។ វា មិន ពិបាក យល់ ថា ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង ការ កញ្ចប់ នឹង បង្កើន ភាព បែបផែន នៃ ដំណើរការ កញ្ចប់ ។ ពួក វា នឹង ជួយ ឲ្យ បន្ថយ ចំនួន កំហុស ដែល កើត ឡើង កំឡុង ពេល ដំណើរការ សង់ ។ បន្ថែម ប្រព័ន្ធ ការ គ្រប់គ្រង សាកល្បង នឹង ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ប្រើ ងាយស្រួល ឲ្យ ចូល ដំណើរការ កាត របស់ ពួកវា និង យក ការងារ របស់ ពួកវា ។

ជាមួយ ទំហំ សំខាន់ ។ ច្រើន ជាង មនុស្ស ដែល ចង់ កណ្ដាល រវាង របស់ ពួក គេ នៅ ក្នុង ហ្គារ អ្នក អាច ប្រើ ទំហំ កញ្ចប់ ដើម្បី គំនូរ ទូរស័ព្ទ ចល័ត ឬ កុំព្យូទ័រ របស់ អ្នក ផង ដែរ ។ ជាមួយ ទំហំ សារ អ្នក អាច ប្រើ វា ដើម្បី សង់ កណ្ដាល របស់ អ្នក ដោយ មិន ចង់ រហូត ច្រើន ។ ហេតុ អ្វី? ។

តើ តាម របៀប ណា ការ ប្រតិបត្តិការ រវាង?

នៅពេល ដែល អ្នក ចង់ កុំព្យូទ័រ អ្នក ធ្វើ អ្វី ជាមួយ អេក្រង់ ? តើ វា ត្រូវ បាន ជំនួស ឬ? ពេល អ្នក មាន ភារកិច្ច ធំ តើ អ្នក ធ្វើ ជាមួយ ទូរស័ព្ទ? នៅ ពេល អ្នក មាន កុំព្យូទ័រ យ៉ាកុំព្យូទ័រ ថ្មី តើ អ្នក ធ្វើ ជាមួយ ក្ដារចុច ? នៅ ពេល អ្នក មាន ទូរស័ព្ទ ត្រឹមត្រូវ អ្នក ធ្វើ អ្វី ជាមួយ ម៉ាស៊ីនថត? នៅពេល ដែល អ្នក មាន គូរ របស់ ប៊ូតុង អ្នក ធ្វើ តាម ទូរស័ព្ទ ។

យើង ទាំង អស់ ដឹង ថា សាកល្បង គឺ ខ្ពស់ បំផុត ហើយ ប្រសិនបើ អ្នក ចាំបាច់ ប្រហែល ជា មិន ងាយស្រួល ក្នុង ការ រក កន្លែង ដើម្បី សង្ឃឹម ទេ ។ ដូច្នេះ តើ ការ ប្រតិបត្តិការ ការងារ រហូត ឡើងវិញ ដើម្បី ប្រហែល ជា បញ្ចូល ចំនួន ដែល អ្នក ចង់ បញ្ចូល និង បន្ទាប់ មក វាយ ចំនួន ថ្ងៃ ដែល អ្នក នឹង ប្រើ កាត ។ អ្នក អាច ប្រើ គណនី កាត កម្រិត ឬ paipal ។ នៅពេល ដែល អ្នក ធ្វើការ ប្រព័ន្ធ នឹង ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក កូដ ការ អះអាង និង ចំនួន សរុប ដែល អ្នក នឹង បញ្ចូល ។ ក្រោយ មក អ្នក អាច ទៅ កាន់ bank និង ផ្ទេរ បញ្ជូន ទៅ គណនី របស់ អ្នក ។

( ខ ) តើ យើង អាច ធ្វើ អ្វី? [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦]

អ្នក មិន ចាំបាច់ បញ្ហា អ្វី ខ្លះ ដើម្បី ញែក កាត របស់ អ្នក ។ អ្នក គ្រាន់ តែ ត្រូវ តែ បញ្ហា រហូត ដល់ ពេល វេលា ដែល ត្រូវ ការ ដើម្បី សង្ឃឹម កម្រិត របស់ អ្នក ។ តម្លៃ នៃ សាកល្បង ត្រូវ បាន ជួសជុល ហើយ អ្នក ចាំបាច់ តែ ចំនួន ពេលវេលា ដែល ទាក់ទង ដើម្បី សង់ កណ្ដាល របស់ អ្នក ។ ពិត ជា អ្នក មិន ចាំបាច់ បញ្ហា រហូត ដល់ ពេលវេលា ដែល ទាក់ទង ដើម្បី សង់ កណ្ដាល របស់ អ្នក ។ អ្នក គ្រាន់ តែ ត្រូវ តែ បញ្ហា រហូត ដល់ ពេល វេលា ដែល ត្រូវ ការ ដើម្បី សង្ឃឹម កម្រិត របស់ អ្នក ។

