TGW เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและแก้ปัญหาระบบจัดการที่จอดรถ

How to Use the IP Camera System of the PoE Switch?

A PoE transfer offers strength supply and facts connection to PoE IP virtual camera systems via community cables like Cat5, Cat5e and Cat6. In in recent timess organization and every day existence, regardless of the organisation or vicinity, the usage of PoE transfer for IP digital camera to make sure the protection of people and business commercial enterprise organization is a very common or maybe famous behavior. Usually, for clearly absolutely one in all a type IP virtual virtual digital camera structures, PoE switches with excellent ports is deployed.

How to Use the IP Camera System of the PoE Switch? 1

This article will discover the ones situations in statistics.Why Use PoE Switch for IP Camera Systems?When it includes adopting PoE era, a few customers may think its useless to shop for a PoE switch with a alternatively excessive fee.

A PoE injector can also power IP cameras and hold extra location. However, what if there are numerous devices, say ten IP cameras, looking to be associated collectively? Under this example, a PoE transfer is the pinnacle-rated preference.

Besides, PoE switches moreover provide the following blessings for PoE IP virtual digital camera structures.Easy to control and low feeNowadays controlled PoE switches have turn out to be the new fashion. The more advanced, controlled PoE switches allow the on foot electricity of every camera to be controlled remotely from any point within the IP virtual camera structures.

That permits directors to reboot any non-responding PoE IP virtual digicam with out going to the cameras region, saving charge and tough art work.Long runsConnected with a PoE switch, IP cameras can be set up everywhere, even to gain and an prolonged manner off places. With a unmarried Cat5e cable, the space of walking PoE IP digital virtual digital camera may be as lots as 100m.

How to Use the IP Camera System of the PoE Switch? 2

If longer runs are required, PoE repeaters may be needed.Resilience to power failureUsually all IP cameras are powered from one unmarried supply (the PoE transfer). Therefore attaching a crucial UPS (Uninterruptable Power Supply) to the PoE switch can make sure continued surveillance inside the occasion of a power reduce.

How to Use PoE Switch for IP Camera SystemsSome customers are below the idea the IP structures are too complex. Here we take 10gtek.Com eight-port PoE gigabit managed switch for example to illustrate the manner to enroll in the PoE switch with IP cameras.

In this picture, particular varieties of IP cameras, router and NVR (Network Video Recorder) are associated with the 8-port PoE transfer.Here are the steps.Connect the router to the LAN port on the eight-port PoE switch the usage of an Ethernet cable (cat5e or cat6);Connect the strength cable to the PoE switch and to a energy outlet or surge protector.

Connect IP cameras to port 18 at the PoE transfer using the Ethernet extension cables. Add the cameras to the NVR to view the cameras and permit recording. If lengthy distances is wanted, be a part of the router to the Internet.

Deploying PoE Switch for IP Camera SystemsIn present day society, regardless of at domestic, business commercial corporation commercial enterprise company network, or public regions, IP virtual digital digicam safety systems are playing, and could keep to play an essential function in shielding the safety of human beings. The aggregate of PoE and IP cameras can provide an exceptional solution for this manner.PoE Switch for Home IP Camera SystemMany customers discover the need to get a PoE IP virtual virtual digital digital digital camera tool for their home, or belongings, deploying IP cameras in all likelihood the exquisite alternatives.

Cameras related to PoE switches are available for customers to install and remove unnecessary cables. With the development of IP digital camera structures, extra smart IP cameras can be utilized in domestic IP safety structures.PoE Switch for Business IP Camera SystemIts no question that protection is critical for any business organization in current society.

IP digital virtual digicam protection device offers an maximum suitable technique to shield maximum organisation commercial enterprise business enterprise. Both a mid-sized organisation and a massive commercial enterprise enterprise business enterprise need a couple of IP cameras for his or her IP digicam safety tool. In this circumstance, the port form of PoE switches is a amazing solution.

24-port PoE transfer likely appropriate for mid-sized community, forty eight-port PoE managed switches can meet necessities of massive organizations like worldwide lodge or groups. SummaryPoE switch offers a clean and charge-powerful wiring to power precise IP digital virtual digicam structures. And for some IP digital digital camera safety structures, using PoE switches can increase the device to the most range of cameras.

