ការ ដោះស្រាយ Car ស្វ័យ ប្រវត្តិ ៖ ការ ដោះស្រាយ ថ្មី

ការ ណែនាំ នៃ ការ ញែក ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ

ការ ដោះស្រាយ Car ស្វ័យ ប្រវត្តិ ៖ ការ ដោះស្រាយ ថ្មី 1

ជាមួយ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ យើង អាច ដោត ទៅ កាន់ ប្រកាស ប្រកាស និង សង់ កណ្ដាល របស់ យើង នៅ ក្នុង បណ្ដាញ ។ ។ ។ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ បាន ធ្វើ ឲ្យ វា ងាយស្រួល ក្នុង ការ កណ្ដាល របស់ យើង នៅ ក្នុង ទីក្រុង ។

ស្វ័យ ប្រវត្តិ គឺ ជា លទ្ធផល នៃ ការ កម្រិត ទូទៅ និង ដំណើរការ ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ។ ( ក) តើ អ្នក អាច រក្សា ទុក គំរូ របស់ អ្នក នៅ ក្នុង រ៉ូម? អ្នក មិន ត្រូវ តែ ទៅ កាន់ ស្ថានភាព វិសាល ដើម្បី ទទួល យក អ៊ីសស ។ វា ងាយស្រួល ក្នុង ការ កោត ខ្លាំង របស់ អ្នក នៅ ក្នុង ការហ្សាម ជាង ការ ញែក វា នៅ ក្នុង ផ្នែក ដ្រាយ ។ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ប្រើ សញ្ញា ដើម្បី រក ឃើញ នៅពេល ដែល អ្នក ចង់ ញែក និង ផ្ដល់ សេចក្ដី ណែនាំ ចំពោះ បណ្ដាញ ។ ប្រសិនបើ អ្នក មិន ត្រូវការ ប្រើ កាត មួយ រយៈពេល អ្នក អាច សង់ វា នៅ លើ ផ្លូវ ។

ការ រៀបចំ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ គឺ ជា លក្ខណៈ ពិសេស ឥទ្ធិពល ដែល យើង មិន អាច ធ្វើ ដោយ គ្មាន ថ្ងៃ នេះ ។ មាន កម្រិត ច្រើន ដែល ប្រើ វា ហើយ វា ពិត ជា ងាយស្រួល សម្រាប់ យើង ។ ហេតុ អ្វី? ពិត ជា មាន កន្លែង ច្រើន ដែល មិន មាន ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ វា ងាយស្រួល ក្នុង កន្លែង ច្រើន ហើយ បន្ទាប់ មក អ្នក ត្រូវការ ចេញ ពី កាត និង យក តាក់ ឬ រន្ធ ផ្សេង ទៀត ទៅកាន់ ទីតាំង បន្ទាប់ ។

ហេតុ អ្វី? មាន ប្រយោជន៍ ច្រើន បំផុត ក្នុង ការ កោត ខ្លាំង របស់ អ្នក នៅ ក្នុង កាែរ ហើយ អ្នក អាច ប្រើ ទំហំ សម្រាប់ អ្វី ផ្សេង ទៀត ។ ( ក ) តើ អ្នក នឹង ឆ្លើយ យ៉ាង ណា? [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ៦] អ្នក គួរ ទៅ ទីនេះ ពេល ភ្លៀង ។