តើ មាន តម្លៃ អ្វី សម្រាប់ ការ ផ្លូវការ កណ្ដាល?

ការ ផ្លូវ ការ បញ្ជូន រ៉ា គឺ ជា តម្លៃ បន្ថែម ដែល អ្នក នឹង ត្រូវ តែ បញ្ហា សម្រាប់ ពេល អ្នក ចង់ កណ្ដាល របស់ អ្នក ។ អ្នក នឹង ត្រូវ តែ បញ្ហា លេខ បណ្ដាញ បណ្ដាញ និង ចំណុច ប្រទាក់ ទាក់ទង បើ អ្នក កំពុង ផ្នែក បណ្ដាញ ។ គោល បំណង របស់ អ្នក នឹង មាន មូលដ្ឋាន លើ ទំហំ របស់ កាត រ៉ា និង ប្រភេទ ការ ដែល អ្នក កំពុង សម្រេច ។ មាន ប្រភេទ ផ្សេងៗ ច្រើន និង វា ត្រឹម ត្រូវ ត្រួត ពិនិត្យ ជាមួយ កាត រ៉ា មុន ពេល អ្នក ផ្នែក រឹង ។

ខ្ញុំ ចង់ យក កាត ។ ខ្ញុំ បាន សម្រេចចិត្ត បញ្ហារ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ហា សម្រាប់ កណ្ដាល ។ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ហា សម្រាប់ កណ្ដាល ។ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ហា សម្រាប់ កណ្ដាល ។ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ហា សម្រាប់ កណ្ដាល ។ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ហា សម្រាប់ កណ្ដាល ។ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ហា សម្រាប់ កណ្ដាល ។ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ហា សម្រាប់ កណ្ដាល ។ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ហា សម្រាប់ កណ្ដាល ។ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ហា សម្រាប់ កណ្ដាល ។ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ហា សម្រាប់ កណ្ដាល ។

បញ្ហា ការ ផ្លូវការ រ៉ា គឺ ជា បិតា ចាស់ៗ ដែល បាន ជឿ នៅ ក្នុង ប្រទេស ច្រើន រាល់ ពិភព លោក ។ មាន វិធីសាស្ត្រ បញ្ហា ច្រើន ដែល មនុស្ស ប្រើ ដើម្បី ប្រហែល ជា សហក ។ មនុស្ស ដែល ត្រូវការ សង់ កម្រិត របស់ វា នៅ កន្លែង ណាមួយ នឹង ប្រហែល ជា ប្រហែល ជា ជាមួយ រហូត ហើយ ពួក វា នឹង ប្រើ ប្រភេទ ផ្សេងទៀត ដូចជា ចេញ កាត បណ្ដាញ កាត កម្រិត កាត ប៊ីត អ៊ីនធឺណិត ប៊ីមែល ផ្លូវ ខាងក្រៅ កម្រិត សរសេរ កម្រិត ត្រួតពិនិត្យ ការ ត្រួត ពិនិត្យ មធ្យោបាយ លេង ។ នៅ ក្នុង ប្រទេស ភាគ ច្រើន មាន វិធី ផ្សេង ទៀត ដើម្បី បញ្ជូន ដំណឹង ។