Sfpcables.Com gives managed PoE switches with 8-port, 24-port and forty eight-port for particular IP virtual virtual virtual digicam protection structures. For more statistics, please have a look at this newsletter: Extend Your Network With PoE Switch RELATED QUESTION What will be trending in interior design in 2018?

Are you planning to redecorate your home next year? If the answer is yes, perhaps you need some fresh ideas of what will be trendy in 2018. Below you will find some suggestions and then you can browse some interior design sites that will inspire your home remodeling.

Marble and other natural stone as the ultimate expression of beautyNatural elements will be a leading trend in 2018 as well. Using materials that are both beautiful and long-lasting creates a space that speaks of luxury, tranquility and will stand the test of time. Natural stone can be used for the decoration of any room in the house and marble, more specifically, can be the focal point.

There are many uses of marble throughout the house and outdoors as well as floor and wall tiles, kitchen islands or tops or accents in the bedroom. Specific for 2018 will be the move towards marble in bolder colours.Here are just a couple of ideas how you can incorporate natural stone in your home dcor:Monochrome spaces with natural stoneIf you are looking for simplicity and peace in your room, then you need to design it in the same colour family.

Tone on tone is the way to do it but it requires a lot of discipline when implementing the idea in practice. It is a good suggestion to opt for more earthy and paler tones. Crema Marfil marble, Al Fresco Classic tumbled travertine or Garrowby tumbled limestone are excellent natural stone tiles for a relaxing living room or comfy bedroom.

Combined with wall paint and textiles in the same shades they will give that cozy look of your room that you are dreaming of. Statement floors with marbleA statement floor with unique marble tile patterns is the perfect accent for any room. Herringbone and chevron patterns will remain trendy in 2018 as well.

Replacing your floor tiles with more expressive ones is a great way to change the atmosphere in an already familiar place. Marble is a great stone for flooring for any room in the house it brings a touch of grandeur and that special timeless feeling reminiscent of old times.Curved furniture for cozy seating options2018 comes with a move towards comfort and curvy furniture.

Leading designers describe the sofa as the new daybed with comfortable backrest. The curvy sofa is the alternative of the L-shaped sectional for the next year. In addition to their comfort and beauty, these sofas look great from every angle and divide the room in a unique manner.

Placed near a fireplace, they appear as if hugging it warmly. You can also play with colours and texture to give the furniture a more personal look. Velvet is back on the scene and even though it may not stay for long, it is a great texture to experiment with.

Combine it with deep blue colours and you will have an astonishing focal point in your living room. The curved seating options are ideal for those who feel a bit nostalgic about the beauty of the 1950s and 70s.Warm colours for tranquilityWhile cool and neutral colours dominated the palette of internal designers for quite a while, next year will make way for an abundance of earthy shades, warm nuances and statement accents.

Walls will be decorated in tan, sienna, rust or terracotta, while the accent objects will either be tone on tone or in diametrically powerful colours. Next year you can let each room in your home tell a story. Do not be afraid to combine peach and pink with green, as long as you don't go over the edge.

Some other colours that are coming back to fashion in 2018 include yellow, red, coral, olive green, teal and chartreuse. Black remains trendy as usual, especially for kitchens as you will see below.The overall tendency will be to use softer shades that correspond to the desire to build a cozy home for you and your family.

Black kitchen as a declaration of high classImage source: Home DesigningIn 2018 black is the new white. Full stop. Marble continues to be number one material for kitchen decoration and you can see it on floors, walls as kitchen islands and countertops but with a slight difference.

Carrara marble will not be the rock star of 2018. It will give the floor to darker shades such as green and brown. The all-black kitchen will be preferred for a contemporary and more sophisticated look for any modern home.

If it is matched with hidden appliances and indoor plants, the million-dollar feeling is inevitable. This popular look is completed with hardware decided in black, bronze or dark metals. Gone is the age of brass and rose gold.

Taken from: Natural Stone.