ការ ដោះស្រាយ Car ស្វ័យ ប្រវត្តិ ៖ ការ ដោះស្រាយ ថ្មី 2

សេចក្ដី ណែនាំ ផលិត នៃ ការ ញែក កា រ ស្វ័យ ប្រវត្តិ

ខ្ញុំ ចង់ ប្រាប់ អ្នក អំពី បញ្ហា ដែល ខ្ញុំ មាន ជាមួយ កាក របស់ ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ ចង់ ប្រាប់ អ្នក អំពី ដំណោះស្រាយ ដែល ខ្ញុំ បាន រក ។ បញ្ហា គឺ ជា ខ្ញុំ មិន ស្គាល់ របៀប ប្រើ ព័ត៌មាន ដែល ខ្ញុំ បាន រក ឃើញ ក្នុង ការ ណែនាំ ។ វា គឺ ដោយសារ ខ្ញុំ មិន ស្គាល់ របៀប អាន សេចក្ដី ណែនាំ និង របៀប យល់ សេចក្ដី ណែនាំ ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំ ពិត ជា ខ្លាំង អំពី របៀប ប្រើ ព័ត៌មាន ដែល ខ្ញុំ បាន រក ឃើញ ក្នុង ការ ណែនាំ ។ ដូច្នេះ តើ អ្នក គិត អំពី បញ្ហា ដែល ខ្ញុំ មាន ជាមួយ កាក របស់ ខ្ញុំ និង របៀប ប្រើ ព័ត៌មាន ដែល ខ្ញុំ បាន រក ឃើញ ក្នុង ការ ណែនាំ ?

នៅពេល ដែល អ្នក ចង់ សង់ កណ្ដាល របស់ អ្នក នៅ ក្នុង កាត កាត អ្នក គួរ តែ ដាក់ វា នៅ ទី ដំបូង ។ ហើយ ប្រសិនបើ អ្នក មិន មែន នោះ អ្នក គួរ ទុក វា នៅ ក្នុង កាត រ៉ា មធ្យោបាយ ។ ប្រសិនបើ អ្នក មិន បាន ទេ ដូច្នេះ អ្នក ប្រហែល ជា ចូល ក្នុង បញ្ហា ។ បញ្ហា គឺជា ពេល អ្នក ចង់ កណ្ដាល របស់ អ្នក នៅ ក្នុង កាត រហ័ស អ្នក ប្រហែល ជា មិន អាច រក វា ម្ដង ទៀត ។

វា មិន អាច បង្កើត ដំណោះស្រាយ រហ័ស និង សម្អាត បញ្ហា នៃ របៀប ជម្រះ អេក្រង់ នៅពេល កំពុង ដោះស្រាយ ភ្លៀង ។ ដើម្បី រក្សា អេក្រង់ ជម្រះ អ្នក ត្រូវការ ចំណង់ ប្រព័ន្ធ ទាំងមូល ។ អេក្រង់ មាន មុខងារ សំខាន់ ក្នុង កាត និង ចាំបាច់ ដើម្បី សម្អាត វា ជា ធម្មតា ។ ប្រសិនបើ អ្នក មាន បញ្ហា ជាមួយ តម្រង រវាង អ្នក ត្រូវការ តង់ចាំ ប្រព័ន្ធ ទាំងមូល ។ នៅពេល ដែល អ្នក ដឹក នាំ ក្នុង ភ្លៀង អ្នក ត្រូវការ ប្រព័ន្ធ ទាំងមូល ។ តម្រង រវារ ត្រូវ តែ ជម្រះ ធម្មតា ហើយ អ្នក ត្រូវការ ប្រព័ន្ធ ទាំងមូល ។

មាន កម្រិត ចិត្ត [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦] ដើម្បី អាច ញែក ខ្លួន អ្នក ចាំបាច់ ស្គាល់ របៀប ប្រើ ប្រព័ន្ធ កណ្ដាល ។ បញ្ហា មេ ជា មួយ កាត ទាំងនេះ គឺជា វា មិនមាន ផ្នែក ទំនាក់ទំនង និង ប្រសិនបើ អ្នក មិន ស្គាល់ របៀប ប្រើ ពួកវា ។ អ្នក នឹង បញ្ចប់ ដោយ ចូល ទៅ កាន់ កាែល ដើម្បី កត់ ថ្មី ។ សំខាន់ គឺ សំខាន់ ដើម្បី ដឹង របៀប ប្រើ ប្រព័ន្ធ សហក រ៉ា ដូច្នេះ អ្នក អាច ប្រើ វា ដោយ ត្រឹមត្រូវ ។