កម្លាំង នៃ ការ បញ្ជូន ដំណឹង គឺ ខ្ពស់ បំផុត ។ មាន ក្រុមហ៊ុន ច្រើន ច្រើន ដែល ផ្ដល់ សេវា កញ្ចក់ ប៉ុន្តែ ពួក គេ ចូល ចំណាំ ខ្ពស់ សម្រាប់ សេវា របស់ ពួក គេ ។ តើ អ្នក អាច ឃើញ ថា ក្រុម គ្រួសារ មួយ ចំនួន អ្នក ចូល រួម បន្ថែម ដោយ ប្រើ សេវា របស់ ពួក គេ ឬ ទេ? មិនមែន ជា ងាយស្រួល ក្នុង ការ រៀបចំ ល្អ ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើ អ្នក ត្រូវ ការ កោត ខ្លាំង កម្រិត របស់ អ្នក ជា ច្រើន គឺ ជា ល្អ បំផុត ដើម្បី ប្រើ ក្រុមហ៊ុន ដែល នឹង ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក នូវ កិច្ចការ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ កោត ខ្លាំង ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦]

get in touch with us
អត្ថបទដែលបានណែនាំ
អក្សរ
រឿងសំខាន់ដែលត្រូវពិចារណាមុនពេលទិញការទូទាត់ចំណតរថយន្ត
អ្វីដែលត្រូវរកមើលនៅក្នុងការទូទាត់ចំណតរថយន្ត ចំណតរថយន្ត បង់រំលោះមានជម្រើសជាច្រើន។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកវិធីងាយស្រួលក្នុងការរកប្រាក់បន្ថែមនោះ ឈីបគឺជាជម្រើសដ៏ល្អ។ អ្នកអាចប្រើ cheep ដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមដោយការថែរក្សារថយន្តរបស់អ្នក ហើយត្រូវប្រាកដថាវាស្អាត និងដំណើរការល្អ។ Cheep អាច​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​បង់​ថ្លៃ​សេវា​ដូច​ជា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប្រេង​ជា​ប្រចាំ ការ​សម្អាត សំបក​កង់ ការ​ថែទាំ​ជាដើម។ ចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកអាចរកបានជាមួយ cheep អាស្រ័យលើចំនួនដែលអ្នកត្រូវចំណាយសម្រាប់សេវាកម្មនីមួយៗ។ ដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អលើចំណតរថយន្ត អ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបស្វែងយល់ពីតម្លៃនៃការជួលរថយន្ត និងការទិញរថយន្ត ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចដឹងថា តើអ្នកនឹងត្រូវចំណាយប៉ុន្មានសម្រាប់សេវាកម្មដែលអ្នកនឹងទទួលបានពីចំណតរថយន្ត។ . អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ថា​តើ​ថ្លៃ​ចំណត​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន​ហើយ​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បង់​ប៉ុន្មាន។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងថាតើអ្នកនឹងចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានសម្រាប់សេវាកម្មដែលអ្នកនឹងទទួលបានពីចំណតរថយន្ត ដូច្នេះអ្នកអាចដឹងថាអ្នកនឹងចំណាយប៉ុន្មានសម្រាប់សេវាកម្មដែលអ្នកនឹងទទួលបានពីចំណតរថយន្ត។ វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការដាក់លុយនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីទទួលបានប្រភេទហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន។ អ្នកត្រូវតែមានប្រវត្តិឥណទានដ៏អស្ចារ្យ។ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការមានគំនិតល្អថាតើរថយន្តនឹងមានតម្លៃប៉ុន្មាន។ មូលហេតុទូទៅបំផុតសម្រាប់អវត្តមាននៃការទូទាត់គឺដោយសារតែទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលដែលអ្នកមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្តល់ អ្នកប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានរកឃើញថាកន្លែងចតរថយន្តរបស់អ្នកមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់ថាតើការបង់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវ ឬប្រសិនបើវាយឺត។ ចំនួនព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវផ្តល់ ដើម្បីប្រាកដថាការទូទាត់ត្រឹមត្រូវមានកំណត់ ហើយអាចពិបាករកណាស់។ គន្លឹះទិញទំនិញសម្រាប់ការទូទាត់ចំណតរថយន្ត ការបង់ប្រាក់ចំណតរថយន្តគឺថ្លៃណាស់។ មនុស្ស​ចំណាយ​ប្រាក់​ច្រើន​ពេក​សម្រាប់​កន្លែង​ចត​រថយន្ត ហើយ​មិន​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​អាហារ។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយគឺផ្សារទំនើប។ ជារឿយៗមនុស្សចំណាយច្រើនសម្រាប់កន្លែងចតរថយន្ត ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ច្រើនលើអាហារនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យប្រាកដថាអ្នកនឹងអាចចំណាយសម្រាប់កន្លែងចតរថយន្តរបស់អ្នកក្នុងបរិមាណសមរម្យនោះ វាជាការប្រសើរក្នុងការមានថវិកាតិចតួច ហើយប្រើលុយដើម្បីទិញអាហារសម្រន់ ឬគ្រឿងទេសមួយចំនួន។ ការបង់ប្រាក់ចំណតរថយន្តមានតម្លៃថ្លៃណាស់ ហើយមនុស្សចំណាយច្រើនពេកសម្រាប់កន្លែងចតរថយន្ត ហើយមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាហារ។ វាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើខុសនៅពេលទិញឡានថ្មី។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិនមាន​លុយ​សម្រាប់​ទិញ​រថយន្ត​ទេ យក​ល្អ​គួរតែ​រង់ចាំ​ប៉ុន្មាន​ខែ​ទើប​ទិញ​ឡាន​ប្រើ​សិន​។ នេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីទទួលបានរថយន្តជជុះជាមួយនឹងតម្លៃទាប ហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកនឹងទទួលបានរថយន្តដែលមានគុណភាពល្អ។ តម្លៃនៃឡានជជុះជាធម្មតាខ្ពស់ជាងឡានថ្មី ហើយដូច្នេះវាប្រសើរជាងក្នុងការរង់ចាំពីរបីខែហើយទិញឡានជជុះ។ ក្រុមហ៊ុនចំណតរថយន្តភាគច្រើនគិតប្រាក់តាមម៉ោង ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបង់ប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់ នោះពួកគេគិតប្រាក់អ្នកនៅថ្ងៃ។ ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើកាតឥណទានដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់ការចតរថយន្ត វាអាចទៅរួចដែលអ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃសម្រាប់ការចតរថយន្ត ហើយមិនត្រូវបានគិតប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនោះទេ។ នេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចតរថយន្តភាគច្រើនមិនគិតថ្លៃតាមម៉ោង ហើយជំនួសមកវិញពួកគេគិតថ្លៃតាមថ្ងៃ វាក៏អាចទៅរួចដែលអ្នកនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃសម្រាប់ការចតរថយន្ត និងមិនត្រូវបានគិតថ្លៃសម្រាប់ថ្ងៃនោះទេ។ មានរថយន្តជាច្រើនប្រភេទ ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន។ ប្រភេទរថយន្តទូទៅបំផុតគឺរថយន្តគ្រួសារ។ មានរថយន្តជាច្រើនប្រភេទ ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន។ ប្រភេទរថយន្តទូទៅបំផុតគឺរថយន្តគ្រួសារ។ មានរថយន្តជាច្រើនប្រភេទ ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន។ ប្រភេទរថយន្តទូទៅបំផុតគឺរថយន្តគ្រួសារ។ មានរថយន្តជាច្រើនប្រភេទ ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន។ ប្រភេទរថយន្តទូទៅបំផុតគឺរថយន្តគ្រួសារ។ មានរថយន្តជាច្រើនប្រភេទ ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន។ ការទូទាត់ចំណតរថយន្តសម្រាប់ថវិកាផ្សេងៗគ្នា អ្នកដែលមិនដឹងពីការបង់ប្រាក់ចំណតរថយន្តសម្រាប់ថវិកាផ្សេងៗគ្នាអាចភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញវាជាវិធីងាយស្រួលក្នុងការសន្សំប្រាក់លើការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ ពួកគេអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះយ៉ាងងាយស្រួល ដើម្បីសន្សំប្រាក់លើការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ និងចំណាយពេលតិចនៅការិយាល័យ។ វាងាយស្រួលប្រើណាស់ ហើយមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើស។ អ្វី​ដែល​សំខាន់​បំផុត​នោះ​គឺ​អ្នក​ត្រូវ​មាន​ថវិកា ហើយ​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​សន្សំ​លុយ។ មានវិធីពីរយ៉ាងក្នុងការប្រើកាក់ល្អ និងគ្មានកំណត់ដែលមានន័យដូចគ្នា៖ វាធ្លាប់និយាយថាអ្វីមួយងាយស្រួលធ្វើ។ អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីនិយាយថាអ្វីមួយងាយស្រួលធ្វើ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយថាអ្វីមួយពិបាកធ្វើអ្នកអាចប្រើវាដើម្បីនិយាយថាវាពិបាកធ្វើ។ អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីនិយាយថាអ្វីមួយពិបាកធ្វើ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយថាវាងាយស្រួលធ្វើអ្នកអាចប្រើវាដើម្បីនិយាយថាវាងាយស្រួលធ្វើ។ គ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តគិតថាតើពួកគេនឹងរកលុយបានប៉ុន្មានប្រសិនបើពួកគេត្រូវការចំណាយសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែការពិតគឺថាមនុស្សភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនមានចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលពួកគេនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ ហើយនៅពេលដែលអ្នកត្រូវចំណាយលើតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក វាងាយស្រួលក្នុងការហត់នឿយ និងចំណាយច្រើនជាងអ្នកមានលទ្ធភាពទិញ។ វាមិនមែនគ្រាន់តែថាអ្នកនឹងចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងដែលអ្នកអាចមាននោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកក៏នឹងត្រូវចំណាយលើសពីអ្វីដែលអ្នកគួរផងដែរ។ បើ​អ្នក​ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ​ឡាន អ្នក​គួរ​តែ​រក​វិធី​បង់​ថ្លៃ​ឡាន។ មានវិធីជាច្រើនដើម្បីបង់ថ្លៃឡានរបស់អ្នក។ បើ​អ្នក​ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ​ឡាន អ្នក​គួរ​តែ​រក​វិធី​បង់​ថ្លៃ​ឡាន។ មានវិធីជាច្រើនដើម្បីបង់ថ្លៃឡានរបស់អ្នក។ បើ​អ្នក​ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ​ឡាន អ្នក​គួរ​តែ​រក​វិធី​បង់​ថ្លៃ​ឡាន។ មានវិធីជាច្រើនដើម្បីបង់ថ្លៃឡានរបស់អ្នក។
របៀបបង់ប្រាក់ចំណតរថយន្តដោយដៃ
វិធីសាមញ្ញមួយដើម្បីមានជម្រើសបង់ប្រាក់ចំណតរថយន្តល្អបំផុត
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសការទូទាត់ចំណតរថយន្តសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នក។
ហេតុផលល្អបំផុត 5 ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរប្រើការទូទាត់ចំណតរថយន្ត
គន្លឹះ 5 ដើម្បីទិញចំណតរថយន្តត្រឹមត្រូវ ការទូទាត់
ទិញការទូទាត់ចំណតរថយន្តល្អបំផុតក្នុងតម្លៃទាំងនេះ
វិធីថ្មីល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានការទូទាត់ចំណតរថយន្តដ៏អស្ចារ្យបំផុត!
គន្លឹះដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការរចនាការទូទាត់ចំណតរថយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ពិធីជប់លៀងនោះ។
របៀបដែលអ្នកអាចរកប្រាក់លើផលិតផលប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃ
ការស្វែងរកពាក់ព័ន្ធ
រឿងសំខាន់ដែលត្រូវពិចារណាមុនពេលទិញការទូទាត់ចំណតរថយន្ត
វិធីសាមញ្ញមួយដើម្បីមានជម្រើសបង់ប្រាក់ចំណតរថយន្តល្អបំផុត
របៀបបង់ប្រាក់ចំណតរថយន្តដោយដៃ
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសការទូទាត់ចំណតរថយន្តសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នក។
គន្លឹះ 5 ដើម្បីទិញចំណតរថយន្តត្រឹមត្រូវ ការទូទាត់
ហេតុផលល្អបំផុត 5 ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរប្រើការទូទាត់ចំណតរថយន្ត
ទិញការទូទាត់ចំណតរថយន្តល្អបំផុតក្នុងតម្លៃទាំងនេះ
វិធីថ្មីល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានការទូទាត់ចំណតរថយន្តដ៏អស្ចារ្យបំផុត!
គន្លឹះដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការរចនាការទូទាត់ចំណតរថយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ពិធីជប់លៀងនោះ។
Shenzhen TGW Technology Co.,Ltd is the leading access control solution provider for vehicle intelligent parking system, license plate recognition recognition system and pedestrian access control turnstile and face recognition terminals.
គ្មាន​ទិន្នន័យ
CONTACT US

Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd

Tel: +86 15024060745

E-Mail: info@sztigerwong.com

Add: Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park,  Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

                    

Copyright © 2021 Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd  | Sitemap
ជជែក​កំសាន្ត​តាម​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​ត
Please message us and we’ll be sure to respond ASAP, what product you intrested in?
contact customer service
skype
whatsapp
messenger
លប់ចោល