HOT PRODUCTS
ไม่มีข้อมูล
GET IN TOUCH WITH US
บทความที่แนะนำ
เคส
With the Rise of National Brands of Parking Lots, China's Intelligent Parking Lots Have Stepped into
With the Rise of National Brands of Parking Lots, China's Intelligent Parking Lots Have Stepped into
With the rapid development of computer control technology, Chinese urban buildings and public facilities are becoming more and more intelligent, and the management of parking lot has become intelligent and efficient. The current parking lot system is no longer a hardware product in the past, but a high-tech product with both software and hardware. Intelligence and networking are the general trend of development. The intelligent parking lot management system is mainly composed of entrance and exit control machine, entrance and exit automatic gate, entrance and exit monitoring and capture camera, video capture card or DVR, communication converter or network switch and management computer. It can implement comprehensive services such as access control, parking space guidance, parking charge, vehicle anti-theft monitoring and vehicle data recording for vehicles in parking lot and underground parking garage, It is very convenient and efficient. It is an important part of the security system of intelligent buildings. Many years ago, most of the parking lots we saw were people who recorded vehicle information and opened the brake to get in and out of the car. It was very troublesome. There is no concept of intelligent parking lot management technology, but with the introduction of foreign technology and the efforts of parking lot manufacturers, parking lot technology has developed rapidly. Intelligent parking lot management system products have been recognized by the market, and brand manufacturers have also been born. Taigewang technology is a new brand rising rapidly in recent years. So what is the technology of intelligent parking lot management system now? At present, the parking lot management system with the highest popularity is the intelligent IC card and image comparison and recognition. The information of vehicles is stored and recorded through the intelligent IC card. The parking lot management system software processes the IC data information to manage the entry and exit of vehicles and the charging of parking lot. It has many advantages, supports multiple modes of license plate number recognition function, effectively solves the problem of vehicle card lending and vehicle card forgetting, ensures the smooth passage of users, and enhances the automatic supervision measures for vehicle safety; Perfect one car one card function to prevent car following and card loss; Support fleet traffic control mode and one click operation to reduce the workload of toll management personnel. Inductive IC card recognition technology supports short-range and long-range. Long-distance parking lot systems, such as Bluetooth parking lot system and 2.4G long-distance parking lot system, can eliminate the card swiping function, and the vehicle automatic inductive recognition is more convenient and fast, which has been favored by many car owners. Previously, the construction of intelligent parking lot relied too much on the import of foreign products, after-sales technology, product upgrading and transformation, and the cost was also very high. However, through the efforts of domestic parking lot manufacturers over the years, brands with independent intellectual property rights and R & D capabilities have been born. Taigewang technology's taigewang cloud series parking lot products shine at the 2014 Beijing International Security Exhibition, and put forward the concepts of parking lot system, big data and cloud platform; During this period, many foreign friends came to consult and understand. China's intelligent parking lot has entered the golden age, and we believe that more national brands will emerge.
Chat About Several Common Access Control Systems_ Taigewang Technology
Chat About Several Common Access Control Systems_ Taigewang Technology
Access control everyone will contact in daily life. Our most common lock key also belongs to access control. However, with the development of electronic technology and network technology, access control has developed into a complete access management system. Access control system not only plays a role in access security control, but also plays an important role in administrative management and personnel attendance. The access control system can be divided into password access control system, card access control system and biological access control system according to the identification method. 1、 Password access control system password access control system is more traditional. As long as you enter the correct password, the door will be opened and released. This identification method has the lowest cost, as long as you remember the password, which is its advantage. However, this identification method is not very convenient to use, because it takes time to enter the password. If there are too many people, they still need to queue up, and password input errors are common on the scene, which takes longer. On the other hand, the security of password recognition is poor, and others may remember the password through gestures, resulting in password disclosure. Due to these reasons, access control using password identification is less and less used, generally in storage cabinets, safes and so on. 2、 Card access control system card access control system can be divided into contact card access control system (such as magnetic stripe card, bar code card, etc.) and non-contact card access control system (such as induction card and RF card). At present, the non-contact card door ban system is widely used. It is welcomed by users because it is not easy to wear, good durability, fast reading speed and high security. On the contrary, because the contact card is easy to be worn and damaged and used less times, the scope of use is becoming smaller and smaller. We often use magnetic stripe cards such as bank cards. 