របៀប ថែទាំ ការ ញែក ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ

អ្នក មិន អាច ជា អ្វី ទាំង អស់ សម្រាប់ មនុស្ស ទាំងអស់ ។ អ្នក មិន អាច មាន អ្វី ដែល អ្នក ចង់ មាន ។ អ្នក មិន អាច មាន អ្វី ដែល អ្នក ចង់ មាន ។ អ្នក មិន អាច មាន អ្វី ដែល អ្នក ចង់ មាន ។ អ្នក មិន អាច មាន អ្វី ដែល អ្នក ចង់ មាន ។ អ្នក មិន អាច មាន អ្វី ដែល អ្នក ចង់ មាន ។ អ្នក មិន អាច មាន អ្វី ដែល អ្នក ចង់ មាន ។ អ្នក មិន អាច មាន អ្វី ដែល អ្នក ចង់ មាន ។ អ្នក មិន អាច មាន អ្វី ដែល អ្នក ចង់ មាន ។ អ្នក មិន អាច មាន អ្វី ដែល អ្នក ចង់ មាន ។ អ្នក មិន អាច មាន អ្វី ដែល អ្នក ចង់ មាន ។

កម្រិត កណ្ដាល ដែល នឹង ងាយស្រួល ក្នុង ការ សង់ និង ដ្រាយ ។

អ្នក ត្រូវប្រើ បាត ដំបូង គឺ ល្អ ជាង ។ ( ក) តើ យើង អាច ទាញ យក មេ រៀន អ្វី ខ្លះ? .

មាន ក្រុមហ៊ុន ច្រើន ដែល ផ្ដល់ សេវា ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ហើយ ចាំបាច់ ពិនិត្យ ផ្ទៃ ខាងក្រោយ របស់ ពួក គេ មុន ពេល ប្រើ សេវា របស់ ពួក គេ ។

ដូចជា បណ្ដាញ ស្វ័យ ប្រវត្តិ កំពុង ពង្រីក និង ផ្លាស់ប្ដូរ រាល់ ថ្ងៃ ដូច្នេះ ត្រូវការ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ ដើម្បី ប្រាកដ ថា ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ របស់ អ្នក ដំណើរការ ល្អ អ្នក ត្រូវ តែ ដឹង របៀប ថែទាំ វា ។ ដូចជា បណ្ដាញ ស្វ័យ ប្រវត្តិ កំពុង ពង្រីក និង ផ្លាស់ប្ដូរ រាល់ ថ្ងៃ ដូច្នេះ ត្រូវការ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ ដើម្បី ប្រាកដ ថា ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ របស់ អ្នក ដំណើរការ ល្អ អ្នក ត្រូវ តែ ដឹង របៀប ថែទាំ វា ។ ដូចជា បណ្ដាញ ស្វ័យ ប្រវត្តិ កំពុង ពង្រីក និង ផ្លាស់ប្ដូរ រាល់ ថ្ងៃ ដូច្នេះ ត្រូវការ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ ដើម្បី ប្រាកដ ថា ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ របស់ អ្នក ដំណើរការ ល្អ អ្នក ត្រូវ តែ ដឹង របៀប ថែទាំ វា ។

ហេតុ អ្វី? បញ្ហា គឺ គ្មាន នរណា វិធី និយាយ អ្វី ខុស ។ ប្រសិនបើ អ្នក មិន ស្គាល់ របៀប និយាយ អ្វី ខុស នោះ អ្នក មិន អាច និយាយ ថា វា ខុស ។ ពិត ជា ប្រសិន បើ អ្នក មិន ស្គាល់ របៀប និយាយ អ្វី ខុស នោះ អ្នក មិន អាច និយាយ ថា វា ខុស ។

ព័ត៌មាន ជំនួយ សម្រាប់ ការ រង ការ ញែក កា រ ស្វ័យ ប្រវត្តិ

ហេតុ អ្វី? អ្នក គួរ តែ ពិនិត្យ មើល ជាមួយ អ្នក ចែក ហើយ សួរ ថាតើ អ្នក ចាំបាច់ សេវា មុន ពេល អ្នក សម្រេចចិត្ត រង វា ។ ដូច្នេះ ។ ( ក ) តើ យើង អាច ទាញ យក ចិត្ដ ទុក ដាក់ យ៉ាង ដូច ម្ដេច?

មួយ នេះ មិន មែន ជា មុន ពេញលេញ សម្រាប់ ការ កោត ខ្លាំង ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវ ស្គាល់ របៀប ប្រើ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ កា រ ស្វ័យ ប្រវត្តិ អ្នក អាច រក ចម្លើយ នៅ ក្នុង អត្ថបទ ដែល ខាងក្រោម ។ មួយ នេះ ត្រូវ បាន ដោះស្រាយ មុន វា មិន បង្កើន ប្រភេទ ផ្សេងៗ ទាំងអស់ នៃ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ កា រ ស្វ័យ ប្រវត្តិ និង របៀប ប្រើ ពួកវា ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ អ្នក ត្រូវ តែ ដឹង វិធី ប្រើ ប្រព័ន្ធ កណ្ដាល ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ អ្នក អាច រក ចម្លើយ ក្នុង អត្ថបទ ដែល ខាង ក្រោម ។

គោលដៅ ចម្បង របស់ អត្ថបទ នេះ គឺ ត្រូវ ផ្ដល់ ព័ត៌មាន អំពី ទូរស័ព្ទ ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ វា ធ្វើ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ កញ្ចប់ តាម វិធី ដែល នឹង មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ មនុស្ស ដែល មាន ប្រយោជន៍ បញ្ហា ជាមួយ កាត ។ ខ្ញុំ នឹង ដោះស្រាយ លើ គោលដៅ ដំបូង នៃ ទូរស័ព្ទ ដែល ធ្វើ ឲ្យ វា អាច កណ្ដាល ប្រព័ន្ធ សហក ។ ហើយ ខ្ញុំ នឹង ផ្ដល់ នូវ ព័ត៌មាន មួយ ចំនួន អំពី ប្រព័ន្ធ សំខាន់ នៃ ប្រព័ន្ធ សហក ។

នេះ គឺ ជា វិធី ល្អ បំផុត ដើម្បី កណ្ដាល ម៉ាស៊ីន វិនាទី ដែល អ្នក អាច រក នៅ ក្នុង ប្រទេស ។ មាន អ្វី ច្រើន ដែល អ្នក គួរ តែ គិត ថា នៅ ពេល ចង ចង្អុល ពង្រីក ម៉ាស៊ីន និង ប្រសិនបើ អ្នក មិន ស្គាល់ អ្វី ដែល ត្រូវ ធ្វើ ។ វា ល្អ ដើម្បី អាន តាម រយៈ ព័ត៌មាន ដែល ត្រូវ បាន ផ្ដល់ នៅ ទីនេះ ។ នៅ ក្នុង អត្ថបទ នេះ អ្នក នឹង រៀន របៀប ជ្រើស ម៉ាស៊ីន សហក ល្អ បំផុត ដែល អ្នក អាច ស្វែងរក ក្នុង ប្រទេស ។ [ រូបភាព នៅ ទំព័រ ២៦]