3、 Biometric access control system biometric access control system is recognized based on human characteristics. The most common one is fingerprint identification system. In addition, there are palm access control system, iris (retina) access control system, portrait recognition access control system, etc. The biometric mode has high security, is not easy to copy and is convenient. The disadvantage is that the human characteristics will change, resulting in an increase in the rejection rate and a constant. At present, this identification access control system is mostly used in a few areas with high security requirements. Well, we'll introduce the types of access control systems here. Thank you for reading.
License Plate Recognition Parking Lot System to Create Service-oriented Parking Lot and Create Marke
License Plate Recognition Parking Lot System to Create Service-oriented Parking Lot and Create Marke
Since the development of the parking lot system, the functional changes make it used in different places. At the same time, according to the needs of users, the parking lot system manufacturer can formulate one-to-one solutions for users. After years of development, the license plate recognition parking lot system has realized the process from paper ticket management to unattended. The change of the parking lot system only provides users with the most convenient parking mode. It is understood that the large and small parking lots in many cities are being upgraded. When managing the parking lot with the traditional card picking / swiping parking lot system, we often encounter entrance and exit congestion, which brings great inconvenience to people's parking. The installation of license plate recognition parking system in the parking lot not only solves the parking problem for people, but also brings a lot of convenience to the parking lot management. In order to bring people a comfortable parking environment, the license plate recognition parking lot system realizes the automatic opening of the gate by capturing the vehicle license plate number. Such a seemingly simple license plate recognition system has brought different repercussions to the income of the parking lot. In addition to the functional changes, the appearance changes of the license plate recognition parking lot system make the parking lot more high-end. Due to the different parking lots, the license plate recognition system needs to be set differently according to the vehicles in the parking lot, such as some military regions and other special yards, The license plate recognition parking lot system can distinguish the license plate numbers of special vehicles and ordinary vehicles in the police area, so as to ensure the safety of vehicles in and out. The application of license plate recognition parking lot system in large parking lots can increase certain benefits for large parking lots. The trouble in people's life caused by the problem of difficult parking has not been well solved. Although the use of license plate recognition parking lot system can not fundamentally solve the problem of difficult parking, it can save people a lot of parking time, so, At present, most people prefer card free parking lots. The license plate recognition parking lot system creates market competitiveness for building a service-oriented parking lot.
The Parking Lot Management System Will Follow the Structured Design Line in the Future_ Taigewang Te
The Parking Lot Management System Will Follow the Structured Design Line in the Future_ Taigewang Te
With the increase of vehicles, the parking lot management system is used more and more in people's life and recognized by more and more people. With the social development, the parking lot management system also needs to keep pace with the times in terms of function and appearance. Nowadays, taigewang has spent a lot of effort to develop an intelligent parking lot system that can better meet the needs of most people in function and appearance, Make the parking lot system continue to stride into an outstanding brand. Society is developing, industry is progressing and human culture is progressing. The needs of users are ever-changing, but there is an eternal law, that is, it is expected that Taige king can provide users with more than expected goods and noble experience. Through the functional decomposition of the parking lot system, taigewang shows the appearance drawing, structure drawing and installation effect drawing of the complete parking lot system products, so as to more intuitively let users understand how our products can meet the needs of users first in every link. At the 15th China safety Expo, Taige Wanggong II parking lot system and follow II parking lot system were unveiled for the first time. Their high-end appearance design and advanced functions attracted the attention of many users. The follow II parking lot system avoided the trouble of previous license plate recognition parking lot system installation and commissioning, and directly integrated the vehicle type recognition system, flash lamp The display screens of the remaining parking spaces are concentrated on the cycle II controller, which is simple, generous and easy to operate; With high integration, small space, simple installation and wiring and convenient maintenance, it has been highly praised by many users. In the future, parking problem will become an important problem affecting people's life. Only by adopting intelligent parking system to meet people's needs as much as possible can we alleviate this situation; If the parking lot system wants to meet people's needs, both the product appearance and function must be able to meet the current growth rate of vehicles.