get in touch with us
អត្ថបទដែលបានណែនាំ
អក្សរ
ហេតុផលល្អបំផុតទាំង 5 ដែលអ្នកគួរប្រើកន្លែងចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
អំពី ការ ញែក កា រ ស្វ័យ ប្រវត្តិ អ្វីដែលមើលមិនឃើញដែលមនុស្សធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងគឺមើលមិនឃើញសម្រាប់ខ្ញុំ។ អ្វីដែលមើលមិនឃើញដែលមនុស្សធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងគឺមើលមិនឃើញសម្រាប់ខ្ញុំ។ ពេល​ខ្ញុំ​បើក​ឡាន​កាត់​ទីក្រុង ខ្ញុំ​មិន​ដែល​កត់​សម្គាល់​ពួក​គេ​ទេ។ ដូចគ្នាដែរចំពោះរថយន្តដែលចតនៅតាមផ្លូវ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅក្នុងយានដ្ឋាន នោះវាជាការប្រសើរក្នុងការចតនៅក្នុងយានដ្ឋាន។ យានដ្ឋាននឹងជួយអ្នកឱ្យចូលក្នុងឡានរបស់អ្នកបានលឿន។ វាក៏នឹងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការចតរថយន្តរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានរថយន្តដែលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ការចត។ ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចតរថយន្ត អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះរថយន្ត និងបង់ថ្លៃសម្រាប់កន្លែងទំនេរ។ អ្នកអាចធ្វើវាតាមអ៊ីនធឺណិតនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ប្រព័ន្ធចតរថយន្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតទេនោះអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនហើយចុះឈ្មោះឡាន។ មាន​មូលហេតុ​សំខាន់​ពីរ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​បើក​ឡាន​គឺ​នៅ​ជាមួយ​មិត្តភ័ក្តិ និង​ធ្វើ​ការងារ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលមនុស្សកំពុងនិយាយអំពីអ្នក។ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ដូច្នេះ​បាន​ដោយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​ប្រើ​ឈ្មោះ​ពិត​របស់​អ្នក ហើយ​មិន​មែន​ត្រឹម​តែ​លេខ​សម្គាល់​រូបថត​របស់​អ្នក​នោះ​ទេ។ មនុស្សប្រហែលជាគិតថាអ្នកកំពុងព្យាយាមបញ្ឆោតពួកគេ ប៉ុន្តែពួកគេនឹងដឹងថាអ្នកកំពុងនិយាយការពិត។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើឈ្មោះពិតរបស់អ្នក វានឹងធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេក្នុងការស្វែងរកអ្នក។ មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​ភាគ​ច្រើន​មាន​អាយុ​ខ្ទង់ ២០ ឆ្នាំ។ នៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយកុំព្យូទ័រ ឬស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក វាជាការល្អបំផុតក្នុងការយកវាទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ កុំព្យូទ័រ​យួរដៃ​ល្អ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ធ្វើការ​ក្នុង​បរិយាកាស​ការិយាល័យ​គឺ​សំខាន់​។ អ្នកអាចទិញកុំព្យូទ័រយួរដៃថ្មីបាន ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើវាច្រើនជាងម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការប្រើកុំព្យូទ័រយួរដៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយត្រូវប្រាកដថាទទួលបានថ្មីគ្រប់ពេល។ បញ្ហា​ក្នុង​ការ​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ​យួរ​ដៃ​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ការងារ​គឺ​វា​ប្រើ​កន្លែង​ច្រើន​។ តើ មាន លទ្ធផល អ្វី ក្នុង ការ ប្រើ ការ កោត ខ្លាំង ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ? នៅពេលអ្នកប្រើឡានអគ្គិសនី អ្នកអាចប្រាកដថាឡានមិនដំណើរការនៅក្នុងដៃរបស់អ្នក។ វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការចតឡានរបស់អ្នក ហើយទៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់ចេញពីឡាន ហើយធ្វើអ្វីនោះទេ។ រថយន្តអគ្គិសនីនឹងកាន់តែមានផាសុកភាពសម្រាប់អ្នក។ អ្នកអាចចតវានៅកន្លែងណាក៏បាន ហើយដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកដោយមិនបារម្ភពីការលួច ឬបំផ្លិចបំផ្លាញ។ វាជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅវិស្សមកាល ឬទៅលេងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ចំណតរថយន្តគឺថាវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចតរថយន្តរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ជិះតាក់ស៊ី។ អ្នក​មិន​ចាំបាច់​បង់​ថ្លៃ​ចំណត ហើយ​ក៏​មិន​ចាំបាច់​ដោះស្រាយ​ការ​កកស្ទះ​ចរាចរណ៍​ដែរ។ វាក៏ងាយស្រួលក្នុងការចតនៅក្នុងយានដ្ឋាន ឬផ្លូវបើក ​​ហើយប្រើកន្លែងតិច។ គុណវិបត្តិគឺអ្នកនឹងត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដើម្បីចតនៅក្នុងយានដ្ឋាន ឬផ្លូវបើកបរ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការអនុញ្ញាតទេ នោះអ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់ការចតរថយន្ត។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ថានៅពេលដែលអ្នកប្រើឡានអគ្គីសនី អ្នកនឹងត្រូវការអ្នកបើកបរដែលឆ្លាតវៃ។ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​មាន​លទ្ធភាព​គ្រប់គ្រង​រថយន្ត​ដើម្បី​ចេញ​ពី A ទៅ B ។ ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​រថយន្ត​អគ្គិសនី អ្នក​នឹង​ត្រូវ​អាច​កែ​តម្រូវ​រថយន្ត​ដើម្បី​ចេញ​ពី A ទៅ B ។ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​អាច​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​យ៉ាង​រហ័ស​អំពី​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ពី A ទៅ B ។ អ្នកនឹងត្រូវមានប្រតិកម្មរហ័សចំពោះការកកស្ទះចរាចរណ៍ និងបញ្ហាដែលអាចកើតមានផ្សេងទៀត។ ជាមួយនឹងកន្លែងចតរថយន្ត វាងាយស្រួលក្នុងការចតរថយន្តរបស់អ្នក។ ជាមួយនឹងកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកអាចចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលងាយស្រួលបំផុត។ ជាមួយនឹងកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកអាចចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលនៅជិតបំផុត។ ជាមួយនឹងកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកអាចចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលងាយស្រួលបំផុត។ ជាមួយនឹងកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកអាចចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលនៅជិតបំផុត។ ជាមួយនឹងកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកអាចចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលនៅជិតបំផុត។ ជាមួយនឹងកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកអាចចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលនៅជិតបំផុត។ ជាមួយនឹងកន្លែងចតរថយន្ត អ្នកអាចចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលនៅជិតបំផុត។ តើ ការ ធ្វើការ រ៉ា ស្វ័យ ប្រវត្តិ ដោយ របៀប ណា? វាមិនចាំបាច់ប្រាប់អ្នកថារថយន្តមានសុវត្ថិភាពនោះទេ។ មានកត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអាចជួយអ្នកឱ្យក្លាយជាអ្នកបើកបរដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។ រថយន្តងាយស្រួលចតនៅកណ្តាលផ្លូវ។ អាចចតនៅកណ្តាលផ្លូវបានដោយគ្មានបញ្ហា។ ចំនួន​រថយន្ត​ដែល​ចត​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ក៏​មាន​ចំនួន​តិច​ជាង​ពេល​កន្លង​មក​ដែរ។ មាន​រថយន្ត​ច្រើន​នៅ​លើ​ដង​ផ្លូវ​ជាង​ពេល​កន្លង​មក។ អ្នក​អាច​ឃើញ​ថា​មាន​រថយន្ត​ច្រើន​នៅ​លើ​ដង​ផ្លូវ​ជាង​ពេល​កន្លង​មក។ ការ​ដែល​មាន​រថយន្ត​ច្រើន​នៅ​លើ​ផ្លូវ​មាន​ន័យ​ថា​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ច្រើន​ជាង។ ភាគច្រើនអ្នកត្រូវប្រើពាក្យ provincia អំពីអ្វីមួយដែលពិបាកនិយាយ។ អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​វា​ក្នុង​របៀប​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​ងាយស្រួល​និយាយ។ ហើយ​បើ​អ្នក​ចង់​និយាយ​អ្វី​ដែល​ពិបាក​និយាយ អ្នក​អាច​ដាក់​ក្នុង​របៀប​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​ងាយស្រួល​និយាយ។ ដូច្នេះហើយ នៅពេលដែលអ្នកប្រើពាក្យ provincia អ្នកអាចដាក់វាក្នុងរបៀបមួយ ដែលធ្វើអោយវាងាយស្រួលក្នុងការនិយាយ។ បើ​និយាយ​ថា​ខេត្ត​វិញ​ល្អ​ជាង​ខេត្ត។ វចនានុក្រមអង់គ្លេសមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ អ្នកក៏ត្រូវមានគំនិតឆ្លាតវៃផងដែរ។ វាងាយស្រួលក្នុងការធុញទ្រាន់នឹងអ្វីដែលអ្នកដឹងរួចហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកធុញទ្រាន់នឹងអ្វីដែលអ្នកដឹងរួចហើយ អ្នកប្រហែលជាធុញទ្រាន់នឹងជីវិតហើយ។ នៅពេលអ្នកធុញទ្រាន់នឹងអ្វីដែលអ្នកដឹងរួចហើយ អ្នកប្រហែលជាធុញទ្រាន់នឹងជីវិតហើយ។ ដូច្នេះហើយ នៅពេលដែលអ្នកធុញនឹងអ្វីដែលអ្នកដឹងរួចហើយ អ្នកប្រហែលជាធុញទ្រាន់នឹងជីវិតហើយ។ ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធុញ​នឹង​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​ដឹង​រួច​ហើយ​នោះ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ធុញ​នឹង​ជីវិត។ ឡានស្អាត ប៉ុន្តែពេលខ្លះឡានក៏ស្អាតដែរ។ ហើយមានមនុស្សដែលមិនគិតដូច្នេះ។ ឡានស្អាត ប៉ុន្តែពេលខ្លះឡានក៏ស្អាតដែរ។ ហើយមានមនុស្សដែលមិនគិតដូច្នេះ។ ឡានស្អាត ប៉ុន្តែពេលខ្លះឡានក៏ស្អាតដែរ។ ហើយមានមនុស្សដែលមិនគិតដូច្នេះ។ ឡានស្អាត ប៉ុន្តែពេលខ្លះឡានក៏ស្អាតដែរ។ ហើយមានមនុស្សដែលមិនគិតដូច្នេះ។ ឡានស្អាត ប៉ុន្តែពេលខ្លះឡានក៏ស្អាតដែរ។ ហើយមានមនុស្សដែលមិនគិតដូច្នេះ។ ឡានស្អាត ប៉ុន្តែពេលខ្លះឡានក៏ស្អាតដែរ។ តើ មាន តម្លៃ អ្វី សម្រាប់ ការ កោត ខ្លាំង ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ? វាងាយស្រួលនិយាយថាមិនមានតម្លៃសម្រាប់ការចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។ វាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការនិយាយថាវាមិនមានតម្លៃសម្រាប់ការចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។ ចម្លើយគឺសាមញ្ញ។ មិនមានតម្លៃសម្រាប់ការចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។ មិនមានតម្លៃសម្រាប់ការចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។ មិនមានតម្លៃសម្រាប់ការចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។ ប្លុកនេះពិភាក្សាអំពីតម្លៃនៃការចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅកន្លែងចតរថយន្តសាធារណៈ វាមិនតែងតែងាយស្រួលរកកន្លែងចតនោះទេ។ វិធីសាស្រ្តទូទៅបំផុតគឺចតនៅក្នុងយានដ្ឋាន។ ប៉ុន្តែក៏មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់កន្លែងចតរថយន្តដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងយានដ្ឋានរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅក្នុងយានដ្ឋាន វាមិនតែងតែងាយស្រួលក្នុងការរកកន្លែងចតនោះទេ។ វិធីសាស្រ្តទូទៅបំផុតគឺចតនៅក្នុងយានដ្ឋាន។ ប៉ុន្តែក៏មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលផ្តល់កន្លែងចតរថយន្តដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងយានដ្ឋានរបស់ពួកគេ។ យើងដឹងថាមនុស្សភាគច្រើននឹងមិនប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងដោយមិនប្រើចំណតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ មាន វិធី ពីរ ដើម្បី ធ្វើ នេះ ។ ទីមួយគឺការចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅក្នុងយានដ្ឋានដែលមានតម្លៃប្រហែល 200-300 ក្រេឌីតក្នុងមួយខែ។ ទីពីរ​គឺ​ការ​ចត​រថយន្ត​របស់​អ្នក​នៅ​ផ្លូវ​បើក​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ប្រហែល 100-200 ក្រេឌីត​ក្នុង​មួយ​ខែ។ វាក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរក្នុងការចតរថយន្តរបស់អ្នកនៅកន្លែងសាធារណៈដែលមានតម្លៃប្រហែល 10-20 ក្រេឌីតក្នុងមួយខែ។ អ្នក​ដែល​មាន​ហាង​លក់​គ្រឿង​បន្លាស់​រថយន្ត ហើយ​ប្រើ​រថយន្ត​ទៅ​ធ្វើ​ការ ឬ​ទៅ​លេង​មិត្តភ័ក្ដិ​គួរ​ដឹង​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ ពេល​បើក​ឡាន​ទៅ​ធ្វើ​ការ គេ​អាច​ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ​ចត។ អ្នក​ដែល​ប្រើ​ឡាន​ទៅ​ធ្វើ​ការ ឬ​ទៅ​លេង​មិត្តភ័ក្ដិ គួរ​ដឹង​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ ពេល​បើក​ឡាន​ទៅ​ធ្វើ​ការ ប្រហែល​ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ​ចត​ឡាន។ អ្នក​ដែល​ប្រើ​ឡាន​ទៅ​ធ្វើ​ការ ឬ​ទៅ​លេង​មិត្តភ័ក្ដិ គួរ​ដឹង​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ ពេល​បើក​ឡាន​ទៅ​ធ្វើ​ការ ប្រហែល​ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ​ចត​ឡាន។
ការថែរក្សាគុណភាពល្អនៃការចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
5 គន្លឹះក្នុងការទិញចំណតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រឹមត្រូវ។
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសចំណតរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នក។
ហេតុអ្វីបានជាទិញកន្លែងចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នករចនាពីក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ
មុខ
ហេតុ អ្វី ការ រ៉ា ស្វ័យ ប្រវត្តិ គឺ ល្អ បំផុត របស់ អ្នក ឯ ទៀត?
វិធី ដែល អ្នក អាច បង្កើត រូបរាង នៅ លើ ផែនដី រ៉ា ស្វ័យ ប្រវត្តិ
អ្វី ដែល អ្នក ត្រូវ តែ ដឹង អំពី ការ កោត ខ្លាំង ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ
របៀបដែលអ្នកអាចរកប្រាក់លើផលិតផលប្រព័ន្ធចំណតឆ្លាតវៃ
ការស្វែងរកពាក់ព័ន្ធ
ហេតុផលល្អបំផុតទាំង 5 ដែលអ្នកគួរប្រើកន្លែងចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ការថែរក្សាគុណភាពល្អនៃការចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
5 គន្លឹះក្នុងការទិញចំណតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រឹមត្រូវ។
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសចំណតរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នក។
ហេតុអ្វីបានជាទិញកន្លែងចតរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នករចនាពីក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ
មុខ
ហេតុ អ្វី ការ រ៉ា ស្វ័យ ប្រវត្តិ គឺ ល្អ បំផុត របស់ អ្នក ឯ ទៀត?
វិធី ដែល អ្នក អាច បង្កើត រូបរាង នៅ លើ ផែនដី រ៉ា ស្វ័យ ប្រវត្តិ
អ្វី ដែល អ្នក ត្រូវ តែ ដឹង អំពី ការ កោត ខ្លាំង ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ
Shenzhen TGW Technology Co.,Ltd is the leading access control solution provider for vehicle intelligent parking system, license plate recognition recognition system and pedestrian access control turnstile and face recognition terminals.
គ្មាន​ទិន្នន័យ
CONTACT US

Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd

Tel: +86 15024060745

E-Mail: info@sztigerwong.com

Add: Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park,  Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

                    

Copyright © 2021 Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd  | Sitemap
ជជែក​កំសាន្ត​តាម​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​ត
Please message us and we’ll be sure to respond ASAP, what product you intrested in?
contact customer service
skype
whatsapp
messenger
លប់ចោល