The Intelligent Access Gate Provides Convenient Services for the Access Management of Open Community
The Intelligent Access Gate Provides Convenient Services for the Access Management of Open Community
At present, many residential areas have anti-theft doors at the entrance and exit, access control system, intelligent channel gate system, security and other security facilities. For closed residential areas, anti-theft doors, anti-theft networks and other measures are mostly used. Intelligent channel gate system (swing gate, wing gate, three roller gate) is more suitable for open residential areas. The most widely used intelligent access gate is in the community, especially in the open community. The combination of intelligent access gate and security personnel is more reasonable and atmospheric. The intelligent access gate provides convenient services for the access management of the open community. The advantages of the intelligent channel gate are: first, the card reading part can be configured according to the demand, and the human delay or infrared induction can be reset automatically. 2、 With the functions of human card comparison and face recognition, the safety and traffic efficiency are greatly improved. 3、 With counting function, the external screen displays the flow of people, which is convenient for the owner's management. III. the gateway can work with the host network or offline. According to the parameters downloaded in advance, intelligently verify whether the pass identity is valid, authorize the pass, and record the pass information. IV. with communication interface, it can directly control the work of intelligent channel gate through software, which is convenient for centralized and unified management and control of large channel system.
Only Meeting the Parking Needs of Users Is the Long-term Plan for the Development of Parking System
Only Meeting the Parking Needs of Users Is the Long-term Plan for the Development of Parking System
At present, the parking lot system is becoming more and more competitive from product competition to brand competition to market competition. For enterprises, in the face of such fierce competition, they must master their own core technology in order to survive. Especially in this highly competitive era, only by fully meeting the needs of users can they help enterprises obtain more long-term development and improve brand clarity, Let users clearly understand the quality and brand of the gate. Brand awareness is very important for users, which can enable users to recognize products psychologically. Of course, brand awareness should have the strength of a brand and meet people's needs in terms of quality and service. Of course, for a manufacturer with a certain popularity, its product functions are more diversified, It can carry out customized development according to different needs of users. With the continuous improvement of people's living standards, parking system manufacturers need to spend more time and effort to design the appearance of products and develop some new and more advanced functions in order to meet the requirements of users. In addition, the current parking lot system is basically the same in terms of hardware equipment. For manufacturers with independent R & D ability, it is necessary to start to improve the software, which is not only conducive to the upgrading of subsequent products, but also avoid homogenization of hardware equipment with other manufacturers. Parking lot system manufacturers must win the follow-up long-term development with brand strength, further improve their product quality, provide perfect services, and attract users with their own products.
Taigewang Intelligent Creates a Cloud Parking System in the Internet Era_ Taigewang Technology
Taigewang Intelligent Creates a Cloud Parking System in the Internet Era_ Taigewang Technology
Now people's definition of the parking lot system has gradually extended from the initial entrance and exit gate rod lifting equipment to a very broad category, that is, booking parking spaces, parking, looking for cars, paying fees, including the centralized management of the parking lot. Modern parking lot system also realizes the unmanned management mode from card ticket management, Bluetooth remote recognition, license plate recognition and other technologies. People park not only to find a place to park, but also to enjoy a safe and convenient parking environment. Entering the Internet plus era, the popularity of big data, cloud services and mobile devices has further stimulated Yunan security's development and application. When security and Internet are combined, networked information transmission, comprehensive function derivation, convenient user management and optimized experience make the traditional parking lot system developed for more than 20 years break through and leap again. Cloud parking, as the name suggests, is to centrally manage the parking lot, realize cross regional resource integration, and realize a new leap in the functions of the traditional parking lot system through Internet technology. The parking cloud platform is composed of cloud management platform, parking lot equipment and terminal equipment, aiming at the application of the parking lot system Design according to the needs of platform management and people's parking requirements, so that the parking lot manager and car owners can follow the reasonable and convenient operation requirements, meet the needs of the project, and expand the customized innovation function. The use of the Internet-based parking lot system in the cloud can realize real-time query, achieve network wide interoperability, provide real-time comprehensive data for the parking lot management, and facilitate timely adjustment according to the use of parking spaces in the parking lot. Almost every parking lot is inseparable from the parking lot system. The linkage expansion function with the third-party platform plays a very important role in the construction of smart city.
Why Does the Traditional Parking Lot System Need Intelligent Transformation_ Taigewang Technology
Why Does the Traditional Parking Lot System Need Intelligent Transformation_ Taigewang Technology
With the development of society, the progress of technology and the vigorous development of Internet technology, more and more parking lots use intelligent devices to improve management efficiency through access to the Internet. The traditional parking lot system can no longer meet people's needs because of personnel cost and management efficiency. Parking lot managers have transformed and upgraded the traditional parking lot system one after another. At present, the traditional parking lot management system is prone to congestion at the entrance and exit of the parking lot during the rush hour. The traffic efficiency is very low, followed by the simple function of the system. It only plays the role of one car and one gear in the parking lot, and does not have the functions of helping car owners find parking spaces, find cars and pay fees quickly. The adopted manual charging also faces problems such as fund loopholes, card collection and change. Through LAN communication, it is necessary to install an independent database and front-end display in the parking lot during installation, and the client software is installed and run on the front-end display, which is not only large quantities and time-consuming, but also poor system scalability and maintenance. In contrast, the intelligent parking lot management system adopts the full-automatic computer management mode. From the exit of the parking lot to the road gate and then to the management center, all use the automatic control of the computer, which is very convenient for management, and the vehicles enter and leave the parking lot very quickly. In addition, it can easily realize unattended operation at the entrance and exit and automatic charging, which can greatly save the cost. Therefore, the intelligent parking lot system that can meet the needs of managers and car owners has very high potential and broad development prospects in the future. The transformation of traditional parking lot system can adopt advanced license plate recognition technology to clearly capture vehicle information and character images, so that car owners can pass in and out of the parking lot without stopping. It can also monitor the operation status of all online equipment, realize equipment fault pre discovery, self repair, real-time query of various report functions, and provide customers with a variety of pictures to query the on-site situation. It has the ability to query the charging amount in real time. The system breaks through the regional restrictions and realizes the remote management throughout the country. The car park charging system adopts automatic toll collection. It supports the popular mobile payment (Alipay, WeChat) owners who can pay app scan or login special parking APP to pay. The whole process is fast and convenient.
Only Meeting the Parking Needs of Users Is the Long-term Plan for the Development of Parking System
Only Meeting the Parking Needs of Users Is the Long-term Plan for the Development of Parking System
At present, the parking lot system is becoming more and more competitive from product competition to brand competition to market competition. For enterprises, in the face of such fierce competition, they must master their own core technology in order to survive. Especially in this highly competitive era, only by fully meeting the needs of users can they help enterprises obtain more long-term development and improve brand clarity, Let users clearly understand the quality and brand of the gate. Brand awareness is very important for users, which can enable users to recognize products psychologically. Of course, brand awareness should have the strength of a brand and meet people's needs in terms of quality and service. Of course, for a manufacturer with a certain popularity, its product functions are more diversified, It can carry out customized development according to different needs of users. With the continuous improvement of people's living standards, parking system manufacturers need to spend more time and effort to design the appearance of products and develop some new and more advanced functions in order to meet the requirements of users. In addition, the current parking lot system is basically the same in terms of hardware equipment. For manufacturers with independent R & D ability, it is necessary to start to improve the software, which is not only conducive to the upgrading of subsequent products, but also avoid homogenization of hardware equipment with other manufacturers. Parking lot system manufacturers must win the follow-up long-term development with brand strength, further improve their product quality, provide perfect services, and attract users with their own products.
ไม่มีข้อมูล
เซินเจิ้น TGW Technology Co. , Ltd เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการควบคุมการเข้าออกชั้นนำสำหรับระบบจอดรถอัจฉริยะของยานพาหนะ ระบบจดจำป้ายทะเบียนและประตูหมุนควบคุมการเข้าออกสำหรับคนเดินเท้าและเทอร์มินัลจดจำใบหน้า
ไม่มีข้อมูล
ติดต่อเรา

เซินเจิ้น TigerWong Technology Co.,Ltd

โทร: +86 0755-23773884 

E-mail: info@sztigerwong.com

เพิ่ม: ห้อง 601-605 อาคาร 6, 1980 สวนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

           

ลิขสิทธิ์ © 2021 Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd  | แผนผังเว็บไซต์
chat online
Please message us and we’ll be sure to respond ASAP, what product you intrested in?